Zorginkoopbeleid 2019

Hulpmiddelen

Het zorginkoopbeleid van Menzis is er al een paar jaar op gericht om samen met u als zorgaanbieder de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden voor onze klanten. De speerpunten voor ons beleid 2019 komen voort uit onze bredere visie op zorg, waarin het toevoegen van waarde aan de zorg het uitgangspunt is.

De verstrekking Hulpmiddelenzorg omvat veel verschillende hulpmiddelengroepen, die Menzis inkoopt. Bijna alle ingekochte hulpmiddelengroepen van vorig jaar hebben een meerjarige overeenkomst, waarvoor het ingezette beleid ook meerjarig geldt. Het zorginkoopbeleid hulpmiddelen 2019 richt zich met name op de hulpmiddelengroepen waarvan de huidige overeenkomst eindigt op 31 december 2018.

Op deze pagina kunt u het volledige zorginkoopbeleid 2019 met alle eisen en voorwaarden downloaden. Daarnaast hebben we de belangrijkste onderwerpen hieronder beknopt voor u op een rij gezet:

De speerpunten van het zorginkoopbeleid 2019

 • De belangrijkste wijzingen op een rij (download het document voor het volledige overzicht)
 • De planning voor de zorginkoop van 2019
 • Meer over onze visie op waardegerichte zorg

De samenwerking met u zetten we ook graag in 2019 voort!

Onze visie op waardegerichte zorginkoop

Nieuw zorginkoopbeleid

Download het nieuwste zorginkoopdocument hulpmiddelen voor het volledige zorginkoopbeleid 2019. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden.

Zorginkoopbeleid 2019
 Een eerdere versie downloaden

Speerpunten

 

 • Verbeteren uitkomsten van zorg
 • Beheersen van kosten

 


 • Kwaliteitsverbetering van hulpmiddelenzorg
 • Borgen door meetbare afspraken
 • Vijf soorten hulpmiddelen als speerpunt voor 2019

Verbeteren uitkomsten

De kwaliteit van de geleverde hulpmiddelenzorg. De kwaliteit wordt geborgd door meetbare en controleerbare kwaliteitsafspraken te maken. Deze hebben betrekking op zowel het geleverde hulpmiddel (het product) als op de geleverde dienst (zorgverlening). Daarbij sluit Menzis aan op de door de branche overeengekomen kwaliteitsstandaarden, nationale en Europese richtlijnen en standaarden
Deelname aan landelijke werkgroepen voor continentie-, stoma- en diabeteszorg. De Minister van VWS heeft initiatief genomen om landelijke werkgroepen in te stellen met als doel kwaliteitsverbetering in de hulpmiddelenzorg. Menzis neemt deel aan dit initiatief en werkt daarbij samen met alle betrokken veldpartijen.

Beheersen van kosten

Het bereiken van hogere efficiency obv signalen marktverkenning en –analyses. Wanneer we kijken naar onder andere de gemiddelde kosten per hulpmiddel , dan wijken deze kosten op onderdelen af ten opzichte van onze concurrentie. Er is gekozen om vijf soorten hulpmiddelen als speerpunten aan te wijzen voor 2019: verbandmiddelen, stomamateriaal, diabetes teststrips , persoonsalarmering en pompen. De groep pompen bestaat uit voedingspompen, infuuspompen en insulinepompen. Ook de benodigde toebehoren/verbruiksartikelen horen hier bij.

 

 • Aansluiten op zorgbehoefte
 • Leefkracht

 

Niet alleen een adequaat hulpmiddel maar ook de zorg erom heen, is belangrijk in onze zorginkoop

 • Service en reparatie
 • Uitleenhulpmiddelen om zelfstandigheid te vergroten

Aansluiten op behoefte

Afspraken over service en onderhoud. Niet alleen een adequaat hulpmiddel maar ook de zorg erom heen, is een belangrijk aandachtspunt in onze zorginkoop. Menzis maakt daarom afspraken over service en onderhoud, maar ook over garantie en reparaties

Leefkracht

Door de inzet van hulpmiddelen wordt de leefkracht van onze klanten groter. Zij kunnen zelfstandig blijven wonen en leven. Vooral de uitleenhulpmiddelen dragen hieraan bij. Uit het oogpunt van leefkrachtbevordering richten we ons verder op bloedglucosemeters, verbandmiddelen, persoonsalarmering en orthopedische schoenvoorzieningen

 

 • Meerjarenperspectief
 • Innovatie

 

 • Meerjarenafspraken
 • Administratieve lastenverlichting

Meerjarenperspectief

Het aanbieden van een overeenkomst voor meerdere jaren onderstreept ons vertrouwen in de zorgaanbieders. Wanneer we inzetten op een verlaging van het huidige tarief, proberen we dat te belonen met een meerjarenafspraak.
Door het proces tot verstrekking en vergoeding van hulpmiddelenzorg zo eenvoudig mogelijk te organiseren, in samenspraak met onze gecontracteerde zorgaanbieders, willen we bijdragen aan administratieve lastenverlichting. We zullen aandacht besteden aan het declaratieproces door voor alle nieuwe contracten, waar dit mogelijk is, vanaf 2019 een GPH codetabel met declaratiecodes in het contract op te nemen.

Innovatie

Nieuwe innovatieve vormen van hulpmiddelenzorg (het product) worden op zorgverzekeraars niveau of landelijk niveau beoordeeld en al of niet toegelaten. Deze toelating of afwijzing kan ook door het ZiNL (Zorginstituut Nederland) worden uitgevoerd. Menzis zal na het ontvangen van een bericht over een toelating tot het verzekerde pakket de betreffende hulpmiddelenzorg toevoegen aan het reguliere contractaanbod.
Wanneer een zorgaanbieder een nieuwe innovatie heeft op de geleverde dienst (zorgverlening) nodigt Menzis u uit dit kenbaar te maken bij de contactpersonen.

Wijzigingen in 2019

In onderstaande tabel worden de  belangrijkste wijzigingen aangegeven in de inkoop van hulpmiddelengroepen in 2019. Het gaat om wijzigingen ten opzichte van het voorafgaande contract.

 • Slijmuitzuigaparatuur: Inkoopsystematiek wijzigt naar bruikleen/huur
 • Anaalspoelapparatuur: Wordt in aparte overeenkomst aangeboden
 • Stomamateriaal: Start offertetraject, kwaliteitsregister Module Stoma
 • Diabetes testmateriaal: Uitvraag assortiment (transparantie productaanbod), kwaliteitsregister Module Diabetes
 • Persoonsalarmering: Introductie keten keurmerk WDTM (Wonen, Diensten en Techniek)
 • Haarwerken: Verplicht rechtstreeks elektronisch declareren van de vergoeding uit de aanvullende
  verzekering
Voor alle wijzigingen en een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid  via de download.

Zorginkoopbeleid 2019

Planning alle in te kopen hulpmiddelen (excl. stoma)

Datum  Actie
29 maart 2018 Publicatie inkoopbeleid 2019
1 juni 2018 Uiterste datum waarop zorgaanbieder  schriftelijk kenbaar kan maken belangstelling te hebben voor een specifieke overeenkomst
1 juli 2018 Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2019 ( alleen indien er nog wijzigingen zijn)
3 juli 2018 Start aanbieden contractvoorstellen
14 september 2018 Uiterste datum waarop contractvoorstel aan zorgaanbieder wordt aangeboden via VECOZO (behalve overige verzorgingsmiddelen + verbandmiddelen/eenvoudige compressiezwachtels apotheekkanaal)
28 september 2018 Uiterste datum waarop contractvoorstel overige verzorgingsmiddelen en verbandmiddelen/eenvoudige compressiezwachtels in apotheekkanaal aan zorgaanbieder wordt aangeboden via VECOZO 
26 oktober 2018 Overeenkomst uiterlijk getekend retour
12 november 2018 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Tijdspad stomamateriaal

Datum  Actie
29 maart 2018 Publicatie inkoopbeleid 2019
14 mei 2018 Uiterste datum waarop zorgaanbieder  schriftelijk kenbaar kan maken belangstelling te hebben voor offertetraject stomamateriaal
14 mei t/m 25 mei 2018 Openzetten offerteaanvraag en beschikbaarheid documenten in Negometrix
28 mei t/m 8 juni 2018 Mogelijkheid tot het stellen van vragen
11 juni t/m 22 juni 2018 Beantwoorden vragen
25 juni t/m 6 juli 2018 Indienen offertes
9 juli t/m 13 juli 2018 Beoordelen offertes
16 juli t/m 20 juli 2018 Voorlopige opdrachtverstrekking
23 juli t/m 6 augustus 2018 Definitieve opdrachtverstrekking
21 september 2018 Uiterste datum waarop contractvoorstel aan zorgaanbieder wordt aangeboden via VECOZO
26 oktober 2018 Overeenkomst uiterlijk getekend retour
12 november 2018  Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.