Zorginkoopbeleid 2019

Zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG)

Graag presenteren we u het het Zorginkoopbeleid 2019 van de Geriatrische revalidatiezorg. Bij de inkoop van zorg voor onze ruim 2 miljoen klanten spelen we in en anticiperen we op hun wensen en behoeften. Zo wil Menzis meer waarde bieden voor mens en maatschappij. Samen met u willen we ook in 2019 waarde toevoegen aan de zorg voor onze klanten. Ons doel is om samen met u de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden!

Het inkoopbeleid Geriatrische zorg 2019 blijft op hoofdlijnen gelijk ten opzichte van 2018. Op sommige thema’s zullen we in 2019 intensiever inzetten.

Onze visie op waardegerichte zorginkoop

Leeswijzer

Op deze pagina kunt u het volledige zorginkoopbeleid 2019 met alle eisen en voorwaarden downloaden. Daarnaast hebben we de belangrijkste onderwerpen hieronder beknopt voor u op een rij gezet:

 • De speerpunten van het zorginkoopbeleid 2019
 • De belangrijkste wijzingen op een rij (download het document voor het volledige overzicht)
 • De planning voor de zorginkoop van 2019

Nieuw zorginkoopbeleid

Download het zorginkoopdocument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019 voor het volledige zorginkoopbeleid 2019. Hier vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid ZG 2019

Speerpunten

 

 • Verbeteren uitkomsten van zorg
 • Beheersen van kosten

 

De beoordeling van de kwaliteit van de zorg voor mensen met een zintuiglijke handicap is voor Menzis een belangrijke pijler voor de inkoop.

 • Effectieve zorgprogramma’s
 • Bevorderen zelfredzaamheid
 • Op weg naar transparantie

Verbeteren uitkomsten

De beoordeling van de kwaliteit van de zorg voor mensen met een zintuiglijke handicap is voor Menzis een belangrijke pijler voor de inkoop van zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG). Omdat er nog weinig ZG-kwaliteitsinformatie beschikbaar is, volgen we met belangstelling de ontwikkeling dat de ZG sector aan de slag is gegaan met de opdracht vanuit VWS om het zorgaanbod te vertalen naar medisch herkenbare producten. Dit heeft geresulteerd in zorgprogramma’s die vanaf 1 januari 2017 worden aangeboden. Het registreren van de producten en de kwaliteit daarvan is een eerste stap op weg naar transparantie. De volgende stap is: inzage in het effect van het zorgprogramma.

Beheersen van kosten

Om de uitgaven van de ZG-zorg te beheersen werken we ook in 2019 met een prijs- en volumeafspraak per zorgproduct (pxq), begrensd met een maximum omzetplafond.

Daarnaast verwachten we van de zorgaanbieders dat alleen ZG-zorg wordt ingezet als het nodig is. Zorg wordt waar mogelijk afgebouwd en de zelfredzaamheid van onze verzekerde én diens omgeving wordt bevorderd door het geven van advies, voorlichting en instructie.

 

 • Aansluiten op zorgbehoefte
 • Leefkracht

 

Goede afstemming in de keten oorzorg, hoorzorg met aandacht voor:  

 • Overdracht
 • Nazorg
 • Zelfredzaamheid

Aansluiten op behoefte

Mensen met een zintuiglijke handicap hebben te maken met ketenzorg (oogzorg of hoorzorg). Goede afstemming en overdracht tussen de verschillende zorgaanbieders is van belang. Van mensen met een zintuiglijke handicap ontvangen we bericht dat de overdracht van de ene naar de andere zorgaanbieder een aandachtspunt is. Hier valt nog veel te winnen.
Uitgangspunt moet zijn dat er een duidelijk omschreven ontslagprocedure en nazorgtraject is voor mensen met een zintuiglijke handicap. Het ontslag moet pas in gang gezet worden nadat de overdracht van zorg en behandeling met de opvolgende zorgaanbieder én naasten is afgestemd.

Leefkracht

Onze klanten geven ook aan dat zij zelfredzaamheid belangrijk vinden. Dit kan worden bevorderd door advies, voorlichting en instructie. Ook de opkomst van verschillende app’s kan goede ondersteuning bieden. Verder komen er steeds meer digitale cursussen op de markt voor de ZG doelgroep. Zorgaanbieders kunnen een belangrijke rol spelen in het faciliteren van deze innovatieve ontwikkelingen.

 

 • Meerjarenperspectief
 • Innovatie

 

 Samen werken we aan:

 • Medische eindverantwoordelijkheid
 • Het zorgplan
 • Implementeren van innovatie

 

Meerjarenperspectief

De medische eindverantwoordelijkheid dient als volgt door de aanbieder ingevuld te worden:

Patiënten met een auditieve en/of communicatieve beperking

Eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg en het zorgplan is de GZ-psycholoog. Ook orthopedagogen of andere disciplines kunnen deze taak uitvoeren. De activiteiten van de orthopedagoog of andere disciplines beperken zich in dat geval tot de zorg zoals omschreven in artikel 2.5a Besluit zorgverzekering (Bzv) en de eisen en voorwaarden die daarbinnen aan de ZG-zorg worden gesteld.

Patiënten met een visuele beperking

Eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg en het zorgplan is de oogarts of de GZ-psycholoog. Ook de klinisch fysicus of andere disciplines kunnen deze taak uitvoeren. De activiteiten van de klinisch fysicus of andere disciplines beperken zich in dat geval tot de zorg zoals omschreven in artikel 2.5d Bzv en de eisen en voorwaarden die daarbinnen aan de ZG-zorg worden gesteld.

Het zorgplan Een zorgplan is een dynamische set van afspraken van de verzekerde en/of diens vertegenwoordiger en zorgverlener(s) over zorg en zelfmanagement. Deze afspraken zijn gebaseerd op de individuele doelen, behoeften en de situatie van de verzekerde en komen door gezamenlijke besluitvorming tot stand. Het zorgplan vormt de basis voor de te leveren zorg. Declareren van zorg is alleen mogelijk als er een zorgplan is.

Naast de eisen vanuit de richtlijnen van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) en Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) zijn de onderstaande uitgangspunten leidend:

 • Er moet altijd een zorgplan worden opgesteld, inhoud en omvang is afhankelijk van complexiteit zorgvraag;
 • De verzekerde moet instemmen met het plan;
 • De verzekerde of diens wettelijke vertegenwoordiger dient het zorgplan te ondertekenen;
 • De regie en zeggenschap over het zorgplan ligt bij de verzekerde;
 • De verzekerde heeft te allen tijde inzage in het zorgplan;
 • Zelfmanagement en eigen kracht (zelfredzaamheid) zijn leidend bij het opstellen van de doelen in het zorgplan;
 • Aard, omvang en beoogde duur van zorgverlening is altijd onderdeel van het zorgplan.

Het zorgplan vermeldt daarnaast de geleverde prestaties /zorgprogramma; De evaluatie van het zorgplan is afhankelijk van de context, maar moet ten minste 2 keer per jaar worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Innovatie

We zijn enthousiast over de samenwerkingen tussen leveranciers van hulpmiddelen en de ZG-instellingen. De ZG - zorgaanbieder kan een belangrijke rol spelen in de organisatie van e-health voor mensen met een visuele of auditieve handicap. Zo is met de komst van digitale hulpmiddelen zoals iPad en iPhone informatie vinden en lezen een stuk eenvoudiger. Deze digitale hulpmiddelen zijn een goed alternatief voor de bestaande hulpmiddelen voor mensen met een visuele of auditieve handicap.

Wat betreft innovatief zorgaanbod nodigen we u uit om uw ideeën tijdens de inkoopgesprekken aan ons voor te leggen.

Downloads zorginkoopbeleid 2019

Planning

Datum  Actie
29 maart  Publicatie inkoopbeleid 2019
 1 juli 2018 Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2019 (alleen indien er nog wijzigingen zijn); Uiterste aanmelddatum nieuwe zorgaanbieders; Verzending (concept) overeenkomst.
 Vanaf 1 september 2018 Start inkoopgesprekken.
 1 november 2018 Afronding financiële afspraak; Zorgovereenkomst getekend retour.
 12 november 2018 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Op weg naar 2020

Aanbieders van auditieve en/of communicatieve en visuele zorg werken toe naar een nieuwe bekostiging.  Het werken met zorgprogramma’s biedt de basis voor de ontwikkeling voor een kostenhomogene productstructuur, waarop een nieuwe manier van bekostiging kan worden gebaseerd.

In 2017 en 2018 moeten daarom aanvullende gegevens binnen zorgprogramma’s worden geregistreerd en elk kwartaal aan de NZa worden aangeleverd. De NZa bepaalt vervolgens de maximum tarieven die voor de Zintuiglijk Gehandicaptenzorg gaan gelden vanaf 2020.

Zorgprogramma's ZG

Waardegerichte zorg

 • van zorg naar gezondheid
 • kwaliteit tegen acceptabele kosten
 • samen bepalen we wat belangrijk is

Onze visie op zorg

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.