Fysiotherapie

Informatie voor fysiotherapeuten

Zorginkoopbeleid paramedische zorg 2022
 • Actueel
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Veelgestelde vragen en contact

Nieuws

 • 6 september 2021

  Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgaanbieder en patiënt elkaar nodig

  Samen beslis je beter. Want door samen te beslissen, zijn mensen meer tevreden over de zorg. En ze houden zich daardoor beter aan de afspraken die zij met hun zorgaanbieder maken. Maar helaas is 'samen beslissen' in de zorg nu nog te weinig ‘samen’. Daarom begint vandaag de nationale campagne Samen Beslissen.

  lees meer

 • 7 juli 2021

  Start uitbetaling van tegemoetkoming in meerkosten

  Zorgverzekeraars zijn gestart met de voorbereidingen voor het uitbetalen van de tegemoetkoming in Meerkosten. De betalingen vinden in de komende weken plaats. De betalingen vinden gefaseerd plaats per zorgsoort.

  lees meer

 • 11 juni 2021

  Zorgaanbieders krijgen extra kans voor aanvragen bijdrage voor meerkosten corona

  Zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten hebben gemaakt maar nog geen financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen.

  lees meer

 • 22 april 2021

  Vereenvoudiging vaststelling generieke continuïteitsbijdrage

  Vanaf komende zomer wordt de generieke continuïteitsbijdrage (CB) definitief vastgesteld. Zorgaanbieders die deze financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd en al een voorlopige bijdrage hebben gehad, krijgen dan een eindafrekening. Deze eindafrekening is vereenvoudigd.

  lees meer

 • 1 april 2021

  Publicatie Zorginkoopbeleid 2022

  Vandaag publiceren we het zorginkoopbeleid voor 2022. Het afgelopen jaar heeft corona de zorg in zijn greep gehad en is door zorgverzekeraars volop ingezet op de benodigde landelijke continuïteitsbijdrageregelingen. Nog steeds beheerst deze pandemie de zorgbranche en vraagt dit ongekende flexibiliteit en inzet van zorgprofessionals om, naast zorg aan coronapatiënten, ook de reguliere zorg te blijven leveren.

  lees meer

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over gegevens in het AGB-register.

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit voor 2021 aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? In het zorginkoopbeleid vindt u de planning en voorwaarden van de contractering.

Voor alle zorgaanbieders die door Menzis gecontracteerd willen worden gelden uitsluitingsgronden, minimumeisen en uitvoeringseisen. Deze inkoopeisen vindt u in het zorginkoopbeleid. Niet (tijdig) voldoen aan een van de voorwaarden betekent dat Menzis met u geen contract voor 2021 aangaat.

Voldoet u aan de voorwaarden en kunt u conform de planning van het zorginkoopbeleid nog een contract aanvragen? Dien dan uw contractaanvraag in via onderstaand contactformulier. Menzis zal uw aanvraag beoordelen en u zo spoedig mogelijk informeren of deze wordt gehonoreerd. Bij goedkeuring ontvangt u nadere informatie over het verdere contracteerproces. 

Contract aanvragen

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Uitgelicht 

Voor fysiotherapie gelden specifieke voorwaarden. Een paar lichten we kort toe.

Sinds 2018 heeft Menzis een uniforme behandelindex ingevoerd voor fysiotherapie. De behandelindex laat de verhouding zien tussen het gemiddeld aantal behandelingen van uw praktijk en die van andere fysiotherapiepraktijken (bij een gelijksoortige aandoening). Hoe het werkt en de laatste ontwikkelingen vindt u op de pagina Behandelindex

We vinden het belangrijk dat klantervaringen gemeten worden. Dit kan bijvoorbeeld met een door Menzis erkend klantervaringsonderzoek, zoals de PREM’s-fysiotherapie. We stellen geen eisen aan uitzet- en responspercentages. Belangrijk is dat u als zorgaanbieder aan de zorgvuldigheidseisen voldoet en aan de eisen rond datadelen. We vragen u ook de resultaten van het klantervaringsonderzoek met ons te delen, zodat we Menzis-verzekerden hierover kunnen informeren via de Zorgvinder.

De resultaten die u haalt uit het klantervaringsonderzoek, legt u schriftelijk vast en verwerkt u aan de hand van de PDCA-cyclus in uw kwaliteitsjaarverslag.

Meer informatie over het meten van klantervaringen vindt u op de website patientervaringsmetingen.nl.

 Een audit maakt de kwaliteit van uw praktijk en de geleverde fysiotherapie inzichtelijk.
Op dit moment kennen we alleen een audit voor profiel 1 en 2. Dit is namelijk de kwaliteitstoets/beheersmodelaudit.
Meer uitleg over de beheersmodelaudit (profiel 1 en 2) staat in bijlage 4.

Wanneer een patiënt Parkinson heeft, mag u deze alleen behandelen wanneer u lid bent van ParkinsonNet. Wanneer een patiënt last heeft van etalagebenen, mag u deze alleen behandelen wanneer u lid bent van Chronisch ZorgNet.

De Zorgaanbieder verleent de eventuele Fysiotherapie buiten het Praktijkadres, net als binnen het Praktijkadres, alleen als dit doelmatig is. Zorg die onnodig is, of onnodig veel kost in vergelijking met een andere zorgvorm die gelijkwaardig is gezien de indicatie en zorgbehoefte, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Een verwijzing is niet noodzakelijk.
Menzis houdt zich bij de contractering aan het gedragsprotocol van de NVFK (Gedragsprotocol Kinderfysiotherapie in het basisonderwijs). Een behandeling op school of kinderdagverblijf mag dus alleen als u zich confirmeert aan dit protocol. Het protocol maakt deel uit van de overeenkomst fysiotherapie.

Besluit zorgverzekering en bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering

In het Besluit zorgverzekering staan de aandoeningen benoemd welke vergoeding kennen vanaf de 1e behandeling en in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering staan alle aandoeningen die u (na de eerste twintig zittingen) mag behandelen vanuit de basisverzekering. De diagnose voor de betreffende aandoening is gesteld door een daarvoor bevoegd en bekwaam medicus.

Overzicht indicatiecodes (CSI)

Om uw declaratie goed af te kunnen handelen, moeten de codesoortindicaties (CSI) in uw declaratie kloppen. De indicatiecodes voor (kinder)fysiotherapie, oefentherapie en bekkentherapie vindt u hieronder.

Ga naar het overzicht

Diagnose ontbreekt

Staat uw diagnose niet in de lijst met diagnosecodes?

Vul dan het contactformulier in en stuur deze informatie mee:

 • het verzekerdennummer
 • de verwijzing
 • de oude diagnosecode
 • de eventuele nieuwe code (uit de lijst met diagnosecoderingen)

Zo kunnen we u sneller helpen.

Naar het contactformulier

Declaratieverwerking

Inhoudelijke vragen over declaraties kunt u stellen via het contactformulier.

Menzis, afdeling Declaratieverwerking
team Paramedisch
Postbus 640
7500 AP Enschede

Aandachtspunten bij declaraties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft beleidsregels gemaakt waaraan u moet voldoen om uw behandelingen vergoed te krijgen. U vindt ze terug op de website van de NZa.

Bij het verwerken van declaraties komt het regelmatig voor dat rubrieken onjuist gevuld zijn. Daarnaast gelden er een paar regels voor het aanleveren van een creditregel. Hieronder een kort overzicht.

Aantal uitgevoerde prestaties (rubriek 411)

De prestaties moeten naar evenredigheid van de werkelijke bestede tijd in eenheden van 15 minuten worden gedeclareerd. Er moet worden afgerond in veelvouden van 15 minuten. Als er bijvoorbeeld 36 minuten behandeld is, zijn dit 2 uitgevoerde prestaties. In '0411 Aantal uitgevoerde prestaties' wordt in het geval van reguliere zittingen per zitting gedeclareerd (aantal = 1). Voor meer informatie kunt u de invulinstructie van Vektis raadplegen.

Hoe creditregel aanleveren

Voor het aanleveren van een creditregel gelden de volgende regels:

 • Er moet altijd een niet-afgewezen debetregel aanwezig zijn.
 • Op een volledig afgewezen debetregel is geen creditregel mogelijk.
 • Een creditregel mag alleen aangeleverd worden bij het corrigeren van een onjuist eerder via een ander bestand aangeleverde debetregel.
 • De creditregel is een exacte kopie van de oorspronkelijke debetregel.
 • U gebruikt in een creditregel het bedrag dat wij op de oorspronkelijke debetregel aan u hebben uitbetaald!

Eerdere behandeling bij een collega

Het komt voor dat een verzekerde binnen het kalenderjaar al een behandeling heeft ondergaan bij een collega (bijvoorbeeld fysio-, oefen-, ergotherapeut of diëtist). Vraag daarom voorafgaand aan het starten van een behandeling aan de verzekerde of hij/zij al ergens anders behandeld is.

Opsturen declaratiebestand

Stuur maandelijks uw declaratiebestand naar Menzis, ook al is de behandeling nog niet afgerond. Zo verkleint u het probleem met het maximum aantal vergoedingen waar de verzekerde recht op heeft en kunt u bijtijds de verzekerde informeren over het aantal te volgen behandelingen.

De Zorgaanbieder verleent de eventuele Fysiotherapie buiten het Praktijkadres, net als binnen het Praktijkadres, alleen als dit doelmatig is. Zorg die onnodig is, of onnodig veel kost in vergelijking met een andere zorgvorm die gelijkwaardig is gezien de indicatie en zorgbehoefte, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Een verwijzing is niet noodzakelijk.
Beleid externe behandelingen
Op school: voor paramedische behandeling op school heeft Menzis nader beleid opgesteld. Kijk voor meer informatie bij 'contractering.

Was uw patiënt vóór 1 januari 2021 ergens anders verzekerd? Dan vragen we u via het formulier behandelhistorie paramedische zorg de historische gegevens van de chronische periode aan ons door te geven. Is de verzekerde niet of onvoldoende aanvullend verzekerd? Declareer wel bij ons de behandelingen op indicatiecode 008 die niet vergoed gaan worden (via Vecozo). Deze behandelingen worden dan afgewezen, maar tellen wel mee zodat u de 21-ste behandeling op indicatiecode 001 kunt declareren. Wanneer het niet mogelijk is om de eerste 20 behandelingen via Vecozo te declareren, kunt u de gevraagde gegevens in het formulier behandelhistorie paramedische zorg invullen. Stuur deze daarna op via ons contactformulier. We keuren dit formulier alleen in uitzonderingssituatie goed.

Bij het verwerken van declaraties gebruiken we uw gegevens zoals die in Vektis staan. Zorg dus dat die kloppen. Het gaat zowel om de juiste bankgegevens als om bevoegdheden (kinderfysiotherapie bijvoorbeeld). In de Vektis-software (PM304) kunt u aangeven op welk bankrekeningnummer u de betaling van uw declaraties wilt laten plaatsvinden. 

Rubriek 113

U kunt kiezen uit een betaling aan uw praktijkbankrekeningnummer, uw persoonlijke bankrekeningnummer, uw servicebureau of de instelling. Deze ‘Betaling aan’ geeft u aan in rubriek 113, met een specifiek nummer:
Betaling aan servicebureau: 01
Betaling aan declarant: 02
Betaling aan praktijk: 03
Betaling aan instelling: 04

Let op

Verandert u de ‘Betaling aan’ in uw software? Meld dit dan ook bij Menzis via het speciale wijzigingsformulier. Het formulier vindt u op de pagina Wijzigen.

Waarom? De betaalcode die u in rubriek 113 opgeeft, moet overeenkomen met uw betaalgegevens in het systeem van Menzis. Anders kunnen we uw declaraties niet betalen. Het gaat dan zowel om het bankrekeningnummer als de koppeling met bovenstaande coderingen.

Wijzigingen doorgeven met Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen. Dat doet u via 'Wijzigingen gegevens zorgverlener' in de Vecozo-portal. 

Vecozo portal openen

Wijzigingen doorgeven zonder certificaat

Geef uw praktijkwijzigingen door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:
 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer".

Veelgestelde vragen fysiotherapie

Om in aanmerking te kunnen komen voor een profiel 3 overeenkomst en u was een profiel 2 praktijk, dan is dat alleen mogelijk als u minimaal één volledig jaar hebt doorlopen in een door ons erkend praktijkkwaliteitsregister en overige vermelde inkoopvoorwaarden. Voor de overeenkomst 2020-2021 accordeert Menzis praktijkkwaliteitsregisters die in staat zijn de inhoudelijke contractsvoorwaarden van de profiel 3 overeenkomst te borgen. Het praktijkkwaliteitsregister toetst of de processen om de kwaliteitselementen goed uit te vragen en te controleren, op orde zijn en deelt dit met Menzis. Een door ons erkend praktijkkwaliteitsregister is Stichting Keurmerk Fysiotherapie. De volledige inkoopvoorwaarden voor een profiel 3 overeenkomst staan weergegeven in het Zorginkoopbeleid Paramedische Zorg op onze website. 

Een 'startersovereenkomst' die door de zorgverzekeraar ondertekend retour is ontvangen, treedt in werking op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal waarin de getekende overeenkomst door de zorgverzekeraar retour is ontvangen.

Tweede traject claudicatio
Een tweede traject gesuperviseerde looptherapie dient schriftelijk via ons contactformulier ingediend te worden. Om een juiste beoordeling te geven, willen we de volgende informatie ontvangen:

 • Wat is de reden dat het traject weer wordt opgepakt?
 • Wat zijn de fysiotherapeutische behandelbare grootheden die nu reden geven om te spreken over het oppakken van een nieuw traject van looptraining?
 • Kunt u aangeven op welk onderdeel, fysieke begeleiding versus leefstijl begeleiding, de nadruk komt te liggen?
 • In hoeverre is zelfmanagement toegepast en wordt dit opgepakt door de verzekerde?
 • Hoeveel behandelingen verwacht u nog nodig te hebben?
 • In welke behandelfrequentie gaat u het traject voortzetten?
 • Vanaf welke startdatum en tot welke einddatum wilt u het behandeltraject voortzetten?
 • De verwijzing van de specialist waarin het 2e traject gemotiveerd wordt

Verlenging chronische code
Een aanvraag voor verlenging van een chronische indicatie dient schriftelijk via ons contactformulier ingediend te worden. Hierbij willen we de volgende informatie ontvangen:

 • Om welke diagnosecode gaat het?
 • Welk hoofd/einddoel heeft u geformuleerd en welke (eventuele) bijstellingen worden doorgevoerd om dit eindresultaat te behalen?
 • Welke interventies (inclusief verstrekte informatie en adviezen) heeft u tot dusver ingezet en met welke frequentie?
 • Is er sprake van herstel belemmerende factoren in het behandeltraject of wat is de reden tot voortzetting van behandeling?
 • Hoeveel behandelingen verwacht u nog nodig te hebben?
 • In welke behandelfrequentie gaat u het traject voortzetten?
 • Vanaf welke startdatum en tot welke einddatum wilt u het behandeltraject voortzetten?
 • De verwijzing van de specialist waarin de verlenging gemotiveerd wordt

Onze paramedisch adviseur zal uw aanvraag na ontvangst beoordelen.

U kunt uw deskundigheid via uw website kenbaar maken aan uw cliënten. Menzis geeft via de zorgvinder de bij Vektis bekende/geregistreerde verbijzonderingen weer. 

Voor het declareren van uw behandelingen heeft u de juiste diagnosecodes nodig. Deze kunt u zelf samenstellen op basis van de lijst diagnosecoderingen, bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering, de conversietabel en de DCSPH-lijst.

De betreffende Lijst Diagnosecoderingen is te downloaden via https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/paramedische-zorg/fysiotherapie onder het tabblad 'declareren'.
In de Conversietabel vindt u terug bij welke pathologieën aanspraak gemaakt kan worden op Bijlage 1, voor welke termijn en aan welke voorwaarden de verwijzing moet voldoen.
Het kan voorkomen dat u na het doornemen van deze lijst de diagnosecode niet weet samen te stellen. Wij kunnen u dan adviseren als u het contactformulier invult. Om u een juist advies te kunnen geven willen wij u verzoeken via het contactformulier de medische situatie van de verzekerde te communiceren, zonder verzekerdengegevens te delen. U dient zelf aan te geven welke diagnosecode uit de lijst u denkt te moeten gebruiken, de paramedisch adviseur zal dan aangeven of dit juist is.

Valt een aandoening niet onder de voorwaarden van het Besluit zorgverzekering? Dan kunnen we geen diagnosecode toewijzen.

Vanaf 14 maart 2021 verwerken wij alle declaraties op grond van de verwijsdatum. Het is dus van belang dat de juiste verwijsdatum wordt gebruikt. De juiste verwijsdatum is de datum waarop voor het eerst is verwezen voor de betreffende klacht, voor de periode van de aanspraak.

Bijvoorbeeld: voor een bijlage 1 indicatie met een gelimiteerde periode geldt de datum van de eerste verwijzing voor die periode ook als een patiënt van zorgverlener wijzigt. De verwijsdatum van een eerdere diagnose van dezelfde klacht betreffende een andere periode is dan niet van toepassing

Antwoord niet gevonden?

Heeft u geen antwoord gevonden bij de meest gestelde vragen? Wellicht kunt u uw antwoord vinden bij de algemene vragen. Of stel uw vraag via het contactformulier.

Algemene vragen

Contactformulier

U kunt ons bellen

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur op 088 222 40 00. Of stel uw vraag via het contactformulier

Voor machtigingsvragen met betrekking tot vervoer, palliatieve zorg en calamiteiten in het buitenland kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 50. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Voor vragen over uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 00. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wilt u de AGB-code van de praktijk of van u als zorgverlener bij de hand houden?

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.