Zorginkoopbeleid 2019

Eerstelijnsverblijf

Het zorginkoopbeleid van Menzis is er op gericht om samen met u als zorgaanbieder, de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk houden. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak.

Daarom maken we met u afspraken over de kwaliteit van de zorg, de uitkomsten én de betaalbaarheid ervan. Hierbij staan de mens en kwaliteit van leven voorop. Deze ontwikkeling noemen we waardegerichte zorg. Lees meer over onze visie op waardegerichte zorg of bekijk onze praktijkvoorbeelden.

Op deze pagina kunt u het volledige zorginkoopbeleid 2019 met alle eisen en voorwaarden downloaden. Daarnaast hebben we de belangrijkste onderwerpen hieronder beknopt voor u op een rij gezet:

 • De speerpunten van het zorginkoopbeleid 2019
 • De belangrijkste wijzingen op een rij (download het document voor het volledige overzicht)
 • De planning voor de zorginkoop van 2019
Wij kijken uit naar onze samenwerking en dialoog in 2019!

Nieuw zorginkoopbeleid

Download het zorginkoopdocument eerstelijnsverblijf 2019 voor het volledige zorginkoopbeleid 2019. Hier vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid ELV 2019

Speerpunten

 

 • Verbeteren uitkomsten van zorg
 • Beheersen van kosten

 

We verbeteren uitkomsten van zorg door:

 • samenwerking in de regio
 • doorontwikkeling coördinatiefunctionaliteit
 • te benchmarken

Verbeteren uitkomsten

Samenwerking in de regio. We verwachten dat zorgaanbieders en verwijzers met elkaar afstemmen hoe het gehele proces van triage tot overplaatsing vorm kan krijgen. Uiteindelijk moet de afstemming leiden tot inzichtelijke zorg voor de patiënt.
Doorontwikkeling van de Coördinatiefunctionaliteit in de kernwerkgebieden. In 2018 is een start gemaakt met het ontwikkelen van de coördinatiefunctionaliteit. Op diverse punten gaat Menzis de coördinatiefunctionaliteit door ontwikkelen zodat deze beter zichtbaar wordt.

Beheersen van kosten

In de loop van het jaar 2019 willen we samen met enkele zorgaanbieders uit het kernwerkgebied een benchmark ELV ontwikkelen. 
Meldingsplicht bij een vollooppercentage van 70%.  Zorgaanbieders dienen bij een vollooppercentage van 70% van de budgetafspraak contact op te nemen met Menzis. In gezamenlijkheid wil Menzis de problematiek bespreken en vanuit samenwerking op zoek gaan naar wenselijke oplossingen voor de verzekerde van Menzis.

 

 • Aansluiten op zorgbehoefte
 • Leefkracht

 

De zorgbehoefte aan laten sluiten door:

 • Doorstroomgaranties
 • Zorg op de juiste plek
 • Keuze van hoofdbehandelaar

Aansluiten op behoefte

De juiste zorg, op de juiste plek en geleverd door de juiste professional. Zorg op de juiste plek kan soms betekenen dat in de regio gekeken wordt naar mogelijkheden om de juiste zorg te ontvangen. Om dit uitgangspunt vorm te geven wil Menzis zich o.a. gaan richten op de in-, door-, en uitstroom van zorg. Menzis gaat in de kernwerkgebieden met de zorgaanbieders een doorstroomgarantie afspreken. Doorstroomgarantie wil zeggen dat de gecontracteerde partijen die ELV zorg leveren actief de doorstroom gaan organiseren. Een onderdeel van de doorstroom is eigenaarschap voor de zorgvraag van de klant. Het garanderen van de doorstroom is een vorm van regionale samenwerking die verder gaat dan elkaar kunnen vinden.
Hoofdbehandelaarschap voor Eerstelijnsverblijf.

Leefkracht

Iedereen wil zo krachtig en zelfstandig mogelijk in het leven kunnen staan. Of je nu jong of oud bent en of je nu gezond bent of een (tijdelijke) aandoening hebt. Iedereen maakt zijn eigen keuzes om gezond te leven, want wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. We willen mensen helpen om zelf regie te voeren op hun gezondheid. Op een manier die bij hen past. Bij Menzis noemen we dat leefkracht. Leefkracht gaat over de positieve energie die je voelt als je met je gezondheid bezig bent.
Inzetten op doelmatigheid, zinnig gebruik van zorg en voldoende aandacht voor de patiënt is belangrijk voor het toegankelijk en van goede kwaliteit houden van zorg. Voor de toekomst is er daarnaast ook meer aandacht nodig voor gezondheid en gedrag. Op het voorkomen van aandoeningen, het behoud van de gezondheid van mensen en de verbetering van kwaliteit van leven. Vooral ouderen en chronisch zieken kunnen ondanks hun eventuele beperkingen, dankzij meer aandacht voor gezondheidsbehoud krachtiger en zelfstandiger in het leven staan. Door uit te gaan van een positieve gezondheidsbenadering – kijken naar wat iemand nog kan in plaats van wat hij niet meer kan – is er nog veel gezondheidswinst te behalen. Op die manier versterken we de leefkracht van de mens en kunnen onnodige zorgkosten voor de maatschappij en voor de premiebetaler worden voorkomen. Menzis ziet preventie als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en maakt daar werk van. Dat vraagt om heldere keuzes. Zoals het selecteren en het stimuleren van preventieve interventies die aantoonbaar meerwaarde voor de mens leveren.
Wij ondersteunen verzekerden en niet-verzekerden daarin via het online gezondheidsprogramma Menzis SamenGezond. We helpen mensen inzicht te krijgen in hun persoonlijke gezondheidssituatie en ondersteunen ze bij datgene dat zij daar zelf aan kunnen doen.” Dit doen we door kennis en behoeften te delen op het gebied van bewegen, ontspannen, voeding, mentaal welbevinden en meedoen in de maatschappij. Daarvoor werken we niet alleen samen met verzekerden en zorgaanbieders, maar ook met gemeentes, werkgevers en regionale partners. Met het versterken van de leefkracht voor ieder mens, willen we naast zorgverzekeraar ook partner in gezondheid voor onze verzekerden zijn. We gaan graag met zorgaanbieders in gesprek over raakvlakken met initiatieven van hun kant. Om in gezamenlijkheid de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag bij mensen te realiseren. Zo versterken we de leefkracht van mensen én – dat is onze overtuiging – kunnen we op termijn de kwaliteit van leven verbeteren en de zorgkosten verlagen. En daar heeft iedereen voordeel van.

 

 • Meerjarenperspectief
 • Innovatie

 

 • Meerjarige afspraken voor pilots intergrale vervolgzorg
 • Innovatieve pilots 

Meerjarenperspectief

Mogelijke meerjarenafspraken binnen kernwerkgebieden. Pilots op het gebied van integrale vervolgzorg kunnen op basis van een meerjarige afspraak worden gestart en gemonitord.

Innovatie

Mogelijkheden voor (regionale) pilots of werkafspraken. Menzis wil zorgaanbieders stimuleren innovatieve zorgvormen te ontwikkelen.

Wijzigingen in 2019

De belangrijkste wijzigen zijn:

 • Machtigingenbeleid komt te vervallen. In 2018 is afgesproken dat er, als een zorgvraag langer gaat duren dan 6 maanden, een machtiging aangevraagd dient te worden. Omwille van de registratielast en de onwenselijke prikkel van vervroegd machtigingen aanvragen, omdat de klant niet kan doorstromen, heeft Menzis besloten om de huidige 6 maanden termijn niet aan te houden in 2019. De machtigingsprocedure komt te vervallen. Menzis gaat in de monitoring bij aanbieders in gesprek om de effecten van de ligduur en de gewenste doorstroom te bespreken in 2019.
 • Uniforme monitor De huidige ( landelijke ) monitor zal op onderdelen worden aangepast om dubbele registratie te voorkomen. In het najaar van 2018 publiceren we de vernieuwde monitor op de website.
 • Financiële paragraaf Menzis wil een doorstroomgarantie meenemen in de berekening van het ELV tarief. Er is een mogelijkheid om de coördinatiefunctionaliteit separaat te financieren met ingang van 2019. Buiten de kernwerkgebieden hanteren we afwijkende tarieven.
Voor alle wijzigingen en een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid via de download.

Downloads zorginkoopbeleid 2019

Planning

Datum  Actie
29 maart 2018 Publicatie inkoopbeleid 2019
tot 15 juni 2018 Aanmelden nieuwe zorgaanbieders
uiterlijk 11 juli 2018 Eventueel publicatie aanvulling inkoopbeleid 2019
tot 21 juli 2018 Mogelijkheid voor het stellen van vragen
vanaf 11 juli 2018 Mogelijkheid tot inschrijving bestaande zorgaanbieders
vanaf 11 september 2018 Uiterste datum aanmelding
vanaf 21 juli tot eind oktober 2018 Beoordelingen inschrijvingen. Tevens periode gesprekken over tarief en maatwerkafspraken
uiterlijk 1 november 2018 Afronding inkoop, ondertekening contract via digitale tool
uiterlijk 12 november 2018 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Eén aanspreekpunt per regio: de coördinatiefunctionaliteit.

In 2018 is een start gemaakt met het ontwikkelen van de coördinatiefunctionaliteit. In de kernwerkgebieden heeft Menzis, samen met aanbieders, invulling gegeven aan het opzetten van deze nieuwe functionaliteit. Op diverse punten gaat Menzis de coördinatiefunctionaliteit door ontwikkelen zodat deze beter zichtbaar wordt. Het gemeentelijk domein betrekken we actief bij deze doorontwikkeling.

In 2019 willen we actief inzetten op het verder verbeteren van de coördinatiefunctionaliteit in de kernwerkgebieden. In 2018 is deze functionaliteit gestart als ELV loket. Menzis wil het ELV loket door ontwikkelen naar een volwaardige coördinatiefunctionaliteit waar alle vormen van vervolgzorg ( bv GRZ, crisisbedden Wlz en respijtzorg ) ondergebracht kunnen worden.

Onafhankelijk

De CF is onafhankelijk in handelen en draagt zorg voor een zo optimaal mogelijke oplossing voor de zorgvraag die bij de CF terecht is gekomen. Onafhankelijk kijken naar de wensen van de klant is essentieel om te komen tot de juiste zorg, op de juiste plek door de juiste professional. Er dient voldoende draagvlak vanuit het veld aanwezig te zijn om deze onafhankelijke functionaliteit te kunnen organiseren.

Inzicht in regionale capaciteit

Een onderdeel van de regionale afspraken hebben betrekking op inzicht in de (regionale ) capaciteit. Het liefst realtime en digitaal inzichtelijk waar de juiste plek is voor de klant. De CF dient zorg te dragen dat dit overzicht gegenereerd kan worden en dat vroegtijdig signalen worden afgegeven aan Menzis over problemen in de regio. Partners hebben een inspanningsverplichting om deze inzichten aan te leveren aan de CF.

Bekostiging

Het is wenselijk om deze functionaliteit op een juiste wijze te bekostigen. Om hier recht aan te doen wordt er een aparte prestatie worden ingericht per 2019. Deze prestatie spreekt Menzis alleen af met zorgaanbieders uit de kernwerkgebieden.

Waardegerichte zorg

 • van zorg naar gezondheid
 • kwaliteit tegen acceptabele kosten
 • samen bepalen we wat belangrijk is

Onze visie op zorg

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.