Geneeskundige zorg

Voor specifieke patiëntgroepen


Menzis streeft ernaar haar klanten de mogelijkheid te bieden zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. We zien GZSP als een belangrijke aanvullende schakel binnen de zorgketen, omdat het kwetsbare verzekerden in staat stelt ondanks beperkingen kwaliteit van leven te behouden. Hiermee kan er invulling gegeven worden aan waardegerichte zorg die inzet op gezondheid en welzijn van klanten (leefkracht), dichtbij waar het kan en ver weg als het moet.

Samerwerken is cruciaal

Wij vinden dat samenwerken een cruciale factor is in de integrale (netwerk)zorg aan kwetsbare klanten om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. De inzet van de SO en AVG in de eerstelijn zijn daarbij een uitgelezen kans om dit te realiseren. Daarbij sluit het goed aan op onze visie op Ouderenzorg die Menzis de afgelopen periode heeft ontwikkeld. Daarin is ons inziens het hebben van een vast aanspreekpunt voor iedere kwetsbare ouderen maar vooral het ontwikkelen van een lokaal interdisciplinair netwerk een belangrijke voorwaarde om waardegerichte integrale zorg voor klanten thuis, neer te kunnen zetten.

 

Borgen van de zorg

In dit eerste jaar in de Zvw zal de nadruk liggen op het borgen van de zorg voor bestaande cliënten. De inkoop van GZSP voor zover die in 2020 onderdeel is van de Zvw vindt daarom plaats bij zorgaanbieders die in 2019 een overeenkomst hebben in het kader van de subsidieregeling extramurale behandeling (die gedurende 2019 niet is ontbonden).

Toezicht op juiste declaraties

We hechten zeer aan transparante zorgkosten, het verminderen van declaratiefouten en willen dat zorg ten laste van het juiste financiële kader wordt gedeclareerd. Voor de afbakening van GZSP en een beschrijving van de zorg verwijzen wij u naar de wettelijke kaders en beleidsregels. Menzis heeft aandacht voor het correct declareren van zorg door bijvoorbeeld controles tijdiger uit te voeren en gemaakte afspraken beter te controleren. Dit doen we door de formele, materiële controle en controle op gepast gebruik.

Juiste zorg op de juiste plek

Menzis vindt het van belang dat haar verzekerden de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Als de zorg verantwoord en doelmatig thuis geleverd kan worden, heeft dat de voorkeur. De huisarts heeft hierin een belangrijke rol als poortwachter. Daarbij kan hij gebruikmaken van verwijzingen naar meer specialistische zorg. Door de SO en AVG in de eerste lijn op te nemen komt generalistische geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen en waar ook specifieke kennis voor nodig beschikbaar in de directe keten van de eerste lijn. Hiervoor zijn goede ketenafspraken tussen aanbieders belangrijk.

Inzet van SO en AVG intramuraal blijft geborgd

De inzet van de SO en AVG in de wijk dichtbij de patiënt en in nauwe afstemming met de huisarts en wijkverpleegkundige is een waardevolle aanvulling om mensen lang thuis verantwoord zorg te kunnen leveren. Menzis vindt het belangrijk dat de inzet van de SO en AVG ook voldoende geborgd blijft in de intramurale setting. We denken hierbij aan de inzet binnen bijvoorbeeld de ELV en GRZ maar ook binnen het verpleeghuis. Samen met de zorgaanbieders willen we dit realiseren.

Downloads zorginkoopbeleid GZSP 2020

Toetsingskader

Planning

Datum  Actie
25 juli 2019  Publicatie zorginkoopbeleid GZSP 2020
Uiterlijk 31 oktober Bestaande aanbieders krijgen overeenkomst aangeboden
Voor 10 december Afronding inkoop, ondertekening contract via digitale tool 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.