Zorginkoopbeleid 2022

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen


Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) 2022. In dit beleid vindt u de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar, onze speerpunten, contractspecificaties en de planning voor het komende jaar. In 2022 zullen we het beleid van voorgaande jaren voortzetten met een nadrukkelijke focus op de speerpunten integraliteit, samenwerking, preventie en de Juiste zorg op de juiste plek zoals opgenomen in onze visie GZSP. Vanuit een kwalitatief oogpunt vinden we het van belang om GZSP-zorg in te kopen bij aanbieders die GZSP vanuit een integraal aanbod kunnen aanbieden. Anderzijds herkennen we de problemen omtrent de arbeidstekorten binnen de GZSP.

Wijzigingen

Het zorginkoopbeleid GZSP 2022 heeft een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van het voorgaande zorginkoopbeleid. Deze vindt u hoofdstuk 3 van het inkoopbeleid GZSP.

  • Toevoeging omzetplafond voor zorg in een groep;
  • Aanscherping samenwerkingseisen;
  • Toevoeging eis omtrent de zichtbaarheid van het GZSP-zorgaanbod;
  • Transitie WTZi naar WTZa;
  • De uitsluitingsgronden zijn geschrapt en er zijn enkele nieuwe minimumeisen opgenomen zoals de registratie van de UBO. De minimumeisen staan vermeld in bijlage 1 van het Zorginkoopbeleid GZSP 2020.

Planning

Datum  Actie
1 april 2021  Publicatie zorginkoopbeleid GZSP 2022
uiterlijk 1 juli 2021 Eventueel publicatie aanvulling inkoopbeleid 2022
1 augustus 2021 Deadline aanmelding nieuwe zorgaanbieders
Vanaf september Openstellen vragenlijst voor inschrijving
medio september 2021 Bestaande en nieuwe aanbieders krijgen overeenkomst aangeboden
1 november 2021 Afronding inkoop, ondertekening contract via VECOZO
12 november 2021 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod op Zorgvinder

Medische Verklaring in het kader van de Wet Zorg en Dwang

De nieuwe prestatie Wet Zorg en Dwang (Wzd) is per 2021 ontwikkeld voor het declareren van het uitgeven van een medische verklaring in het kader van de Wzd voor klanten die geen Wet Langdurige zorg indicatie hebben. De Nza heeft de zorg omschreven in de Beleidsregel overige geneeskundige zorg - BR/REG-22145a -.

Voor het declareren van één van deze prestaties, kunt u gebruik maken van de declaratiecodes die hiervoor beschikbaar zijn. Mocht u niet in staat zijn om deze te declareren via de standaard, kunt u de factuur indienen bij Menzis Zorgverzekeraar via het contactformulier. Hierbij verwachten wij dat u de klant geïnformeerd heeft over de consequenties van de zorg met betrekking tot het eigen risico dat van toepassing is.

Veelgestelde vragen

Ja, dat kan. Binnen de Zorgverzekeringswet wordt zorg functioneel omschreven. Dit betekent dat de prestatiebeschrijvingen van de gzsp niet gekoppeld worden aan een functionaris, maar dat een zorgverlener, indien bevoegd en bekwaam, deze zorg kan leveren en in rekening mag brengen.

Aangezien een verpleegkundig specialist of een basisarts niet dezelfde opleiding heeft als een specialist ouderengeneeskunde (so) of arts verstandelijk gehandicapten (avg), zal een verpleegkundig specialist of een basisarts in de praktijk niet beschikken over het gehele arsenaal van de zorg die de so of avg biedt. Een verpleegkundig specialist of een basisarts kan echter wel (deels zelfstandig) zorg leveren in het kader van gzsp (indien en voor zover bevoegd en bekwaam). Daarnaast kan de verpleegkundig specialist of een basisarts zorg leveren onder verantwoordelijkheid van de so/avg.

Zorg geleverd door een verpleegkundig specialist of basisarts kan, indien voldaan is aan het voorgaande, gedeclareerd worden via de prestatie van de so/avg, zoals beschreven in de Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (TB/REG-20628-02). Er zijn geen aparte prestaties voor een verpleegkundig specialist of een basisarts in het kader van gzsp. Wel kan het zo zijn dat een zorgverzekeraar in de polisvoorwaarden beperkende voorwaarden heeft opgenomen wie zorg mag leveren in het kader van gzsp. Mogelijk hebben zij de verpleegkundig specialist of een basisarts uitgesloten van vergoeding.

Zowel het contracteren als het declareren zullen geen problemen opleveren mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
De zorgaanbieder past in de declaraties de AGB-code toe zoals is vastgelegd in deze overeenkomst. Dit betekent dat in het AW319 declaratiebericht de AGB-code van de contractant wordt vermeld als declarant (in het voorlooprecord). De AGB-code van de behandelaar cq uitvoerende zorgverlener wordt als uitvoerder in het prestatierecord vermeld. Een voorwaarde hierbij is dat de AGB-code van de behandelaar/uitvoerende zorgverlener in het AGB-register van Vektis is gekoppeld aan de AGB-code van de onderneming. Daarnaast is het verplicht om de rubriek voor de verwijzer in te vullen tenzij sprake is van specifieke uitzondering zoals opgenomen in de Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen NR/REG-2101.

Nee, dat mag niet. Alle cliënten met een Wlz-indicatie vallen buiten de reikwijdte van de regelgeving gzsp.
Gzsp valt binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorg door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten aan patiënten met een Wlz-indicatie wordt gezien als specifieke behandeling en komt daarmee niet ten laste van de Zvw, maar ten laste van de Wlz. Daardoor is de regelgeving gzsp niet van toepassing op mensen met een Wlz-indicatie.

De declaratie moet als volgt ingediend worden:

  • in eenheden van een uur bij zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden, zorg zoals gedragswetenschappers bieden en zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg);
  • per dagdeel bij zorg in een groep aan kwetsbare patiënten, zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-aangeboren hersenletsel en zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington;
  • per bezoek bij reistoeslag zorgverlener.

Menzis heeft besloten om het invoeren van machtigingen voor zorg in de groep uit te stellen. Wij zullen gedurende het jaar gaan monitoren welke zorg geboden wordt om in 2023 te gaan evalueren of de zorg passend is.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.