Fysiotherapie

Informatie voor fysiotherapeuten

Veelgestelde vragen fysiotherapie

U zult dit jaar geen voorstel in VECOZO ontvangen. De overeenkomsten voor Fysiotherapie en Oefentherapie (profiel Basis- en ToF/ToP) worden eenzijdig verlengd voor de duur van één jaar (tot en met 31-12-2024). U ontvangt een bericht van VECOZO zodra uw overeenkomst is verlengd. De inkoopvoorwaarden blijven hierbij ongewijzigd. De tarieven voor 2024 worden vóór 1 december 2023 bekendgemaakt.

In 2023 en de jaren daarvoor heeft Menzis via de beleidsregel innovatie (BR/REG-19158) het kinder-GLI programma Your Coach Next Door (YCND; per 2023 samen gegaan met programma GO!) gecontracteerd en vergoed. De beleidsregel is per 1 januari 2024 beëindigd. Helaas is er nog onduidelijkheid over de effectiviteit van het YCND-programma door ontbrekende data of andere specifieke resultaten. Het is hierdoor onduidelijk of het YCND-programma voldoet aan het criterium ‘volgens stand van wetenschap en praktijk’, waardoor vergoeding vanuit de basisverzekering vooralsnog niet mogelijk is. Menzis maakt zich er hard voor om de beleidsregel innovatie voor het YCND-programma te verlengen, zodat we inkoop van het programma kunnen continueren en de benodigde data kunnen verzamelen. Mocht de beleidsregel innovatie toch worden beëindigd, dan worden de kinderen die nu al in het programma zitten bekostigd via de beleidsregel BR/REG-24100. Op het moment dat YCND-programma of een ander kinder-GLI programma alsnog erkent wordt door het RIVM zullen we overgaan tot zorginkoop en vergoeding via de prestaties vanuit de nieuwe beleidsregel BR/REG-24100.

Menzis start in 2024 met de zorginkoop van valpreventie. Valpreventie omvat twee onderdelen: de valrisicobeoordeling en indien geïndiceerd een valpreventief beweegprogramma. Bij een valpreventief beweegprogramma wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut gewerkt aan het verbeteren van evenwicht, loopvaardigheid en de spierkracht. Vanaf 1 januari 2024 wordt de valrisicobeoordeling door de huisarts of daartoe gedelegeerde zorgverlener vergoed.

Valpreventieve beweegprogramma’s zitten op dit moment nog niet in het basispakket. Het is namelijk nog niet duidelijk welke trainingsprogramma’s voldoen aan het criterium ‘volgens stand van wetenschap en praktijk’. Wij verwachten dat het Zorginstituut Nederland op korte termijn duidelijkheid geeft over welke valpreventieve programma’s voldoen. Vanaf dat moment gaat Menzis deze programma’s inkopen en vergoeden voor haar leden.

Om te beoordelen of een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een overeenkomst, kijken we naar 5 voorwaarden waar aan voldaan moet worden:

 1. De praktijk heeft een website.
 2. Elke gekoppelde fysiotherapeut aan de praktijk in Vektis is KRF NL of SKF geregistreerd.
 3. Zorgaanbieder (met al zijn medewerkers) neemt vanaf 1-1-2022 deel aan het continue aanleveren van data uit het EPD bij de Landelijke Database Fysiotherapie ( LDF) van het KNGF of Landelijke database Kwaliteit( LDK) van de SKF of een ander door Menzis erkend dataplatform.
 4. Zorgaanbieder conformeert zich per 1-1-2023 aan intervisie module samenwerking op data uitkomsten. Hiermee stemt in met een periodieke toetsing bij het SKF en het KNGF.
 5. De zorgaanbieder, zijn UBO en pseudo-UBO komen niet voor op enige nationale of internationale sanctielijst, waaronder in ieder geval de Nederlandse sanctielijst en de door de Europese Unie en de Verenigde Naties gehanteerde sanctielijsten worden begrepen.

Graag ontvangen wij de link van de website en de bevestiging dat de gekoppelde therapeuten een SKF- of KRF NL-registratie heeft en de motivatie op de overige voorwaarden via het contactformulier.

Naast de minimumeisen van het profiel basis voldoet u aan onderstaande eisen:

 • U bent in het bezit van één of meerdere verbijzonderingen
 • U bent in het bezit van een geldig SKF-certificaat
 • U heeft minimaal 2 jaar een overeenkomst met Menzis
 • U bent bezig vanaf 2023, met het opzetten van of participeren binnen een samenwerkingsverband als zorgaanbieder.
 • Uw gerealiseerde behandeling index ligt tussen de 80 en 115

Graag ontvangen wij de informatie en een kopie van het SKF-certificaat via het contactformulier.

 • De vergoeding van de eerste 20 behandelingen bij specifieke aandoeningen en klachten geldt als de verzekerde op het moment van de diagnosestelling een aanvullende verzekering heeft waaruit de eerste 20 behandelingen worden vergoed.
 • De fysiotherapeut heeft een contract met Menzis
 • De fysiotherapeut stelt de medische diagnose niet, dit doet de medisch specialist.
 • Een verwijzing is alleen een middel waaraan de diagnose ontleend kan worden, het is geen diagnosestelling.
 • Het moment van diagnosestelling is afhankelijk van de situatie: Denk aan datum ontslag uit het ziekenhuis of het moment van vaststelling van een aandoening.

Voorbeeld: Verzekerde is vanaf 1 januari 2022 bij ons verzekerd met een aanvullende verzekering.

 • Vindt de diagnosestelling plaats op 15 december 2021? Dan heeft de verzekerde geen recht op de vergoeding van de eerste 20 behandelingen. De ‘vrije’ zittingen uit de aanvullende verzekering worden aangesproken.
 • Vindt de diagnosestelling plaats op 15 januari 2022. Dan heeft de verzekerde recht op de vergoeding van de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering. 

Tweede traject claudicatio
Een tweede traject gesuperviseerde looptherapie dient schriftelijk via ons contactformulier ingediend te worden. Om een juiste beoordeling te geven, willen we de volgende informatie ontvangen:

 • Wanneer is het eerste traject doorlopen?
 • Is het eerste traject volledig doorlopen zowel in tijd als aantal behandelingen?
 • Heeft u de richtlijn Symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden ingezet?
 • Welk hoofd/ einddoel heeft u geformuleerd (SMART)?
 • Welke interventies (inclusief verstrekte informatie en adviezen) heeft u tot dusver ingezet?
 • Op welke momenten heeft u de behandeling geëvalueerd en wat waren de resultaten hiervan? (Data Meetinstrumenten Maat & getal)
 • Is er sprake van herstel belemmerende factoren in het behandeltraject? Zo ja, leg uit welke.
 • Wat is de reden tot voortzetting van een nieuw traject?
 • Hoeveel behandelingen denkt u nodig te hebben?
 • Aanvullende, relevante, medische informatie?
 • De verwijzing van de specialist waarin het 2e traject gemotiveerd wordt.

Verlenging chronische code
Een aanvraag voor verlenging van een chronische indicatie dient schriftelijk via ons contactformulier ingediend te worden. Hierbij willen we de volgende informatie ontvangen:

 • Om welke diagnosecode gaat het?
 • Welk hoofd/einddoel heeft u geformuleerd en welke (eventuele) bijstellingen worden doorgevoerd om dit eindresultaat te behalen?
 • Welke interventies (inclusief verstrekte informatie en adviezen) heeft u tot dusver ingezet en met welke frequentie?
 • Is er sprake van herstel belemmerende factoren in het behandeltraject of wat is de reden tot voortzetting van behandeling?
 • Hoeveel behandelingen verwacht u nog nodig te hebben?
 • In welke behandelfrequentie gaat u het traject voortzetten?
 • Vanaf welke startdatum en tot welke einddatum wilt u het behandeltraject voortzetten?
 • De verwijzing van de specialist waarin de verlenging gemotiveerd wordt

Onze paramedisch adviseur zal uw aanvraag na ontvangst beoordelen.

Voor het declareren van uw behandelingen heeft u de juiste diagnosecodes nodig. Deze kunt u zelf samenstellen op basis van de lijst diagnosecoderingen, bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering, de conversietabel en de DCSPH-lijst.

De betreffende Lijst Diagnosecoderingen is te downloaden.

In de Conversietabel vindt u terug bij welke pathologieën aanspraak gemaakt kan worden op Bijlage 1, voor welke termijn en aan welke voorwaarden de verwijzing moet voldoen.
Het kan voorkomen dat u na het doornemen van deze lijst de diagnosecode niet weet samen te stellen. Wij kunnen u dan adviseren als u het contactformulier invult. Om u een juist advies te kunnen geven willen wij u verzoeken via het contactformulier de medische situatie van de verzekerde te communiceren, zonder verzekerdengegevens te delen.

Let op: Kunt u zelf aangeven welke diagnosecode uit de lijst u denkt te moeten gebruiken? De paramedisch adviseur zal dan aangeven of dit juist is.

Valt een aandoening niet onder de voorwaarden van het Besluit zorgverzekering? Dan kunnen we geen diagnosecode toewijzen.

Voor mensen met knie- of heupartrose is oefen- of fysiotherapie effectief om klachten te verminderen. We vergoeden vanuit de basisverzekering éénmalig 12 behandelingen binnen 12 maanden bij artrose van heup- of kniegewricht en ongeacht locatie links-rechts, dus gezamenlijk ten hoogste 12 behandelingen gedurende 12 maanden.

In het advies van het Zorginstituut 2018 staat wat er wordt vergoed. Deze behandelingen vallen onder het eigen risico van de verzekerde. Voor fysiotherapie werken wij niet met een machtigingsbeleid. U kunt op basis van de verwijzing en diagnosecode het 1e behandeltraject starten.

Aanvragen voor een tweede traject artrose werden door Menzis niet goedgekeurd. Dat veranderde in sommige gevallen. De vergoeding voor een tweede traject is sinds 1 januari 2023 als volgt:

 • Is er een 2e behandeltraject nodig nadat het 1e traject van 12 maanden is afgerond? Dan vergoeden we deze behandeling. Wederom eenmalig voor één periode van 12 maanden met een maximum van 12 behandelingen. Dit 2e behandeltraject moet wel gemeld worden via ons contactformulier op de website.
 • Indien wij in het verleden trajecten behorend bij deze aanspraak aan een andere heup of knie hebben afgewezen kunnen zorgaanbieders opnieuw een aanvraag indienen om een behandeling te starten. Tweede trajecten worden met terugwerkende kracht vergoed vanaf 01-01-2023.
 • Het is niet mogelijk om een behandeltraject voor heup- of knieartrose te starten naast een lopend traject voor heup of knie. Dit geldt voor zowel gewricht (knie en heup) als de kant van de behandeling (links en rechts).
 • Wilt u na de 12 behandelingen binnen de periode van 12 maanden de behandelingen voortzetten? Deze behandelingen worden niet vergoed vanuit de Basisverzekering. Verzekerden kunnen eventueel wel gebruik maken van vergoedingen uit hun aanvullende verzekering.

De zorgaanbieder (met al zijn medewerkers) neemt vanaf 1-1-2022 deel aan het continu aanleveren van data uit het EPD bij de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF of de Landelijke Database Kwaliteit (LDK) van Stichting Keurmerk Fysiotherapie dan wel een ander door Menzis erkend dataplatform. De aansluiting bij een dataplatform wordt periodiek getoetst bij het KNGF en Stichting Keurmerk Fysiotherapie of een ander door Menzis erkend platform met instemming van de zorgaanbieder.

Voor de overeenkomst 2022-2023 dient de zorgaanbieder in 2023 een formele regionale samenwerking te hebben opgezet, waarop per 1-1-2024 gecontracteerd kan worden.
Het samenwerkingsverband dient de volgende afspraken te hebben vastgelegd:

 • de omvang van een samenwerkingsverband (minimaal 200 fysiotherapeuten),
 • afspraken die leiden tot het verbeteren van de zorg zowel mono- als multidisciplinair
 • het transparant maken van de kwaliteit van een samenwerkingsverband
 • het monitoren van de zorg binnen het samenwerkingsverband
 • het uittrede protocol bij onvoldoende presteren op de verbeterafspraken
 • de inzet van digitale zorg door het samenwerkingsverband
 • de mate van kwaliteitsregistratie en aansluiting bij een kwaliteitsregister

Menzis is ook in overleg met SKF en het KNGF op welke wijze en door wie ze begeleid kunnen worden in het formaliseren van samenwerkingsverbanden. Het is dan ook aan te raden als je in profiel ToF zit je te richten tot SKF en/of KNGF om te vragen op welke wijze zij ondersteuning bieden.

Als de zorgaanbieder voldoet aan de gestelde inkoopvoorwaarden bij profiel ToF dan kunnen ze het 1e van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin ze voldoen aan de eisen, een contract profiel ToF aangeboden krijgen.

U dient een verandering in uw praktijk zoals bijvoorbeeld een rechtsvormwijziging minimaal 6 weken van te voren door te geven aan Menzis. Wij verwerken geen veranderingen met terugwerkende kracht tenzij hier een geldige reden voor is.

Een 'startersovereenkomst' die door de zorgverzekeraar ondertekend retour is ontvangen, treedt in werking op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal waarin de getekende overeenkomst door de zorgverzekeraar retour is ontvangen.

Antwoord niet gevonden?

Heeft u geen antwoord gevonden bij de meest gestelde vragen? Wellicht kunt u uw antwoord vinden bij de algemene vragen. Of stel uw vraag via het contactformulier.

Algemene vragen

Contactformulier

Spiegelinformatie

Het doel van spiegelinformatie is het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. De behandelindex toont hoe het zorggebruik van jouw patiënten zich verhoudt tot het landelijk niveau. Daarmee krijg je inzicht tot verbeterpunten en kun je verbeterslagen maken.

Bekijk de video hieronder over hoe de behandelindex tot stand komt.

Direct naar

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.