Farmaceutische zorg

Informatie voor apothekers en apotheken

Zorginkoopbeleid 2022
 • Nieuws
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Veelgestelde vragen en contact

Nieuws

 • 7 juli 2021

  Start uitbetaling van tegemoetkoming in meerkosten

  Zorgverzekeraars zijn gestart met de voorbereidingen voor het uitbetalen van de tegemoetkoming in Meerkosten. De betalingen vinden in de komende weken plaats. De betalingen vinden gefaseerd plaats per zorgsoort.

  lees meer

 • 11 juni 2021

  Zorgaanbieders krijgen extra kans voor aanvragen bijdrage voor meerkosten corona

  Zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten hebben gemaakt maar nog geen financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen.

  lees meer

 • 22 april 2021

  Vereenvoudiging vaststelling generieke continuïteitsbijdrage

  Vanaf komende zomer wordt de generieke continuïteitsbijdrage (CB) definitief vastgesteld. Zorgaanbieders die deze financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd en al een voorlopige bijdrage hebben gehad, krijgen dan een eindafrekening. Deze eindafrekening is vereenvoudigd.

  lees meer

 • 17 december 2020

  Tijdig declaraties indienen vanwege generieke meerkostenregeling

  Samen met andere zorgverzekeraars vragen we u tijdig uw declaraties in te dienen (voor 1 februari 2021). Deze gegevens zijn nodig voor een goede afwikkeling van de generieke meerkostenregeling. Op basis van de declaraties worden de percentages van deze regeling vastgesteld en de hoogte van de meerkostenbijdrage voor iedere zorgaanbieder bepaald.

  lees meer

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over gegevens in het AGB-register.

U heeft nog geen overeenkomst

Vanaf 15 maart 2020 contracteert sluit Menzis voor het lopende jaar geen nieuwe contracten farmaceutische zorg meer. Indien u meent dat er sprake is van onvoldoende gecontracteerde zorg kunt u contact opnemen met één van de zorginkopers.

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Declaratietermijn

Om de integriteit van zorgkosten te waarborgen, is in uw zorgovereenkomsten een eenduidige declaratietermijn opgenomen van een maximaal aantal maanden na sluiting van het DBC-zorgproduct, DBC of zorgproduct. Declaraties die na deze termijn binnenkomen, worden niet meer door ons vergoed.

Contact declaratieverwerking

Inhoudelijke vragen over declaraties kunt u stellen via het contactformulier

Menzis, afdeling Declaratieverwerking
team Farmacie
Postbus 640
7500 AP Enschede

Aandachtspunten bij declareren

Op 1 juli jl. is de nieuwe declaratie standaard farmacie (AP 304-305 8.0) geïmplementeerd. Met veel inspanningen van alle partijen alsmede de software leveranciers zijn in het weekend van 1 augustus de declaraties massaal ingediend. Via deze pagina willen wij u de komende tijd op de hoogte houden van de vorderingen, maar ook van de gesignaleerde problemen of veelgestelde vragen. Wij streven ernaar deze pagina zo actueel mogelijk te houden. Heeft u items die u graag hier geplaatst ziet meldt dat dan s.v.p. via het contactformulier.

In de eerste bulk ingediende declaraties zien wij betrekkelijk veel uitval doordat de AGB-code van de voorschrijver niet of niet juist ingevuld is. Een declaratie waarin dit niet juist is ingevuld, wordt niet verwerkt in uw declaratie; Menzis ziet alleen een zogenaamde EI melding dat de declaratie regel niet (juist ) gevuld is. Menzis keurt dus niets af maar kan de desbetreffende declaratieregels niet verwerken (of goedkeuren). Het is dan ook niet mogelijk hier enige coulance te verlenen. Als u de AGB code van de voorschrijver niet weet kunt u voorlopig volstaan met de AGB code van de instelling / ziekenhuis en specialisme. LET OP: Alle velden moeten gevuld worden Na correctie in uw systeem kunt u de afgewezen declaraties opnieuw bij ons indienen.
De declaraties Magistrale receptuur worden helaas veelvuldig afgewezen met fout code F-DVW0449:(EI) Het receptnummer is niet uniek gevuld. Deze uitval krijgt Menzis (en de apotheek via Menzis) te zien omdat dit een van de VeCoZo RBC controles is die momenteel op verzoek van de KNMP en hun leden uit staat. Normaal komt een declaratie met deze fout VeCoZo niet door en valt bij het indienen van de declaratie direct op. Volgens de RBC controles moet de combinatie receptnummer, receptnummervolgnummer en indicatie debet/credit uniek zijn in het aangeleverde declaratie bestand. Dit geldt voor de rubrieken aanduiding prestatiecodelijst 001 en 060. Menzis heeft geconstateerd dat dit niet het geval is bij de apotheken waar deze fout voorkomt in de magistrale receptuur. Bij hen is het receptnummer en het receptnummervolgnummer niet uniek in het aangeleverde declaratiebestand. In ieder aangeleverd declaratie bestand moet het receptnummer, receptnummervolgnummer en indicatie debet/credit uniek zijn. Heeft de apotheek hier vragen over dan moet u zich tot uw softwareleverancier wenden. Zie de bedrijfs- en controleregels tabblad aangeduid met 5 (Id 2207 en 2208)
Het valt Menzis op dat u als apotheker veelvuldig bij de patiëntprofielen niet alleen voorloopnullen gebruikt bij de prestatiecodes die u moeten gebruiken, maar dat de uzovi code van de zorgverzekeraar ook gebruikt wordt op de plek waar nullen horen te staan. Heeft u hier vragen over wendt u dan tot uw software leverancier. Zie invulinstructie blz. 66 en 67 hierin staat dat het om prestatiecodelijst 064 betreft, maar (nog) niet dat er voorloopnullen nodig zijn. Dit staat aangegeven in bij de bericht specifieke kenmerken op de website van Vektis. Disclaimer: De nieuwe standaard is op verzoek van de veldpartijen alsmede de KNMP tot stand gekomen. Menzis geeft dus op geen enkele wijze een eigen interpretatie aan de werkwijze binnen de declaratiestandaard maar volgt de werkwijze zoals deze breed is afgesproken.
Onduidelijkheden in de AGB codering doen zich met name voor bij onderstaande categorieën voorschrijvers. Over de oplossing hiervan zult u binnenkort nader worden geïnformeerd.

1. Buitenlandse artsen Met name in de grensstreek komt deze problematiek voor. Artsen schrijven voor aan verzekerden, die de geneesmiddelen bij een Nederlandse apotheek halen. Wij hebben geconstateerd dat deze artsen GEEN AGB codering hebben. Het is raadzaam op korte termijn duidelijkheid te creëren OF en zo ja HOE we deze artsen van een AGB codering kunnen voorzien.

2. Gepensioneerde artsen Een eenmaal genoemd probleem, maar liggend in het verlengde van 1.

3. Artsen, die op een CHAP werken en (nog) GEEN individuele AGB codering hebben. Het komt voor dat artsen wel voldoen aan opleidingseisen, maar geen AGB codering hebben, omdat ze geen eigen praktijk hebben. In de huisartsen declaratiestructuur wordt door de CHAP gedeclareerd op hun praktijkcode, maar in AP34/35 kan dit niet gebruikt worden, omdat daar de INDIVIDUELE AGB code gevraagd wordt.

4. GGZ artsen (en voorheen RIAGG) Door de extramuralisatie komt het voor dat deze artsen geen eigen AGB codering hebben, maar wel extramuraal voorschrijven. Eigenlijk ongeveer hetzelfde als 3.

5. Trombosediensten Trombosediensten, die recepten uitschrijven voor acenocoumarol en niet direct onder een ziekenhuis vallen.

Contact over declareren

Contactformulier

Wijzigingen doorgeven met Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen. Dat doet u via 'Wijzigingen gegevens zorgverlener' in de Vecozo-portal. 

Vecozo portal openen

Wijzigingen doorgeven zonder certificaat

Geef uw praktijkwijzigingen door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:
 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer".

Veelgestelde vragen

Net als vorig jaar controleert Menzis zelf aan de hand van de beschikbare data voor welke overeenkomst u in aanmerking komt. Uw ingevulde vragenlijst en data van Menzis zijn daarbij leidend.

Aanvullende zorgafspraken zal Menzis niet meer met apotheken op landelijk niveau maken. Het verleden heeft uitgewezen dat echte resultaten slechts verwacht mogen worden als zorgafspraken regionaal ingebed zijn in een samenwerking van apothekers met huisartsen en ziekenhuizen

Naast deze contracten kan er voor regionale zorgprojecten (die door de grootste zorgverzekeraar in een regio zijn aangegaan) ook met Menzis over contractering worden gesproken. Dit geldt alleen indien u de Standaardovereenkomst getekend hebt. U kunt niet alleen een regio overeenkomst aangaan. Van belang is dat de apotheker met tenminste de huisartsen en liefst ook de medisch specialisten tot uitvoering komt van een project om de zorg voor verzekerden te verbeteren

De huidige gemiddelde receptregeltarieven 2021 zijn het startpunt. We hebben ze geschoond voor alle vergoedingen voor extra zorgafspraken.

Op basis van deze tarieven 2021 hebben we de tarieven 2022 berekend op basis van indexering én het te verwachten receptregelvolume en vervolgens hebben we op basis van deze tarieven de nieuwe prijslijst voor de Startovereenkomst gemaakt.

Per 1 januari 2023 komt er een belangrijke wijziging in de tarifering voor de weekdosering. Het abonnementshonorarium doet dan zijn intrede. Bij een meerjarencontract zou het contract opengebroken moeten worden om de oude tarieven ongedaan te krijgen.

De overeenkomst gaat in per de 1e van de maand waarin u het contract digitaal ondertekent. Als u de overeenkomst nog in januari ondertekent, gaat deze in per 1 januari. Bij te laat ondertekenen passen wij de ingangsdatum niet meer met terugwerkende kracht aan.

  U vindt ons preferentiebeleid hier.

Deze kunt u stellen aan de afdeling declaratieverwerking. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 222 4 000, optie 1 of via het contactformulier op de website. 

Antwoord niet gevonden?

Heeft u geen antwoord gevonden bij de meest gestelde vragen? Wellicht kunt u uw antwoord vinden bij de algemene vragen. Of stel uw vraag via het contactformulier.

Algemene vragen

Contactformulier

U kunt ons bellen

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur op 088 222 40 00. Of stel uw vraag via het contactformulier

Voor machtigingsvragen met betrekking tot vervoer, palliatieve zorg en calamiteiten in het buitenland kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 50. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Voor vragen over uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 00. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wilt u de AGB-code van de praktijk of van u als zorgverlener bij de hand houden?

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.