Zorginkoopbeleid GGZ 2019

GGZ-instellingen

Bas van Riet Paap Manager GGZ en Operationele Zorginkoop
In 2018 hebben we de stap gezet om te komen tot waardegerichte zorg. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor cliënten in de GGZ is de kern van onze aanpak. Zo is het eerste meerjarencontract binnen de GGZ geëffectueerd. Hierbij zijn voor alle doelgroepen afspraken gemaakt over de uitkomst van behandelingen, de kwaliteit van de zorg én de betaalbaarheid ervan. 
Ook in 2019 willen we samen met u afspraken maken over het verhogen van uitkomsten van zorg en over het beheersen van de kosten. Hiermee richten we ons met name op langere samenwerkingsrelaties met zorgaanbieders (meerjarenperspectief), vergroten van de regionale aandacht verminderen van wachttijden en verminderen van de administratieve lasten. In onze contractafspraken staat het perspectief van onze verzekerden en hun zorgbehoefte centraal.  Dan gaat het om het behandelen van aandoeningen, het versterken van gezondheid en het bevorderen van mentale fitheid. We noemen dat ‘leefkracht’.
Waardegerichte zorg betekent voor mij dat we samen met patiëntenorganisaties, brancheorganisaties en zorgaanbieders ons inzetten om de zorg voor mensen met psychische aandoeningen te verbeteren. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige gezondheidszorg.

 

Ik nodig u van harte uit om met ons mee te denken over waardegerichte zorginkoop!

 

Met vriendelijke groet,
 
Bas van Riet Paap (Manager GGZ)

 

Lees onze visie op zorginkoop

Nieuw zorginkoopbeleid

Download het zorginkoopdocument GGZ-instellingen 2019 voor het volledige zorginkoopbeleid 2019. Hier vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden.

Inkoopdocument 2019 versie 1 juli

Een eerdere versie downloaden

Leeswijzer

Op deze pagina kunt u het volledige zorginkoopbeleid 2019 met alle eisen en voorwaarden downloaden. Daarnaast hebben we de belangrijkste onderwerpen hieronder beknopt voor u op een rij gezet:

 • De speerpunten van het zorginkoopbeleid 2019
 • De belangrijkste wijzingen op een rij (download het document voor het volledige overzicht)
 • De planning voor de zorginkoop van 2019

Speerpunten

 

 • Verbeteren uitkomsten van zorg
 • Beheersen van kosten

 

Menzis streeft naar zo hoog mogelijke gezondheidsuitkomsten tegen waar mogelijk lagere kosten. Hierbij hechten we aan:

 • Waarde toevoegen voor cliënten
 • Afspraken over kwaliteit 
 • Continu verbetercyclus
 • Doelmatige zorg

Verbeteren uitkomsten

Onder uitkomsten van zorg verstaan we de effectiviteit van een behandeling. Om de effectiviteit van zorg te vergroten, faciliteren en stimuleren we een continue verbetercyclus bij zorgaanbieders. Het idee is om zorgaanbieders nog verder te stimuleren om te komen tot verbeterslagen binnen de eigen organisatie om zo de zorg elke dag met meerwaarde voor onze gezamenlijke klant te organiseren en te leveren. Om de benoemde verbetercyclus te versterken, zetten we in op het maken van concrete afspraken over continue kwaliteitsmeting, -vergelijking en -verbetering in relatie tot de kosten. We werken hierbij zoveel mogelijk met concrete, reeds bestaande uitkomstindicatoren. We zijn groot voorstander van de inzet van Routine Outcome Measurement (ROM) als instrument waarmee cliënt en behandelaar de voortgang van de behandeling kunnen bespreken en monitoren.

Uiteindelijk willen we allemaal komen tot hetzelfde: een tevreden, leefkrachtige klant. We vinden het dan ook van belang dat cliëntervaringen systematisch worden gemeten. Hierbij is het zaak om zicht te hebben en te houden op de factoren die bepalend zijn voor deze ervaring. Door aan deze factoren sturing te geven, kan de uiteindelijke ervaring positief beïnvloed worden. 
Het medeverantwoordelijk maken van de cliënt in zijn eigen behandeling, door als professional de cliënt meer autonomie te geven, is hierin wat ons betreft van groot belang. Dit geldt ook voor het bieden van transparantie en voorspelbaarheid aan de cliënt. 
Ervaring met de behandeling is één van de aspecten die onze klant belangrijk acht bij de keuze voor een zorgaanbieder, alsmede een element dat bijdraagt aan een verhoogde effectiviteit van de behandeling. Ervaring met een behandeling heeft wat ons betreft een tweeledige betekenis: 
1. Het aantal keer dat een behandelaar een behandeling heeft uitgevoerd
2. De ervaring van het zelf (of in de familie) hebben (gehad) van een dergelijke stoornis: ervaringsdeskundigheid
Menzis ondersteunt initiatieven waarbij (familie-) ervaringsdeskundigen worden ingezet in de behandeling. De inzet van ervaringsdeskundigheid kan een grote bijdrage leveren aan het herstel van de cliënt.

Iedereen moet toegang hebben tot zorg. Toegankelijkheid is onder te verdelen in twee thema’s: wachttijd en afstand. De maximale wachttijd in de GGZ is vastgesteld op de zogenaamde ‘Treeknormen’. We zijn het met elkaar eens dat iedereen binnen de Treeknormen geholpen moet kunnen worden. Op dit moment worden landelijk gezien de Treeknormen niet altijd gehaald, zeker niet voor bepaalde doelgroepen (bijv. autisme, persoonlijkheidsstoornissen). Om op 1 juli 2018 dit wel gerealiseerd te hebben, heeft de minister van VWS afspraken gemaakt met veldpartijen over het terugdringen van de wachttijden binnen de GGZ. Menzis speelt hierin een actieve rol. Het leveren van de zorg binnen de Treeknormen is al langere tijd een belangrijk aandachtspunt binnen Menzis. Wij zetten ons hiervoor in door voldoende zorg in te kopen, te investeren in een passende behandelduur, goede ketenzorg te stimuleren en actief klanten te bemiddelen.

Naast de wachttijd dient voor de cliënt de reisafstand naar een behandellocatie acceptabel te zijn. Als verzekeraar spelen we hierin een actieve rol door cliënten actief te bemiddelen naar zorgaanbieders dichtbij huis die tijdig kunnen behandelen. Bij de keuze voor een aanbieder zijn onder meer het type behandeling, de duur van de behandeling en de frequentie van de behandelcontacten van belang.   

Beheersen van kosten

We zetten ons in voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg tegen zo laag mogelijke kosten. Dit doen wij vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid de zorgkosten beheersbaar te houden en om voor onze klanten de premie zo laag mogelijk te maken. Onze klanten worden namelijk direct geraakt door de zorgkosten, de hoogte van de premie die daar sterk mee samenhangt en door het verplicht (en/of vrijwillig) eigen risico.
Kostenbeheersing is zodoende van direct belang voor iedereen. Zeker met de huidige ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en nieuwe, vaak dure medische technologieën en geneesmiddelen, wordt de druk op de kosten alleen maar hoger. Dit maakt het des te belangrijker om te bekijken waar en hoe de zorg efficiënter of goedkoper kan, bijvoorbeeld door verplaatsing van zorg, innovaties, digitale zorg en zelfmanagement. 
Kostenbeheersing vraagt ook om wederzijdse transparantie over kwaliteit en kosten. Waar mogelijk stellen we vergelijkingsinformatie beschikbaar aan u om inzicht te bieden in de door u geleverde prestaties, met als doel om gezamenlijk te komen tot een verdere verbetercyclus. Belemmeringen die het leveren van kwaliteit remmen, zoals financieringsschotten of volumeprikkels, pakken we samen met u aan.

 

 • Aansluiten op zorgbehoefte
 • Leefkracht

 

Bij het zorginkoopbeleid van Menzis staan de behoeften en wensen van klanten centraal door:

 

 • Perspectief van klanten staat centraal in afspraken 
 • Regionale samenwerking
 • Klantparticipatie
 • Routine Outcome Measurement

Aansluiten op behoefte

Jarenlang was het geldende paradigma dat de zorg rondom de cliënt georganiseerd moet worden, maar dit paradigma is aan het verschuiven. We vinden het belangrijk dat een cliënt actief onderdeel is van de zorgketen en een belangrijke stem heeft in het vormgeven van de eigen behandeling. Niet alleen de keuzes en wensen van een cliënt zijn van belang om een behandeltraject te laten slagen, maar ook de rol van de cliënt in de behandeling. De cliënt is immers geen passief element die een behandeling ondergaat, maar kan zelfstandig een actieve bijdrage leveren aan het versterken van zijn/haar leefkracht als ‘shared decision maker’. We verwachten dat zorgaanbieders cliënten  tijdens de behandeling stimuleren en faciliteren om deze rol te pakken. In dit kader zijn we optimistisch over de inzet van R-ACT bij de EPA-doelgroep, waarbij de autonomie van de cliënt actief wordt versterkt met de inzet van een door de cliënt zelfstandig samengestelde ‘resource’-groep. Een actieve cliënt pakt daarmee zoveel mogelijk de regie over het eigen leven en is zo een centrale spil om de individuele gezondheid te verbeteren. Uiteindelijk is dat namelijk ook hetgeen waar wij als Menzis voor staan: het verbeteren van de leefkracht van de individuele verzekerde, door toegankelijke, samenhangende, doelmatige en kwalitatief goede zorg te verzekeren.
Om te zorgen voor waardegerichte zorg, is een regionale benadering noodzakelijk. De feitelijke zorgbehoefte van klanten kan immers per regio verschillen. Om de aansluiting van het zorgaanbod op de zorgvraag te realiseren en daarmee de zorg optimaal te organiseren is focus op de regio van belang. Samenwerking
Om de zorg integraal met de cliënt te organiseren, is samenwerking en regie binnen de GGZ-keten, van huisarts tot derdelijns GGZ-aanbieders, noodzakelijk. Hiervoor zijn stevige, heldere horizontale en verticale samenwerkingsverbanden en –afspraken nodig tussen zorgaanbieders. Op deze manier kan op het juiste moment de juiste schakel in de keten ingezet worden voor het verlenen van de benodigde zorg aan de cliënt. Dit betekent dat met en tussen specifieke GGZ-partners formele ketenafspraken moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld over op- en afschaling van zorg. 
Voor alle cliëntgroepen zien we ambulante zorg als de basis, waarbij de cliënt zoveel mogelijk in de eigen omgeving en in interactie met de sociale omgeving wordt behandeld. Een opname is immers zeer ingrijpend en disruptief. Herstellen doe je thuis. Pas wanneer aangetoond is dat ambulante behandeling tijdelijk niet passend is bij de zorgvraag van de cliënt, kan een zo kort mogelijke onderbreking van de ambulante behandeling worden ingezet door een klinische opname.

Leefkracht

Iedereen wil zo krachtig en zelfstandig mogelijk in het leven kunnen staan. Of je nu jong of oud bent en of je nu gezond bent of een (tijdelijke) aandoening hebt. Iedereen maakt zijn eigen keuzes om gezond te leven, want wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. We willen mensen helpen om zelf regie te voeren op hun gezondheid. Op een manier die bij hen past. Bij Menzis noemen we dat leefkracht. Leefkracht gaat over de positieve energie die je voelt als je met je gezondheid bezig bent.
Inzetten op doelmatigheid, zinnig gebruik van zorg en voldoende aandacht voor de patiënt is belangrijk voor het toegankelijk en van goede kwaliteit houden van zorg. Voor de toekomst is er daarnaast ook meer aandacht nodig voor gezondheid en gedrag. Op het voorkomen van aandoeningen, het behoud van de gezondheid van mensen en de verbetering van kwaliteit van leven. Vooral ouderen en chronisch zieken kunnen ondanks hun eventuele beperkingen, dankzij meer aandacht voor gezondheidsbehoud krachtiger en zelfstandiger in het leven staan. Door uit te gaan van een positieve gezondheidsbenadering – kijken naar wat iemand nog kan in plaats van wat hij niet meer kan – is er nog veel gezondheidswinst te behalen. Op die manier versterken we de leefkracht van de mens en kunnen onnodige zorgkosten voor de maatschappij en voor de premiebetaler worden voorkomen. Menzis ziet preventie als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en maakt daar werk van. Dat vraagt om heldere keuzes. Zoals het selecteren en het stimuleren van preventieve interventies die aantoonbaar meerwaarde voor de mens leveren.
We zijn er van overtuigd dat via preventie en gezonde gedragsverandering nog veel duurzame gezondheidswinst te behalen valt. We ondersteunen daarom klanten én niet-klanten daarin via het platform Menzis SamenGezond en de bijbehorende app. Zorgaanbieders nodigen we uit om met ons in gesprek te gaan over raakvlakken met initiatieven vanuit hun kant. Op die manier willen we samen een gezonde gedragsverandering realiseren en de leefkracht van mensen versterken. Leefkracht gaat over het vanuit eigen kracht de maximale kwaliteit van leven realiseren, zowel mentaal, sociaal als fysiek, ook al is dat met een beperking of in tijden van ziekte. 
De digitalisering van de zorg zal binnen de GGZ-sector de komende jaren een verdere vlucht gaan nemen. Menzis is hier groot voorstander van en wil dan ook een actieve voortrekkersrol hierin vervullen, met behoud van het persoonlijk contact. Met de inzet van digitale zorg willen we een bijdrage leveren aan de leefkracht van onze klanten, zowel in het kader van een gezonde gedragsverandering, preventie alsook gedurende een behandeling. Voor de inzet van e-health in een (te declareren) behandeling moet er altijd sprake zijn van “blended-care”, namelijk dat naast het gebruik van e-health toepassingen er ook altijd sprake is van face-to-face contacten. 

 

 • Meerjarenperspectief
 • Innovatie

 

Menzis wil over een langere periode samenwerkingsrelaties aangaan met zorgaanbieders. Samen kunnen we de waarde voor cliënten nog meer verhogen. Samen investeren we in de toekomst, dit betekent ook dat we elk jaar verbeteren. 
 • Verbeteren van onze dienstverlening aan u, met u
 • Steeds vaker horizontaal toezicht
 • Eenvoud in het contracteerproces

Meerjarenperspectief

Een meerjarenperspectief ontlast eenieder van jaarlijkse contracteerrituelen en stelt ons in staat om gezamenlijk verdergaande afspraken te maken over kwaliteit van zorg, organisatie van zorg dichtbij, het implementeren van innovaties en kostenvermindering. Een meerjarenperspectief biedt enerzijds bestendiging en anderzijds het benodigde vertrouwen aan zorgaanbieders binnen de GGZ. Op deze manier willen we blijvende veranderingen in het zorgveld vormgeven. Beschikbaarheid van zorg, modernisering van het zorgveld en continue verbetering van kwaliteit en daarmee gepaard gaande kostenbeheersing zijn daar onderdeel van.
 • Het overeenkomen van waardegerichte meerjarencontracten en het samenwerken aan een kwaliteitsagenda
 • Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders
 • Het werken aan horizontaal toezicht met GGZ-aanbieders
 • Het verminderen van administratieve lasten
 • Gezamenlijke landelijke doorontwikkeling van de GBGGZ door aansluiting bij de stichting KiBG
 • Het gezamenlijk scherp zijn op kapitaalintensieve kosten

Om de beschikbare middelen zoveel mogelijk daadwerkelijk aan het verlenen van zorg te kunnen besteden, werken we ook in 2019 aan een verdere vermindering van de administratieve lasten. Hiertoe ontplooien we een aantal initiatieven, zoals:

 • het voor een selectie van instellingen vastleggen van contractuele afspraken via het Zorginkoopportaal van VECOZO 
 • het voornemen om groepspraktijken een overeenkomst aan te bieden
 • het vereenvoudigen en waar mogelijk uniformeren van overeenkomsten
 • het vereenvoudigen en waar mogelijk uniformeren van kwaliteitsuitvragen
 • deelname aan de ZN-werkgroep “vermindering van administratieve lasten”

Innovatie

Bij onze waardegerichte zorginkoop zoeken we voortdurend naar innovaties die de zorg efficiënter maken en bijdragen aan het realiseren van kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Hierbij kijken we altijd naar nieuwe technologieën, maar maken we ons ook sterk om samen met andere partijen tot innovatieve ideeën te komen. We verwachten dat u ideeën en mogelijkheden hiervoor actief aan ons kenbaar maakt via uw (senior) zorginkoper / accountmanager.

Innovaties om zorg beter, betaalbaar en toegankelijk te houden: Menzis wil zorgaanbieders graag helpen die te ontwikkelen. Daarom hebben we een playbook gepubliceerd. Het is een inspiratieboek én handleiding om samen met u de zorg sneller te vernieuwen. In ons land lopen veel succesvolle innovatieve zorgprojecten. Vaak kleinschalig, maar met de potentie om op te schalen naar een regionaal of landelijk niveau. In de praktijk lukt dat helaas niet altijd. Barrières zijn vaak de implementatie, financiering of technologie.
Menzis ontwikkelde het playbook met Focuscura, de Nederlandse marktleider op het gebied van zorginnovaties thuis. Het helpt zorgvernieuwers die hindernissen te nemen door in te gaan op:
de barrières maar natuurlijk vooral de mogelijkheden van digitale zorg

 • wetenschappelijk bewijs en onderbouwing
 • financieringsvoorbeelden
 • een gebruiksklaar implementatiemodel

Het playbook is daarnaast vooral ook een uitnodiging om samen met ons te kijken hoe we uw innovatieve project naar een hoger plan kunnen tillen. Benieuwd? Download het playbook als pdf

Wijzigingen in 2019

 • Ten opzichte van de contractering 2018 zijn er voor 2019 geen grote inhoudelijke wijzigingen in de minimumeisen om voor een overeenkomst in aanmerking te komen.
 • Per 1 juli 2018 is nog een aantal wijzigingen doorgevoerd in het zorginkoopbeleid, deze worden per mail met u gedeeld en zijn eveneens te bekijken via onderstaande bijlage 'Wijzigingen inkoopbeleid GGZ versie 1 juli.'  

Bekijk voor alle eisen en voorwaarden altijd het volledige zorginkoopbeleid GGZ Instellingen via de download.

Planning

Datum  Actie
Januari - maart 2018 Consultatie zorgaanbieders en cliëntverenigingen
29 maart 2018 Publicatie inkoopbeleid 2019
Mei 2018 Publicatie inkoopdocument 'waardgerichte inkopen en angst en depressie'
1 juni 2018 Deadline aanmelding nieuwe zorgaanbieders
2 t/m 13 juli 2018 Start contractering voor instellingen door toezending offerteformat/concept of openstelling van de vragenlijst in VECOZO
10 augustus 2018 Deadline aanbieders reactie op toegezonden offerteformat/overeenkomst of sluitingsdatum van de vragenlijst in VECOZO
1 november 2018 Deadline ondertekenen overeenkomst of accepteren overeenkomst in VECOZO
12 november 2018 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod op Zorgvinder

Waardegerichte zorg in de GGZ

Het contract tussen Lentis en Menzis - met de titel ‘Meerjarig Meerwaarde’ - is onderscheidend en een mooi voorbeeld van waardegerichte zorg in de GGZ. “Inhoud en kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg staan in deze meerjarenafspraken centraal”, aldus Joris van Eijck, directeur Zorg bij Menzis. “Lentis en Menzis gaan echt anders samenwerken; met kwaliteit als vliegwiel voor verandering. In lijn met het GGZ-manifest ‘Minder regelgekte, meer zorg’ zal dat - waar mogelijk via minder administratieve lasten - uiteindelijk ook doelmatiger zijn.” 

Betere zorg voor cliënten en verzekerden

Deze andere aanpak leidt volgens Lentis tot positieve verandering voor cliënten. De afspraken van Lentis en Menzis bieden een goed fundament om onze cliënten zorg te bieden met betere uitkomsten. Juist ook door innovatieve behandelmethoden en door patiënten te ondersteunen bij het zelf maken van keuzes. Zo krijgen straks zo veel mogelijk patiënten een gepersonaliseerd behandeladvies dat voldoet aan de richtlijnen. Dat is waar Lentis en Menzis de komende jaren samen verder aan werken. Overigens doen we dit niet alleen, maar met de bevlogenheid en de blik van cliënten en familie, en samen met andere regionale partners, zoals gemeenten. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen Lentis en Menzis is de aandacht voor de ‘leefkracht’ van cliënten. Een gezonde leefstijl speelt namelijk een cruciale rol in het herstel en de gezondheid van mensen. Zeker op het moment dat patiënten hun eigen keuzes hierin kunnen maken. De ervaringen van Lentis op dit vlak via het Centrum voor Integrale Psychiatrie en van Menzis via SamenGezond komen hier bij elkaar.

Waardegerichte zorg

 • van zorg naar gezondheid
 • kwaliteit tegen acceptabele kosten
 • samen bepalen we wat belangrijk is

Onze visie op zorg

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.