Farmaceutische zorg

Zorginkoopbeleid 2019
 • Nieuws
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Contact

Nieuws

 • 2 augustus 2018

  Declaratie blaasvloeistoffen bij magistrale bereidingen

  Menzis heeft het proces aangepast rond het uitbetalen van declaraties voor blaasvloeistoffen bij magistrale bereidingen. Hierdoor kunt u al afgewezen declaraties opnieuw declareren. Wel moet u eerst een machtiging aanvragen.

  lees meer

 • 31 maart 2018

  Publicatie zorginkoopbeleid Farmaceutische zorg 2019

  Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op Zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2019 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

  lees meer

 • 14 december 2017

  Nieuw ZN-formulier dieetpreparaten

  Vanaf 1 januari 2018 vervangt het nieuwe ZN-formulier dieetpreparaten de huidige formulieren.

  lees meer

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? 

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? Neem dan contact met ons op. 


Contract aanvragen

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis. Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u een vragenformulier. Aan de hand van dit formulier neemt de zorginkoper contact met u op.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Declaratietermijn 

Om de integriteit van zorgkosten te waarborgen is in uw zorgovereenkomsten een eenduidige declaratietermijn opgenomen van een maximaal aantal maanden na sluiting van het DBC-zorgproduct, DBC of zorgproduct. Declaraties die na deze termijn binnenkomen, worden niet meer door ons vergoed.

Declaratieverwerking

Menzis
Afd Declaratieverwerking

Team Farmacie
Postbus 640
7500 AP Enschede
Mail Farmacie

Declareren farmacie

Op 1 juli jl. is de nieuwe declaratie standaard farmacie (AP 304-305 8.0) geïmplementeerd. Met veel inspanningen van alle partijen alsmede de software leveranciers zijn in het weekend van 1 augustus de declaraties massaal ingediend. Via deze pagina willen wij u de komende tijd op de hoogte houden van de vorderingen, maar ook van de gesignaleerde problemen of veelgestelde vragen. Wij streven ernaar deze pagina zo actueel mogelijk te houden. Heeft u items die u graag hier geplaatst ziet meldt dat dan s.v.p. via het contactformulier.

In de eerste bulk ingediende declaraties zien wij betrekkelijk veel uitval doordat de AGB code van de voorschrijver niet of niet juist ingevuld is. Een declaratie waarin dit niet juist is ingevuld, wordt niet verwerkt in uw declaratie; Menzis ziet alleen een zogenaamde EI melding dat de declaratie regel niet (juist ) gevuld is. Menzis keurt dus niets af maar kan de desbetreffende declaratieregels niet verwerken (of goedkeuren). Het is dan ook niet mogelijk hier enige coulance te verlenen. Als u de AGB code van de voorschrijver niet weet kunt u voorlopig volstaan met de AGB code van de instelling / ziekenhuis en specialisme. LET OP: Alle velden moeten gevuld worden Na correctie in uw systeem kunt u de afgewezen declaraties opnieuw bij ons indienen.
De declaraties Magistrale receptuur worden helaas veelvuldig afgewezen met fout code F-DVW0449:(EI) Het receptnummer is niet uniek gevuld. Deze uitval krijgt Menzis (en de apotheek via Menzis) te zien omdat dit een van de VeCoZo RBC controles is die momenteel op verzoek van de KNMP en hun leden uit staat. Normaal komt een declaratie met deze fout VeCoZo niet door en valt bij het indienen van de declaratie direct op. Volgens de RBC controles moet de combinatie receptnummer, receptnummervolgnummer en indicatie debet/credit uniek zijn in het aangeleverde declaratie bestand. Dit geldt voor de rubrieken aanduiding prestatiecodelijst 001 en 060. Menzis heeft geconstateerd dat dit niet het geval is bij de apotheken waar deze fout voorkomt in de magistrale receptuur. Bij hen is het receptnummer en het receptnummervolgnummer niet uniek in het aangeleverde declaratiebestand. In ieder aangeleverd declaratie bestand moet het receptnummer, receptnummervolgnummer en indicatie debet/credit uniek zijn. Heeft de apotheek hier vragen over dan moet u zich tot uw softwareleverancier wenden. Zie de bedrijfs- en controleregels tabblad aangeduid met 5 (Id 2207 en 2208)
Het valt Menzis op dat u als apotheker veelvuldig bij de patiëntprofielen niet alleen voorloopnullen gebruikt bij de prestatiecodes die u moeten gebruiken, maar dat de uzovi code van de zorgverzekeraar ook gebruikt wordt op de plek waar nullen horen te staan. Heeft u hier vragen over wendt u dan tot uw software leverancier. Zie invulinstructie blz. 66 en 67 hierin staat dat het om prestatiecodelijst 064 betreft, maar (nog) niet dat er voorloopnullen nodig zijn. Dit staat aangegeven in bij de bericht specifieke kenmerken op de website van Vektis. Disclaimer: De nieuwe standaard is op verzoek van de veldpartijen alsmede de KNMP tot stand gekomen. Menzis geeft dus op geen enkele wijze een eigen interpretatie aan de werkwijze binnen de declaratiestandaard maar volgt de werkwijze zoals deze breed is afgesproken.
Onduidelijkheden in de AGB codering doen zich met name voor bij onderstaande categorieën voorschrijvers. Over de oplossing hiervan zult u binnenkort nader worden geïnformeerd.

1. Buitenlandse artsen Met name in de grensstreek komt deze problematiek voor. Artsen schrijven voor aan verzekerden, die de geneesmiddelen bij een Nederlandse apotheek halen. Wij hebben geconstateerd dat deze artsen GEEN AGB codering hebben. Het is raadzaam op korte termijn duidelijkheid te creëren OF en zo ja HOE we deze artsen van een AGB codering kunnen voorzien.

2. Gepensioneerde artsen Een eenmaal genoemd probleem, maar liggend in het verlengde van 1.

3. Artsen, die op een CHAP werken en (nog) GEEN individuele AGB codering hebben. Het komt voor dat artsen wel voldoen aan opleidingseisen, maar geen AGB codering hebben, omdat ze geen eigen praktijk hebben. In de huisartsen declaratiestructuur wordt door de CHAP gedeclareerd op hun praktijkcode, maar in AP34/35 kan dit niet gebruikt worden, omdat daar de INDIVIDUELE AGB code gevraagd wordt.

4. GGZ artsen (en voorheen RIAGG) Door de extramuralisatie komt het voor dat deze artsen geen eigen AGB codering hebben, maar wel extramuraal voorschrijven. Eigenlijk ongeveer hetzelfde als 3.

5. Trombosediensten Trombosediensten, die recepten uitschrijven voor acenocoumarol en niet direct onder een ziekenhuis vallen.

Contact over declareren

Contactformulier

U bezit een Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen via: Wijzigingen Gegevens Zorgverlener (WGZ) in de Vecozo portal. 

Vecozo portal openen

Geen Vecozo-certificaat

Geef de wijziging door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:

 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier financieel nummer".

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag voor Menzis? We hebben een overzicht gemaakt met veelgestelde vragen.

 

Contact

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Stel uw vraag via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.

 

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy