Wijkverpleging

Informatie voor wijkverpleegkundigenden en verzorgenden

Zorginkoopbeleid 2020
 • Actueel
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Contact

Actueel

 • 25 juni 2020

  Aanvragen continuïteitsbijdrage mogelijk tot en met 14 juli

  Een groot aantal zorgaanbieders met een jaaromzet lager dan 10 miljoen euro komt sinds 15 mei in aanmerking voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Het is voor deze groep zorgaanbieders nog tot en met dinsdag 14 juli mogelijk om een continuïteitsbijdrage aan te vragen.

  lees meer

 • 25 juni 2020

  Uitnodiging toelichting beleid en inschrijfproces ELV, GRZ en Wijkverpleging

  Menzis heeft 1 april 2019 haar Zorginkoopbeleid 2020-2021 gepubliceerd. Dit is voor beide zorgsoorten een 2 jarig zorginkoopbeleid maar inschrijving hiervoor is jaarlijks mogelijk. Graag lichten we het beleid en inschrijfproces toe.

  lees meer

 • 12 juni 2020

  Aanvraag specifieke vooruitbetalingsregeling open

  De situatie waar we door de coronacrisis in beland zijn, zorgt voor veel onzekerheid. Daarom kunnen zorgaanbieders, met een omzet van meer dan 10 miljoen euro binnenkort een specifieke continuïteitsbijdrageregeling aanvragen. Ook zorgaanbieders in de GGZ die zorg met verblijf leveren, met een omzet minder dan 10 miljoen euro, vallen onder de specifieke regeling.

  lees meer

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over gegevens in het AGB-register.

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit voor 2020 aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? In het zorginkoopbeleid vindt u de planning en voorwaarden van de contractering.

Voor alle zorgaanbieders die door Menzis gecontracteerd willen worden gelden uitsluitingsgronden, minimumeisen en uitvoeringseisen. Deze inkoopeisen vindt u in de bijlagen 1 t/m 3 van het zorginkoopbeleid. Niet (tijdig) voldoen aan een van de voorwaarden betekent dat Menzis met u geen contract voor 2021 aangaat.

Voldoet u aan de voorwaarden en kunt u conform de planning van het zorginkoopbeleid nog een contract aanvragen? Dien dan uw contractaanvraag in via onderstaand contactformulier. Menzis zal uw aanvraag beoordelen en u zo spoedig mogelijk informeren of deze wordt gehonoreerd. Bij goedkeuring ontvangt u nadere informatie over het verdere contracteerproces. 

Contract aanvragen

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Toestemming aanvragen wijkverpleging

Bent u een aanbieder van wijkverpleging? Heeft uw patiënt of cliënt wijkverpleging nodig en is hij of zij bovendien verzekerd bij Menzis? Dan kan de verzekerde vooraf zelf toestemming aanvragen bij Menzis. Dat is nodig om een vergoeding te krijgen.Wilt u uw cliënt helpen bij de aanvraag? Vul dan samen het aanvraagformulier wijkverpleging in.

Meer informatie wijkverpleging

Nota declareren zonder contract?

Heeft u geen contract met Menzis? Dan kunt u de nota niet rechtstreeks indienen bij Menzis.

U dient de nota te versturen naar de verzekerde. De nota moet voldoen aan een aantal minimale eisen. Kijk voor meer informatie hierover en een voorbeeldnota in hoofdstuk 5.1 van de Declaratiestandaard van Vektis


Geen contract? Dit verandert 1 april 2019!

Vanaf 1 april 2019 kunnen onze klanten hun recht op vergoeding niet meer aan u overdragen (via akte van cessie) wanneer u geen contract heeft met Menzis. Dat betekent dat u dan niet meer direct kunt declareren bij Menzis. U stuurt de factuur rechtstreeks naar de klant. De klant vraagt vóór de zorgverlening begint, toestemming bij ons.

Overgangsregeling

Als een klant vóór 1 april al zorg van u ontving, is niet opnieuw toestemming nodig. En een vóór 1 april 2019 ondertekende akte van cessie blijft geldig. De klant vraagt toestemming aan via het digitale formulier Wijkverpleging. De klant vult dit formulier zelf in. Wanneer de klant erom vraagt, vult u samen met uw klant het formulier in.

Declaratieverwerking

Inhoudelijke vragen over declaraties kunt u mailen naar afdeling Declaratieverwerking.

Declaraties die niet via de EI-standaard gaan, kunt u samen met de akte van sessie sturen naar ons postadres:

Menzis
Afd Declaratieverwerking
Team Wijkverpleging
Postbus 640
7500 AP Enschede

Aandachtspunten declareren

Menzis spreekt ook voor 2020, net zoals voor 2019 integrale tarieven af met doelgroepenregistratie voor de prestaties 1032-1038. Alleen als er nadrukkelijk met u andere afspraken zijn gemaakt kunt u declareren op andere prestatiecodes 
Voor declaraties maakt u gebruik van de AW319 declaratiestandaard voor Zorgverzekeraars. Denkt u hierbij aan de COV check (Check Op Verzekeringsrecht) om na te gaan bij welke zorgverzekeraar uw cliënt is verzekerd! Denkt u hierbij ook aan de certificaten die u nodig heeft van Vecozo.
U levert minimaal maandelijks en maximaal wekelijks de declaraties in leesbare en onbeschadigde staat aan. Indien het declaratiebestand niet leesbaar of beschadigd is, wordt het declaratiebestand afgewezen en is de zorgaanbieder gehouden per omgaande een nieuw declaratiebestand aan te leveren.
Bij het indienen van de declaratie dient u de in het contract afgesproken unieke AGB-code te gebruiken.
U declareert in eenheden van 5 minuten. Daartoe zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt tussen zorgverzekeraars over afronding. De tarieven op 5 minuten die u moet gebruiken vindt u in onze nieuwsbrief.
Na het indienen en afhandelen van uw declaratie ontvangt u een retourbestand via Vecozo. Tevens staat er een afrekeningsspecificatie bij (pdf), waarin de informatie staat over declaraties die niet betaald zijn en de reden daarvoor.
De betalingstermijn voor Menzis is maximaal 30 dagen ten opzichte van datum ontvangst, conform contract afspraak en declaratieprotocol.

Menzis gaat ook voor 2020 de prestatiecode 1008 (Pgb - indicatie en evaluatie) niet apart inkopen. Voor iedere gecontracteerde aanbieder is de prestatiecode ingeregeld voor declaratie. U kunt de code 1008 met de volgende 5-minutentarieven declareren:

I = € 6,77
II = € 6,64
III = € 6,14

Deze tarieven zijn gebaseerd op de benchmarkscore die terug is te vinden in de budgetbrief die u als zorgaanbieder heeft gekregen. 

Tarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Voor niet-gecontracteerde aanbieders gelden de restitutievergoedingen, die te vinden zijn op onze website bij vergoedingen Verpleging en verzorging.

Wijzigingen doorgeven met Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen. Dat doet u via 'Wijzigingen gegevens zorgverlener' in de Vecozo-portal. 

Vecozo portal openen

Wijzigingen doorgeven zonder certificaat

Geef uw praktijkwijzigingen door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:
 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer".

Veelgestelde vragen

Als bestaande zorgaanbieder hebt u digitaal een uitnodiging gekregen voor het invullen van de vragenlijst via VECOZO.
Nieuwe zorgaanbieders kunnen via het contactformulier zich melden met vermelding van: naam instelling, AGB code, naam tekenbevoegde of gemachtige (inclusief een bewijs van machtiging, getekend door een tekenbevoegde bestuurder)

U heeft de laatste stap niet uitgevoerd en u dient uw contract nog digitaal te ondertekenen door in te loggen via de link die u in de e-mail van ons heeft ontvangen.
Hierover kunt u ons telefonisch benaderen op nummer 088 222 40 00 (optie 2 in het keuzemenu) zodat wij u opnieuw een aanbod kunnen toesturen.
Menzis ontvangt veel vragen over het leveren van 24 uurs zorg en het standpunt van Menzis daarin. Hierbij lichten we ons beleid daarin toe.
De aanspraak wijkverpleging in de ZVW omvat zorg zoals een verpleegkundige die pleegt te bieden. Niet de zorgverzekeraar, maar een HBO-geschoolde wijkverpleegkundige maakt een inschatting van de benodigde zorg. Dit doet zij op basis van klinisch redeneren volgens het normenkader van de VenVN. Menzis vindt dat de beroepsgroep het beste weet wat goede en noodzakelijke zorg is, gebaseerd op eigen normen en richtlijnen en waar mogelijk gebaseerd op kennis volgens de laatste stand van de wetenschap. We merken dat het voor veel wijkverpleegkundigen lastig is, dat de beroepsgroep nog beperkt normen en richtlijnen heeft ontwikkeld, dit geeft onzekerheid in welke zorg er geïndiceerd kan worden. Dit geldt met name als het om complexe zorgsituaties gaat, waarbij er veel partijen betrokken zijn en er mogelijk ook sprake is van zorg die gefinancierd wordt vanuit verschillende domeinen. Dat vraagt, naast een uitstekende kennis van de sociale kaart, ook van de wijkverpleegkundige om in gesprek te gaan met WMO-consulenten, vrijwilligers en mantelzorgers om de vastgestelde zorgvraag zo te organiseren dat de cliënt zo goed mogelijk geholpen wordt. 
 
Zorg die geboden wordt door de wijkverpleegkundige moet uiteraard voldoen aan onze polisvoorwaarden:

Indicatie en doelmatigheid
Natuurlijk heeft u alleen recht op een onderzoek of een behandeling als dat nodig is. Om voor zorg in aanmerking te komen moet er een indicatie zijn. Zoals de wet het zegt, u moet ‘redelijkerwijs zijn aangewezen’ op de zorg. Welke zorg voor u nodig is, wordt objectief bekeken. Die zorg moet bovendien doelmatig zijn. Zorg die onnodig is, of onnodig veel kost in vergelijking met een andere zorgvorm die gelijkwaardig is gezien de indicatie en uw zorgbehoefte, komt niet voor rekening van de verzekering. 

Nachtzorg of PTZ-uren

We kiezen er bewust voor geen minimaal of maximaal aantal uren vast te leggen voor het aantal nachtzorg of PTZ-uren. We gaan uit van de professionaliteit van de indicatiesteller en meten de doelmatige zorginzet achteraf. (Zie ook bladzijde 13 van ons inkoopbeleid). De inzet van zorg hangt heel erg af van individuele situaties, waarbij we ervan uitgaan dat men optimaal gebruik maakt van mantelzorg(organisaties) en (terminale) vrijwilligers(organisaties) en dat 24 uurs toezicht niet noodzakelijk is. We vragen dus zeker om actief te zoeken naar andere opties in afstemming met de klant en zijn/haar mantelzorg. Zie ook de informatiekaart van VWS als het gaat om PTZ: “Bij terminale zorg in de thuissituatie is het belangrijk dat de behandelend arts de medische zorg voor deze zorg thuis op zich kan nemen, en dat mantelzorgers en/of vrijwilligers toezicht kunnen bieden tijdens de perioden dat er geen professionele hulp is, zodat de cliënt niet alleen thuis zal zijn. ”


Deze afstemming is ook wat we terug willen zien in het zorgplan (aard, omvang en duur) inclusief de overwegingen en/of er actief is gezocht naar andere opties, zoals vrijwilligers (www.terminalezorg.nl of www.vptz.nl). Bij een overbelaste mantelzorger kan de conclusie zijn, dat de zorg thuis niet meer doelmatig geleverd kan worden, hoe verdrietig dat voor de cliënt ook is.

Tijdelijke zorg of palliatief terminale zorg

We gaan ervan uit dat tijdelijke zorg of palliatief terminale zorg zo kort mogelijk geboden wordt cq. een maximale duur kent van 3 maanden (die overigens in geval van PTZ met toestemming van de huisarts maximaal 3 maanden verlengd kan worden). Als er voor de langere termijn sprake is van een (mogelijke) noodzaak tot 24 uurs toezicht en/of beschermd wonen, dient er overwogen te worden of er (langdurige) zorg noodzakelijk is vanuit de WLZ. Als dat aan de orde is dient er een indicatie te worden gedaan door het CIZ. We verwachten dat wijkverpleegkundigen dit pro-actief bespreekbaar maken bij hun cliënt. De stappen die zijn ondernomen zijn terug te vinden in het zorgplan.

 

Af en toe wordt Menzis gevraagd of er door twee zorgaanbieders bij één klant (op dezelfde) dag zorg geleverd en dus ook gedeclareerd mag worden. Op zich is dat mogelijk waarbij er gewerkt moet worden vanuit één zorgplan (waarin altijd aard, omvang, duur en doelen staan beschreven en wie de zorg uitvoert), waar de klant vanuit 2 werkwijzen geholpen kan worden:

 1. Onderlinge dienstverlening: er is één hoofdaannemer bij de klant: die is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid. Indien blijkt dat die zorgaanbieder ondersteuning behoefd van een collega instelling (bv omdat 24 uurs zorg beter geleverd kan worden vanuit samenwerking): de hoofdaannemer maakt (financiële) afspraken met de collega, declareert alle zorg en betaalt conform afspraak de collega instelling. Deze onderlinge dienstverlening moet vóóraf worden gemeld.
 2. Zorg verlenen bij één klant, op basis van één zorgplan door twee afzonderlijke organisaties is alleen mogelijk indien beide partijen gecontracteerd zijn. Beide instellingen moeten de zorg leveren vanuit hun eigen productieafspraken/plafonds, maar altijd vanuit één zorgplan.

Menzis koopt ook in 2018 de prestatiecode 1008, PGB indicatie en evaluatie niet apart in. Voor iedere gecontracteerde aanbieder is de prestatiecode ingeregeld voor declaratie. De code 1008 kan met de volgende 5-minutentarieven gedeclareerd worden op basis van de Benchmarkscore die terug te vinden is in de budgetbrief.
I = € 6,41
II = € 6,33
III = € 5,92

Voor niet-gecontracteerde aanbieders gelden de restitutievergoedingen, die te vinden zijn op onze website bij vergoedingen Verpleging en Verzorging.

U kunt uw verzoek via het contactformulier indienen. Voeg daarvoor een ondertekende bijlage toe waarin u aangeeft wat uw reden is.

U kunt ons bellen

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Dan kunt u ons hierover een mail sturen. Vanwege het coronavirus is de afdeling declaratieverwerking telefonisch niet bereikbaar. In het overzicht van e-mailadressen vindt u het e-mailadres van uw zorgsoort.

Voor machtigingsvragen met betrekking tot vervoer, palliatieve zorg en calamiteiten in het buitenland kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 50. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Voor vragen over uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 00. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Wilt u de AGB-code van de praktijk of van u als zorgverlener bij de hand houden?

Meer veelgestelde vragen
Contactformulier

Zorgadvieslijn voor wijkverpleegkundigen

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken in de langdurige zorg en ondersteuning. Dit alles roept veel vragen op. Menzis heeft speciaal voor wijkverpleegkundigen een zorgadvieslijn ontwikkeld met opgeleide Zorgadviseurs om u als wijkverpleegkundige te adviseren en te informeren met betrekking tot veranderingen in de langdurige zorg.

Vanuit de zorgvraag van uw cliënt wijst de zorgadviseur u snel en efficiënt de weg en geeft duidelijke informatie over het vernieuwde zorglandschap. Om zo er samen voor te zorgen dat uw cliënt zolang mogelijk thuis of in de eigen omgeving kan blijven wonen en om de transitie in voor uw cliënt zo goed mogelijk te laten verlopen.

De zorgadviseurs helpen u o.a. met:
 • vragen over de veranderingen in de langdurige zorg;
 • vragen over de WMO en de samenwerking met gemeenten;
 • vragen over het ondersteunen van informele zorg en mantelzorgers;
 • vragen over hulpmiddelen en speciaal vervoer;
 • vragen over aanpassingen in huis.

Zorgadvieslijn

Speciaal voor wijkverpleegkundigen, voor vragen over de langdurige zorg.

 • Telefoonnummer 088 222 46 60 (lokaal tarief)
 • De zorgadvieslijn voor wijkverpleegkundigen is van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur bereikbaar.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.