Zorginkoopbeleid 2019

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

Graag presenteren we u het het Zorginkoopbeleid 2019 van de Geriatrische revalidatiezorg. Bij de inkoop van zorg voor onze ruim 2 miljoen klanten spelen we in en anticiperen we op hun wensen en behoeften. Zo wil Menzis meer waarde bieden voor mens en maatschappij. Samen met u willen we ook in 2019 waarde toevoegen aan de zorg voor onze klanten. Ons doel is om samen met u de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden!

Het inkoopbeleid Geriatrische zorg 2019 blijft op hoofdlijnen gelijk ten opzichte van 2018. Op sommige thema’s zullen we in 2019 intensiever inzetten.

Onze visie op waardegerichte zorginkoop

Leeswijzer

Op deze pagina kunt u het volledige zorginkoopbeleid 2019 met alle eisen en voorwaarden downloaden. Daarnaast hebben we de belangrijkste onderwerpen hieronder beknopt voor u op een rij gezet:

 • De speerpunten van het zorginkoopbeleid 2019
 • De belangrijkste wijzingen op een rij (download het document voor het volledige overzicht)
 • De planning voor de zorginkoop van 2019

Nieuw zorginkoopbeleid

Download het zorginkoopdocument geriatrische revalidatiezorg 2019 voor het volledige zorginkoopbeleid 2019. Hier vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid GRZ 2019

Speerpunten

 

 • Verbeteren uitkomsten van zorg
 • Beheersen van kosten

 

 

 • Doelmatige zorg
 • Standaardisatie

Verbeteren uitkomsten

Eenduidige triage in het ziekenhuis bevordert de standaardisatie van de handelswijze van zorgverleners die betrokken zijn bij de triage en zorgt ervoor dat de juiste verzekerden verwezen worden voor GRZ.

Beheersen van kosten

De zorgaanbieder zorgt voor adequate monitoring van GRZ en cliëntstromen in de keten. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het goed inrichten van de keten en het doelmatig leveren van zorg. Bij GRZ gaat het om verschillende doelgroepen met ieder hun eigen aanpak in zorg. De monitoring houdt, indien nodig, rekening met het feit dat uitkomsten van zorg behaald per doelgroep niet zonder meer uitwisselbaar zijn. De informatie die we opvragen via onze monitor GRZ wordt gebruikt om toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van GRZ inzichtelijk te maken en daar waar nodig te gebruiken voor het verbeteren van de inrichting van die keten.

 

 • Aansluiten op zorgbehoefte
 • Leefkracht

 


 • Aansluiten op de zorgbehoefte
 • Regio versterken
 • Ketenafspraken bevorderen

Aansluiten op behoefte

Zorgaanbieders in een (sub)regio maken samenwerkingsafspraken teneinde de toeleiding en toegankelijkheid te borgen: Goede ketenafspraken tussen zorgaanbieders – ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum, vertegenwoordigers van huisartsen en instellingen voor verpleging en verzorging thuis - dragen bij aan de kwaliteit van de GRZ en borgen de duurzaamheid van het zorglandschap in het algemeen. Ook afstemming met de gemeente is daarin belangrijk.

Leefkracht

Menzis streeft ernaar haar verzekerden de mogelijkheid te bieden zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. We zien GRZ als een belangrijke schakel binnen de zorgketen, omdat het kwetsbare verzekerden in staat stelt na verblijf en revalidatie naar huis terug te gaan en de regie weer zelf op te pakken. In onze contractafspraken staat het perspectief van onze verzekerden en hun zorgbehoefte centraal. Dan gaat het om het behandelen van aandoeningen, het versterken van gezondheid en het bevorderen van mentale fitheid. Bij Menzis noemen we dat ‘leefkracht’.

 

 • Meerjarenperspectief
 • Innovatie

 

Samen werken aan toekomstbestendige zorg door aandacht voor personeel en iinnovatie.

Meerjarenperspectief

Voldoende gekwalificeerd verpleegkundig en geneeskundig personeel moet beschikbaar zijn. GRZ omvat de integrale en multidisciplinaire revalidatiezorg zoals specialisten ouderengeneeskunde die plegen te bieden om terugkeer naar de thuissituatie mogelijk te maken. Daarom is het van belang dat u de juiste zorg, op het juiste deskundigheidsniveau biedt. We vinden de beschikbaarheid van goed gekwalificeerd en gemotiveerd verpleegkundig en geneeskundig personeel een belangrijke voorwaarde om terugkeer naar de thuissituatie van de cliënt te bewerkstelligen.

Innovatie

Bij onze waardegerichte zorginkoop zoeken we voortdurend naar innovaties die de zorg efficiënter maken en bijdragen aan het realiseren van kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Hierbij kijken we altijd naar nieuwe technologieën, maar maken we ons ook sterk om samen met andere partijen tot innovatieve ideeën te komen. 

Innovaties om zorg beter, betaalbaar en toegankelijk te houden: Menzis wil zorgaanbieders graag helpen die te ontwikkelen. Daarom hebben we een playbook gepubliceerd. Het is een inspiratieboek én handleiding om samen met u de zorg sneller te vernieuwen. In ons land lopen veel succesvolle innovatieve zorgprojecten. Vaak kleinschalig, maar met de potentie om op te schalen naar een regionaal of landelijk niveau. In de praktijk lukt dat helaas niet altijd. Barrières zijn vaak de implementatie, financiering of technologie.
Menzis ontwikkelde het playbook met Focuscura, de Nederlandse marktleider op het gebied van zorginnovaties thuis. Het helpt zorgvernieuwers die hindernissen te nemen door in te gaan op:
de barrières maar natuurlijk vooral de mogelijkheden van digitale zorg

 • wetenschappelijk bewijs en onderbouwing
 • financieringsvoorbeelden
 • een gebruiksklaar implementatiemodel

Het playbook is daarnaast vooral ook een uitnodiging om samen met ons te kijken hoe we uw innovatieve project naar een hoger plan kunnen tillen. Benieuwd? Download het playbook als pdf

Wijzigingen in 2019

 • Er zijn op dit moment geen wijzigingen voor 2019. Als Menzis een wijziging aanbrengt in de informatie dan maken wij dit tijdig bekend op onze website met onderliggende motivering.
 • Voor alle wijzigingen en een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid via de download.

Downloads zorginkoopbeleid 2019

Planning

Datum  Actie
29 maart 2018 Publicatie inkoopbeleid 2019
Tot 15 juni 2018 Aanmelden nieuwe zorgaanbieders
Uiterlijk 11 juli 2018 Eventueel publicatie aanvulling inkoopbeleid 2018
Tot 21 juli 2018 Mogelijkheid tot stellen van vragen
Vanaf 11 juli 2018 Mogelijkheid tot inschrijving bestaande zorgaanbieders
Uiterlijk 11 september Uiterste datum aanmelding
Vanaf 21 juli tot eind oktober 2018 Beoordeling inschrijvingen. Tevens periode voor gesprekken over tarief en maatwerkafspraken.
1 november 2018 Afronding inkoop, ondertekening contract via digitale tool
12 november 2018 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Waardegerichte zorg

 • van zorg naar gezondheid
 • kwaliteit tegen acceptabele kosten
 • samen bepalen we wat belangrijk is

Onze visie op zorg

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.