Zorginkoopbeleid 2019

Audiologische hulp

Graag presenteren we u het het Zorginkoopbeleid 2019 van de Geriatrische revalidatiezorg. Bij de inkoop van zorg voor onze ruim 2 miljoen klanten spelen we in en anticiperen we op hun wensen en behoeften. Zo wil Menzis meer waarde bieden voor mens en maatschappij. Samen met u willen we ook in 2019 waarde toevoegen aan de zorg voor onze klanten. Ons doel is om samen met u de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden!

Het inkoopbeleid Geriatrische zorg 2019 blijft op hoofdlijnen gelijk ten opzichte van 2018. Op sommige thema’s zullen we in 2019 intensiever inzetten.

Onze visie op waardegerichte zorginkoop

Leeswijzer

Op deze pagina kunt u het volledige zorginkoopbeleid 2019 met alle eisen en voorwaarden downloaden. Daarnaast hebben we de belangrijkste onderwerpen hieronder beknopt voor u op een rij gezet:

 • De speerpunten van het zorginkoopbeleid 2019
 • De belangrijkste wijzingen op een rij (download het document voor het volledige overzicht)
 • De planning voor de zorginkoop van 2019

Nieuw zorginkoopbeleid

Download het zorginkoopdocument audiologische hulp 2019 voor het volledige zorginkoopbeleid 2019. Hier vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden.

Zorginkoopbeleid 2019

Speerpunten

 

 • Verbeteren uitkomsten van zorg
 • Beheersen van kosten

 

In het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt om de zorg te verbeteren

 • aanpak van wachtijden
 • verbeteren zorguikomsten
 • vermindering bureaucratie

Verbeteren uitkomsten

Audiologische hulp is een vorm van medisch specialistische zorg. Medisch specialistische zorg vindt plaats in netwerken. In deze netwerken realiseren samenwerkende partijen zorg die continu en integraal is. Hierbij is het principe van stepped care (getrapte zorg) het uitgangspunt: een patiënt krijgt in eerste instantie de meest effectieve, minst belastende, goedkoopste en kortste vorm van behandeling, die gezien de aard en de ernst van de problematiek mogelijk is. Pas als blijkt dat de aangeboden behandeling onvoldoende effect heeft, wordt op een intensievere behandeling overgegaan bijvoorbeeld de audiologisch hulp. Een audiologische centrum onderzoekt problemen op het gebied van gehoor, taal en spraak en het biedt multidisciplinaire complexere zorg aan voor kinderen en volwassenen.

Kinderen met taalspraakproblematiek en TOS ontvangen zorg binnen de eerstelijns logopedie, audiologische centra (AC’s en ZG-behandeling. Verwijzing vindt plaats op basis van richtlijnen en protocollen, zoals de handreiking uniforme signalering taalproblemen (NCJ), de richtlijn TOS (NVLF) en het KITS 2-protocol (FENAC). Binnen de keten wordt uitgegaan van ‘stepped care’ waar mogelijk en ‘matched care’ waar nodig. De afbakening binnen deze ketenzorg is uitgewerkt in het document ‘Ketenzorg eerstelijns logopedie, audiologische zorg en ZG-behandeling’ (juli 2016).

Verzekeraars constateren groei in diagnostiek en behandeling van kinderen met TOS in de keten. Uitrol van de richtlijn taalsignalering bij de consultatiebureaus leidt tot meer én vroegere opsporing van kinderen met spraak- en taalproblemen. Dat verklaart de groei van het aantal kinderen in diagnostiek en behandeling binnen de eerstelijns logopedie, AC’s en ZG-behandeling.

Uit cijfers van de audiologische centra (MAC-AC dataset 2012-2016) blijkt dat er geen sprake is van meer onterechte verwijzingen noch is een trend zichtbaar die doet vermoeden dat verwezen kinderen gemiddeld gezien als ‘minder ernstig’ worden geclassificeerd. Menzis is tevreden met de acties die vanuit de branche zijn opgepakt. We volgen de ontwikkelingen met belangstelling en zullen indien hiertoe aanleiding is met de branche in gesprek gaan.

Beheersen van kosten

Om zaken beheersbaar te houden moeten beperkende maatregelen worden ingevoerd en keuzes worden gemaakt. Willen we met een vergrijzende bevolking goed voor jongeren én ouderen blijven zorgen, dan is het belangrijk om met name langdurige zorg - zoals de hoorzorg - effectief en efficiënt in te richten. Naast getrapte zorg (stepped-care) is er een tweede ontwikkeling die de kosten van de hoorzorg kan beheersen: substitutie. Dit houdt in dat de zorg wordt verplaatst van de derde naar de tweede, en van de tweede naar de eerste- en nuldelijn. Dit voorkomt onnodige zorg in de derde en tweede lijn en houdt de kosten in de zorg betaalbaar.
Een andere maatregel is de inzet van de gecertificeerde triage-audicien. Zij mogen direct –zonder tussenkomst van de huisarts- doorverwijzen naar de KNO-arts. Dit soort werkafspraken maken de zorg efficiënte en goedkoper.

 

 • Aansluiten op zorgbehoefte
 • Leefkracht

 

 • De juiste zorg
 • Op de juiste plaats
 • Snel behandelen voorkomt verlies van leefkracht

Aansluiten op behoefte

Een klant van Menzis heeft recht op audiologische hulp als hij vooraf een schriftelijke verwijzing heeft van de huisarts, medisch specialist (kinderarts of keel-, neus- en oorarts) of jeugdarts. Ook een audicien mag volgens de richtlijnen van de beroepsgroep verwijzen. Kinderen waarbij tijdens de neonatale gehoorscreening problemen worden geconstateerd, worden ook altijd doorverwezen naar het audiologisch centrum.

Kinderen met medisch te behandelen gehoorproblemen zullen door de huisarts veelal eerst naar de kno-arts verwezen worden. Blijkt dat met medische behandeling de problemen niet zijn opgelost, dan zullen ook deze kinderen altijd moeten worden doorgestuurd naar een audiologisch centrum. Ook in 2019 zijn audiologische centra verplicht om te voldoen aan de meest actuele richtlijnen van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) en het Noah-protocol. In Nederland zijn regionale verschillen wat betreft de gehoorbeperkingen. Per regio zal Menzis daarom andere accenten gaan leggen.

Leefkracht

Hoe sneller het gehoorverlies wordt behandeld, hoe sneller mensen weer met plezier kunnen genieten van het dagelijkse leven. Er bestaan behandelmogelijkheden voor elk type en niveau van gehoorverlies. Daarnaast is het voorkomen van gehoorschade belangrijk.

Als we naar de toekomst kijken, is er nog meer aandacht nodig voor gedrag en gezondheid. Er is veel gezondheidswinst te behalen en daarmee worden onnodige zorgkosten voor de maatschappij en premiebetaler vermeden.

Menzis tekende op 6 november 2017 met het Institute for Positive Health (iPH) en zorgverzekeraars CZ, VGZ en Zilveren Kruis een overeenkomst waarmee zij gezamenlijk hun maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid laten zien om de patiëntgerichte zorg te bevorderen.

Positive Health (iPH)

 

 • Meerjarenperspectief
 • Innovatie

 

 • We verwachten dat steeds meer mensen te maken krijgen met gehoorproblematiek.
 • Om de zorgvraag te kunnen opvangen (binnen de landelijke financiële kaders) zullen zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars nog intensiever met elkaar moeten samenwerken.

Innovatie

We zetten meer in op e-health en innovatie.
De ontwikkeling van hoortoestellen gaat razendsnel. Zo kun je tegenwoordig bepaalde hoortoestellen zelfs bedienen met een app. Ook is er dankzij de grote technologische vooruitgang een nieuwe generatie hoortoestellen op de markt met bluetooth. Je kunt dan draadloos verbinding maken met andere apparaten zoals een MP3 speler, de televisie, radio of een mobieltje.
Voor mensen die matig tot zeer ernstig doof zijn, kunnen cochleaire implantaten geschikt zijn. In tegenstelling tot hoortoestellen kunnen cochleaire implantaten de informatie rechtstreeks naar de vezels van de gehoorzenuw geleiden waarbij de beschadigde cellen in het oor worden omzeild. Een ander mooi voorbeeld van innovatie in de hoorzorg is de trapsgewijze tinnitus specifieke behandeling. Adelante Audiologie en Communicatie heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht deze nieuwe behandeling ontwikkeld.

Wijzigingen 2019

Uniforme modelovereenkomst per 2019

Sinds 2017 werken zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan een modelovereenkomst voor het non-concurrentiele deel van de contracten. Per 2019 is deze modelovereenkomst van toepassing. Zorgverzekeraars hebben de mogelijkheid om specifieke aanvullingen toe te voegen aan deze uniforme modelovereenkomst. Namens de zorgaanbieders zat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen aan tafel (NVZ) aan tafel. Zij vertegenwoordigen ook de audiologische centra.

Belangrijk: Als u geen zorgovereenkomst met ons wenst te sluiten, krijgt de verzekerde conform zijn polisvoorwaarden een vergoeding. Het is mogelijk dat de verzekerde dan een lagere vergoeding van kosten krijgt dan de tarieven uit de aangeboden zorgovereenkomst.

Voor alle wijzigingen en een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid.

Downloads zorginkoopbeleid 2019

Planning

Datum  Actie
 29 maart Publicatie inkoopbeleid 2019
1 juli 2018
 • Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2019 (alleen indien er nog wijzigingen zijn);
 • Uiterste aanmelddatum nieuwe zorgaanbieders;
 • Verzending (concept) overeenkomst.
Vanaf 1 september 2018 Start inkoopgesprekken
1 november
 • Afronding financiële afspraak;
  Zorgovereenkomst getekend retour.
12 november Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling

Trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling is een nieuwe behandeling voor mensen met ernstige tinnitus klachten.Volgens schatting van ZiNL komen er tussen de 1.000 en 3.000 patiënten hiervoor in aanmerking.

Trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling heeft onder meer als doel het verminderen van negatieve gedachten en gevoelens ten aanzien van tinnitusklachten, en daardoor het verminderen van ervaren last en angsten en het verbeteren van kwaliteit van leven. De trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling blijkt deze doelen te bereiken en de meerwaarde ten opzichte ‘usual care’ is voldoende aangetoond. Er blijkt niet dat er nadelige effecten van de behandeling zijn.

Deze behandeling bestaat uit 2 stappen: voor ongeveer 45% va de patiënten volstaat de eerste stap. Bij een deel van de patiënten is ook de tweede stap nodig. De behandeling wordt in de richtlijn Tinnitus (2016) aanbevolen voor patiënten met lijdensdruk ten gevolge van de tinnitus (TQ>30 of THI >36). ZiNL geeft aan dat bij ‘cognitieve gedragstherapie’ de effecten het grootst zijn. In deze behandeling worden audiologische en psychologische methoden gecombineerd.

Deze behandeling is vanaf 18 december 2017 verzekerde zorg in de Basisverzekering.

Waardegerichte zorg

 • van zorg naar gezondheid
 • kwaliteit tegen acceptabele kosten
 • samen bepalen we wat belangrijk is

Onze visie op zorg

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.