Zorginkoopbeleid 2019

Wijkverpleging

Het zorginkoopbeleid van Menzis is er op gericht om samen met u als zorgaanbieder, de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk houden. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak. Daarom maken we met u afspraken over de kwaliteit van de zorg, de uitkomsten én de betaalbaarheid ervan. Hierbij staan de mens en kwaliteit van leven voorop. Deze ontwikkeling noemen we waardegerichte zorg.

Lees meer over onze visie op waardegerichte zorg en bekijk onze praktijkvoorbeelden. Wij kijken uit naar onze samenwerking en dialoog in 2019!

Onze visie op waardegerichte zorg

Leeswijzer

Op deze pagina kunt u het volledige zorginkoopbeleid 2019 met alle eisen en voorwaarden downloaden. Daarnaast hebben we de belangrijkste onderwerpen hieronder beknopt voor u op een rij gezet:

 • De speerpunten van het zorginkoopbeleid 2019
 • De belangrijkste wijzingen op een rij (download het document voor het volledige overzicht)
 • De planning voor de zorginkoop van 2019

Nieuw zorginkoopbeleid

Download het zorginkoopdocument wijkverpleging 2019 voor het volledige zorginkoopbeleid 2019. Hier vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2019

Speerpunten

 

 • Verbeteren uitkomsten van zorg
 • Beheersen van kosten

 

Om de uitkomsten van zorg te verbeteren lopen er landelijke en lokaal pilots. Menzis is in samenwerking bezig met:

 • Inkopen op uitkomsten
 • Beschikbaarheid deskundig personeel

Verbeteren uitkomsten

Wat is de waarde die de wijkverpleegkundige zorg toevoegt aan het leven van klanten en beheersing van kosten? Inzicht in kwaliteit en klanttevredenheid is daarvoor onontbeerlijk. De verwachting is dat de ontwikkeling van het kwaliteitskader Wijkverpleging en het transparant maken van klanttevredenheid ons daarbij gaat helpen.
De wijkverpleegkundige kan bij uitstek bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de patiënt. Daarom vinden we de beschikbaarheid van goed gekwalificeerde en gemotiveerde wijkverpleegkundigen een belangrijke voorwaarde voor het vergroten en/of het behouden van de zelfredzaamheid van de patiënt. Een grote uitdaging in de huidige arbeidsmarkt. 

Beheersen van kosten

Zorg zal ook in de toekomst betaalbaar moeten zijn om voor iedereen beschikbaar te blijven. Om de praktijkvariatie in beeld te krijgen, is Menzis begonnen met het ontwikkelen van een benchmark. De benchmark van Menzis kijkt naar de gemiddeld gedeclareerde kosten per klant, ten opzichte van de verwachte gemiddelde kosten per klant van de individuele zorgaanbieder.
Inzet van de wijkverpleegkundige is gericht op zelfredzaamheid en ondersteuning bij gezondheid. Generalistisch waar het kan, specialistisch waar het moet. We verwachten dat de wijkverpleegkundige de zorgbehoefte inventariseert en kijkt naar alle aspecten van het functioneren van de klant. Daarbij wordt kritisch gekeken welke preventie, welke ondersteuning (evt. professioneel) en waar de (mantel) zorg een rol krijgt (advance care planning)

 

 • Aansluiten op zorgbehoefte
 • Leefkracht

 

Om aan te sluiten bij de zorgbehoefte en om de leefkracht te versterken, richten we ons op:

 • het stimuleren van zelfredzaamheid
 • heldere communicatie
 • het overzicht houden op zorg

Aansluiten op behoefte

Voor de klant en zijn netwerk is een vast team van zorgverleners met een vast aanspreekpunt zeer belangrijk. Daarbij is het leveren van zorg op maat, met de eigen kracht van de klant en diens netwerk het uitgangspunt. Mantelzorgers maken het (langer) thuis wonen vaak mogelijk. Samenwerking en afstemming met gemeenten voor het ondersteunen van mantelzorgers bij (dreigende) overbelasting is essentieel. ,
Wij zien casemanagement aan kwetsbare ouderen (waaronder de ouderen met dementie) als een belangrijke rol van het (wijk)verpleegkundig beroep. Dit betekent dat iedere zorgaanbieder die met Menzis een overeenkomst aangaat voor het verlenen van Verpleging en Verzorging, ook het casemanagement aan kwetsbare ouderen kan leveren of organiseren.
Per 1 januari 2018 is de zorg die geleverd wordt in opdracht van de medisch specialist opgenomen in de beleidsregels Verpleging en Verzorging ongeacht de verwijzer. De voormalige laag complexe MSVT is onderdeel van de verpleging en voormalig hoog complexe MSVT is specialistische verpleging. Dus, alle verpleging in verband met geneeskundige zorg wordt geleverd door een bevoegd en bekwaam verzorgende IG of verpleegkundige

Leefkracht

Inzet van de wijkverpleegkundige is gericht op zelfredzaamheid en ondersteuning bij gezondheid. We verwachten dat de wijkverpleegkundige de zorgbehoefte inventariseert en kijkt naar alle aspecten van het functioneren van de klant. Daarbij wordt kritisch gekeken welke preventie, welke ondersteuning (evt. professioneel) en waar de (mantel) zorg een rol krijgt (advance care planning)

 

 • Meerjarenperspectief
 • Innovatie

 

Voor effectieve samenwerking over de eigen grenzen heen hebben we elkaar nodig. Dit doen we door:


 • Integraal zorgaanbod met meerwaarde
 • Samenwerken in de wijk
 • Ruimte voor innovatie

Meerjarenperspectief

Integraal zorgaanbod met meerwaarde. Met regionale coalities van zorgaanbieders die met elkaar bereid zijn om waardegerichte afspraken te maken, gaan we graag meerjarenafspraken aan.
De wijkverpleegkundige kan als professional de regie op zich nemen voor het realiseren van een gezonde buurt of wijk. Zij kent deze wijk, weet waar de hulpvragen liggen of vandaan kunnen komen. De wijkverpleegkundige doet dit vanuit een brede kijk op de domeinen zorg, welzijn en wonen. Een duidelijke afstemming in afspraken en plannen tussen gemeenten en zorgaanbieders is nodig zodat de wijkverpleegkundige deze rol kan invullen.

Innovatie

Projecten die een bijdrage leveren aan verbeteren van kwaliteit, klantervaring en doelmatige inzet van middelen worden gestimuleerd. Met name in onze kernwerkgebieden maken we daar afspraken over. Dit kan gaan om een andere wijze van bekostiging, andere wijze van declareren of het gebruik van vernieuwende (digitale) hulpmiddelen. Plannen hiervoor kunnen worden besproken met de inkoper.

Wijzigingen in 2019

Door de keuze in 2018 voor tweejarige overeenkomsten, kent het zorginkoopbeleid Wijkverpleging voor 2019 geen wijzigingen ten opzichte van 2018. De inkoopvoorwaarden zijn dezelfde als die van de inkoop 2018. Wel zijn aanvullingen en wijzigingen die gedurende 2018 zijn gemaakt opgenomen.

 • De nadruk zal in de inkoop 2019 meer liggen op de kosten voor wijkverpleging voor Menzis klanten. Door middel van de benchmark hebben wij de praktijkvariatie van de klant in zorg in kaart gebracht. In 2019 gaan we daarmee door, maar we besteden ook aandacht aan de (controles van) in- en uitstroom van klanten.
 • Beïnvloeden van in- en uitstroom kan niet zonder aandacht voor effectieve ketensamenwerking in de regio. Met zorgaanbieders vindt daarom nadrukkelijker het gesprek plaats over samenwerking met gemeenten, coördinatie van zorgaanbod in de regio ook in de onplanbare momenten en bij specifieke doelgroepen (denk aan dementie en geriatrische netwerken) en de samenhang met de Wlz (wet langdurige zorg).
Voor alle wijzigingen en een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2019 via de download.

Downloads zorginkoopbeleid 2018-2019

Planning

Datum  Actie
29 maart 2018 Publicatie inkoopbeleid 2019
tot 15 juni 2018 Aanmelden nieuwe zorgaanbieders via het contactformulier
uiterlijk 11 juli 2018 Eventueel publicatie aanvulling inkoopbeleid 2019
tot 20 juli 2018 Mogelijkheid voor het stellen van vragen
vanaf 12 juli 2018 Mogelijkheid tot inschrijving
uiterlijk 11 september 2018 Uiterste datum aanmelding sociale infrastructuur via format
vanaf 21 juli tot eind oktober 2018 Beoordeling inschrijvingen. Tevens periode voor gesprekken over integraal tarief en maatwerkafspraken
1 november 2018 Afronding inkoop, ondertekening contract via digitale tool.
uiterlijk 12 november 2018 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

De best passende zorg samen met wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundige Iris Bramer Schoneveld

Samen met zorgaanbieders zet Menzis stappen op weg naar meer waardegerichte zorg voor onze klanten. Daarvoor is het nodig om met elkaar in gesprek te gaan, kennis van de praktijk te delen en actuele thema’s te bespreken. Dat doet Menzis al enige jaren met wijkverpleegkundigen door het organiseren van bijeenkomsten in de kernwerkgebieden.

Iris Bramer Schoneveld, wijkverpleegkundige bij TriviumMeulenbeltZorg, is blij met dit initiatief.

“De informatie die ik vergaar uit de bijeenkomsten, bijvoorbeeld ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving, kan ik goed gebruiken in de praktijk. Ik kan cliënten verzekerd bij Menzis beter adviseren en van informatie voorzien. Door de informatie ben ik ook een volwaardige gesprekspartner binnen mijn eigen organisatie. Verder vind ik het prettig dat een aantal punten vanuit de zorginkoop mondeling worden toegelicht waardoor het verhaal duidelijker wordt.

Fijn dat Menzis openstaat voor deze samenwerking en ons wil opzoeken om over verschillende thema’s binnen de wijkverpleging te spreken zodat wij elkaar kunnen versterken. “

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.