Generieke continuïteitsbijdrage

voor zorgaanbieders met een jaaromzet tot € 10 miljoen

De situatie waar we door de coronacrisis in beland zijn, zorgt voor veel onzekerheid. Daarom kunnen zorgaanbieders een continuïteitsbijdrage aanvragen voor de omzetdaling vanuit de Basisverzekering en/of aanvullende verzekering door corona. Met de continuïteitsbijdrage willen zorgverzekeraars zorgaanbieders financieel helpen als zij inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis. En kunnen zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders met een jaaromzet tot 10 miljoen euro.

Let op: aanvragen van de regeling via Vecozo is niet meer mogelijk. 

Leveranciers die te maken hebben met een lange doorlooptijd tussen het aanmeten en afleveren van hulpmiddelen en waarbij de afleverdatum de facturatiedatum is, komen in aanmerking voor een verlenging van de continuïteitsbijdrage-regeling. Zo wordt de continuïteit van de hulpmiddelenzorg gewaarborgd. De einddatum van de regeling verschuift van 30 juni naar 30 augustus 2020.

Menzis en andere zorgverzekeraars realiseren zich dat voor een groep hulpmiddelenleveranciers de effecten van de coronacrisis, door de langere doorlooptijd, later doorwerken in de declaraties. Door de combinatie van een relatief langere doorlooptijd van het zorgtraject en de facturatie op basis van de afleverdatum ontstaat bij deze hulpmiddelenleveranciers de feitelijke omzetderving later in de tijd. Het gaat om leveranciers die in dit overzicht (op basis van AGB-codes) staan én die voor 14 juli een continuïteitsbijdrage hebben aangevraagd. Alleen toegewezen continuïteitsbijdragen kunnen worden verlengd.

De verlenging van de bestaande overeenkomst is geen verplichting, de hulpmiddelenleverancier bepaalt dit zelf. Verlenging is mogelijk voor alle hulpmiddelenleveranciers die op basis van geleverde zorg in aanmerking kunnen komen, ongeacht het percentage van de totale omzet dat wordt gevormd door de maatwerk-hulpmiddelen.

De regelingen komen voor een groot deel overeen. Toch zijn er enkele elementen die anders zijn, omdat de langere doorlooptijden van de DBC’s en de producten voor de generalistische basis ggz dit nodig maakt. Deze verschillen zijn:

 • De looptijd van de continuïteitsbijdrage-regeling voor de GGZ is van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2020. DBCs die geopend zijn in 2019 hebben een maximale doorlooptijd van 12 maanden en kunnen dus aan het einde van de looptijd nog “geraakt” zijn door vraaguitval als gevolg van de corona-crisis.
 • Doordat de looptijd van de regeling twee kalenderjaren bestrijkt en zorgverzekeraars per jaar een andere inkoopafspraak / contract met de zorgaanbieders overeenkomen, wordt de continuïteitsbijdrage gesplitst naar 2019 en 2020. Door de lange looptijd van DBC’s (maximaal 12 maanden) vindt de eindafrekening over 2019 plaats medio 2021; de eindafrekening over 2020 zal plaatsvinden medio 2022.
 • De voorlopige continuïteitsbijdrage wordt niet maandelijks maar 1x per kwartaal (achteraf) betaald tot en met oktober 2021.

Meest gestelde vragen op dit moment:

Afgelopen periode betaalden we voor vrijwel alle zorgaanbieders ingediende declaraties versneld uit. De afgesproken betaaltermijnen werden in doorlooptijd tijdelijk gehalveerd. Inmiddels zijn er verschillende financiële regelingen in uitvoering, daarom gaan we in september gefaseerd terug naar de reguliere betaaltermijnen. Vanaf oktober betalen we declaraties weer uit volgens de afgesproken betaaltermijnen.

Heeft u vragen over het indienen van een declaratie? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

 • Het bedrag kan op € 0 uitkomen wanneer er over 2019 niet gedeclareerd is bij de betreffende verzekeraar en er wel gedeclareerd is in 2020.
 • Het bedrag kan op € 0 uitkomen wanneer er in de betreffende maand in 2020 meer gedeclareerd is dan in 2019.
Het bedrag voor de continuïteitsbijdrage zal per maand verschillen omdat dit afhankelijk is van de door de zorgaanbieder ingediende declaraties.  
 • Heeft een u aanvraag ingediend voor gecontracteerde en ongecontracteerde zorg? En is daarvan 1 aanvraag afgewezen en 1 aanvraag goedgekeurd? Dan kunt u geen nieuwe aanvraag indienen voor de afwijzing. Mogelijk kunt u voor dit deel in aanmerking komen voor de financiële noodregelingen van de Rijksoverheid.
 • Heeft een u aanvraag ingediend voor gecontracteerde en ongecontracteerde zorg? En zijn beide aanvragen afgewezen? Dan kunt u via ons contactformulier een verzoek indienen om de vragenlijst opnieuw open te stellen. Wij zullen dit vervolgens melden bij Vecozo, waarna u opnieuw een aanvraag kunt indienen.

Voor wie is de generieke continuïteitsbijdrage bedoeld?

De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de Basisverzekering en/of de aanvullende verzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. Voor andere zorgaanbieders wordt een afzonderlijke regeling getroffen en zij worden daarover apart geïnformeerd. 

 Kraamzorg*  Wijkverpleging*  Apotheken (farmaceutische zorg, excl. alle ziekenhuizen met dienstapotheken)
 Fysio- en oefentherapie*  Huidtherapie  Diëtetiek
 (Medische) pedicure  Alternatieve geneeswijzen  Optometrie
 Podotheratie/Podologie  Logopedie  Zintuigelijk GH - Auditief*
 Audiologische centra*  Ergotherapie  Dialyse*
 Zintuigelijk GH - Visueel*  Verloskunde  Centra voor epilepsie*
 Long-astma centra*  Mondzorg*  Geriatrische revalidatiezorg*
 Radiotherapie*  Zittend ziekenvervoer*  ZBC's (alleen Medisch Specialistische Zorg)*
 Eerstelijns diagnostiek*  Trombosediensten*  Eerstelijns verblijf*
 Gecontracteerde audiciens (gehoorzorg)  Hulpmiddelen leveranciers*
(excl. opticiens en ongecontracteerde audiciens)
  GGZ zonder verblijf
(generalistische ggz en gespecialiseerde ggz )*
 • *: Voor zorgsoorten met '*-teken' geldt dat alleen zorgaanbieders met een jaaromzet onder de 10 miljoen euro gebruik kunnen maken van deze continuïteitsbijdrage-regeling. 
 • Voor zorgsoorten zonder  '*-teken' geldt dat alle zorgaanbieders, ongeacht de omzet-hoogte, gebruik kunnen maken van deze continuïteitsbijdrage-regeling. 

 

 • De generieke continuïteitsbijdrage is niet bedoeld voor zorgaanbieders met een jaaromzet hoger dan 10 miljoen euro zoals de algemene ziekenhuizen en de umc’s, categorale instellingen, instellingen die lid zijn van Revalidatie Nederland en enkele andere grote instellingen, bijvoorbeeld de wijkverpleging. Met hen worden meer specifieke afspraken gemaakt. Kijk voor meer informatie over de specifieke continuïteitsbijdrage-regeling op deze pagina.
 • Ook voor zorgaanbieders die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg met een omzet groter dan 10 miljoen én zorgaanbieders in de GGZ die zorg met verblijf leveren, met een omzet onder 10 miljoen euro wordt een aangepaste regeling getroffen. Voor deze groep is alvast een vooruitbetaling op de continuïteitsbijdrage-regeling mogelijk. Kijk voor meer informatie op deze pagina.
 • Voor huisartsen en de aanbieders in de langdurige zorg zijn al regelingen getroffen.
 • De bijdrage is ook niet bedoeld voor zorg en diensten geleverd door of via opticiens en ongecontracteerde audiciens; deze worden verwezen naar de bestaande rijksregelingen
 • Zorg die (normaliter) geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt geleverd, is uitgesloten van de regeling. 
 • De bijdrage is evenmin bedoeld voor compensatie van kosten die zonder coronacrisis ook niet door zorgverzekeraars worden vergoed.

Voor zorgaanbieders met een omzet minder dan 10 miljoen wordt een generieke regeling gehanteerd met vaste parameters per zorgsoort. Hierbij kan dus geen rekening worden gehouden met de specifieke situatie van een zorgaanbieder. Voor zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen is het mogelijk om de parameters aan te passen aan de specifieke situatie van een zorgaanbieder of groep zorgaanbieders. Overigens wordt in sommige gevallen afgeweken van de de 10 miljoen-grens.

 • Kijk in de lijst op de website van ZN welke zorgaanbieders boven de 10-miljoen grens vallen. 
 • Kijk voor meer informatie over de specifieke continuïteitsbijdrage-regeling op deze pagina.
Ja, u kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van de generieke continuïteitsbijdrage-regeling. Dit is echter een eenmalige keuze die u bewust moet maken. U kunt deze niet meer wijzigen en ziet daarmee dus definitief af van de mogelijkheid te kiezen voor een specifieke regeling. U kunt via ons contactformulier een verzoek indienen voor deze generieke CB-regeling (kies de juiste zorgsoort en geef bij het onderwerp aan: Financiële vraag Corona).

Hoe wordt de hoogte van de continuïteitsbijdrage bepaald?

Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. Uitgangspunt is de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Bij het bepalen van de omzetdaling wordt rekening gehouden met de declaraties die de zorgaanbieder nog wel heeft ingediend over de corona periode. Van de omzetdaling vergoeden we een percentage dat voor de meeste zorgsoorten ligt tussen de 75% en 87%. Zie hiervoor het 'Overzicht zorgsoorten continuïteitsbijdrage' op de webstie van ZN.

De berekening van de continuïteitsbijdrage is als volgt: [ Normomzet – Gerealiseerde omzet ] x % Continuïteitsbijdrage

 • Normomzet: de door Vektis bepaalde omzet basisverzekering en aanvullende verzekering per maand (op basis van passende referentieperiode). 
  De definitieve bijdrage wordt gebaseerd op de omzet over 2019 met een indexatie voor 2020. De voorlopige bijdrage (die in de maanden mei – juli wordt uitgekeerd) is mogelijk voor een deel gebaseerd op 2018 en een deel op 2019. Dit hangt samen met de volledigheid van data die al bekend zijn en kan dus verschillen per zorgsoort. 
 • Gerealiseerde omzet: de door zorgverzekeraars betaalde omzet op basis van declaraties
 • % Continuïteitsbijdrage: het vastgestelde percentage continuïteitsbijdrage per zorgsector op basis van expertise van Gupta. De percentages per zorgsoort vindt u hier.

Goed om te weten:

 • Iedere maand wordt de hoogte van de voorlopige continuïteitsbijdrage bepaald. U ontvangt maandelijks bericht van de hoogte van de bijdrage.
 • Het kan voorkomen dat het normbedrag per maand verschilt. Dit heeft o.a. te maken met de uitstroom van verzekerden naar een andere zorgverzekeraar. Het normbedrag bij de andere (nieuwe) zorgverzekeraar zal in die maand weer hoger zijn door de instroom van nieuwe verzekerden.
Voor de zorg die geleverd wordt door ZBC’s, voor GRZ en Verloskunde wordt gebruikgemaakt van het geschatte niveau waarop tijdens de coronacrisis zorg geleverd kan worden. Deze percentages zullen iedere maand door ZN vastgesteld worden op basis van expertise van Gupta. In de onderstaande tabel staan de percentages die geldig zijn per maand.
Zorgsoort Verwachte omzet tijdens corona  Verwachte omzetdaling maart en april Verwachte omzetdaling mei Verwachte omzetdaling juni Verwachte omzetdaling juli Verwachte omzetdaling augustus Verwachte omzetdaling september
ZBC’s   34% 66%  30%  0%  0%  0%  0%
Geriatrische revalidatiezorg  65% 35%  35%  35%  20%*  20%  20%
Verloskunde  95% 5%  5%  0%  0%  0%  0%

Let op: heeft u een aanvraag voor de continuïteitsbijdrage ingediend en een bevestiging ontvangen? In de getoonde berekening die u hierbij ontvangt, staat geen verrekening met de gerealiseerde omzet, maar een verrekening met het percentage uit bovenstaande tabel.

* Geriatrische revalidatiezorg: voor de maand juli is het omzetdervingspercentage vastgesteld op 20%. Dit is echter vastgesteld nadat de voorlopige maand juli is uitbetaald met de "oude" verwachting van 35%. Dit verschil wordt bij de eindafrekening gecorrigeerd. 

De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de Basisverzekering en aanvullende verzekeringen in een situatie zonder corona. Voor de zorgaanbieders in de GGZ vergoeden we hier 85% van. Zorgaanbieders die na de crisis weer hun normale (volledige) omzet hebben, krijgen deze volledig vergoed conform de afspraken die hiervoor al zijn. Zorgaanbieders die niet in staat zijn gemiste omzet in te halen, hebben over het hele jaar door de regeling toch een bijna volledige omzet.

De verwachting is dat zorgverleners waar mogelijk inhaalzorg gaan leveren. Alleen zo is er voldoende capaciteit om de wachtlijsten niet onnodig te laten oplopen. Op het moment dat zorgaanbieders de niet‐verleende zorg gaan inhalen bovenop de reguliere zorg, geldt daarvoor een aangepaste vergoeding (voor GGZ: 45%).

Let op: de hoogte van uw continuïteitsbijdrage is nog niet definitief.

 1. Heeft u in april een vooruitbetaling ontvangen? Dan verrekenen we het bedrag van de vooruitbetaling bij de 1e uitbetaling van de continuïteitsbijdrage.
 2. Na afloop van de continuïteitsbijdrageregeling vindt er een verrekening plaats met mogelijke inhaalzorg en declaraties over de betreffende maanden.
 3. In de loop van 2021 wordt de definitieve bijdrage vastgesteld en vindt de eindafrekening plaats. De berekening is met de best beschikbare informatie uitgevoerd. Wij vragen uw begrip en vragen u om bij eventuele kleine verschillen te wachten op de hiervoor genoemde eindafrekening.

De continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar bij vaststelling van de voorlopige continuïteitsbijdrage wordt wel rekening gehouden met de reguliere productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is. Ook de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna wordt later verrekend. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten en de inkomsten van de zorgaanbieders niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.

Reguliere zorg wordt uiteraard volledig vergoed. Zorgverzekeraars verwachten dat zorgaanbieders waar mogelijk ook inhaalzorg (omzet boven de normomzet) gaan leveren. Alleen zo is er voldoende capaciteit om de wachtlijsten niet onnodig te laten oplopen. Op het moment dat zorgaanbieders de niet-verleende zorg boven op de reguliere zorg gaan inhalen (inhaalzorg), geldt daarvoor een aangepaste vergoeding. Dat is ook logisch, omdat anders dubbel betaald zou worden voor zorg en de zorgkosten (en dus de zorgpremies) verder zouden stijgen. Deze aangepaste vergoeding voor inhaalzorg geldt voor maximaal 6 maanden na de laatste betaling van de continuïteitsbijdrage en stopt indien de som van de eerder verstrekte continuïteitsbijdrage is bereikt. De inhaalzorg wordt vergoed volgens de specifieke percentages per zorgsector. Zie hiervoor het 'Overzicht zorgsoorten continuïteitsbijdrage' op de webstie van ZN.

Inhaalzorg én de omzetderving worden (op uniforme wijze) niet per maand, maar voor de periode als geheel, bepaald. Voor alle zorgaanbieders pakt dit neutraal of positief uit.

 • Omzetderving wordt over de som van de maanden maart t/m juni bepaald. 
 • Inhaalzorg wordt over de som van de maanden juli t/m december bepaald.  

Wanneer vindt uitbetaling van de continuïteitsregeling plaats?

Uitbetaling overige zorgaanbieders:

 • Voor de 1e uitbetaling voor de maanden maart en april 2020 streven we naar een uitbetaling binnen 10 werkdagen na aanvraag in mei.
 • Het bedrag voor mei ontvangt u in de tweede helft van de maand juni.
 • Het bedrag voor juni ontvangt u in de tweede helft van de maand juli.

Uitbetaling zorgaanbieders GGZ:

 • We streven ernaar om de eerste betalingen voor de continuïteitsbijdrage in de tweede helft van juli te realiseren.
 • De eerste betaling is een betaling over de maanden maart, april, mei en juni 2020.
 • De volgende betalingen worden per kwartaal over de afgelopen drie maanden tot en met oktober 2021 uitbetaald.

Op basis van de gestelde voorwaarden wordt een continuïteitsbijdrage afgewezen om de volgende redenen:

Financiële reden:
 • de voorwaarde is dat de bruto continuïteitsbijdrage hoger moet zijn dan € 50. Als de bruto continuïteitsbijdrage ( normomzet x % continuïteitsbijdrage ) op maandbasis (op concernniveau Menzis én Anderzorg) lager is dan de drempelwaarde van € 50, dan wordt deze niet uitbetaald.
 • als er over het eerste kwartaal van 2020 onvoldoende omzet is vergoed. De voorwaarde is dat zorgaanbieders over januari t/m maart 2020 minimaal 5% van de 2019 omzet hebben gedeclareerd. Menzis als Anderzorg worden hierbij apart beoordeeld.

Overige redenen (o.a.):

 • opticiens en ongecontracteerde audiciens zijn uitgesloten van de regeling
 • er is geen UBO bij ons bekend
 • u bent betrokken bij een lopend fraudeonderzoek of er zijn resultaten geconstateerd bij een uitgevoerd fraude onderzoek
 • u bent geregistreerd in het EVR
 • er zijn resultaten geconstateerd bij uitgevoerde formele/materiële controles
 • er loopt een juridische procedure tussen u en Menzis / Anderzorg

Helaas is het voor ons op dit moment niet mogelijk om vragen en uitleg op individueel niveau in behandeling te nemen. Daarom verwijzen wij u graag eerst door naar de voorwaarden die zijn gesteld voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage. U vindt deze voorwaarden op zn.nl/corona/documenten/continuiteitsbijdrage. Bekijk ook de ‘Veelgestelde vragen en antwoorden’ over de continuïteitsbijdrage op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

De voorwaarde is dat zorgaanbieders over januari t/m maart 2020 minimaal 5% van de 2019 omzet hebben gedeclareerd. U ontvangt een afwijzing van uw aanvraag wanneer er over de maanden maart en april onvoldoende omzet is vergoed. Is uw situatie gewijzigd waardoor u toch voor maart en april in aanmerking komt voor de continuïteitsbijdrage? Dan kunt u bezwaar aanmaken via ons contactformulier (kies de juiste zorgsoort en geef bij het onderwerp aan: Financiële vraag Corona). 
 • Omschrijf duidelijk uw bezwaar en geef aan wat volgens u de juiste gegevens zijn.
 • Daarnaast vragen we u om uw afwijs-/bevestigingsbrief als bijlage toe te voegen. Bezwaren zonder brief kunnen we niet in behandeling nemen.
 • Dit doet u binnen 4 weken na dagtekening van de afwijs-/bevestigingsbrief. 

Als we alle gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om uw klacht te kunnen beoordelen, zullen we in principe binnen 4 weken inhoudelijk op uw klacht reageren.
Meer informatie over de geschillenregeling vindt u ook op de website van ZN.

 • Heeft een u aanvraag ingediend voor gecontracteerde en ongecontracteerde zorg? En is daarvan 1 aanvraag afgewezen en 1 aanvraag goedgekeurd? Dan kunt u geen nieuwe aanvraag indienen voor de afwijzing. Mogelijk kunt u voor dit deel in aanmerking komen voor de financiële noodregelingen van de Rijksoverheid.
 • Heeft een u aanvraag ingediend voor gecontracteerde en ongecontracteerde zorg? En zijn beide aanvragen afgewezen? Dan kunt u via ons contactformulier een verzoek indienen om de vragenlijst opnieuw open te stellen. Wij zullen dit vervolgens melden bij Vecozo, waarna u opnieuw een aanvraag kunt indienen.
Nee, wanneer u in Vecozo tijdens het indienen de melding krijgt dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen, krijgt u geen apart bericht van ons.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag/ hoogte van de continuïteitsbijdrage die is toegekend?

Bent u het niet eens met de uitkomst in de afwijsbrief óf de hoogte van de bijdrage? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen via ons contactformulier (kies de juiste zorgsoort en geef bij het onderwerp aan: Financiële vraag Corona). 

 • Omschrijf duidelijk uw bezwaar en geef aan wat volgens u de juiste gegevens zijn.
 • Daarnaast vragen we u om uw afwijs-/bevestigingsbrief als bijlage toe te voegen. Bezwaren zonder brief kunnen we niet in behandeling nemen.
 • Dit doet u binnen 4 weken na dagtekening van de afwijs-/bevestigingsbrief. 

Als we alle gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om uw klacht te kunnen beoordelen, zullen we in principe binnen 4 weken inhoudelijk op uw klacht reageren.
Meer informatie over de geschillenregeling vindt u ook op de website van ZN.

Wanneer u toch geen gebruik wilt maken van de regeling kunt u dit kenbaar maken via ons contactformulier (kies de juiste zorgsoort en geef bij het onderwerp aan: Financiële vraag Corona). Vervolgens ontvangt u van ons een formulier met verzoek tot intrekking en vragen we u het reeds ontvangen bedrag terug te storten, waarna we de regeling stoppen.

Intrekken van de regeling is mogelijk tot maximaal 5 kalenderdagen na het indienen van de aanvraag bij VECOZO. Voor eerder ingediende aanvragen is intrekking nog mogelijk tot uiterlijk dinsdag 30 juni aanstaande.

Corona-informatie per zorgsoort

Bent u op zoek naar andere informatie over corona? Bekijk dan het overzicht van de meest gestelde van zorgaanbieders rondom corona op dit moment. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Ga naar de informatie-pagina

Overige veelgestelde vragen

De continuïteitsbijdrage wordt per UZOVI aan u overgemaakt. U ontvangt dus per zorgverzekeraar een bedrag. 

De continuïteitsbijdrage wordt op het bankrekeningnummer dat bij ons bekend is gestort. Het gaat om het rekeningnummer waarop ook de reguliere zorgdeclaraties worden uitbetaald. De betaling wordt op praktijk-/ instellingsniveau uitbetaald.

Wanneer uw declaraties normaal via een servicebureau verlopen, dan verloopt ook de continuïteitsbijdrage via het servicebureau. Het servicebureau zal het bedrag aan u overmaken. We verwachten van het servicebureau dat de vooruitbetaling en continuïteitsbijdrage per direct, zonder vertraging, worden doorgestort. 

We betalen de continuïteitsbijdrage op het banknummer waarop de laatste betaling is gedaan. Dit kan dus per maand verschillend zijn als deze zowel via een Servicebureau als wanneer de zorgaanbieder zelf declareert. Wordt de continuïteitsbijdrage gestort op de rekening van het servicebureau, dan moeten zij het bedrag vervolgens zo snel mogelijk aan u overmaken.

Let op: zorgaanbieders die via een servicebureau declareren, blijven zélf aansprakelijk voor het juist naleven van de voorwaarden die door hen gesloten zijn in het kader van de regeling.

 • Ongecontracteerde zorgaanbieders die in aanmerking komen voor een continuïteitsbijdrage moeten declareren volgens deze declaratieparagraaf
 • U kunt pas rechtstreeks declareren via VECOZO vanaf het moment dat u de bevestigingsbrief van ons heeft ontvangen. Wel is het belangrijk dat u vanaf de aanvraag van de continuïteitsbijdrage geen nota’s meer meegeeft aan verzekerde patiënten/cliënten.
 • Let op: wanneer u de continuïteitsbijdrage via VECOZO aanvraagt, dient u ook de rest van het jaar via VECOZO te declareren. Ook wanneer het bedrag na bevestiging van de continuïteitsbijdrage op € 0,- uitkomt.

Ja, om te zorgen dat declaraties tijdig binnen zijn en om verrekenen mogelijk te maken is het nodig dat u vanaf het moment dat u de bevestiging van de continuïteitsbijdrage heeft ontvangen de declaraties rechtstreeks indient. Dit geldt voor alle declaraties over de periode vanaf het moment dat de bevestiging van de continuïteitsbijdrage-aanvraag is verzonden. En dient ook wanneer het bedrag na bevestiging van de continuïteitsbijdrage op € 0,- uitkomt. Dit rechtstreeks declareren kan via het Elektronisch Declaratieportaal (EDP) van VECOZO, via een servicebureau of – in sommige gevallen – via een gratis declaratieprogramma dat Promeetec in samenwerking met de zorgverzekeraars aanbiedt. Kijk hier om te zien of die software ook voor uw zorgsoort beschikbaar is.

Sommige zorgaanbieders mogen wettelijk geen BSN verwerken (veelal zorg die vergoed wordt uit de aanvullende verzekering, zie onder andere de Wet gebruik BSN in de zorg). U kunt dan geen gebruik maken van het BSN van de patiënt/cliënt bij het declareren van de zorg. U kunt deze zorg declareren met vermelding van het verzekerdennummer.

Is het verzekerdennummer niet bekend? Dan kan deze worden achterhaald via de COV-check bij VECOZO. Kijk voor meer informatie op de website van VECOZO.

Voor alle zorgaanbieders van wie de UBO niet bekend is bij de zorgverzekeraars is de afgelopen maand een uitvraag gedaan door Vektis. Als u die mail heeft gehad is het zaak hier snel op te reageren om een continuïteitsbijdrage te kunnen aanvragen. Vektis heeft alleen een mail of brief verstuurd als de UBO niet bekend is. Heeft u geen mail of brief van Vektis ontvangen, dan is er geen actie nodig. 

Heeft u een afwijzing gehad omdat er geen UBO bij ons bekend was en wilt u, na het alsnog registreren van de UBO, de continuïteitsbijdrage aanvragen? Dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling en dit kenbaar te maken via ons contactformulier .
 • Kies in het contactformulier de juiste zorgsoort en geef bij het onderwerp aan: Financiële vraag Corona.
 • Omschrijf duidelijk uw bezwaar en geef aan wat volgens u de juiste gegevens zijn. Geef meteen de UBO mee
 • Daarnaast vragen we u om uw afwijs-/bevestigingsbrief als bijlage toe te voegen.  
 • Dit doet u binnen 4 weken na dagtekening van de afwijs-/bevestigingsbrief. 

Op de eerder indiende declaraties van verzekerden staan uw gegevens. Op basis daarvan wordt uw omzet berekend.

Heeft u een afwijzing gehad omdat er geen UBO bij ons bekend was en wilt u, na het alsnog registreren van de UBO, de continuïteitsbijdrage aanvragen? Dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling en dit kenbaar te maken via ons contactformulier .
 • Kies in het contactformulier de juiste zorgsoort en geef bij het onderwerp aan: Financiële vraag Corona.
 • Omschrijf duidelijk uw bezwaar en geef aan wat volgens u de juiste gegevens zijn. Geef meteen de UBO mee
 • Daarnaast vragen we u om uw afwijs-/bevestigingsbrief als bijlage toe te voegen.  
 • Dit doet u binnen 4 weken na dagtekening van de afwijs-/bevestigingsbrief. 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.