Fysiotherapie

Informatie voor fysiotherapeuten

Zorginkoopbeleid 2019
 • Actueel
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Contact

Nieuws

 • 4 december 2018

  Hoe maakt u een nieuw wachtwoord aan in ShareFile?

  Menzis biedt een aantal zorgaanbieders binnenkort spiegelinformatie aan via ShareFile. Vanuit ShareFile hebben we bericht gekregen dat vanwege veiligheidsredenen een reset van alle wachtwoorden heeft plaatsgevonden.

  lees meer

 • 13 november 2018

  Wettelijke wijzigingen fysio- en oefentherapie 2019 (update)

  Vanaf 1 januari 2019 is gesuperviseerde oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling opgenomen in het basispakket. Wat dat in de praktijk betekent, leest u hieronder.

  lees meer

 • 18 oktober 2018

  Start contractering fysiotherapeuten 2019

  Vrijdag 19 oktober 2018 start de contractering voor fysiotherapie en oefentherapie. We realiseren ons dat er momenteel veel onvrede heerst in het veld van fysiotherapie. Daarom heeft Menzis donderdag 11 oktober een open dialoog gevoerd met een aantal fysiotherapeuten. We hebben geluisterd naar de uitvoeringsproblemen zoals zij die ervaren bij het zorginkoopbeleid fysiotherapie.

  lees meer

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? 

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? Neem dan contact met ons op. 


Contract aanvragen

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis. Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u een vragenformulier. Aan de hand van dit formulier neemt de zorginkoper contact met u op.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Kwaliteitseisen

 • Het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) is in het leven geroepen door beroepsorganisatie KNGF om de kwaliteit van fysiotherapie te waarborgen, naast de BIG-registratie. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich inschrijven in het CKR. We verwachten dat uw praktijk meewerkt aan het ontwikkelen van het nieuwe kwaliteitsregister (bijvoorbeeld door deelname in pilots). Dat geldt zeker voor CKR-geregistreerde praktijken met profiel 2 of 3.
 • Voor alle bij het 'Keurmerk Fysiotherapie' geregistreerde therapeuten geldt dat uw praktijk moet voldoen aan de criteria van dit keurmerk. Die vindt u terug op de website keurmerkfysiotherapie.nl.Voor de individuele fysiotherapeut geldt dat u deelneemt aan peer review, werkt aan een individueel portfolio met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en relevante scholing volgt.

Uitgelicht 

Voor fysiotherapie gelden specifieke voorwaarden. Een paar lichten we kort toe.

Sinds 2018 heeft Menzis een uniforme behandelindex ingevoerd voor fysiotherapie. De behandelindex laat de verhouding zien tussen het gemiddeld aantal behandelingen van uw praktijk en die van andere fysiotherapiepraktijken (bij een gelijksoortige aandoening). Hoe het werkt en de laatste ontwikkelingen vindt u op de pagina Behandelindex

We vinden het belangrijk dat klantervaringen gemeten worden. Dit kan bijvoorbeeld met een door Menzis erkend klantervaringsonderzoek, zoals de PREM’s-fysiotherapie. We stellen geen eisen aan uitzet- en responspercentages. Belangrijk is dat u als zorgaanbieder aan de zorgvuldigheidseisen voldoet en aan de eisen rond datadelen. We vragen u ook de resultaten van het klantervaringsonderzoek met ons te delen, zodat we Menzis-verzekerden hierover kunnen informeren via de Zorgvinder.

De resultaten die u haalt uit het klantervaringsonderzoek, legt u schriftelijk vast en verwerkt u aan de hand van de PDCA-cyclus in uw kwaliteitsjaarverslag.

Meer informatie over het meten van klantervaringen vindt u op de website patientervaringsmetingen.nl.

Een audit maakt de kwaliteit van uw praktijk en de geleverde fysiotherapie inzichtelijk. Afhankelijk van het profiel van uw praktijk zijn er twee verschillende audits:

 • Voor profiel 1 of 2: de kwaliteitstoets/beheersmodelaudit
 • Voor profiel 3: de Plus-audit (instroom mogelijk tot 31-12-2018)

Meer uitleg over de beheersmodelaudit (profiel 1 en 2) staat in bijlage 4. Ook is er een overzicht van erkende scholingsinstituten. De criteria vindt u op de website SKMZ.nl.

Wanneer een patiënt Parkinson heeft of last heeft van etalagebenen, mag u deze alleen behandelen wanneer u lid bent van ParkinsonNet en/of van ClaudicatioNet.

Daarom staat in de vragenlijst bij de Menzis-overeenkomst de vraag of u als geregistreerd therapeut bent aangesloten bij beide netwerken.

Behandelingen buiten de praktijk kunnen alleen plaatsvinden op basis van een verwijzing van huisarts of medisch specialist, met uitzondering van behandeling aan huis. Menzis houdt zich bij de contractering aan het gedragsprotocol van de NVFK (Gedragsprotocol Kinderfysiotherapie in het basisonderwijs). Een behandeling op school of kinderdagverblijf mag dus alleen als u zich confirmeert aan dit protocol. Het protocol maakt deel uit van de overeenkomst fysiotherapie.

Declaratietermijn 

Om de integriteit van zorgkosten te waarborgen is in uw zorgovereenkomsten een eenduidige declaratietermijn opgenomen van een maximaal aantal maanden na sluiting van het DBC-zorgproduct, DBC of zorgproduct. Declaraties die na deze termijn binnenkomen, worden niet meer door ons vergoed.

Declaratieverwerking

Inhoudelijke vragen over declaraties kunt u mailen naar afdeling Declaratieverwerking, team Paramedisch.

Declaraties die niet via de EI-standaard gaan, kunt u samen met de akte van sessie sturen naar ons postadres:

Menzis
afdeling Declaratieverwerking
team Paramedisch
Postbus 640
7500 AP Enschede

Overzicht indicatiecodes (CSI)

Om uw declaratie goed af te kunnen handelen, moeten de codesoortindicaties (CSI) in uw declaratie kloppen. De indicatiecodes voor (kinder)fysiotherapie, oefentherapie en bekkentherapie vindt u hieronder.

Ga naar het overzicht

Chronische behandelingen in basisverzekering (bijlage 1)

In bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering staan alle chronische aandoeningen die u (na de eerste twintig zittingen) mag behandelen vanuit de basisverzekering. De diagnose moet door de specialist gesteld zijn, de verwijzing kan ook via de huisarts lopen.

Basisverzekering of aanvullend?

Wanneer u wilt weten of de behandeling van uw patiënt onder de basisverzekering valt of onder de aanvullende verzekering, dan kunt u dat opzoeken in het Menzis vergoedingenoverzicht.

Bekijk het vergoedingenoverzicht

Diagnose ontbreekt

Staat uw diagnose niet in de lijst met diagnosecodes?

Vul dan het contactformulier in en stuur deze informatie mee:

 • het verzekerdennummer
 • de verwijzing
 • de oude diagnosecode
 • de eventuele nieuwe code (uit de lijst met diagnosecoderingen)

Zo kunnen we u sneller helpen.

Naar het contactformulier

Aandachtspunten bij declaraties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft beleidsregels gemaakt waaraan u moet voldoen om uw behandelingen vergoed te krijgen. U vindt ze terug op de website van de NZa.

Bij het verwerken van declaraties komt het regelmatig voor dat rubrieken onjuist gevuld zijn. Daarnaast gelden er een paar regels voor het aanleveren van een creditregel. Hieronder een kort overzicht.

Aantal uitgevoerde prestaties (rubriek 411)

De prestaties moeten naar evenredigheid van de werkelijke bestede tijd in eenheden van 15 minuten worden gedeclareerd. Er moet worden afgerond in veelvouden van 15 minuten. Als er bijvoorbeeld 36 minuten behandeld is, zijn dit 2 uitgevoerde prestaties. In '0411 Aantal uitgevoerde prestaties' wordt in het geval van reguliere zittingen per zitting gedeclareerd (aantal = 1). Voor meer informatie kunt u de invulinstructie van Vektis raadplegen.

Hoe creditregel aanleveren

Voor het aanleveren van een creditregel gelden de volgende regels:

 • Er moet altijd een niet-afgewezen debetregel aanwezig zijn.
 • Op een volledig afgewezen debetregel is geen creditregel mogelijk.
 • Een creditregel mag alleen aangeleverd worden bij het corrigeren van een onjuist eerder via een ander bestand aangeleverde debetregel.
 • De creditregel is een exacte kopie van de oorspronkelijke debetregel.
 • U gebruikt in een creditregel het bedrag dat wij op de oorspronkelijke debetregel aan u hebben uitbetaald!

Eerdere behandeling bij een collega

Het komt voor dat een verzekerde binnen het kalenderjaar al een behandeling heeft ondergaan bij een collega (bijvoorbeeld fysio-, oefen-, ergotherapeut of diëtist). Vraag daarom voorafgaand aan het starten van een behandeling aan de verzekerde of hij/zij al ergens anders behandeld is.

Opsturen declaratiebestand

Stuur maandelijks uw declaratiebestand naar Menzis, ook al is de behandeling nog niet afgerond. Zo verkleint u het probleem met het maximum aantal vergoedingen waar de verzekerde recht op heeft en kunt u bijtijds de verzekerde informeren over het aantal te volgen behandelingen.

Behandelingen buiten de praktijk mogen alleen worden gedeclareerd als er een verwijzing in het dossier aanwezig is, waarop bijvoorbeeld staat vermeld dat behandelen in een instelling medisch noodzakelijk is. Voor een behandeling bij de verzekerde aan huis (als het niet gaat om een WTZi-toegelaten instelling) is geen verwijzing nodig. De behandelingen met een uittoeslag (bijvoorbeeld 1002) kunt u alleen declareren nadat één van de volgende prestatiecodes is gedeclareerd:
1870 - Intake en onderzoek na verwijzing
1872 – Intake en onderzoek na verwijzing, inclusief inrichtingstoeslag

Let op
De prestatiecodes 1850 of 1860 en 1864 mag u alleen met indicatiecode 003, 004, 005, 006, 007 en 009 declareren.

Beleid externe behandelingen

 • Aan een instelling: voor een behandeling aan een instelling geldt dat de verzekerde alleen recht heeft op vergoeding als er vooraf een schriftelijke verwijzing is van huisarts of medisch specialist.
 • Op school: voor paramedische behandeling op school heeft Menzis nader beleid opgesteld. Kijk voor meer informatie bij Contractering.

Was uw patiënt vóór 1 januari 2019 ergens anders verzekerd? Dan vragen we u via het aanvraagformulier chronische indicaties de historische gegevens van de chronische periode aan ons door te geven. Is de verzekerde niet of onvoldoende aanvullend verzekerd? Declareer wel bij ons de behandelingen op indicatiecode 008 die niet vergoed gaan worden (via Vecozo). Deze behandelingen worden dan afgewezen, maar tellen wel mee zodat u de 21-ste behandeling op indicatiecode 001 kunt declareren. Wanneer het niet mogelijk is om de eerste 20 behandelingen via Vecozo te declareren, kunt u de gevraagde gegevens in het aanvraagformulier chronische indicaties invullen. Stuur het formulier daarna naar declaraties.paramedici@menzis.nl. We keuren dit formulier alleen in uitzonderingssituatie goed.

Bij het verwerken van declaraties gebruiken we uw gegevens zoals die in Vektis staan. Zorg dus dat die kloppen. Het gaat zowel om de juiste bankgegevens als om bevoegdheden (kinderfysiotherapie bijvoorbeeld). In de Vektis-software (PM304) kunt u aangeven op welk bankrekeningnummer u de betaling van uw declaraties wilt laten plaatsvinden. 

Rubriek 113

U kunt kiezen uit een betaling aan uw praktijkbankrekeningnummer, uw persoonlijke bankrekeningnummer, uw servicebureau of de instelling. Deze ‘Betaling aan’ geeft u aan in rubriek 113, met een specifiek nummer:
Betaling aan servicebureau: 01
Betaling aan declarant: 02
Betaling aan praktijk: 03
Betaling aan instelling: 04

Let op

Verandert u de ‘Betaling aan’ in uw software? Meld dit dan ook bij Menzis via het speciale wijzigingsformulier. Het formulier vindt u op de pagina Wijzigen.

Waarom? De betaalcode die u in rubriek 113 opgeeft, moet overeenkomen met uw betaalgegevens in het systeem van Menzis. Anders kunnen we uw declaraties niet betalen. Het gaat dan zowel om het bankrekeningnummer als de koppeling met bovenstaande coderingen.

Geen Vecozo-certificaat

Geef de wijziging door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

U bezit een Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen via: Wijzigingen Gegevens Zorgverlener (WGZ) in de Vecozo portal. 

Vecozo portal openen

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:

 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier financieel nummer".

Veelgestelde vragen fysiotherapie

Bij fysiotherapie heeft de behandelindex in 2019 invloed op het profiel van het contract. U kunt hierover meer lezen in ons inkoopbeleid.

Dat bepalen we als zorgverzekeraar niet. De behandelindex is absoluut niet bedoeld om praktijken te verplichten een maximaal aantal behandelingen te geven aan bepaalde patiënten. Primair is de kwaliteit van de beroepsgroep en de zorgprofessional weet welke zorg iemand nodig heeft voor een bepaalde klacht en is op de hoogte van de laatste stand van de wetenschap en praktijk. We willen niet dat u zich bij de behandeling van uw patiënten laat leiden door de behandelindex. Zinnige en zuinige zorg staat centraal. 
Het is inmiddels een vaak gehoord verhaal; de zorg in Nederland is goed, maar duur. Willen we de komende jaren de premies betaalbaar houden, dan moeten we in alle zorgsectoren scherp blijven letten op de doelmatigheid van de zorg. Met de spiegelinformatie kunnen we het gesprek aan gaan met praktijken die (structureel) een afwijkende behandelindex hebben.

Ja, u ontvangt van ons een aangepast contractvoorstel via het zorginkoopportaal van VECOZO.

Menzis dient voor het aflopen van de geldigheidsdatum in het bezit te zijn van een nieuw en geldig audit-certificaat. Kunt u hier niet aan voldoen? Dan valt uw praktijk per de eerste van de volgende maand terug in een lager profiel. Menzis stelt u hiervan op de hoogte.

In het inkoopbeleid van Menzis voor 2018 en 2019 staat dat het contractaanbod alleen geldig is, als per zorgsoort één praktijk per adres gevestigd is. We vinden het belangrijk dat onze verzekerden duidelijk kunnen zien wie bij Menzis gecontracteerd is en waar ze dus de zorg consumeren. U kunt met Menzis dus geen overeenkomst aangaan als er meerdere fysiotherapiepraktijken op één en hetzelfde adres zijn gevestigd.

Contact

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? We hebben een overzicht gemaakt met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, gebruik dan het contactformulier of bel ons.

Veelgestelde vragen

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy