Zorginkoopbeleid 2020

Medisch Specialistische Revalidatiezorg


Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Medisch specialistische revalidatiezorg 2020. Dit beleid betreft de zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet en vormt de basis voor het contract.

Bij de inkoop van zorg voor onze ruim 2 miljoen klanten spelen we in en anticiperen we op hun wensen en behoeften. Zo wil Menzis meer waarde bieden voor mens en maatschappij.

Samen met u willen we ook in 2020 waarde toevoegen aan de zorg voor patiënten en de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden

Onze visie op waardegerichte zorginkoop

Nieuw zorginkoopbeleid

Meisje wandelt

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2020. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2020

Deelprojecten

Naast onze visie sluiten we aan bij de landelijke ontwikkelingen die geïnitieerd zijn door Zorginstituut Nederland. Het plan van aanpak beschrijft vier deelprojecten die samen moeten leiden tot een duidelijkere indicatiestelling voor medisch specialistische revalidatiezorg (MSRZ):

Deelproject 1: Afbakening van de indicatie voor revalidatiebehandeling
Deelproject 2: Onderzoek naar betere operationalisatie van het begrip ‘complexe en samenhangende problematiek’
Deelproject 3: Verduidelijken van het begrip ‘stepped care’
Deelproject 4: Relatie tussen arbeidsrevalidatie en medisch-specialistische revalidatie

Op basis van de uitkomsten van de vier deelprojecten gaan we de komende jaren aan de slag met de volgende speerpunten.

De juiste zorg op de juiste plek

Het speerpunt ‘de juiste zorg op de juiste plek tegen het juiste deskundigheidsniveau en financiering’ gaan we nog meer aandacht geven dan we in de afgelopen jaren al hebben gedaan. Een ingrijpende landelijke koersverandering is noodzakelijk om betere zorg te kunnen bieden, onnodig dure zorg te voorkomen, zorg te verplaatsen naar locaties dichter bij de patiënt en fysieke zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-health. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Juiste zorg op de juiste plek’ van KPMG Health. KPMG heeft in 2018 op basis van onderzoek tien concrete aanbevelingen geformuleerd voor de hoofdlijnakkoorden om de koersverandering te stimuleren. In 2019 gaan we daarmee aan de slag in onze kernregio’s. Ook de revalidatie-instellingen in onze kernregio’s betrekken we bij deze ontwikkeling. Meer informatie hierover kunt u lezen op onze website.

Zelfstandige behandelcentra

In Nederland bieden ook zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) medisch specialistische revalidatiezorg op poliklinische basis. Vaak gaat het om instellingen die zijn gespecialiseerd in een bepaalde aandoening of in specifieke klachten. Het aandeel van zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) in de medisch-specialistische zorg neemt jaarlijks toe.

Menzis wil samen met partijen die betrokken zijn bij de medisch specialistische revalidatiezorg doelmatige en kwalitatief goede zorg inkopen en vergoeden. Hierbij nemen we de uitkomsten mee die door de verschillende deelwerkgroepen worden opgeleverd. In de bijlagen van het zorginkoopbeleid kunt u onze inkoopspecificaties lezen.

Reguliere revalidatiecentra

Het aandeel van de reguliere revalidatiecentra in het aantal patiënten dat medisch specialistische revalidatiezorg ontving, bleef tussen 2012 en 2016 ongeveer gelijk (47 procent in 2012 procent in 2016). Het aantal patiënten steeg relatief gezien minder dan het aantal patiënten in de zelfstandige revalidatiecentra; in absolute zin steeg het aantal patiënten met ruim 16.000. Een deel van deze stijging zou kunnen samenhangen met de overname van revalidatie-afdelingen van algemene ziekenhuizen door reguliere revalidatie-instellingen (waarbij zij onder de AGB-code van dat reguliere centrum vielen). Het totaal aantal MSRZ-patiënten dat geregistreerd werd in de algemene ziekenhuizen nam namelijk af met ruim 5.300.

Wat betreft de kosten nam het aandeel van de reguliere centra af van 78 procent in 2012 naar 76 procent in 2016. Door een afname van de gemiddelde behandelkosten bij alle patiënten van de reguliere revalidatiecentra van € 5.500 in 2012 naar € 4.660 in 2016, bleef de kostenstijging in deze centra beperkt tot ruim € 6 miljoen.

De komende maanden gaan wemet zorgaanbieders in gesprek om te inventariseren of zorgaanbieders zich herkennen in deze ontwikkelingen. Ook willen we graag ideeën met elkaar delen. Dit met als doel een toekomstbestendige revalidatiezorg te organiseren.

Ziekenhuizen en UMC's

Het aandeel van de revalidatie-afdelingen in algemene ziekenhuizen in het aantal patiënten dat MSRZ ontving in de periode 2012- 2016 nam af van 44 procent naar 35 procent. De inkomsten door MSRZ in revalidatie-afdelingen in algemene ziekenhuizen namen af met € 15 miljoen (-27 procent). De MSRZ-gerelateerde kosten in de revalidatie-afdelingen van universitaire medische centra (umc’s) namen in deze periode toe met € 5 miljoen (+64 procent).

De gemiddelde behandelkosten per patiënt van MSRZ in de algemene ziekenhuizen en umc’s liggen met € 554 en € 670 veel lager dan in de reguliere en zelfstandige revalidatiecentra. Dit heeft deels te maken met andere ziektebeelden waarvoor hier MSRZ wordt gegeven en gemiddeld genomen kortere behandeltrajecten, waarna een patiënt indien nodig verder kan revalideren in een regulier of zelfstandig centrum. Ondanks het feit dat de gemiddelde kosten relatief laag zijn, is in de umc’s wel een toename te zien van die kosten met 37 procent.

De komende maanden gaan we met zorgaanbieders in gesprek om te inventariseren of zorgaanbieders zich herkennen in deze ontwikkelingen. Ook willen we graag ideeën met elkaar delen. Dit met als doel een toekomstbestendige revalidatiezorg te organiseren.

Wijzigingen 2020

  • Beleidswijziging: In het Onderhandelaarsakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 is een reeks afspraken gemaakt om de zorg verder te verbeteren.
  • Wettelijke wijzigingen: Op het moment dat dit inkoopbeleid is opgesteld, zijn nog niet alle wijzigingen in wet- en regelgeving bekend. Eventuele nieuwe wettelijke wijzigingen nemen we mee in onze contractafspraken 2020. Via onze website en nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid via de download (pdf) hieronder.

Downloads zorginkoopbeleid 2020

Planning

Datum  Actie
 27 maart 2019 Publicatie inkoopbeleid 2020
1 juli 2019
  • Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2020 (alleen indien er nog wijzigingen zijn) 
  • Uiterste aanmelddatum nieuwe zorgaanbieders 
Vanaf 1 september 2019
  • Start inkoopgesprekken
  • Verzending concept(overeenkomst)
1 november 2019
  • Afronding financiële afspraak
  • Zorgovereenkomst getekend retour
12 november 2019 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.