Alle zorgsoorten

Nieuws

 • 21 maart 2019

  Tussenstand schrappunten wijkverpleging na 9 maanden

  Partijen in de wijkverpleging (V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, NZa en het ministerie van VWS) hebben in 2018 hard gewerkt aan het verminderen van de regeldruk. En dit heeft zijn vruchten afgeworpen.

  lees meer

 • 7 maart 2019

  Inschrijven contract wijkverpleging 2019 verlengd tot 1 april 2019

  Vanaf 1 april 2019 kan een verzekerde niet meer met een akte van sessie zijn recht op vergoeding (van de geleverde zorg) aan u als zorgaanbieder overdragen. Als u geen overeenkomst heeft afgesloten met Menzis, moet uw klant vóór de behandeling toestemming bij ons vragen. Wilt u een contract met Menzis afsluiten? De inschrijftermijn hiervoor is verlengd tot 1 april 2019.

  lees meer

 • 18 januari 2019

  Update: Problemen met vergoeden COPD-behandelingen

  Sinds donderdag 17 januari kunnen we declaraties van prestaties met de diagnose COPD niet vergoeden. Lees hier hoe u uw declaraties zo snel mogelijk krijgt vergoed.

  lees meer

 • 17 januari 2019

  Problemen met vergoeden COPD-behandelingen

  Op dit moment kunnen we declaraties van prestaties met de diagnose COPD niet vergoeden. We zijn hard aan het werk om het probleem op te lossen.

  lees meer

 • 8 januari 2019

  Doe mee aan kennissessie CIZ over Wlz

  Graag nodigen we u uit voor een kennissessie waarin onderzoekers van het CIZ, Menzis-medewerkers en wijkverpleegkundigen met elkaar in gesprek gaan. Centraal staan de criteria van de Wlz en welke rol je als wijkverpleegkundige hebt om cliënten door te verwijzen als Wlz mogelijk aan de orde is.

  lees meer

 • 21 december 2018

  In gesprek met kinderverpleegkundigen

  Afgelopen maand kwamen kinderverpleegkundigen bij elkaar op verschillende locaties van zowel Menzis als CZ. Het onderwerp van gesprek was ‘Passende zorg voor kinderen’. Het werden leerzame sessies met zelfstandig kinderverpleegkundigen, transferverpleegkundigen en medisch adviseurs over de zorg aan soms ernstig zieke kinderen thuis.

  lees meer

 • 21 december 2018

  Nieuwe lijst preferente middelen vanaf 1 januari 2019

  De nieuwe lijst met preferente middelen voor 2019 staat op onze website.

  lees meer

 • 21 december 2018

  Verplichte halfjaarlijkse evaluatie afgeschaft

  Het is in de wijkverpleging per 1 oktober 2018 niet meer verplicht om standaard ieder half jaar een zorgplan-evaluatie uit te voeren met de cliënt en/of diens mantelzorger.

  lees meer

 • 20 december 2018

  Contractering behandelingen onder narcose

  Menzis zal de behandelingen onder narcose alleen contracteren en vergoeden bij Centra voor Bijzondere Tandheelkunde en niet meer bij eventuele zelfstandig werkende tandartspraktijken.

  lees meer

 • 20 december 2018

  Verrekening van geneesmiddelen in weekafleveringen

  Menzis zal afspraken, die met zorgaanbieders zijn gemaakt in 2017 over declaraties van weekleveringen van geneesmiddelen tegen de prijs van het preferent middel, begin 2019 verrekenen en hierover contact met u opnemen.

  lees meer

 • 19 december 2018

  Inkooparrangement Hepatitis C- geneesmiddelen loopt af

  Per 1 januari 2019 loopt het inkooparrangement van het Ministerie van VWS voor Hepatitis C-geneesmiddelen af. Een aantal fabrikanten heeft de prijs vrijwillig aangepast per 1 januari 2019.

  lees meer

 • 17 december 2018

  Veldpartijen publiceren afbouwplan voor geneesmiddelen

  Menzis is verheugd dat gezamenlijke veldpartijen NHG, NVVP, KNMP en MIND dit najaar een Multidisciplinair document “Afbouwen SSRI’s en SNRI’s” hebben gepubliceerd.

  lees meer

 • 13 december 2018

  Menzis kiest voor CEBAN als voorkeursleverancier voor bereidingen

  Menzis gaat per 1 januari 2019 werken met een voorkeursleverancier voor bereidingen. Samen met Ceban hebben we afspraken gemaakt over ad hoc bereidingen en de controle daarop door Ceban als het gaat om rationele farmacotherapie.

  lees meer

 • 12 december 2018

  Ontregel de zorg: minder handtekeningen verzamelen voor wijkverpleging

  Wijkverpleegkundigen hoeven niet langer bij elke wijziging in het zorgplan een nieuwe handtekening aan de cliënt te vragen. Dit hebben ActiZ, V&VN, VWS, ZN en Zorgthuisnl onlangs afgesproken. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2018.

  lees meer

 • 7 december 2018

  Overheidsmaatregelen in 2019

  In de tweede helft van december ontvangt u van ons informatie over de wettelijke wijzigingen in 2019, relevante productwijzigingen, verzekeringsvoorwaarden en eventueel andere zorgspecifieke aandachtspunten. We geven u hier alvast een voorproefje.

  lees meer

 • 3 december 2018

  Belangrijk: dien Vecozo-aanvragen mondzorg 2018 nog dit jaar in!

  Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe tarievenlijst voor tandheelkundige zorg. Dat betekent voor u dat uw Vecozo-aanvragen voor behandelingen van mondzorg in 2018 uiterlijk op 31 december dit jaar ingediend moeten zijn.

  lees meer

 • 13 november 2018

  Wettelijke wijzigingen fysio- en oefentherapie 2019 (update)

  Vanaf 1 januari 2019 is gesuperviseerde oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling opgenomen in het basispakket. Wat dat in de praktijk betekent, leest u hieronder.

  lees meer

 • 12 november 2018

  Actuele informatie over preferentiebeleid colecalciferol

  Menzis had het voornemen om met ingang van 1 januari 2019 preferentiebeleid te voeren op colecalciferol. Bij vonnis van de rechtbank Gelderland van 1 november 2018 is het Menzis echter verboden om dat preferentiebeleid te voeren. Hieronder lichten we dit nader toe.

  lees meer

 • 31 oktober 2018

  Aanlevering ROM-gegevens aan SBG

  lees meer

 • 26 oktober 2018

  Nieuwe diagnosecode bijzondere tandheelkunde

  Met ingang van 13 juni 2018 is de code 2400 toegevoegd als diagnosecode bijzondere tandheelkunde.

  lees meer

 • 18 oktober 2018

  Continuering machtigingbeleid en de gevolgen voor verzekerden

  Per 2019 continueren we ons machtigingenbeleid. Dit heeft gevolgen voor de Menzis- en Anderzorg-verzekerden.

  lees meer

 • 18 oktober 2018

  Wijziging contracteerproces zintuiglijke gehandicaptenzorg

  Tot en met contractjaar 2018 boden we onze overeenkomsten ter ondertekening aan via Sharefile. Vanaf het contractjaar 2019 loopt het ondertekenen van de overeenkomsten via het Zorginkoopportaal van VECOZO.

  lees meer

 • 18 oktober 2018

  Vertrouwen in doorontwikkeling zintuiglijke gehandicaptenzorg

  Het proces om tot een nieuwe bekostiging per 2020 te komen blijft intensief en vraagt veel van de betrokken partijen.

  lees meer

 • 17 oktober 2018

  Controle op eerste uitgifte

  Op verzoek van meerderde zorgverzekeraars is de functie 'controleren op eerste uitgifte' toegevoegd in de declaratiesystemen. Dit betekent dat als u een eerste uitgifte met gesprek declareert (WMG 97), onze systemen controleren of dit middel niet binnen één jaar voor een tweede keer wordt gedeclareerd.

  lees meer

 • 17 oktober 2018

  Wijzigingen preferentiebeleid 2018

  Menzis neemt met ingang van 1 november 2018 twee geneesmiddelen op in het preferentiebeleid. Het middel GLATIRAMEER komt vanaf 1 januari 2019 in ons preferentiebeleid voor 2019.

  lees meer

 • 17 oktober 2018

  Privacygevoelige informatie

  Als u een vraag heeft voor Menzis , komt u eerst in contact met onze medewerkers van zorginkoop. Zij regelen ook alle zaken rond uw contract. Maar als het gaat om persoonlijke gegevens van verzekerden, kunnen zij uw vragen helaas niet beantwoorden.

  lees meer

 • 17 september 2018

  Wijziging contracteerproces

  Zorgaanbieders ondertekenen voor het contractjaar 2019 de overeenkomsten met Menzis via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Tot nu toe gebeurde dat via Sharefile.

  lees meer

 • 17 september 2018

  Overeenkomst MSRZ 2019

  Zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan vanaf 2019 werken met de ‘uniforme overeenkomst Medisch Specialistische Zorg (MSZ)’. Het afgelopen jaar hebben individuele zorgverzekeraars, zorgaanbieders en brancheorganisaties ZN, ZKN, NFU en de NVZ hier intensief aan samengewerkt.

  lees meer

 • 16 september 2018

  Afbakening medisch specialistische revalidatiezorg

  Wat valt wel en wat valt niet onder medisch specialistische revalidatiezorg? Het Zorginstituut biedt duidelijkheid.

  lees meer

 • 16 september 2018

  Machtiging klinische longrevalidatie vervalt

  In 2019 continueren we ons machtigingenbeleid als een patiënt voor medisch specialistische revalidatiezorg naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Wel vervalt de machtiging voor klinische longrevalidatiezorg.

  lees meer

 • 15 september 2018

  Verwachte aanpassing richtlijn hartrevalidatie

  In het Verbetersignalement ‘Pijn op de borst’ beschrijft ZiNL dat de zorg voor mensen met pijn op de borst sterk kan worden verbeterd.

  lees meer

 • 15 september 2018

  Samen beslissen in de CVA-zorg

  In 2017 is het project 'Samen beslissen in de CVA-revalidatie' gestart. Het doel: het bevorderen van Samen beslissen en informeren over de mogelijke behandelvormen en behandelaars in de CVA-zorgketens.

  lees meer

 • 14 september 2018

  Nieuwe aanpak bij declaratie telemonitoring (e-health)

  Voor 2019 wijzigt het dbc-systeem voor telemonitoring. Met telemonitoring kan de gezondheid van patiënten op afstand in de gaten gehouden worden.

  lees meer

 • 14 september 2018

  Uitstel contractering fysiotherapie en oefentherapie 2019

  Voor de overeenkomst fysiotherapie of oefentherapie 2019 (profiel 1) willen we u graag een contractvoorstel doen. Dit voorstel zou u conform ons zorginkoopbeleid 2019 in september ontvangen. We zijn ons bewust van de gevoeligheid van de actuele discussie binnen de beroepsgroep over de tarieven. Mede daarom vragen we van u nog enige tijd, zodat we de definitieve tarieven voor 2019 goed kunnen berekenen.

  lees meer

 • 14 september 2018

  Doorontwikkeling revalidatiezorg duurt langer

  De NZa is met meerdere partijen bezig met de doorontwikkeling van revalidatiezorg. De planning was om in 2020 een nieuwe modulaire productstructuur in te voeren. Dat gaat om meerdere redenen niet lukken.

  lees meer

 • 31 augustus 2018

  Aanvullend inkoopbeleid transformatiegelden 2019

  In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 (HLA MSZ) is een afspraak gemaakt over de mogelijkheid om transformatiegelden in te zetten als onderdeel van de inkoopafspraken. Omdat dit gebeurde na de publicatie van ons zorginkoopbeleid, hebben we aanvullend beleid geformuleerd voor transformatiegelden, voor het contractjaar 2019.

  lees meer

 • 2 augustus 2018

  Declaratie blaasvloeistoffen bij magistrale bereidingen

  Menzis heeft het proces aangepast rond het uitbetalen van declaraties voor blaasvloeistoffen bij magistrale bereidingen. Hierdoor kunt u al afgewezen declaraties opnieuw declareren. Wel moet u eerst een machtiging aanvragen.

  lees meer

 • 24 juli 2018

  Lijst niet te vergoeden verbandmiddelen

  De zorgverzekeraars duiden gezamenlijk of de nieuw in de Z-index geplaatste wondverband-/compressiehulpmiddelen ingezet kunnen worden bij complexe wondzorg. De duiding is op basis van transparante criteria.

  lees meer

 • 17 juli 2018

  Publicatie zorginkoopbeleid Gecombineerde leefstijl preventie

  Eind maart 2018 heeft Menzis haar zorginkoopbeleid voor 2019 gepubliceerd. Graag presenteren we u in aanvulling hierop het Zorginkoopbeleid Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) 2019. Vanaf 1 januari 2019 valt de aanspraak op en bekostiging van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Gecombineerde Leefstijlinterventie is een nieuwe verstrekking binnen de Zvw. Voor 2019 sluit Menzis aan bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de Gecombineerde Leefstijlinterventie.

  lees meer

 • 17 juli 2018

  Publicatie Zorginkoopbeleid 2019 Eerstelijns Diagnostiek

  Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op Zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2019 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

  lees meer

 • 16 juli 2018

  Huidige en toekomstige waardegerichte zorginkooptrajecten

  Lopende trajecten en toekomstige trajecten waardegerichtezorginkoop.

  lees meer

 • 15 juli 2018

  Aanvulling op Zorginkoopbeleid GRZ 2018

  Op een enkel punt is het zorginkoopbeleid GRZ 2018 aangepast.

  lees meer

 • 11 juli 2018

  Andere contracttermijn zorgaanbieders orthesen en prothesen

  Anders dan in het Zorginkoopbeleid 2019 vermeld staat, biedt Menzis een 2-jarige overeenkomst aan voor orthesen en prothesen. Hiervoor hebben we een aantal redenen. De belangrijkste is het feit dat we vanaf 2020 een nieuwe afrekenmethodiek willen opnemen.

  lees meer

 • 11 juni 2018

  Start waardegerichte inkoop angst en depressie

  Vanaf 2019 gaan we met zorgaanbieders afspraken maken over waardegerichte zorg voor de behandeling van angst en depressie. Eerder hebben we samen met diverse externe partijen de bouwstenen besproken voor een waardegericht inkoopcontract. Mede naar aanleiding van deze input hebben we een (concept)inkoopdocument opgesteld.

  lees meer

 • 1 april 2018

  Publicatie zorginkoopbeleid 2019

  Graag presenteren we u het zorginkoopbeleid paramedische zorg 2019. Het zorginkoopbeleid van Menzis is erop gericht om samen met u als zorgaanbieder, de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak.

  lees meer

 • 1 april 2018

  Publicatie zorginkoopbeleid voetzorg 2019

  Graag presenteren we u ons zorginkoopbeleid voor voetzorg in 2019. Het beleid van Menzis is erop gericht om - samen met u als zorgaanbieder - de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak.

  lees meer

 • 31 maart 2018

  Publicatie zorginkoopbeleid farmaceutische zorg 2019

  Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2019 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

  lees meer

 • 29 maart 2018

  Pulicatie zorginkoopbeleid ambulancezorg 2019

  In Nederland zijn 25 regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). Namens zorgverzekeraars fungeert Menzis in 5 van de 25 regio’s als eerste of tweede representant voor wat betreft de inkoopafspraken ten aanzien van de ambulancezorg. Met de RAV’s zullen we de afspraken voor 2019 actualiseren.

  lees meer

 • 28 maart 2018

  Publicatie zorginkoopbeleid 2019

  Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op Zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2019 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

  lees meer

 • 15 februari 2018

  Wettelijke wijziging artrose van heup- of kniegewricht 2018

  Wettelijke wijziging 2018 artrose van heup- of kniegewricht

  lees meer

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy