Zorginkoopbeleid 2020-2021

Eerstelijnsverblijf en Geriatrische revalidatiezorg

Graag presenteren we u het zorginkoopbeleid Eerstelijnsverblijf en Geriatrische Revalidatiezorg 2020-2021. Het zorginkoopbeleid van Menzis is er al een paar jaar op gericht om samen met u als zorgaanbieder, de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor klanten is de kern van onze aanpak.

Daarom maken we met u afspraken over de kwaliteit van de zorg, de uitkomsten én de betaalbaarheid ervan. Hierbij staan de mens en kwaliteit van leven voorop. Deze ontwikkeling noemen we waardegerichte zorg.

Wij kijken uit naar onze samenwerking en dialoog in 2020!

Onze visie op waardegerichte zorginkoop

Daphne Koch

Beleidsadviseur ELV en GRZ

Onze verzekerden moeten snel op het juiste bed geplaatst kunnen worden als de zorg thuis niet geleverd kan worden. Als er knelpunten zijn in de keten om dit te realiseren, wil Menzis dat het op de juiste plek wordt opgelost. Samen moeten we daar verantwoordelijkheid voor nemen. Goede samenwerking in de regio is daarbij essentieel.

Nieuw zorginkoopbeleid

Meisje wandelt

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2020-2021. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden.

Zorginkoopbeleid 2020-2021

Speerpunten

De speerpunten van het zorginkoopbeleid ELV en GRZ 2019 kenden de nodige overlap. Voor 2020 en 2021 voegen we ze samen en bouwen we voort op de speerpunten uit 2019. De juiste zorg op de juiste plek door de juiste deskundigheid blijft een uitdaging in de zorg, ook binnen ELV en GRZ. Goede triage is een belangrijk middel om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen, met de juiste deskundigheid. De coördinatiefunctionaliteit (CF) zien we als een belangrijk middel om te ondersteunen bij de triage.

We zijn van mening dat knelpunten in het ELV en GRZ hun oorsprong elders in de keten hebben. Die zouden eigenlijk ook daar opgelost moeten gaan worden. Onze visie op zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen is gericht op het oplossen van die knelpunten. Parallel aan de ontwikkelingsrichting beschreven in onze visie op kwetsbare ouderen - die breder is dan ELV en GRZ - gelden voor ELV en GRZ de volgende speerpunten in 2020-2021:

Samenwerking in de regio

Capaciteit en in-, door- en uitstroom zijn vraagstukken die voor een groot deel opgelost kunnen worden door efficiënt samen te werken. We verwachten dat zorgaanbieders en verwijzers met elkaar afstemmen hoe het gehele proces van triage tot overplaatsing vorm kan krijgen. De indicatiestelling, het afwegingsinstrument en het behandelplan vormen samen de triage. De triage is een dynamisch proces dat bestaat uit de inspraak van meerdere professionals (indien gewenst). Voor een eenduidige triage is het nodig dat alle betrokken partijen het proces van elkaar informeren over in-, door- en uitstroommogelijkheden van de klant onderschrijven en nakomen. Een gedragen triageprotocol is daarbij een belangrijk instrument. Uiteindelijk moet de afstemming tussen behandelaren en betrokken (wijk)verpleegkundigen leiden tot inzichtelijke zorg voor de klant.

 

Doorontwikkeling coördinatiefunctie

In 2020-2021 willen we actief blijven inzetten op het verder verbeteren van de coördinatiefunctionaliteit in onze regio’s. In 2018 is deze functionaliteit gestart als ELV-loket. Landelijk wordt in 2019 gewerkt aan een minimale set van eisen waaraan een CF moet voldoen. Menzis sluit zich aan bij deze minimale set, zodra deze landelijk is vastgesteld. We zullen de minimale set van eisen op onze website publiceren zodra die beschikbaar is. Alle CF’s in de Menzis-regio’s moeten eind 2021 aan de minimale eisen voldoen. Afhankelijk van de regionale situatie maken we in de eigen regio’s aanvullende afspraken. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over doorzettingsmacht en verbreding naar andere zorgsoorten dan alleen ELV.


Doorontwikkeling benchmark ELV/GRZ

Menzis is in 2019 gestart met de ontwikkeling van een benchmark ELV waarin we zorgaanbieders met overeenkomstige activiteiten met elkaar vergelijken. Hierdoor kunnen zorgaanbieders van elkaar leren over zorguitkomsten in relatie tot de beheersing van de kosten. Het resultaat van de benchmark is dat de zorgaanbieder zich kan toetsen aan vergelijkbare organisaties. Dat kan betekenen dat de zorgaanbieder zich beter kan positioneren in het zorgveld. Het biedt ook mogelijkheden om aanpassingen in de zorg door te voeren die de zorguitkomsten verder verbeteren. De ontwikkeling van de benchmark zetten we in 2020-2021 door. Tegelijkertijd gebruiken we 2020- 2021 om te onderzoeken of een gecombineerde benchmark voor ELV en GRZ toegevoegde waarde

Regionale pilots of werkafspraken

Er zijn meerdere vormen van zorg die geleverd kunnen worden als vervolg op de zorg die de klant al ontvangt. Binnen de diverse domeinen zijn daarvoor vormen van zorg georganiseerd in de regio. In de toekomst voorzien we steeds meer integratie van deze verscheidene zorgvormen. Door integratie ontstaat er voor de klant een regionaal afgestemd zorgaanbod. Aanbieders in de Menzis-regio’s hebben ook in 2020-2021 mogelijkheden om hierover afspraken te maken. Integratie kan ervoor zorgen dat er een efficiëntere inzet van capaciteit gerealiseerd wordt. Nauwe samenwerking met het gemeentelijk domein, bereikbaarheid en eigenaarschap zijn belangrijke criteria bij het maken en nakomen van deze afspraken. Triage van zorg dient niet alleen inhoudelijk plaats te vinden, maar zal zich ook moeten gaan richten op de doorstroom. Daarover moeten partners in de regio afspraken maken.

Wijzigingen in 2020 

De belangrijkste wijzigen zijn:

  • Eén inkoopdocument, twee overeenkomsten: we hebben het inkoopbeleid voor GRZ en ELV samengevoegd in één document. Dit betekent niet dat we één overeenkomst sluiten.
  • Contractproces GRZ: de teksten van beide overeenkomsten en de uitsluitingsgronden, minimumeisen en uitvoeringseisen zijn zoveel mogelijk geharmoniseerd.
  • Looptijd overeenkomsten ELV en GRZ: De looptijd van beide overeenkomsten is gelijk. Zorgaanbieders die in 2019 ook een overeenkomst ELV en/of GRZ hadden bieden we de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten voor twee jaar.
Voor alle wijzigingen en een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid via de download.

Download zorginkoopbeleid 2020-2021

Planning

Datum  Actie
1 april 2020 Publicatie inkoopbeleid 2021
tot 1 augustus 2020 Aanmelden nieuwe zorgaanbieders
uiterlijk medio juli 2020 Eventueel publicatie aanvulling inkoopbeleid 2020-2021
tot 20 juli 2020 Mogelijkheid voor het stellen van vragen
vanaf 1 september 2020 Openstellen vragenlijst voor inschrijving
vanaf 1 september 2020 Beoordelingen inschrijvingen. Tevens periode gesprekken over tarief en maatwerkafspraken in Menzis-regio's
uiterlijk 1 november 2020 Afronding inkoop, ondertekening contract via VECOZO behoudens nieuwe aanmeldingen na 1 augustus 2020
uiterlijk 12 november 2020 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.