Zorginkoopbeleid 2022

Huisartsen- en multidisciplinairezorg

Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg (MDZ) en huisartsendienstenstructuur (HDS) 2022. 

Het zorginkoopbeleid van Menzis is er al een paar jaar op gericht om samen met u als zorgaanbieder, de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. De speerpunten voor ons beleid 2022 komen voort uit onze bredere visie op zorg, waarin het toevoegen van waarde aan de zorg het uitgangspunt is. Omdat wij inhoudelijk het landelijke beleid volgen rondom de HDS, besteden wij beperkt aandacht aan dit onderwerp.

We richten ons de komende jaren meer op de volgende speerpunten: 

 • juiste zorg op de juiste plek;
 • meer tijd voor en met de patiënt;
 • digitale zorg;
 • waardegericht inkopen;
 • zorg voor mensen met DMII, COPD (astma) en CVRM;
 • kwetsbare ouderen die thuis wonen.

Wijzigingen modules voor zorginkoopbeleid 2022

In aanvulling op het op Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg (MDZ) en huisartsendienstenstructuur (HDS) 2022 vindt u hiernaast de modules. Er is een aantal wijzgingen doorgevoerd:

Tarieven

De tarieven van de M&I-verrichtingen en de modules waarvoor vrije tarieven gelden worden per 1 januari 2022 met 1,99% geïndexeerd. Deze indexatie is gebaseerd op 90% personele kosten en 10% materiële kosten. Voor de personele kosten wordt de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) gebruikt en voor de materiële kosten wordt het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau gehanteerd. De meest definitieve index van het lopende jaar wordt gebruikt voor het vaststellen van de index van het komende jaar. Dit betekent dat voor de indexatie van het tarief 2022 de definitieve index over 2021 is gebruikt.

Nieuw zorginkoopbeleid

Kleindochter helpt oude vrouw met mobiele telefoon

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2022. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2022

POH GGZ

De POH-GGZ wordt gefinancierd via de POH-GGZ module (beschikbaarheid POH-GGZ, e-health en consultatie), consulten en visites. Wat wijzigt is dat indien u geen gebruik maakt van e-health en consultatie u maximaal 12 uur formatie kan aanvragen per 2350 ingeschreven patiënten via de module POH-GGZ. Dit maximum is gebaseerd op de NZa norm en het bijbehorende tarief. Indien u wel gebruik maakt van e-health en consultatie, dan kunt u maximaal 9 uur formatie aanvragen per 2350 ingeschreven patiënten. Het resterende tarief kan dan worden ingezet voor e-health en consultatie. Het blijft mogelijk om deze opslag gedeeltelijk in te zetten voor uitbreiding van de POH-GGZ formatie.
Zorgaanbieders die knelpunten ervaren in de maximale formatie van de POH-GGZ kunnen hierover via samenwerkingsverbanden met Menzis een zorgvernieuwingsproject afspreken.

Resultaatbeloning

Net als voorgaande jaren blijven accreditatie en deelname aan toetsgroepen onderdeel van deze beloning
De huidige module resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen vervalt. Het budget beschikbaar voor deze module wordt toegevoegd aan het beschikbare bedrag voor de module resultaatbeloning Regioprestatie.Per regio zijn in overleg met gemandateerde regiovertegenwoordigers (deels) nieuwe indicatoren vastgesteld voor de regioprestatie. In overleg met de gemandateerde regiovertegenwoordigers is bepaald of regionale afspraken over doelmatig voorschrijven zijn opgenomen in de Regioprestatie. Indien doelmatig voorschrijven is opgenomen in de Regioprestatie voor uw regio, is met de gemandateerde regiovertegenwoordigers afgesproken welke landelijke indicatoren formularium gericht voorschrijven worden opgenomen in de Regioprestatie en wat de hoogte van de vergoeding is binnen het beschikbare bedrag Regioprestatie.

Zorg voor kwetsbare ouderen

Samen met bestuurders van de LHV-kringen, lokale en regionale samenwerkingsverbanden hebben we integrale zorg voor kwetsbare ouderen uitgewerkt als onderdeel van het toekomstbeeld huisartsenzorg 2025. In het rapport van de werkgroep staan doelen, doelstellingen en randvoorwaarden om adequaat integrale zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk vorm te geven samen met netwerkpartners. Op basis van het rapport heeft Menzis een aantal onderwerpen benoemd in het inkoopbeleid. Hieronder treft u deze onderwerpen aan.

 • regionale samenwerkingsverbanden committeren zich aan bestaande of toekomstige samenwerkingsafspraken in de regio over integrale zorg voor kwetsbare ouderen.
 • uiterlijk 1 juli 2022 presenteert ieder regionaal samenwerkingsverband een plan van aanpak met concrete stappen om de integrale zorg voor kwetsbare ouderen in de regio verder vorm te geven.
 • iedere huisartsenpraktijk die deelneemt aan de module Kwetsbare Ouderen heeft per 1 juli 2022 samenwerking rondom de kwetsbare ouderen opgezet met in ieder geval de wijkverpleging en bij voorkeur met het sociale domein, specialist ouderengeneeskunde en overige zorgaanbieders. Wanneer in blijkt dat het niet lukt om met wijkverpleging, specialist ouderengeneeskunde en/of andere (organisaties) goede afspraken te maken over deze samenwerking dan vragen we de huisarts dit te melden bij het regionale samenwerkingsverband, deze kan dit bespreken met de contactpersoon bij Menzis.

Om de twee onderdelen formatie POH-O en indirecte tijd voor overleg, in de huidige module duidelijker te onderscheiden hebben we deze vanaf 2022 opgesplitst in twee aparte onderdelen binnen de module (blijft wel één prestatie).

Digitalisering

Net als bij integrale zorg voor kwetsbare ouderen hebben we samen met bestuurders van de LHV-kringen, lokale en regionale samenwerkingsverbanden digitalisering in de huisartsenpraktijk uitgewerkt als onderdeel van het toekomstbeeld huisartsenzorg 2025. In het rapport van de werkgroep wordt richting gegeven aan het toekomstbeeld van digitalisering in de huisartsenpraktijk 2025. Menzis heeft op basis van dit rapport een aantal onderwerpen benoemd in het inkoopbeleid 2022 en een kader opgesteld met als doel te schetsen hoe om te gaan met digitalisering in de regio door regionale samenwerkingsverbanden en de huisartsenpraktijken. Hieronder treft u deze onderwerpen aan uit het zorginkoopbeleid.

 • ieder regionaal samenwerkingsverband, waarmee wij O&I afspraken maken beschikt uiterlijk per 1 juli 2022 over een professionele ICT-inrichting met een CIO/CMIO en ICT-ondersteuning voor huisartsenpraktijken.
 • ieder regionaal samenwerkingsverband beschikt uiterlijk per 1 juli 2022 over een gedragen regionale visie en strategie t.a.v. digitalisering van de huisartsenpraktijk.
 • na 1 juli 2022 gaat het regionale samenwerkingsverband over tot selectie en implementatie van minimaal 3 regionale voorkeurs oplossingsrichting(en).

Ketenzorg

In aansluiting op ons inkoopbeleid van 2020-2021 continueren wij de doorontwikkeling van de zorgprogramma’s diabetes type II, COPD (en astma) en CVRM. Van geprotocolleerde zorg naar persoonsgerichte zorg. We verwachten dat zorgaanbieders hun bestaande zorgprogramma(s) zodanig aanpassen en door ontwikkelen dat dit bij de patiënt leidt tot meer regie over het zorgproces en de leefstijlverandering. De reeds in 2020 en 2021 gecontracteerde zorggroepen hebben een traject met Menzis hebben doorlopen waarbij een visie en implementatieplan is opgeleverd. Uiterlijk 1 januari 2022 wordt gestart met de implementatie van het aangepaste zorgprogramma.

Zorgvernieuwing

Net als in voorgaande jaren blijft Menzis zorgvernieuwing in de regio stimuleren. In het steeds veranderende zorglandschap zien we nog veel kansen voor zorgvernieuwing. Om van zorgvernieuwing een succes te maken is draagvlak van alle betrokken partijen nodig. De regiomanagers van Menzis gaan graag met lokale en/of regionale samenwerkingsverbanden in overleg over initiatieven die aansluiten bij het regiobeeld en de regiovisie die voor alle kernregio’s beschikbaar zijn. Menzis verwacht dat zorgvernieuwingsinitiatieven de uitkomsten van de zorg verbetert en de zorgkosten beheersbaar houdt. Initiatieven kunnen klein beginnen maar hebben de potentie om in hele regio geïmplementeerd te kunnen worden. Samenwerkingsverbanden kunnen contact opnemen met de voor hen bekende Menzis regiomanager, zodat gezamenlijk vorm en inhoud gegeven kan worden aan zorgvernieuwingsinitiatieven.

Wijzigingen voor 2022

Binnen de huisartsenzorg is een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn zowel beleidswijzigingen als wettelijke wijzgingen. 

Voor een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid via de download (pdf) hieronder. U vindt de wijzigingen in hoofdstuk 2. 

Waardegerichte zorg

 • kwaliteit van zorg: meetbaar maken door middel van medische uitkomsten en ervaringen van patiënten
 • betaalbaarheid van zorg: verantwoording van de kosten. We  toetsen of de geleverde zorg doelmatig en gepast is
 • leefkracht: mensen helpen bij het maken van gezondere keuzes voor jong en oud, ziek en gezond
 • organisatie van zorg: het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg voor onze verzekerden

Onze visie op zorg

Digitale huisartsenzorg

Menzis juicht het gebruik van digitale zorg toe, maar we vinden wel dat we kritisch moeten blijven kijken naar de toegevoegde waarde van digitale zorg. Daarom is in samenwerking met de bestuurders van de LHV-kringen, lokale en regionale samenwerkingsverbanden, de werkgroep ‘Digitalisering in de huisartsenzorg’ gestart. Deze werkgroep heeft invulling gegeven aan het richtinggevend toekomstbeeld van de huisartsenpraktijk anno 2025 op het gebied van digitalisering. Hierbij is regionale invulling op basis van de regiobeelden het uitgangspunt. Inmiddels hebben we een ‘Uitwerking van het richtinggevend beeld digitale huisartsenzorg’ gepubliceerd, die als doel heeft een inkoopkader te schetsen hoe om te gaan met digitalisering in de regio. U vind het bestand hiernaast.

Richtinggevend beeld digitalisering

Planning huisartsenzorg

Datum  Actie
1 april 2021 Publicatie inkoopbeleid huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en HDS 2022
1 juli 2021 Publicatie definitieve beleidsregels NZa 2022
Uiterlijk 1 september 2021 Publicatie definitief inkoopbeleid huisartsenzorg, MDZ en HDS 2022. Inclusief bijlagen met specifieke inkoopvoorwaarden en tarieven huisartsenzorg en eventueel aanpassingen vanwege gewijzigde wet- en regelgeving. En ook de bijlage met uitwerking van een richtinggevend beeld van digitale zorg in huisartsenpraktijk
medio september 2021 Verzending overeenkomst huisartsenzorg via contracteerportaal van Vecozo
1 november 2021 Overeenkomst huisartsenzorg ondertekend retour
12 november 2021 Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders op Zorgvinder

Planning HDS

Datum Actie
1 april 2021 Publicatie inkoopbeleid huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en HDS 2022
In juni 2021 Opsturen en bespreken verantwoording en jaarrekening 2020
Voor 1 juli 2021 Indienen verantwoordingsformulier 2020 bij NZa
In oktober 2021 Opsturen en bespreken begroting 2022
Voor 1 november 2021 Indienen tariefaanvraag bij NZa

Planning Multidisciplinaire zorg

Datum  Actie
1 april 2021 Publicatie inkoopbeleid huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en HDS 2022
1 juli 2021 Start contractgesprek overeenkomst ketenzorg en Organisatie & Infrastructuur (indien van toepassing)

Uiterlijk 1 september 2021

Publicatie definitief inkoopbeleid huisartsenzorg, MDZ en HDS 2022. Inclusief bijlagen met specifieke inkoopvoorwaarden en tarieven huisartsenzorg en eventueel aanpassingen vanwege gewijzigde wet- en regelgeving. En ook de bijlage met uitwerking van een richtinggevend beeld van digitale zorg in huisartsenpraktijk

begin oktober 2021

Verzending Overeenkomst ketenzorg, Organisatie & Infrastructuur en/of, zorgvernieuwing. Of aangepast contract voorstel 2022 vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving. Dit geldt voor alle samenwerkingsverbanden met een doorlopend contract 2022 (indien van toepassing)
10 november 2021 Overeenkomst ondertekend retour
12 november 2021  Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.