Geneeskundige zorg

Voor specifieke patiëntgroepen

Veelgestelde vragen

Op basis van uw verwachte productie in 2022 hebben we een plafond ingesteld voor de prestaties 1004 (zorg in groep aan kwetsbare patiënten) en 1005 (zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten/ mensen met NAH). Gaat u meer zorg leveren dan het plafond? Vraag dit dan vooraf aan via ons contactformulier. Heeft u voor de overige prestaties (ook) een overeenkomst? Hier is geen budgetplafond afgesproken, deze kunt u dus budgetvrij declareren.

De nieuwe prestatie Wet Zorg en Dwang (Wzd) is per 2021 ontwikkeld voor het declareren van het uitgeven van een medische verklaring in het kader van de Wzd voor klanten die geen Wet Langdurige zorg indicatie hebben. De Nza heeft de zorg omschreven in de Beleidsregel overige geneeskundige zorg - BR/REG-22145a -.

Voor het declareren van één van deze prestaties, kunt u gebruik maken van de declaratiecodes die hiervoor beschikbaar zijn. U vindt de codes in de Vektis prestatiecodelijst Overige sectoren 054. Menzis hanteert de NZa tarieven die omschreven staan in de Prestatie- en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg - TB/REG-22621-02.  
Indien u de declaraties indient via de standaard OS301 vragen wij u veld 0413 te vullen met de AGB-code van de betreffende arts. Als u niet kunt declareren via de standaard, stuur dan de factuur naar Menzis Zorgverzekeraar via het contactformulier op onze site. Informeer uw klant op tijd over mogelijke kosten voor het eigen risico.

Ja, dat kan. Binnen de Zorgverzekeringswet wordt zorg functioneel omschreven. Dit betekent dat de prestatiebeschrijvingen van de gzsp niet gekoppeld worden aan een functionaris, maar dat een zorgverlener, indien bevoegd en bekwaam, deze zorg kan leveren en in rekening mag brengen.

Aangezien een verpleegkundig specialist of een basisarts niet dezelfde opleiding heeft als een specialist ouderengeneeskunde (so) of arts verstandelijk gehandicapten (avg), zal een verpleegkundig specialist of een basisarts in de praktijk niet beschikken over het gehele arsenaal van de zorg die de so of avg biedt. Een verpleegkundig specialist of een basisarts kan echter wel (deels zelfstandig) zorg leveren in het kader van gzsp (indien en voor zover bevoegd en bekwaam). Daarnaast kan de verpleegkundig specialist of een basisarts zorg leveren onder verantwoordelijkheid van de so/avg.

Zorg geleverd door een verpleegkundig specialist of basisarts kan, indien voldaan is aan het voorgaande, gedeclareerd worden via de prestatie van de so/avg, zoals beschreven in de Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (TB/REG-20628-02). Er zijn geen aparte prestaties voor een verpleegkundig specialist of een basisarts in het kader van gzsp. Wel kan het zo zijn dat een zorgverzekeraar in de polisvoorwaarden beperkende voorwaarden heeft opgenomen wie zorg mag leveren in het kader van gzsp. Mogelijk hebben zij de verpleegkundig specialist of een basisarts uitgesloten van vergoeding.

Zowel het contracteren als het declareren zullen geen problemen opleveren mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
De zorgaanbieder past in de declaraties de AGB-code toe zoals is vastgelegd in deze overeenkomst. Dit betekent dat in het AW319 declaratiebericht de AGB-code van de contractant wordt vermeld als declarant (in het voorlooprecord). De AGB-code van de behandelaar cq uitvoerende zorgverlener wordt als uitvoerder in het prestatierecord vermeld. Een voorwaarde hierbij is dat de AGB-code van de behandelaar/uitvoerende zorgverlener in het AGB-register van Vektis is gekoppeld aan de AGB-code van de onderneming. Daarnaast is het verplicht om de rubriek voor de verwijzer in te vullen tenzij sprake is van specifieke uitzondering zoals opgenomen in de Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen NR/REG-2101.

Nee, dat mag niet. Alle cliënten met een Wlz-indicatie vallen buiten de reikwijdte van de regelgeving gzsp.
Gzsp valt binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorg door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten aan patiënten met een Wlz-indicatie wordt gezien als specifieke behandeling en komt daarmee niet ten laste van de Zvw, maar ten laste van de Wlz. Daardoor is de regelgeving gzsp niet van toepassing op mensen met een Wlz-indicatie.

Een reistoeslag wordt alleen uitbetaald als het juist is ingediend. Dat kan als volgt:

In eenheden van een uur bij zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en gedragswetenschappers bieden. En ook bij zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg);

  • Per dagdeel bij zorg in een groep aan kwetsbare patiënten, lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-aangeboren hersenletsel en patiënten met de ziekte van Huntington;
  • Per bezoek bij reistoeslag voor de zorgverlener. 

De machtigingen voor zorg in de groep is uitgesteld. In 2022 gaan wij monitoren welke zorg in de groep er precies aangeboden wordt, in 2023 gaan we de machtiging voor zorg in de groep invoeren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het inkoopbeleid Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen 2023.

In het inkoopbeleid Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen 2023 van Menzis en de uitgangspunten zorg in een groep die landelijk vanuit Zorgverzekeraars Nederland opgesteld zijn vindt u de vereisten waaraan u dient te voldoen.

Antwoord niet gevonden?

Heeft u geen antwoord gevonden bij de meest gestelde vragen? Wellicht kunt u uw antwoord vinden bij de algemene vragen. Of stel uw vraag via het contactformulier.

Algemene vragen

Contactformulier

U kunt ons bereiken

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie, machtiging, uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid? Dan kunt u terecht op onze contactpagina.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.