Zorginkoopbeleid 2020

Medisch specialistische zorg

Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2020. In 2020 gaan we verder op de al ingeslagen weg. Zo gaan we onder andere door met de thema’s de juiste zorg op de juiste plek, Samen Beslissen, CVA Ketenzorg en zorg voor (kwetsbare) ouderen.

Daarnaast sluiten we aan bij de ontwikkelingen in de regio’s van Menzis (Noord,West, Midden, Twente en Achterhoek). Samen met het zorgveld werken we aan de veranderingen in het zorglandschap. Omdat er regionale verschillen zijn in de ontwikkeling van de zorg, gaan we per regio andere accenten leggen.

Verder vinden er veranderingen plaats in de organisatie van bijvoorbeeld oogzorg, (complexe) wondzorg, oncologische zorg of de GGZ. De contacten hierover met u lopen via onze zorginkopers en accountmanagers. 

We kijken uit naar de samenwerking in 2020!


Onze bredere visie op zorginkoop

Nieuw zorginkoopbeleid

Meisje wandelt

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2020. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2020

Marieke van der Lans

Manager MSZ

In 2020 gaan we verder met onze waardegerichte inkoop van medisch specialistische zorg. Ons zorginkoopbeleid draagt bij aan de benodigde transformatie in de sector, zowel landelijk als in onze regio’s. We hebben hierin onder andere aandacht voor waardegerichte inkoop op specifieke ziektebeelden, juiste zorg op de juiste plek, en het beheersen van de zorgkosten. Graag gaan we hierover het gesprek met u aan. We kijken uit naar de samenwerking in 2020!

Speerpunt 1: Landelijk samenwerken

Waardegericht

In 2020 willen we de huidige trajecten van waardegericht inkopen samen met de deelnemende zorgaanbieders en patiëntenorganisaties verder blijven doorontwikkelen. Zo zetten we bijvoorbeeld bij het waardegerichte inkooptraject voor de behandeling van heup- en knieartrose in op de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. En bij reumatoïde artritis en borstkankerzorg verwachten we dat we het aantal uitkomstindicatoren kunnen gaan uitbreiden. We willen bij voorkeur in 2020 een nieuw waardegericht inkooptraject starten voor de behandeling van macula degeneratie en de behandeling van morbide obesitas.

We sturen u elk kwartaal de zogenoemde ‘waardegerichte pakketten-presentatie’. In dit bestand zijn op twaalf thema’s innovaties en initiatieven uit het veld gebundeld, die als inspiratie kunnen dienen voor zorgverleners in de tweede lijn. In 2020 gaan we door met het publiceren van innovaties en initiatieven waarbij we ernaar streven het overzicht maandelijks aan te passen en de voorbeelden ook op onze website te publiceren.

(Digitale) Innovatie

De aankomende jaren zal het digitaliseren van het zorgproces en het gebruik van data in een versnelling komen. Dit gaat van het inbouwen van protocollen en adviezen in de elektronische patiëntendossiers tot het gebruik van algoritmes en artificial intelligence (AI). Een goed gebruik van deze innovaties staat of valt met de beschikbare data in de netwerken. Daarnaast worden algoritmes aangemerkt als medical device en wordt de regelgeving rondom CE-keurmerken aangescherpt. Menzis wil binnen dit kader de meest kansrijke projecten stimuleren en opschalen.


Aanpak wachttijden

Voor ons en onze klanten is het van belang dat we inzicht hebben in de actuele wachttijden bij de verschillende zorgaanbieders. Via de NZa ontvangen we maandelijks de wachttijden. Wanneer de treeknorm wordt overschreden, gaan we hierover in gesprek met zorgaanbieders en vragen we om met een gedegen verbeterplan te komen. Voor een aantal aandoeningen, zoals transgenderzorg - waarbij de wachttijden ver boven de treeknorm liggen - is er een landelijke aanpak met diverse partijen.

Speerpunt 2: Actief in de regio


Juiste zorg op de juiste plek

De transitie naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is gestart en de eerste resultaten zijn inmiddels bekend, maar er is nog veel te doen. Om de toenemende zorgvraag in de toekomst aan te kunnen, is het van belang om de juiste zorg, op het juiste moment, toegankelijk, betaalbaar, met de beschikbare professionals en met de juiste kwaliteit te kunnen aanbieden.

Van 50% van de bestaande MSZ is de meerwaarde onvoldoende bewezen. Zorg die geen waarde toevoegt, moet achterwege gelaten worden. Daarnaast zien we veel praktijkvariatie. Om deze variatie tegen te gaan, is onderzoek over de effectiviteit belangrijk.

Menzis gaat in 2020 het gebruik van zorg waarvan geen stand van de wetenschap en praktijk is vastgesteld, deïmplementeren en zal deze niet inkopen. Daarbij baseren we ons onder andere op de rapporten van ZiN.

De manier waarop ziekenhuiszorg in de thuissituatie wordt toegepast, is divers. Menzis koopt de zorg thuis in bij thuiszorgorganisaties. Bij nieuwe initiatieven waarbij zorg naar de thuissituatie wordt verplaatst, verwachten wij dat de zorg thuis altijd met samenwerkingspartners in de thuissituatie (zoals huisartsen en wijkverpleging) is besproken. Alleen wanneer zorgaanbieders in de thuissituatie actief hebben aangegeven waarom zij de verplaatste zorg niet zelf kunnen leveren, kunnen er afspraken met Menzis worden gemaakt of en zo ja onder welke voorwaarden deze zorg vanuit de MSZ kan worden ingeregeld.

Samen met de zorgaanbieders moeten we de transformatie in 2020 verder vorm geven. Wij focussen ons hierbij op de Menzis-regio’s en op strategische ziekenhuizen, maar ondersteunen ook initiatieven buiten onze regio’s wanneer die voldoen aan de voorwaarden. Menzis gaat binnen de kernregio’s het gesprek aan om bovenstaande transformatie te realiseren.

Samen beslissen

Om zorgaanbieders te ondersteunen in het uitrollen van Samen Beslissen, heeft Menzis in 2019 een factsheet ontwikkeld voor Samen Beslissen. Ook in 2020 blijft Menzis stimuleren dat zorgaanbieders aan de slag gaan met Samen Beslissen en dat lokale initiatieven worden voortgezet en opgeschaald. Het gaat hierbij om het gebruik van de 3 goede vragen, maar ook het betrekken van de patiënt bij hun keuzemogelijkheden en het inzetten van keuzehulpen.

Speerpunt 3: Gezonde zorgkosten


 

Dure geneesmiddelen

In 2020 zal Menzis onverminderd in blijven zetten op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van dure geneesmiddelen. De hiervoor in de voorgaande jaren ontplooide initiatieven op het gebied van prijsbeleid en doelmatige inzet van geneesmiddelen bouwen we verder uit. Voor de verdere uitwerking van deze initiatieven kunt u het zorginkoopbeleid (bijlage 6) raadplegen.
Dankzij het gebruik van medische technologie is het mogelijk om het aantal levensjaren van patiënten te verlengen. Menzis vindt het belangrijk dat deze technologie ingezet wordt. Maar de aanschafkosten van medische technologie variëren sterk tussen verschillende zorgaanbieders. In 2020 willen we daarom beginnen met een initiatief om zorgaanbieders in de Menzis-regio’s inzicht te geven in de kosten die ze maken voor de aanschaf van medische technologie, in vergelijking tot andere ziekenhuizen.

Medische technologie

Dankzij het gebruik van medische technologie is het mogelijk om het aantal levensjaren van patiënten te verlengen. Menzis vindt het belangrijk dat deze technologie ingezet wordt. Maar de aanschafkosten van medische technologie variëren sterk tussen verschillende zorgaanbieders. In 2020 willen we daarom beginnen met een initiatief om zorgaanbieders in de Menzis-regio’s, door middel van benchmarkgegevens, inzicht te geven in de kosten die ze maken voor de aanschaf van medische technologie, in vergelijking tot andere ziekenhuizen.

Wijzigingen in 2020 

In 2020 gaan we verder met de koers die is ingezet en willen we nog een stap verder gaan met een aantal onderwerpen. Bij onze strategische aanbieders streven we ernaar op deze onderwerpen een voorloperpositie te hebben. Voor de strategische aanbieders die al een meerjarencontract hebben met Menzis, kunnen de beleidswijzigingen richtinggevend zijn voor de invulling van projecten rondom bijvoorbeeld doelmatigheid en kwaliteit binnen de bestaande overeenkomsten.

  • Dure geneesmiddelen: de manier van vergoeden, het monitoren van gepast gebruik en inkoopbeleid voor ZBC’s
  • Wettelijke wijzigingen en wijzigingen in regelgeving: Op het moment dat dit inkoopbeleid is opgesteld, zijn nog niet alle wijzigingen in wet- en regelgeving bekend. Eventuele aanvullende wettelijke wijzigingen kunnen van invloed zijn op onze contractafspraken voor 2020. Op onze website en via nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen
Voor alle wijzigingen en een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid via de download.

Waardegerichte zorg

  • kwaliteit van zorg: meetbaar maken door middel van medische uitkomsten en ervaringen van patiënten
  • betaalbaarheid van zorg: verantwoording van de kosten. We  toetsen of de geleverde zorg doelmatig en gepast is
  • leefkracht: mensen helpen bij het maken van gezondere keuzes voor jong en oud, ziek en gezond
  • organisatie van zorg: het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg voor onze verzekerden

Onze visie op zorg

Downloads zorginkoopbeleid 2020

Planning

Datum  Actie
28 maart 2019 Publicatie inkoopbeleid 2020
1 augustus 2019 (uiterlijk)
  • Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2020 (alleen als er nog wijzigingen zijn)
  • Uiterste aanmelddatum nieuwe zorgaanbieders
vanaf 1 juli 2019 

Verzending concept overeenkomst 2020 naar reeds in 2019 gecontracteerde zorgaanbieders 

Vanaf 1 september 2019   Start inkoopgesprekken
1 november 2019  Overeenkomst uiterlijk getekend retour
12 november 2019  Publicatie gecontracteerd zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.