Zorginkoopbeleid 2019

Medisch Specialistische Revalidatiezorg

Graag presenteren we u het het Zorginkoopbeleid 2019 van de Geriatrische revalidatiezorg. Bij de inkoop van zorg voor onze ruim 2 miljoen klanten spelen we in en anticiperen we op hun wensen en behoeften. Zo wil Menzis meer waarde bieden voor mens en maatschappij. Samen met u willen we ook in 2019 waarde toevoegen aan de zorg voor onze klanten. Ons doel is om samen met u de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden!

Het inkoopbeleid Geriatrische zorg 2019 blijft op hoofdlijnen gelijk ten opzichte van 2018. Op sommige thema’s zullen we in 2019 intensiever inzetten.

Onze visie op waardegerichte zorginkoop


Leeswijzer

Op deze pagina kunt u het volledige zorginkoopbeleid 2019 met alle eisen en voorwaarden downloaden. Daarnaast hebben we de belangrijkste onderwerpen hieronder beknopt voor u op een rij gezet:

 • De speerpunten van het zorginkoopbeleid 2019
 • De belangrijkste wijzingen op een rij (download het document voor het volledige overzicht
 • De planning voor de zorginkoop van 2019

Nieuw zorginkoopbeleid

Download het zorginkoopdocument MSRZ 2019 voor het volledige zorginkoopbeleid 2019. Hier vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden.

Zorginkoopbeleid MSRZ 2019

Speerpunten

 

 • Verbeteren uitkomsten van zorg
 • Beheersen van kosten

 

Waardegerichte zorginkoop

 • sleutel voor een toekomstbestendige
 • en betere gezondheidszorg
 • voor onze verzekerden

Verbeteren uitkomsten

Meten van vooruitgang revalidatie. Door binnen de revalidatie te meten hoeveel een patiënt na de behandeling vooruit is gegaan, wordt duidelijk of een behandeling succesvol is. Bovendien is deze informatie te gebruiken om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Zorgaanbieders kunnen zichzelf immers op die manier spiegelen met anderen en zichzelf verbeteren richting de “best practice”.

Beheersen van kosten

Ons uitgangspunt is: goede en betaalbare zorg dicht bij huis. Dat betekent: in de eerste lijn waar het kan en in de tweede lijn waar het moet.
Voor veel patiëntengroepen is decentralisatie van de zorg mogelijk door bijvoorbeeld de inzet van eerstelijnszorg en gebruik van technologie. De inzet van technologie die het werk efficiënter maakt, kan een rem vormen op de groei van die kosten. Wij gaan in onze kernregio’s zorgaanbieders stimuleren om nog meer samen te werken om de zorg te vernieuwen.

Speerpunt 3

 

 • Aansluiten op zorgbehoefte
 • Leefkracht

 

 

Kanteling naar zorg waarin de patiënt centraal staat
 • Verandering aantrekkelijk maken
 • Leefkracht vergroten
 • Verdiepingsslag in kernregio's

Aansluiten op behoefte

De afgelopen jaren zijn stappen gezet om de CVA Ketenzorg te verbeteren. We hebben inzage gekregen in de regionale samenwerkingsafspraken. Ook hebben we inzage gekregen of er wordt gewerkt volgens de CVA Zorgstandaard en het CVA Behandelkader. In 2019 gaan we hiermee verder. In onze kernregio’s gaan we een verdiepingsslag maken. Doel blijft dat de ketenpartners zich verbinden aan CVA Ketenzorg het zorgprogramma en verantwoordelijk zijn voor hun aandeel hierin
Er is discussie over de evidence ten aanzien van de vorm en de (kosten)effectiviteit van oncologische revalidatie. De organisatie van de oncologische revalidatie en nazorg van mensen met kanker is nog niet optimaal georganiseerd. De Richtlijn voor Oncologische Revalidatie is in 2011 vastgesteld door de beroepsgroep. In de richtlijn is de beslisboom oncologische revalidatie beschreven. Hierin wordt stapsgewijs weergegeven wanneer voor patiënten met een oncologische aandoening nader onderzoek of verwijzing is aangewezen. In 2016 is de richtlijn aangepast. In 2019 gaan we met u in gesprek over de oncologisch revalidatie. Hoe is de organisatie van de zorg geregeld? Wat zijn de resultaten? Wat gaat goed en wat kan beter ?

Leefkracht

In Nederland hebben meer dan 2,2 miljoen mensen chronisch pijn. Voor deze mensen heeft chronische pijn een forse impact op hun directe omgeving (gezin/partners). Ook kan chronische pijn leiden tot arbeidsverzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. De chronische pijnpatiënt ziet tijdens een behandelperiode vaak meer dan 10 tot soms wel 25 specialisten. Hierdoor weet hij of zij vaak niet meer waar hij of zij aan toe is, of wat tot herstel of verlichting van de pijn leidt. De totale directe en indirecte kosten voor Nederland worden geschat op 20 miljard per jaar (Boonen 2005). Voor Menzis aanleiding om de behandeling van chronische pijn als thema te benoemen.

 

 • Meerjarenperspectief
 • Innovatie

 

 • Juiste zorg op juiste plaats
 • Naleven minimumnormen en landelijke richtlijnen
 • Implementeren van innovatie

Meerjarenperspectief

Menzis vindt het belangrijk dat zorg zinnig en zuinig wordt ingezet. We willen dat de juiste zorg, aan de juiste persoon, door het juiste deskundigheidsniveau geboden wordt en ten laste van het juiste financiële kader wordt gedeclareerd. Ook willen we meer inzage of de zorg die wordt geleverd, ook overeenkomt met de zorg die wordt gefactureerd. Daarbij kijken we ook naar andere zorgdomeinen die zorg leveren. Denk aan geestelijke gezondheidszorg (GGZ), fysiotherapie en medisch specialistische zorg. Eenvoudig als het kan, ingewikkeld als het moet.
Richtlijnen zijn primair bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Daarnaast wordt met richtlijnen het verminderen van ongewenste praktijkvariatie en het verhogen van de transparantie beoogd. Menzis gaat bij het contracteren van zorg ervan uit dat de landelijke richtlijnen worden gevolgd. Binnen de revalidatiegeneeskunde zijn verschillende specifieke doelgroepen te onderscheiden. De beroepsgroep/VRA heeft voor een aantal hiervan behandelkaders gedefinieerd, waarin een landelijke set van minimale eisen met betrekking tot de behandeling beschreven worden. Een aantal behandelkaders zijn geactualiseerd. Menzis neemt deze behandelkaders als basis voor het contracteren van de zorg.

Innovatie

De technologische mogelijkheden groeien snel. Het op een slimme manier hiervan gebruikmaken vraagt innovatievermogen van zorginstellingen. Patiënten kunnen steeds meer in verbinding staan met zorgprofessionals en krijgen toegang tot hun eigen gegevens. Samenwerking tussen zorgaanbieders kan verbeteren dankzij betere informatie-uitwisseling. Daarnaast zien wij in toenemende mate een samenwerking tussen revalidatiecentra en universiteiten en het bedrijfsleven. Mooie voorbeelden zijn:

Sensoren meten vooruitgang

De Sint Maartenskliniek gaat sensortechnologie inzetten om de revalidatiebehandeling efficiënter te maken. De technologie wordt ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven.

Telerevalidatie.nl

Een andere innovatie is telerevalidatie, oftewel revalidatie op afstand. Deze vorm van revalidatie is in het project Telenu door Revalidatie Nederland, revalidatiecentrum Roessingh en het Revalidatiefonds in het hele land ingevoerd. Patiënten kunnen aan de slag met oefenmodules op een online portal en zij kunnen op afstand een consult krijgen. Klik hier voor meer informatie. Ook de ontwikkeling van apps - ter ondersteuning van het revalidatieproces – neemt een vlucht. We noemen een aantal:

TIAS app

De TIAS app is een logopedische applicatie voor spraakapraxie. Het is onderdeel van het Therapeutische Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS). Het doel van de TIAS app is de logopedische therapie bij patiënten met spraakapraxie niet alleen plezieriger, maar ook moderner en efficiënter te maken door optimaal gebruik van digitale mogelijkheden, zoals audio- en visuele ondersteuning, en automatische registratie van resultaten. Daarnaast willen we de patiënt ondersteunen in het zelfstandig oefenen in de eigen leefomgeving.

De revalidatie-app: voor jongeren met hersenletsel

De app. Breinstraat is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen die door een ongeluk of ziekte hersenletsel hebben opgelopen. In de app staat informatie over beschikbare zorg bijvoorbeeld in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum: wat kun je daar verwachten?

Wat betreft innovatief zorgaanbod nodigen we u uit -net als voorgaande jaren- om uw ideeën tijdens de inkoopgesprekken aan ons voor te leggen. Menzis legt verbindingen met zorgaanbieders in de regio’s, waarin wij de meeste verzekerden hebben. Samen buigen we ons over de vraag, hoe we de zorg in de regio anders kunnen organiseren om deze ook voor de lange termijn betaalbaar en toegankelijk te houden.

Wijzigingen 2019

 • Machtiging klinische longrevalidatie vervalt Met ingang van 2019 vervalt de machtigingsaanvraag voor klinische longrevalidatie.
 • Afspraken in Hoofdlijnenakkoord In het Hoofdlijnenakkoord zijn een reeks afspraken gemaakt om de zorg verder te verbeteren. Het accent komt daarbij te liggen op: meer inzet op e-health en innovatie, verdere vergroting van inzicht in kwaliteit en uitkomsten van zorg, vermindering van de bureaucratie voor professionals, verdere aanpak van de stijgende kosten van geneesmiddelen, oplossen van arbeidsmarktknelpunten en het voorkomen/bestrijden van wachtlijsten.
 • Geen zorgovereenkomst? Als u geen zorgovereenkomst met ons wenst te sluiten, krijgt de verzekerde conform zijn polisvoorwaarden een vergoeding. Het is mogelijk dat de verzekerde dan een lagere vergoeding van kosten krijgt dan de tarieven uit de aangeboden zorgovereenkomst.

Downloads zorginkoopbeleid 2019

Planning

Datum  Actie
 29 maart Publicatie inkoopbeleid 2019
1 juli 2018
 • Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2019 (alleen indien er nog wijzigingen zijn);
 • Uiterste aanmelddatum nieuwe zorgaanbieders;
 • Verzending (concept) overeenkomst.
Vanaf 1 september 2018 Start inkoopgesprekken
1 november
 • Afronding financiële afspraak;
 • Zorgovereenkomst getekend retour.
12 november Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

CVA ketenzorg

In 2019 gaan we verder met de ontwikkeling van de CVA Ketenzorg. We willen de zorg continu verbeteren.

 In onze kernregio’s gaan we een verdiepingsslag maken. Doel blijft dat de ketenpartners zich verbinden aan het zorgprogramma en verantwoordelijk zijn voor hun aandeel hierin. Omdat er regionale verschillen zijn in de ontwikkeling van de CVA Ketenzorg, gaan we per regio andere accenten leggen. De contacten hierover met u lopen via de zorginkopers/accountmanagers.

Samen beslissen

ZiNL heeft in 2017 subsidie verstrekt voor het project ‘Samen beslissen met patiënten met CVA of hersenletsel.’ Menzis stimuleert dat artsen en patiënten samen beslissen over de beste behandeling. In onze inkoopgesprekken en overeenkomsten gaan we hier aandacht aan schenken. Het Kennisnetwerk CVA NL heeft een animatiefilmpje ontwikkeld dat u kan ondersteunen.

Bekijk het animatiefilmpje

Meer over samen beslissen

Waardegerichte zorg

 • van zorg naar gezondheid
 • kwaliteit tegen acceptabele kosten
 • samen bepalen we wat belangrijk is

Onze visie op zorg

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.