Zorginkoopbeleid 2023-2024

Huisartsen- en multidisciplinairezorg

Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg (MDZ) en huisartsendienstenstructuur (HDS) 2023-2024.

Het zorginkoopbeleid van Menzis is er al een paar jaar op gericht om samen met u als zorgaanbieder de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. De speerpunten voor ons beleid 2023 en 2024 komen voort uit onze bredere visie op zorg, waarin wij de komende jaren zorgtransformatie centraal zet. Het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg loopt tot en met 2022. Mogelijk dat er een nieuw akkoord (IZA) wordt afgesloten ten aanzien van de huisartsenzorg voor de komende jaren. Dit nieuwe akkoord kan aanleiding geven tot aanpassing van het zorginkoopbeleid 2023 en 2024.
Voor de HDS volgen wij inhoudelijk het landelijke beleid, we besteden daarom beperkt aandacht aan dit onderwerp.
We richten ons de komende jaren meer op de volgende speerpunten:

  • juiste zorg op de juiste plek;
  • meer tijd voor en met de patiënt;
  • Persoonsgerichte zorg voor mensen DMII, COPD (astma) en CVRM;
  • Integrale zorg voor kwetsbare ouderen die thuis wonen;
  • Passende zorg voor psychisch kwetsbare personen
  • Digitalisering 

Wijzigingen modules voor zorginkoopbeleid 2023-2024

In aanvulling op het op Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg (MDZ) en huisartsendienstenstructuur (HDS) 2023-2024 vindt u hiernaast de modules. Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd:

Tarieven

De tarieven van de M&I-verrichtingen en de modules waarvoor vrije tarieven gelden worden per 1 januari 2023 met 3,89% geïndexeerd. Deze indexatie is gebaseerd op 90% personele kosten en 10% materiële kosten. Voor de personele kosten wordt de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) gebruikt en voor de materiële kosten wordt het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau gehanteerd. De meest definitieve index van het lopende jaar wordt gebruikt voor het vaststellen van de index van het komende jaar. Dit betekent dat voor de indexatie van het tarief 2023 de definitieve index over 2022 is gebruikt.

Als gevolg van het kabinetsbesluit tot salarisverhoging van de zorgmedewerkers is, in afwijking van de door ons gebruikelijk gehanteerde systematiek, bij de indexatie van de vrije tarieven voor 2022 per het tweede kwartaal rekening gehouden met de extra verhoging van de OVA voor 2022 met 1,13%. Deze verhoging hebben we buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van de tariefindexaties voor 2023 zodat de verhoging niet twee keer wordt meegenomen. In 2023 baseren we ons dus op de tarieven exclusief de extra indexering in 2022 en passen we daarop de gebruikelijke systematiek toe.

Per 1 januari 2024 zijn de tarieven opnieuw geïndexeerd. 

Zorg voor mensen met DMII, COPD (astma) en CVRM

Sinds 2020 wil Menzis met haar beleid voor persoonsgerichte ketenzorg een verschuiving realiseren van geprotocolleerde standaard chronische zorg naar zorg op maat. De patiënt heeft hierbij zo veel als mogelijk zelf de regie over het zorgproces en leefstijlverandering en wordt hierbij met een individueel zorgplan ondersteund. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de chronische zorgprogramma’s diabetes, COPD, Astma en CVRM doorontwikkeld worden.
Bij de uitwerking van persoonsgerichte ketenzorg vormt het regiobeeld de basis voor de regionale invulling. Zo verwachten we van regionale samenwerkingsverbanden dat zij een visie en implementatieplan ten behoeve van persoonsgerichte ketenzorg hebben opgeleverd en zijn gestart met de implementatie van het aangepaste zorgprogramma. Uitvoeren, monitoren, evalueren en bijstellen van de visie en bijbehorend implementatieplan is onderdeel van de continue kwaliteits(verbeter)cyclus.

Zorg voor kwetsbare ouderen

De zorg voor ouderen staat hoog op de agenda. Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren toe en ook de levensverwachting stijgt. Om de kwaliteit van zorg te behouden en te verbeteren en tegelijkertijd de kosten betaalbaar te houden heeft Menzis samen met bestuurders van de LHV-kringen, lokale en regionale samenwerkingsverbanden integrale zorg voor kwetsbare ouderen uitgewerkt als onderdeel van het toekomstbeeld huisartsenzorg 2025. Hierin staan doelen, doelstellingen en randvoorwaarden om adequaat integrale zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenzorg vormt te geven samen met netwerkpartners. Specifiek voor de kwetsbare ouderen die thuis wonen continueren we het beleid dat is ingezet op basis van passende zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenzorg.

Bij de uitwerking van integrale zorg voor kwetsbare ouderen vormt het regiobeeld de basis voor de regionale invulling. Integrale zorg voor kwetsbare ouderen kan individueel of in samenwerkingsverband gecontracteerd worden, de wijze van contractering mag geen belemmering vormen voor regionale samenwerking. Het plan van aanpak voor integrale zorg voor kwetsbare ouderen opgesteld door het samenwerkingsverband vormt hiervoor het uitgangspunt. Uitvoeren, monitoren, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak voor integrale zorg voor kwetsbare ouderen is onderdeel van de continue kwaliteits(verbeter)cyclus.

Zorg voor kwetsbare ouderen – POH-O

We vinden dat een POH-O complexe situaties moet overzien, eigen afwegingen moet maken en het beleid daarop moet afstemmen. Hiervoor is functioneren op hbo-niveau noodzakelijk. Ook omdat bij de zorg voor kwetsbare ouderen medische zorg en verzorging en verpleging sterk met elkaar verweven zijn. Door de huidige arbeidsmarkt is dit uitgangspunt echter moeilijk te realiseren. Om die reden flexibiliseren we de opleidingseisen en vervalt de overgangsregeling.

De POH-O is daarom:

  • een verpleegkundige op hbo-niveau;
  • een verpleegkundige op mbo-niveau, die een gerichte POH-O opleiding op hbo-niveau volgt of heeft afgerond;
  • een praktijkondersteuner zonder verpleegkundige achtergrond, die een gerichte POH-O opleiding op hbo-niveau volgt of heeft afgerond.

Digitalisering

Voor de huisartsenzorg heeft Menzis in 2020 in samenwerking met de LHV-kringen, lokale en regionale samenwerkingsverbanden, invulling gegeven aan het toekomstbeeld voor de huisartsenpraktijk anno 2025 op het gebied van digitalisering. Dit heeft geleid tot een inkoopkader hoe om te gaan met digitalisering in de regio door regionale samenwerkingsverbanden en de huisartsenpraktijken. Zo verwachten we dat ieder regionaal samenwerkingsverband beschikt over een professionele ICT-inrichting, een Chief Information Officer (CIO)/ Chief Medical Information Officer (CMIO) en ICT ondersteuning voor huisartsenpraktijken. Ook verwachten we dat ieder regionaal samenwerkingsverband beschikt over een gedragen regionale visie en strategie ten aanzien van digitalisering van de huisartsenpraktijk en dat minimaal drie regionale voorkeursoplossingsrichting(en) zijn geïmplementeerd.

Resultaatbeloning

Net als in 2022 handhaven we de regioprestatie. Hierdoor is het mogelijk per regio specifieke indicatoren vast te stellen voor de resultaatbeloning voor individuele huisartsen. Invulling van de regiospecifieke indicatoren gebeurt in overleg met gemandateerde regiovertegenwoordigers en dient voor 1 juni 2022 afgerond te zijn in verband met het tijdig verwerken van de voorwaarden in het contracteerportaal van VECOZO. In de module ‘Resultaatbeloning’ behorend bij het inkoopbeleid 2023 en 2024, staan deze regiospecifieke prestaties beschreven.

Controle en naleving

Voor huisartsenzorg neemt Menzis in het controleplan 2023 een controle op om de inkoopvoorwaarden praktijkmanagement 2023, zoals wordt opgenomen in de bijlage bij het addendum praktijkmanagement, te toetsen. Hierbij wordt het tarief in 2024 neerwaarts bijgesteld indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan

Nieuw zorginkoopbeleid

Kleindochter helpt oude vrouw met mobiele telefoon

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2023-2024. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2023-2024

Modules voor huisartsen en multidisciplinaire zorg 2024

Digitale huisartsenzorg

Menzis juicht het gebruik van digitale zorg toe, maar we vinden wel dat we kritisch moeten blijven kijken naar de toegevoegde waarde van digitale zorg. Daarom is in samenwerking met de bestuurders van de LHV-kringen, lokale en regionale samenwerkingsverbanden, de werkgroep ‘Digitalisering in de huisartsenzorg’ gestart. Deze werkgroep heeft invulling gegeven aan het richtinggevend toekomstbeeld van de huisartsenpraktijk anno 2025 op het gebied van digitalisering. Hierbij is regionale invulling op basis van de regiobeelden het uitgangspunt. Inmiddels hebben we een ‘Uitwerking van het richtinggevend beeld digitale huisartsenzorg’ gepubliceerd, die als doel heeft een inkoopkader te schetsen hoe om te gaan met digitalisering in de regio. U vind het bestand hiernaast.

Richtinggevend beeld digitalisering

Planning huisartsenzorg

Datum  Actie
1 april 2022 Publicatie inkoopbeleid huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en HDS 2022
1 juli 2022 Publicatie definitieve beleidsregels NZa 2022
Uiterlijk 1 september 2022 Publicatie bijlagen met specifieke inkoopvoorwaarden en tarieven huisartsenzorg
Begin oktober 2022 Verzending overeenkomst huisartsenzorg via contracteerportaal van Vecozo
10 november 2022 Vragenlijst ingevuld en overeenkomst huisartsenzorg ondertekend retour
medio november 2022 Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders op Zorgvinder

Planning HDS

Datum Actie
1 april 2022 Publicatie inkoopbeleid huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en HDS 2022
In juni 2022 Opsturen en bespreken verantwoording en jaarrekening 2021
Voor 1 juli 2022 Indienen verantwoordingsformulier 2021 bij NZa
In oktober 2022 Opsturen en bespreken begroting 2023
Voor 1 november 2022 Indienen tariefaanvraag bij NZa

Planning Multidisciplinaire zorg

Datum  Actie
1 april 2022 Publicatie inkoopbeleid huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en HDS 2022
1 juli 2022 Start contractgesprek overeenkomst ketenzorg en Organisatie & Infrastructuur (indien van toepassing)

Uiterlijk 1 september 2022

Publicatie definitief inkoopbeleid huisartsenzorg, MDZ en HDS 2022. Inclusief bijlagen met specifieke inkoopvoorwaarden en tarieven huisartsenzorg en eventueel aanpassingen vanwege gewijzigde wet- en regelgeving. En ook de bijlage met uitwerking van een richtinggevend beeld van digitale zorg in huisartsenpraktijk

begin oktober 2022

Verzending Overeenkomst ketenzorg, Organisatie & Infrastructuur en/of, zorgvernieuwing.Of aangepast contract voorstel 2023 en 2024 vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving. Dit geldt voor alle samenwerkingsverbanden met een doorlopend contract 2023 en 2024 (indien van toepassing)
10 november 2022 Overeenkomst ondertekend retour
medio november 2022 Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.