Zorginkoopbeleid 2019

Medisch specialistische zorg

 

Marieke van der Lans
Het zorginkoopbeleid van Menzis is er al een paar jaar op gericht om samen met u als zorgaanbieder, de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk houden. De speerpunten voor het beleid Medisch Specialistische Zorg 2019 komen voort uit onze bredere visie op zorg, waarin het toevoegen van waarde aan de zorg het uitgangspunt is.

Naast het verbeteren van de uitkomsten van zorg als onderdeel van waardegericht inkopen, vindt Menzis het belangrijk dat de zorg gepast gebruikt wordt en doelmatig is ingericht. Graag gaan we hierover het gesprek met u aan om verbeteringen door te voeren. We kijken uit naar de samenwerking in 2019!

Onze bredere visie op zorginkoop

Marieke van der Lans, 
manager zorginkoop Medische Specialistische Zorg

Nieuw zorginkoopbeleid

Download het zorginkoopdocument medisch specialistische zorg 2019 voor het volledige zorginkoopbeleid 2019. Hier vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid MSZ 2019

Leeswijzer

Op deze pagina kunt u het volledige zorginkoopbeleid 2019 met alle eisen en voorwaarden downloaden. Daarnaast hebben we de belangrijkste onderwerpen hieronder beknopt voor u op een rij gezet:

 • De speerpunten van het zorginkoopbeleid 2019
 • De belangrijkste wijzingen op een rij (download het document voor het volledige overzicht)
 • De planning voor de zorginkoop van 2019

Speerpunten

 

 • Verbeteren uitkomsten van zorg
 • Beheersen van kosten

 

Doorontwikkelen gestarte trajecten 2017

 • heup
 • knie
 • staar 

Uitbreiding naar nieuwe trajecten in 2019

 • reumatoïde artritis,
 • borstkanker
 • chronisch nierfalen

Verbeteren uitkomsten

Waardegericht inkopen behandeling heup, knie, staar. Doorontwikkeling van de trajecten die zijn gestart in 2017. Voor aanbieders die nu nog niet meedoen, bestaat de mogelijkheid om voor 2019 alsnog in te schrijven..
Uitbreiding aandoeningen voor waardegerichte inkoop: we maken in 2019 voor meer aandoeningen specifieke waardegerichte inkoopafspraken met zorgaanbieders. Het gaat om de chronische aandoening Reumatoïde Artritis, om het eindstadium van chronisch nierfalen en om borstkanker. Bij borstkanker en het eindstadium van chronisch nierfalen gaan we ‘Samen Beslissen’ stimuleren. Bij Reumatoïde Artritis ligt de nadruk op het doelmatig gebruik van dure geneesmiddelen.
Deelname aan landelijke kwaliteitsregistraties . Kwaliteitsregistraties en bijbehorende kwaliteitscycli zijn belangrijke voorwaarden voor een contract.

Beheersen van kosten

Voortzetting inkoop- en prijsbeleid dure geneesmiddelen. Voor 2018 is in een landelijke samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk een geneesmiddelcluster ingekocht. We versterken de komende jaren dit inkoop- en prijsbeleid. Ook alternatieve strategieën zoals alleen betalen voor geneesmiddelen die voldoende werken (pay for performance) of apotheekbereidingen onderzoeken we verder. nieuwe trajecten
Reduceren van kosten gerelateerd aan de inzet van medische technologie. Vergelijkbaar met de inspanningen op de markt voor dure geneesmiddelen (DGM), gaat Menzis zich in 2019 proactief inzetten op het, bij gelijk blijvende kwaliteit, reduceren van de kosten gerelateerd aan de inzet van medische technologie.
Verdieping uitkomsten van zorg voor chronisch nierfalen. Komend jaar zetten we een aantal belangrijke verdiepende stappen gericht op inzicht in de kosten per patiënt, het stimuleren van Samen Beslissen, kwaliteit van zorg en doelmatigheid van de gekozen behandeling c.q. behandelsetting.

 

 • Aansluiten op zorgbehoefte
 • Leefkracht

 

We sluiten aan op de zorgbehoefte door gemaakte afspraken over zorg voor kwetsbare ouderen 

 • regionale accenten te geven
 • te richten op ziekenhuizen
 • met hoog aantal spoedopnames via SEH

Aansluiten op behoefte

Nadere regionale accenten op zorg voor kwetsbare ouderen. In 2018 zijn met veel ziekenhuizen duidelijkere afspraken gemaakt over screening op geriatrische problemen en een duidelijk omschreven ontslagprocedure en nazorgtraject. Omdat er regionale verschillen zijn in de ontwikkeling van de zorg voor (kwetsbare) ouderen, leggen we in onze kernwerkgebieden per regio andere accenten. We richten ons hier met name op ziekenhuizen waarbij het aantal spoedopnames via de SEH relatief hoog is.
Van strategische zorgaanbieders verwachten we dat er voor minimaal 3 aandoeningen een project is opgestart rondom het thema Samen Beslissen.

Leefkracht

Iedereen wil zo krachtig en zelfstandig mogelijk in het leven kunnen staan. Of je nu jong of oud bent en of je nu gezond bent of een (tijdelijke) aandoening hebt. Iedereen maakt zijn eigen keuzes om gezond te leven, want wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. We willen mensen helpen om zelf regie te voeren op hun gezondheid. Op een manier die bij hen past. Bij Menzis noemen we dat leefkracht. Leefkracht gaat over de positieve energie die je voelt als je met je gezondheid bezig bent.
Inzetten op doelmatigheid, zinnig gebruik van zorg en voldoende aandacht voor de patiënt is belangrijk voor het toegankelijk en van goede kwaliteit houden van zorg. Voor de toekomst is er daarnaast ook meer aandacht nodig voor gezondheid en gedrag. Op het voorkomen van aandoeningen, het behoud van de gezondheid van mensen en de verbetering van kwaliteit van leven. Vooral ouderen en chronisch zieken kunnen ondanks hun eventuele beperkingen, dankzij meer aandacht voor gezondheidsbehoud krachtiger en zelfstandiger in het leven staan. Door uit te gaan van een positieve gezondheidsbenadering – kijken naar wat iemand nog kan in plaats van wat hij niet meer kan – is er nog veel gezondheidswinst te behalen. Op die manier versterken we de leefkracht van de mens en kunnen onnodige zorgkosten voor de maatschappij en voor de premiebetaler worden voorkomen. Menzis ziet preventie als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en maakt daar werk van. Dat vraagt om heldere keuzes. Zoals het selecteren en het stimuleren van preventieve interventies die aantoonbaar meerwaarde voor de mens leveren.
Wij ondersteunen verzekerden en niet-verzekerden daarin via het online gezondheidsprogramma Menzis SamenGezond. We helpen mensen inzicht te krijgen in hun persoonlijke gezondheidssituatie en ondersteunen ze bij datgene dat zij daar zelf aan kunnen doen.” Dit doen we door kennis en behoeften te delen op het gebied van bewegen, ontspannen, voeding, mentaal welbevinden en meedoen in de maatschappij. Daarvoor werken we niet alleen samen met verzekerden en zorgaanbieders, maar ook met gemeentes, werkgevers en regionale partners. Met het versterken van de leefkracht voor ieder mens, willen we naast zorgverzekeraar ook partner in gezondheid voor onze verzekerden zijn. We gaan graag met zorgaanbieders in gesprek over raakvlakken met initiatieven van hun kant. Om in gezamenlijkheid de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag bij mensen te realiseren. Zo versterken we de leefkracht van mensen én – dat is onze overtuiging – kunnen we op termijn de kwaliteit van leven verbeteren en de zorgkosten verlagen. En daar heeft iedereen voordeel van.

 

 • Meerjarenperspectief
 • Innovatie

 

We werken samen aan meerjarige afspraken die
 • Inspirerend
 • Realistisch 
 • Toekomstbestendig
zijn.  

Meerjarenperspectief

Voortzetting afsluiten meerjarencontracten met voor Menzis strategische aanbieders. Een lange termijn perspectief geeft tijd en ruimte om veranderingen te realiseren. Vanuit een basis van wederzijds vertrouwen werken wij aan afspraken die inspirerend, realistisch en toekomstbestendig zijn.
Meerjarencontracten met de zorgaanbieders waar Menzis een beperkt marktaandeel heeft. Hierbij zet Menzis vooral in op een meerjarencontract met een reëel prijs- en volumeniveau.

Innovatie

Menzis stimuleert de toepassing van telemonitoring bij patiënten met hartfalen niveau 3 en 4 en bij patiënten met COPD. De (regionale) afspraken gaan over de rol van de telemonitoring, de keuze voor een systeem, leverancier en vergoedingsstructuur, waarbij de exacte invulling verschilt per aanbieder.
Teleconsulten als een waardevolle aanvulling in de mogelijkheden om patiënten dicht bij huis en doelmatig te behandelen. Om zorgaanbieders zoals specialisten, te stimuleren om waar mogelijk polibezoeken te vervangen door teleconsulten, hanteren we een speciale verrekenmethode die recht doet aan kostenneutraliteit.

Wijzigingen in 2019

In 2019 gaan we een stap verder met de koers die is ingezet. Voor de strategische aanbieders die reeds een meerjarencontract hebben met Menzis, kunnen de speerpunten richtinggevend zijn voor de beschikbare ruimte binnen de bestaande overeenkomsten.

 •  We kopen per 2019 voor het eerst ‘Integrale wondzorg’ in (inclusief regiefunctie complexe wondzorg). We publiceren uiterlijk 1 november 2018 ons zorginkoopbeleid en de inkoopcriteria.
 • De machtigingsaanvraag voor klinische longrevalidatie vervalt met ingang van 2019.
 • Zorg op de juiste plek/substitutie. De overheid heeft voor 2018 en volgende jaren  met zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken gemaakt over het vooraf beschikbaar stellen van  middelen ten behoeve van  substitutie. Het geld is beschikbaar wanneer zorgaanbieders een initiatief hebben waarin ziekenhuiszorg wordt verplaatst en hierover een tripartite afspraak is gemaakt.
 • Zorgverschuiving en eventuele verschuiving van financiële middelen maken we beter inzichtelijk d.m.v. de regiokaart en wordt zo nodig besproken met de zorgaanbieders.
Voor alle wijzigingen en een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid via de download.

Planning

Datum  Actie
29 maart 2018  Publicatieinkoopbeleid 2019
1 juli 2018 (uiterlijk) Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2019 ( alleen als er nog wijzigingen zijn)
tot 1 juli 2018

Aanmelden nieuwe zorgaanbieders.

Uitbreiding locaties

Instellingen waar Menzis in 2018 een overeenkomst mee had én die in 2019 willen uitbreiden met extra locaties verzoeken wij deze vóór 1 juli 2018 aan ons kenbaar te maken via uw zorginkoper.

Vanaf 1 augustus 2018 Menzis verstuurt financieel voorstel
1 november 2018 Afronding financiële afspraken + overeenkomst getekend retour
12 november 2018 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod op Zorgvinder

Dure geneesmiddelen

Een voorbeeld van waardegericht zorginkopen

Het maken van afspraken over het gebruik van dure geneesmiddelen is een belangrijk voorbeeld van waardegerichte inkoop: hoe kan je zo groot mogelijke toegevoegde waarde creëren tegen voor de patiënt zo laag mogelijke kosten.

Lonneke Timmers,

adviserend apotheker bij Menzis, is direct betrokken bij de gesprekken over dure geneesmiddelen. We spraken haar hierover:

Inzicht in de dagelijkse praktijk
De inzet van Dure Geneesmiddelen (DGM) kan een belangrijk onderdeel zijn van de behandeling van patiënten. Bovendien zijn er veel innovatieve ontwikkelingen zoals “medicijnen op maat” die ook een goede kans moeten krijgen. Tegelijkertijd bedreigen de snel stijgende uitgaven aan dure geneesmiddelen de betaalbaarheid. Om daarin een balans te vinden, zijn er direct al bij de introductie van een nieuw geneesmiddel randvoorwaarden nodig. Bij voorkeur worden landelijk afspraken gemaakt over start-en stopcriteria, expertcentra en het monitoren en evalueren van het gebruik en de uitkomsten van dure geneesmiddelen. Zo krijgen we inzicht in het gebruik van het geneesmiddel in de dagelijkse klinische praktijk.”

Goedkoper waar het kan, duurder waar nodig
“ Veel (nieuwe) geneesmiddelen komen op de markt tegen een helaas extreem hoge prijs.. Om alle noodzakelijke zorg voor iedereen betaalbaar te houden is het noodzakelijk dat de opgaande prijsspiraal voor geneesmiddelen wordt doorbroken. Prijsbeleid direct bij marktintroductie is dan ook essentieel. Maar los van de prijs hebben ook artsen, apothekers en patiënten een belangrijke rol bij het omgaan met beschikbare dure geneesmiddelen. Gepast gebruik kan de waarde van een geneesmiddel verhogen. Door te kiezen voor goedkoper waar het kan, ontstaat ruimte voor duurder waar dat nodig is. Kijk bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om biosimilars te gebruiken of te kiezen voor een doelmatige behandelvolgorde. Soms kan ook minder van het geneesmiddel gebruikt worden zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de klinische uitkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het afbouwen en soms zelfs stoppen met TNF-alfaremmers bij reumatoïde artritis.”

“Menzis ondersteunt actief een doelmatige inzet van dure geneesmiddelen. We stellen informatie uit de ‘Vektis Monitor Gepast Gebruik DGM’ ter beschikking aan ziekenhuizen en bespreken dit op spiegelbijeenkomsten. Door data-analyse, inzicht in praktijkvariatie en verdieping tijdens de gesprekken over de inzet van DGM, komt Menzis samen met de ziekenhuizen en de betrokken artsen tot beter inzicht in de oorzaken van verschillen en tot mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering.

Waardegerichte zorg

 • van zorg naar gezondheid
 • kwaliteit tegen acceptabele kosten
 • samen bepalen we wat belangrijk is

Onze visie op zorg

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.