Huisartsen- en multidisciplinaire zorg

Zorginkoop voor huisartsen en multidisciplinairezorg

Voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg besteden we aan verschillende gebieden extra aandacht. Ook als we daarvoor zorg inkopen.

We maken afspraken voor zorg van kwaliteit in de eerste lijn. Zo voorkomen we doorverwijzingen en hogere zorgkosten. 

 

Gecombineerde leefstijl interventie

vrolijke vrouw yoga

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) wordt gecontracteerd via samenwerkingsverbanden. 

De huisarts verwijst naar een bij het samenwerkingsverband aangesloten uitvoerend zorgverlener van de GLI.

Zorginkoopbeleid GLI 2020-2021 

Graag presenteren we u hierbij het Zorginkoopbeleid Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 2020-2021. Sinds 1 januari 2019 valt de aanspraak op en bekostiging van de GLI binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). De ervaringen die we hebben opgedaan bij het eerste jaar van grootschalige inkoop, hebben geleid tot een aantal wijzigingen ten opzichte van het beleid van vorig jaar. 

Voor een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid via de download (pdf) hieronder.

Christiaan Rademaker, beleidsmedewerker GLI: "Steeds meer mensen lopen gezondheidsrisico’s als gevolg van hun overgewicht. Door de juiste inzet van de Gecombineerde Leefstijlinterventie krijgt deze groep de mogelijkheid tot het verbeteren van hun gezondheid en het voorkomen van chronische ziekten."

Download zorginkoopbeleid 2020-2021

Zorginkoopbeleid GLI 2019

Vanaf 1 januari 2019 valt de aanspraak op en bekostiging van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw).
De GLI bestaat uit interventies gericht op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering. Een effectieve GLI is het uitgangspunt voor vergoeding onder de Zvw.

Blijvende gedragsverandering

De effectiviteit wordt in eerste instantie afgemeten aan de behaalde gewichtsreductie. Daarnaast is de blijvende gedragsverandering rond de gezonde leefstijl belangrijk (voedingspatroon, lichamelijke activiteit en slaap), net als het effect op co-morbiditeit, risicofactoren en de kwaliteit van leven. Op basis van een landelijke indicatorenlijst wordt de effectiviteit van de GLI gemonitord.

Verwijzing

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De GLI richt zich op volwassenen. Een verwijzing voor een GLI verloopt via de huisarts. De huisarts diagnosticeert aan de hand van de NHG-richtlijn en Zorgstandaard Obesitas en verwijst zo nodig voor een GLI.

Verrichtingen en verbruiksmaterialen

Doel van de (M&I) verrichtingen is om kwalitatief goede zorg in de eerste lijn te leveren en daarmee voor bepaalde verrichtingen verschuiving van zorg vanuit de tweede naar eerste lijn te bevorderen, zodat zorgkosten worden beheerst.

Wijziging per 2018

Voor het contracteren van M&I-verrichtingen volgt Menzis de maximumtarieven die door de NZa zijn vastgesteld. De M&I-verrichtingen waarvoor vrije tarieven gelden, worden per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019 geïndexeerd.

Ook is de prestatie Stoppen met Roken (SMR) toegevoegd aan de lijst met verrichtingen, als onderdeel van de basisovereenkomst huisartsenzorg. Hierdoor hoeft u geen apart addendum voor SMR af te sluiten.

Praktijkondersteuning

Menzis biedt huisartsen een vergoeding voor de inzet van een praktijkmanager en voor een praktijkondersteuner (POH-S) of
ggz (POH-GGZ).

Praktijkmanagement

Menzis biedt voor huisartsenpraktijken een vergoeding voor de inzet van een praktijkmanager. De praktijkmanager draagt onder andere zorg voor de praktijkorganisatie en samenwerking met lokale ketenzorg, zodat er meer tijd is voor de huisartsenpraktijk om ketenzorg en zorgvernieuwing te leveren.

Wijziging per 2018

Het tarief voor praktijkmanagement wordt per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019 conform het Menzis indexatiemodel geïndexeerd. Het is ook mogelijk dat praktijkmanagement voor de huisartsenpraktijk gecontracteerd wordt via het samenwerkingsverband.

Praktijkondersteuning huisartsenzorg

Met de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk is betere zorg voor patiënten dichtbij huis beschikbaar, zijn er meer mogelijkheden voor zelfmanagement en leidt dit tot minder verwijzingen naar de Generalistische Basis-GGZ en Specialistische-GGZ.

Ook in 2018 en 2019 is het mogelijk om de POH-S te financieren via de POH-S module. De POH kan taken van de huisarts overnemen waardoor de beschikbaarheid van huisartsenzorg wordt vergroot.

Wijziging per 2018

Het tarief voor de POH-GGZ module, visites en consulten worden per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019 aan de hand van de nieuwe NZa tarieven voor de POH-GGZ door Menzis geïndexeerd.

Per 1 januari 2018 wordt de POH-S niet standaard gecorrigeerd indien u nog niet deelneemt aan ketenzorg. Als u in 2018 of 2019 start met deelname aan één of meerdere keten-dbc’s of start met deelname aan de (voorbereidings)modules integrale zorg voor kwetsbare ouderenzorg, dan wordt de POH-S module hierop aangepast. U geeft dan de wijziging via het zorginkoopportaal van VECOZO door.

Resultaatbeloning

Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen.

Stimulans om geneesmiddelen doelmatig te blijven voorschrijven

Menzis blijft huisartsen stimuleren en belonen om geneesmiddelen doelmatig voor te blijven schrijven. Goed voorschrijfbeleid leidt tot betere farmacotherapie: zowel in het verbeteren van uitkomsten van zorg en het beheersen van zorgkosten.

Wijziging per 2018
Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen wordt van 2018 beloond op basis van formulariumgericht voorschrijven. Bij het formularium gericht voorschrijven kunnen huisartsen gebruik maken van het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS). Bovendien bevat het EVS niet-medicamenteuze adviezen en voorlichting voor de patiënt om therapietrouw te verbeteren en medicijngebruik te verminderen. Van u wordt verwacht deze adviezen te geven, ten einde een optimaal farmacotherapeutisch resultaat te bereiken. Ook is in de module meer aandacht voor regionale speerpunten om het voorschrijfbeleid te verbeteren.
Per 1 januari 2016 zijn voor de zorg voor kwetsbare ouderen de voorbereidingsmodule en de vervolgmodule integrale zorg voor kwetsbare ouderen geïntroduceerd. In iedere regio zijn huisartsenpraktijken en samenwerkingsverbanden met deze modules gestart.

Wijziging per 2018

Huisartsenpraktijken kunnen reguliere prestaties huisartsenzorg declareren voor een praktijkondersteuner die basiszorg levert aan kwetsbare ouderen die geen programmatische zorg vanuit de module ontvangen. Deze declaratieverruiming is mogelijk indien de huisartsenpraktijk aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden leest u in het zorginkoopbeleid. Vanaf 2018 kan de organisatie en infrastructuur voor integrale zorg voor kwetsbare ouderen via de nieuwe betaaltitel O&I wijkmanagement of O&I regiomanagement worden gefinancierd. Het samenwerkingsverband kan hierover met Menzis afspraken maken.

Het tarief voor de voorbereidings-en vervolgmodule kwetsbare ouderen wordt per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019 conform het Menzis indexatiemodel geïndexeerd.

Menzis blijft graag afspraken maken met samenwerkingsverbanden over zorgvernieuwing. Een zorgvernieuwingsproject heeft de potentie om zorgkosten te beheersen en uitkomsten van zorg te verbeteren. Samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor contact opnemen met de voor hen bekende regiomanagers. Zij willen graag met u de mogelijkheden verkennen en samen met u meedenken in de vormgeving en financiële onderbouwing van het initiatief tot zorgvernieuwing. Vanaf 2018 kan de organisatie en infrastructuur voor zorgvernieuwing via de nieuwe betaaltitel O&I wijkmanagement of O&I regiomanagement worden gefinancierd. Het samenwerkingsverband kan hierover met Menzis afspraken maken.

Spoedeisende huisartsenzorg

moeder kind consult

Spoedeisende huisartsenzorg in avond, nacht, weekend en feestdagen kopen we in representatie in bij huisartsenposten in de kernwerkgebieden van Menzis.

Spoedeisende huisartsenzorg in avond, nacht, weekend en feestdagen koopt Menzis in representatie in bij huisartsenposten in de kernwerkgebieden van Menzis (provincie Groningen/kop van Drenthe, Achterhoek, Twente, de regio Arnhem- Ede-Tiel, Den Haag en Zoetermeer). Dit betekent dat Menzis samen met de representerende zorgverzekeraar in deze regio’s namens alle zorgverzekeraars afspraken maakt. 
Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst huisartsendienstenstructuur gelden minimaal de onderstaande inkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden gelden gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst:  

  • De zorgaanbieder verleent de spoedeisende ANW-huisartsenzorg zoals een huisartsendienstenstructuur die pleegt te bieden aan verzekerden.
  • De zorgaanbieder is jegens de zorgverzekeraar verantwoordelijk voor het organiseren, beschikbaar stellen en leveren van spoedeisende ANW-huisartsenzorg voor en aan verzekerden die zijn ingeschreven bij de beroepsbeoefenaren die aangesloten zijn bij de zorgaanbieder, alsmede voor en aan NONI’s en passanten. 

We hebben een tweejarige overeenkomst met huisartsenposten in 2018 en 2019. Daarbij spreken we tussentijds, indien nodig wel nieuwe begrotingen af conform de richtlijnen van de NZa. Het tijdspad hiervan ziet er als volgt uit:

 
Uiterlijk 1 mei 2017 Indienen rapportage “1e kwartaal 2018” door zorgaanbieder bij de representerende zorgverzekeraars.
Juni 2018 Opsturen en bespreken (financiële) verantwoording 2017 door zorgaanbieder aan representerende zorgverzekeraars. 
Uiterlijk 1 juli 2018 Indienen verantwoordingsformulier 2017 bij NZa door zorgaanbieder en Menzis.
Uiterlijk 1 augustus 2018 Indienen rapportage “2e kwartaal 2018”door zorgaanbieder bij de representerende zorgverzekeraars
Oktober 2018 Opsturen en bespreken begroting 2019 door zorgaanbieder aan representerende zorgverzekeraars.
Uiterlijk 1 november 2018 Indienen tariefaanvraag bij NZa door zorgaanbieder bij de representerende zorgverzekeraars. 
Uiterlijk 1 november 2018  Indienen rapportage “3e kwartaal 2018” door zorgaanbieder bij de representerende zorgverzekeraars. 
Uiterlijk 1 juni 2019 Indienen rapportage “4e kwartaal 2018” door zorgaanbieder bij de representerende zorgverzekeraars.

 

Ketenzorg

De zorgprogramma’s voor ketenzorg hebben de potentie om zorgkosten te beheersen onder betere uitkomsten van zorg.

Zorgverleners van diverse disciplines leveren zorg in samenhang en in samenwerking met de betreffende patiënt voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2 (vanaf 18 jaar), met verhoogd risico op overlijden aan hart- of vaatziekten, met Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) of Astma. De zorgprogramma’s voor ketenzorg hebben de potentie om zorgkosten te beheersen binnen de zorgverzekeringswet onder gelijkblijvende of betere uitkomsten van zorg.

Wijziging per 2018

Er zijn geen grote wijzigingen in het inkoopbeleid ketenzorg. Met samenwerkingsverbanden in de regio kunnen zorgprogramma’s met het zorgaanbod en de resultaten worden vormgegeven. Ook worden afspraken gemaakt over de integrale begroting en de verantwoording hiervan. Vanaf 2018 kan de organisatie en infrastructuur voor ketenzorg via de nieuwe betaaltitel O&I ketenzorg worden afgesproken.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.