Fysiotherapie

Informatie voor fysiotherapeuten

Zorginkoopbeleid paramedische zorg 2021
 • Actueel
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Veelgestelde vragen en contact

Nieuws

 • 30 oktober 2020

  Eerstelijns paramedische COVID-zorg kan vanaf komende maand worden gedeclareerd

  Sinds 18 juli is eerstelijns paramedische COVID-herstelzorg door de overheid voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Omdat de aanspraak afgelopen zomer acuut werd toegevoegd, kon deze zorg niet meteen worden gedeclareerd. De systemen de zorgverzekeraars zijn nu aangepast. Met ingang van komende maand kunnen declaraties van deze zorg daarom worden ingediend bij de zorgverzekeraars.

  lees meer

 • 19 oktober 2020

  Informatiekaart NZA 'Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?'

  Contact tussen arts en patiënt is essentieel om gezondheidsschade te voorkomen. Daarom heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een informatiekaart gepubliceerd die zorgaanbieders helpt om patiënten duidelijk te maken wat zij kunnen verwachten nu de reguliere zorg wordt afgeschaald.

  lees meer

 • 9 oktober 2020

  Valpreventie voor 65-plussers in gemeente Westerkwartier

  Het aantal sterfgevallen door een val neemt jaarlijks toe. Gemeente Westerkwartier en Menzis starten daarom met een valpreventietraining voor 65-plussers.

  lees meer

 • 30 september 2020

  Menzis start pilot met de FysioZelfCheck-app

  Menzis vraagt de komende week aan zo’n 100.000 klanten met een aanvullende verzekering om de zelfzorg-app FysioZelfCheck uit te proberen. FysioZelfCheck is een app ontwikkeld door en van fysiotherapeuten. De app biedt informatie, tips en oefeningen voor mensen met milde klachten aan het bewegingsapparaat, zoals pijnlijke schouders, lage rugpijn of klachten bij/na het sporten. Ervaringen van de pilot worden gebruikt om de app verder te verbeteren.

  lees meer

 • 16 september 2020

  Publicatie toetsingskaders Ziekenhuisverplaatste Zorg en optimalisering eerstelijnszorg

  lees meer

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over gegevens in het AGB-register.

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit voor 2020 aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? In het zorginkoopbeleid vindt u de planning en voorwaarden van de contractering.

Voor alle zorgaanbieders die door Menzis gecontracteerd willen worden gelden uitsluitingsgronden, minimumeisen en uitvoeringseisen. Deze inkoopeisen vindt u in de bijlagen 1 t/m 3 van het zorginkoopbeleid. Niet (tijdig) voldoen aan een van de voorwaarden betekent dat Menzis met u geen contract voor 2021 aangaat.

Voldoet u aan de voorwaarden en kunt u conform de planning van het zorginkoopbeleid nog een contract aanvragen? Dien dan uw contractaanvraag in via onderstaand contactformulier. Menzis zal uw aanvraag beoordelen en u zo spoedig mogelijk informeren of deze wordt gehonoreerd. Bij goedkeuring ontvangt u nadere informatie over het verdere contracteerproces. 

Contract aanvragen

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Kwaliteitseisen

 • Het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) is in het leven geroepen door beroepsorganisatie KNGF om de kwaliteit van fysiotherapie te waarborgen, naast de BIG-registratie. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich inschrijven in het CKR. We verwachten dat uw praktijk meewerkt aan het ontwikkelen van het nieuwe kwaliteitsregister (bijvoorbeeld door deelname in pilots). Dat geldt zeker voor CKR-geregistreerde praktijken met profiel 2 of 3.
 • Voor alle bij het 'Keurmerk Fysiotherapie' geregistreerde therapeuten geldt dat uw praktijk moet voldoen aan de criteria van dit keurmerk. Die vindt u terug op de website keurmerkfysiotherapie.nl.Voor de individuele fysiotherapeut geldt dat u deelneemt aan peer review, werkt aan een individueel portfolio met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en relevante scholing volgt.

Uitgelicht 

Voor fysiotherapie gelden specifieke voorwaarden. Een paar lichten we kort toe.

Sinds 2018 heeft Menzis een uniforme behandelindex ingevoerd voor fysiotherapie. De behandelindex laat de verhouding zien tussen het gemiddeld aantal behandelingen van uw praktijk en die van andere fysiotherapiepraktijken (bij een gelijksoortige aandoening). Hoe het werkt en de laatste ontwikkelingen vindt u op de pagina Behandelindex

We vinden het belangrijk dat klantervaringen gemeten worden. Dit kan bijvoorbeeld met een door Menzis erkend klantervaringsonderzoek, zoals de PREM’s-fysiotherapie. We stellen geen eisen aan uitzet- en responspercentages. Belangrijk is dat u als zorgaanbieder aan de zorgvuldigheidseisen voldoet en aan de eisen rond datadelen. We vragen u ook de resultaten van het klantervaringsonderzoek met ons te delen, zodat we Menzis-verzekerden hierover kunnen informeren via de Zorgvinder.

De resultaten die u haalt uit het klantervaringsonderzoek, legt u schriftelijk vast en verwerkt u aan de hand van de PDCA-cyclus in uw kwaliteitsjaarverslag.

Meer informatie over het meten van klantervaringen vindt u op de website patientervaringsmetingen.nl.

Een audit maakt de kwaliteit van uw praktijk en de geleverde fysiotherapie inzichtelijk.

Op dit moment kennen we alleen een audit voor profiel 1 en 2. Dit is namelijk de kwaliteitstoets/beheersmodelaudit.

Meer uitleg over de beheersmodelaudit (profiel 1 en 2) staat in bijlage 4. Ook is er een overzicht van erkende scholingsinstituten. De criteria vindt u op de website SKMZ.nl.

Wanneer een patiënt Parkinson heeft of last heeft van etalagebenen, mag u deze alleen behandelen wanneer u lid bent van ParkinsonNet en/of van ClaudicatioNet.

Daarom staat in de vragenlijst bij de Menzis-overeenkomst de vraag of u als geregistreerd therapeut bent aangesloten bij beide netwerken.

Behandelingen buiten de praktijk kunnen alleen plaatsvinden op basis van een verwijzing van huisarts of medisch specialist, met uitzondering van behandeling aan huis. Menzis houdt zich bij de contractering aan het gedragsprotocol van de NVFK (Gedragsprotocol Kinderfysiotherapie in het basisonderwijs). Een behandeling op school of kinderdagverblijf mag dus alleen als u zich confirmeert aan dit protocol. Het protocol maakt deel uit van de overeenkomst fysiotherapie.

Chronische behandelingen in basisverzekering (bijlage 1)

In bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering staan alle chronische aandoeningen die u (na de eerste twintig zittingen) mag behandelen vanuit de basisverzekering. De diagnose moet door de specialist gesteld zijn, de verwijzing kan ook via de huisarts lopen.

Basisverzekering of aanvullend?

Wanneer u wilt weten of de behandeling van uw patiënt onder de basisverzekering valt of onder de aanvullende verzekering, dan kunt u dat opzoeken in het Menzis vergoedingenoverzicht.

Bekijk het vergoedingenoverzicht

Declaratieverwerking

Inhoudelijke vragen over declaraties kunt u stellen via het contactformulier.

Menzis, afdeling Declaratieverwerking
team Paramedisch
Postbus 640
7500 AP Enschede

Overzicht indicatiecodes (CSI)

Om uw declaratie goed af te kunnen handelen, moeten de codesoortindicaties (CSI) in uw declaratie kloppen. De indicatiecodes voor (kinder)fysiotherapie, oefentherapie en bekkentherapie vindt u hieronder.

Ga naar het overzicht

Diagnose ontbreekt

Staat uw diagnose niet in de lijst met diagnosecodes?

Vul dan het contactformulier in en stuur deze informatie mee:

 • het verzekerdennummer
 • de verwijzing
 • de oude diagnosecode
 • de eventuele nieuwe code (uit de lijst met diagnosecoderingen)

Zo kunnen we u sneller helpen.

Naar het contactformulier

Aandachtspunten bij declaraties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft beleidsregels gemaakt waaraan u moet voldoen om uw behandelingen vergoed te krijgen. U vindt ze terug op de website van de NZa.

Bij het verwerken van declaraties komt het regelmatig voor dat rubrieken onjuist gevuld zijn. Daarnaast gelden er een paar regels voor het aanleveren van een creditregel. Hieronder een kort overzicht.

Aantal uitgevoerde prestaties (rubriek 411)

De prestaties moeten naar evenredigheid van de werkelijke bestede tijd in eenheden van 15 minuten worden gedeclareerd. Er moet worden afgerond in veelvouden van 15 minuten. Als er bijvoorbeeld 36 minuten behandeld is, zijn dit 2 uitgevoerde prestaties. In '0411 Aantal uitgevoerde prestaties' wordt in het geval van reguliere zittingen per zitting gedeclareerd (aantal = 1). Voor meer informatie kunt u de invulinstructie van Vektis raadplegen.

Hoe creditregel aanleveren

Voor het aanleveren van een creditregel gelden de volgende regels:

 • Er moet altijd een niet-afgewezen debetregel aanwezig zijn.
 • Op een volledig afgewezen debetregel is geen creditregel mogelijk.
 • Een creditregel mag alleen aangeleverd worden bij het corrigeren van een onjuist eerder via een ander bestand aangeleverde debetregel.
 • De creditregel is een exacte kopie van de oorspronkelijke debetregel.
 • U gebruikt in een creditregel het bedrag dat wij op de oorspronkelijke debetregel aan u hebben uitbetaald!

Eerdere behandeling bij een collega

Het komt voor dat een verzekerde binnen het kalenderjaar al een behandeling heeft ondergaan bij een collega (bijvoorbeeld fysio-, oefen-, ergotherapeut of diëtist). Vraag daarom voorafgaand aan het starten van een behandeling aan de verzekerde of hij/zij al ergens anders behandeld is.

Opsturen declaratiebestand

Stuur maandelijks uw declaratiebestand naar Menzis, ook al is de behandeling nog niet afgerond. Zo verkleint u het probleem met het maximum aantal vergoedingen waar de verzekerde recht op heeft en kunt u bijtijds de verzekerde informeren over het aantal te volgen behandelingen.

Behandelingen buiten de praktijk mogen alleen worden gedeclareerd als er een verwijzing in het dossier aanwezig is, waarop bijvoorbeeld staat vermeld dat behandelen in een instelling medisch noodzakelijk is. Voor een behandeling bij de verzekerde aan huis (als het niet gaat om een WTZi-toegelaten instelling) is geen verwijzing nodig. De behandelingen met een uittoeslag (bijvoorbeeld 1002) kunt u alleen declareren nadat één van de volgende prestatiecodes is gedeclareerd:
1870 - Intake en onderzoek na verwijzing
1872 – Intake en onderzoek na verwijzing, inclusief inrichtingstoeslag

Let op
De prestatiecodes 1850 of 1860 en 1864 mag u alleen met indicatiecode 003, 004, 005, 006, 007 en 009 declareren.

Beleid externe behandelingen

 • Aan een instelling: voor een behandeling aan een instelling geldt dat de verzekerde alleen recht heeft op vergoeding als er vooraf een schriftelijke verwijzing is van huisarts of medisch specialist.
 • Op school: voor paramedische behandeling op school heeft Menzis nader beleid opgesteld. Kijk voor meer informatie bij Contractering.

Was uw patiënt vóór 1 januari 2019 ergens anders verzekerd? Dan vragen we u via het formulier behandelhistorie paramedische zorg de historische gegevens van de chronische periode aan ons door te geven. Is de verzekerde niet of onvoldoende aanvullend verzekerd? Declareer wel bij ons de behandelingen op indicatiecode 008 die niet vergoed gaan worden (via Vecozo). Deze behandelingen worden dan afgewezen, maar tellen wel mee zodat u de 21-ste behandeling op indicatiecode 001 kunt declareren. Wanneer het niet mogelijk is om de eerste 20 behandelingen via Vecozo te declareren, kunt u de gevraagde gegevens in het formulier behandelhistorie paramedische zorg invullen. Stuur het formulier daarna naar declaraties.paramedici@menzis.nl. We keuren dit formulier alleen in uitzonderingssituatie goed.

Bij het verwerken van declaraties gebruiken we uw gegevens zoals die in Vektis staan. Zorg dus dat die kloppen. Het gaat zowel om de juiste bankgegevens als om bevoegdheden (kinderfysiotherapie bijvoorbeeld). In de Vektis-software (PM304) kunt u aangeven op welk bankrekeningnummer u de betaling van uw declaraties wilt laten plaatsvinden. 

Rubriek 113

U kunt kiezen uit een betaling aan uw praktijkbankrekeningnummer, uw persoonlijke bankrekeningnummer, uw servicebureau of de instelling. Deze ‘Betaling aan’ geeft u aan in rubriek 113, met een specifiek nummer:
Betaling aan servicebureau: 01
Betaling aan declarant: 02
Betaling aan praktijk: 03
Betaling aan instelling: 04

Let op

Verandert u de ‘Betaling aan’ in uw software? Meld dit dan ook bij Menzis via het speciale wijzigingsformulier. Het formulier vindt u op de pagina Wijzigen.

Waarom? De betaalcode die u in rubriek 113 opgeeft, moet overeenkomen met uw betaalgegevens in het systeem van Menzis. Anders kunnen we uw declaraties niet betalen. Het gaat dan zowel om het bankrekeningnummer als de koppeling met bovenstaande coderingen.

Wijzigingen doorgeven met Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen. Dat doet u via 'Wijzigingen gegevens zorgverlener' in de Vecozo-portal. 

Vecozo portal openen

Wijzigingen doorgeven zonder certificaat

Geef uw praktijkwijzigingen door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:
 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer".

Veelgestelde vragen fysiotherapie

Bij fysiotherapie heeft de behandelindex in 2019 invloed op het profiel van het contract. U kunt hierover meer lezen in ons inkoopbeleid.

Dat bepalen we als zorgverzekeraar niet. De behandelindex is absoluut niet bedoeld om praktijken te verplichten een maximaal aantal behandelingen te geven aan bepaalde patiënten. Primair is de kwaliteit van de beroepsgroep en de zorgprofessional weet welke zorg iemand nodig heeft voor een bepaalde klacht en is op de hoogte van de laatste stand van de wetenschap en praktijk. We willen niet dat u zich bij de behandeling van uw patiënten laat leiden door de behandelindex. Zinnige en zuinige zorg staat centraal. 
Het is inmiddels een vaak gehoord verhaal; de zorg in Nederland is goed, maar duur. Willen we de komende jaren de premies betaalbaar houden, dan moeten we in alle zorgsectoren scherp blijven letten op de doelmatigheid van de zorg. Met de spiegelinformatie kunnen we het gesprek aan gaan met praktijken die (structureel) een afwijkende behandelindex hebben.

Ja, u ontvangt van ons een aangepast contractvoorstel via het zorginkoopportaal van VECOZO.

Menzis dient voor het aflopen van de geldigheidsdatum in het bezit te zijn van een nieuw en geldig audit-certificaat. Kunt u hier niet aan voldoen? Dan valt uw praktijk per de eerste van de volgende maand terug in een lager profiel. Menzis stelt u hiervan op de hoogte.

In het inkoopbeleid van Menzis voor 2018 en 2019 staat dat het contractaanbod alleen geldig is, als per zorgsoort één praktijk per adres gevestigd is. We vinden het belangrijk dat onze verzekerden duidelijk kunnen zien wie bij Menzis gecontracteerd is en waar ze dus de zorg consumeren. U kunt met Menzis dus geen overeenkomst aangaan als er meerdere fysiotherapiepraktijken op één en hetzelfde adres zijn gevestigd.


Bekijk alle veelgestelde vragen

U kunt ons bellen

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur op 088 222 40 00. Of stel uw vraag via het contactformulier

Voor machtigingsvragen met betrekking tot vervoer, palliatieve zorg en calamiteiten in het buitenland kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 50. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Voor vragen over uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 00. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Wilt u de AGB-code van de praktijk of van u als zorgverlener bij de hand houden?

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Contactformulier

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.