Zorginkoopbeleid 2020-2021

Wijkverpleging

Wijkverpleging is gericht op zorg thuis, uitgaand van de behoefte en mogelijkheden van de klant: kijken naar wat de klant nodig heeft om zijn kwaliteit van leven te behouden of te versterken (positieve gezondheid). De wijkverpleegkundige zorg is gericht op zelfredzaamheid.

De wijkverpleegkundige maakt daarbij gebruik van een cyclisch proces van klinisch redeneren en kijkt niet alleen naar dit moment, maar ook naar de toekomst. Het gaat om maatwerk, waarbij formele en informele netwerken en hulpmiddelen optimaal worden benut. Het kennen van de sociale kaart van de wijk/regio is onontbeerlijk om de juiste zorg op de juiste plaats voor de juiste klant te kunnen regelen. De wijkverpleegkundige heeft daarnaast een belangrijke rol in zorggerelateerde preventie, maar ook in het leren omgaan met de consequenties van gezondheidsproblemen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Vaak betekent dit een aanpassing van de leefstijl. Dit maakt de wijkverpleging uitermate geschikt om een bijdrage te leveren aan waardegerichte zorg.

Lees meer over onze visie op waardegerichte zorg en bekijk onze praktijkvoorbeelden. Wij kijken uit naar onze samenwerking en dialoog in 2020!

Onze visie op waardegerichte zorg

Nieuw zorginkoopbeleid

Meisje wandelt

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2020-2021. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2020-2021

Algreet Tamminga

Beleidsadviseur

De wijkverpleging is altijd onderdeel van een keten van ondersteuning en zorg aan klanten. Soms omdat mensen net uit het ziekenhuis komen, maar vaker nog omdat ze ouder worden, langer thuis blijven wonen en daardoor meer ondersteuning en zorg van anderen nodig hebben. De wijkverpleegkundige is de spil in deze zorgverlening en hét aanspreekpunt voor onze klanten en de betrokken hulpverleners.

Speerpunt 1


Aansluiten op zorgbehoefte

De wijkverpleegkundige levert zorg op maat, met de eigen kracht van de klant en diens netwerk als uitgangspunt. Bij zorg thuis speelt de mantelzorger een belangrijke rol. De mantelzorger kan samen met de klant de regie hebben, regelt en stemt zaken af voor de klant en biedt persoonlijke hulp. Mantelzorgers maken het (langer) thuis wonen vaak mogelijk.

De wijkverpleegkundige speelt een rol in de inschakeling van de mantelzorger, het aanleren van vaardigheden aan familie en mantelzorgers, maar ook in het signaleren en voorkomen van overbelasting. Samenwerking en afstemming met gemeenten voor het ondersteunen van mantelzorgers is essentieel. Voor de klant en zijn netwerk is een vast team van zorgverleners met een vast aanspreekpunt zeer belangrijk

Speerpunt 2


 

Continu verbeteren

Zorg voor kwetsbare ouderen is domeinenoverstijgend. Immers, kwetsbare ouderen hebben vaak te maken met multi-problematiek, zowel op lichamelijk, geestelijk als sociaal vlak. We zien casemanagement aan kwetsbare ouderen als een belangrijke rol van het (wijk)verpleegkundig beroep. In de rol van casemanager kan de wijkverpleegkundige de oudere en zijn omgeving ondersteunen in het behouden van eigen regie. Samen beslissen en advance care planning is nodig om de meest passende ondersteuning en zorg voor de klant te vinden. Dit betekent dat iedere zorgaanbieder die met Menzis een overeenkomst aangaat voor het verlenen van wijkverpleging, ook het casemanagement aan kwetsbare ouderen kan leveren of organiseren. Dit wordt afgestemd met huisarts/POH-O en het sociaal domein. Generalistisch waar het kan, specialistisch waar het moet.


Speerpunt 3


 

Verbeteren zorguitkomsten

Kwaliteit in de wijkverpleging is momenteel nog onvoldoende gedefinieerd. Wat is de waarde die de wijkverpleegkundige zorg toevoegt aan het leven van klanten en de beheersing van zorgkosten? We zijn gezamenlijk met zorgaanbieders op zoek naar kwaliteitsindicatoren die zo veel mogelijk zeggen over de uitkomsten van de wijkverpleging.
In het kwaliteitskader Wijkverpleging wordt gewerkt aan kwaliteitsinformatie die daadwerkelijk het resultaat van de wijkverpleegkundige inzet laat zien. De kwaliteitsinformatie wijkverpleging wordt daarin gemeten met drie doelen:

• Teams wijkverpleging informatie geven om te kunnen leren en verbeteren. Dit is het primaire doel van de kwaliteitsinformatie.
• Keuze-informatie geven aan (potentiële) klanten.
• Zorgverzekeraars informatie geven voor zorginkoop.

Speerpunt 4

 


 

Samenwerken met gemeenten

We werken nauw samen met de gemeenten om wijkgericht werken van de wijkverpleegkundigen in relatie tot de huisarts/POH en de sociale wijkteams te faciliteren. De wijkverpleegkundige kan als professional de regie op zich nemen voor het realiseren van een gezonde buurt of wijk. Zij kent deze wijk, weet waar de hulpvragen liggen of vandaan kunnen komen. De wijkverpleegkundige doet dit vanuit een brede kijk op de domeinen zorg, welzijn en wonen. Zij weet deze domeinen ook uitstekend met elkaar te verbinden. Zij heeft daarvoor contacten met de huisarts, maar ook met gemeente, welzijnsinstellingen en informele zorg. De rol van de wijkverpleegkundige wordt mede bepaald door de samenstelling in de wijk. In de ene wijk/gemeente kan een wijkverpleegkundige nadrukkelijker aanwezig zijn dan in een andere wijk/gemeente, omdat de samenstelling in de wijk daarom vraagt.

Menzis heeft de afgelopen drie jaar bijgedragen aan de ontwikkeling van die (sociale) infrastructuur door deze - in samenwerking met huisartsen en sociaal domein in de regio - bij een beperkt aantal zorgaanbieders in te kopen. Menzis heeft in 2016 een aparte module ontwikkeld, samen met gemeenten in de Menzis-regio’s.
Recente evaluatie van de introductie van de module, de contractering van aanbieders en het maken van afspraken tussen gemeenten en aanbieders laat zien dat de module nog steeds in een behoefte voorziet en bijdraagt aan het inrichten en in stand houden van de samenwerking tussen medisch en sociaal domein. Zowel de module als de evaluatie met aanbevelingen uit 2017 kunt u raadplegen op onze website.

 


Speerpunt 5

 

 


 

Beheersing kosten

Om de zorg ook voor de toekomst betaalbaar te houden, is het belangrijk het perspectief voor inzet van zorg te veranderen. Klanten hebben baat bij het veranderen van vragen van zorgverleners van 'Hoeveel uur heb ik aan deze klant besteed’ naar ‘Wat heeft mijn inzet voor deze klant opgeleverd’. Inzet van zorg gaat dus van verrichten van inspanning naar het toevoegen van waarde, waarbij de klant wordt ondersteund in zijn mogelijkheden en gezondheid en niet in zijn onmogelijkheden en ziekte. Andere vormen van bekostigen van zorg kunnen daarbij behulpzaam zijn. Menzis heeft daarover op beperkte schaal (meerjaren)afspraken gemaakt.

Speerpunt 6

 

 


 

Regiefunctie wondzorg

Wondzorg is een essentieel onderdeel van het huidige zorglandschap. Uitgangspunt is een sneller, doelmatiger en meetbaar wondgenezingsproces, waardoor onze klanten een betere kwaliteit van leven ervaren. We hebben in een apart document ons beleid voor integrale wondzorg beschreven (zie onder Downloads op deze pagina).

Wijzigingen in 2020 

Het zorginkoopbeleid wijkverpleging voor 2020-2021 kent geen grote wijzigingen ten opzichte van 2019. We willen doorgaan met het ingezette beleid. De inkoopvoorwaarden zijn daarom grotendeels dezelfde als die van de inkoop 2018 en 2019. Wel staan in het zorginkoopbeleid enkele aanvullingen en wijzigingen op basis van landelijke ontwikkelingen, consultaties of eerdere onduidelijkheden waar we vragen over kregen. Het gaat hier om de afspraken uit het kwaliteitskader Wijkverpleging (met name de PREM en uitkomstindicatoren) en een nadere toelichting op ons beleid rondom palliatieve zorg en beschikbaarheid van zorg buiten de reguliere uren. Verder zijn er kleine aanpassingen gedaan in de uitsluitingsgronden.

Hieronder kunt u het zorginkoopbeleid downloaden om de aanpassingen te bekijken. 

Waardegerichte zorg

  • het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • het verbeteren van de gezondheid van onze klanten
  • het verlagen van de kosten van de zorg om deze toegankelijk en betaalbaar te houden

Onze visie op zorg

Planning

Datum  Actie
1 april 2020 Publicatie zorginkoopproces 2021
tot 1 augustus 2020 Aanmelden nieuwe zorgaanbieders indien ingang overeenkomst 1-1-2021
Aanmelding na 1 augustus 2020 Nieuwe aanbieders. Beoordeling en eventuele overeenkomst op
later tijdstip, zie paragraaf 1
uiterlijk medio juli 2020 Eventueel publicatie aanvulling inkoopbeleid 2020-2021
tot 20 juli 2020 Mogelijkheid voor het stellen van vragen
Vanaf 1 september 2020 Openstellen vragenlijst voor inschrijving en versturen budgetbrief
Vanaf 1 september 2020 Beoordeling inschrijvingen. Tevens periode voor gesprekken over integraal tarief en maatwerkafspraken
1 november 2020 Afronding inkoop, ondertekening overeenkomst via VECOZO behoudens nieuwe aanmeldingen na 1 augustus 2020
uiterlijk 12 november 2020 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.