Mondzorg

Informatie voor aanbieders van mondzorg

Zorginkoopbeleid mondzorg 2021
 • Nieuws
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Contact

Nieuws

 • 8 juli 2020

  Merendeel zorgaanbieders kan continuïteitsbijdrage nog aanvragen tot en met 14 juli

  Voor veel zorgaanbieders is dinsdag 14 juli a.s. de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op de algemene continuïteitsbijdrageregeling van de zorgverzekeraars. Om middernacht sluit dan het aanvraagportaal bij VECOZO. De sluiting geldt niet voor zorgaanbieders in de ggz en voor grotere zorgaanbieders waarvoor onlangs regelingen zijn gepubliceerd. Daarnaast is voor enkele specifieke groepen zorgaanbieders de looptijd verlengd.

  lees meer

 • 1 juli 2020

  Publicatie visie op digitalisering

  Vandaag publiceren we onze visie op digitalisering. Een visie die tot stand is gekomen in samenwerking met het zorgveld. Ook sluiten we hiermee aan bij de wens van de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie van VWS om meer digitalisering in de zorg. Menzis zal zich de komende jaren in haar beleid meer op digitalisering gaan richten.

  lees meer

Visie op digitalisering in de zorg

Samen met partijen uit het zorgveld hebben we een visie ontwikkeld op digitalisering in de zorg. U vindt meer informatie over onze visie op onze webpagina.

Visie op digitalisering

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over gegevens in het AGB-register.

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit voor 2020 aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? In het zorginkoopbeleid vindt u de planning en voorwaarden van de contractering.

Voor alle zorgaanbieders die door Menzis gecontracteerd willen worden gelden uitsluitingsgronden, minimumeisen en uitvoeringseisen. Deze inkoopeisen vindt u in de bijlagen 1 t/m 3 van het zorginkoopbeleid. Niet (tijdig) voldoen aan een van de voorwaarden betekent dat Menzis met u geen contract voor 2021 aangaat.

Voldoet u aan de voorwaarden en kunt u conform de planning van het zorginkoopbeleid nog een contract aanvragen? Dien dan uw contractaanvraag in via onderstaand contactformulier. Menzis zal uw aanvraag beoordelen en u zo spoedig mogelijk informeren of deze wordt gehonoreerd. Bij goedkeuring ontvangt u nadere informatie over het verdere contracteerproces. 

Contract aanvragen

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Wat wel en niet vergoed

Menzis betaalt van alle rechtstreekse declaraties het verzekerde deel uit de Basisverzekering uit en de kosten die onder een afgesloten aanvullende (tand)verzekering vallen. Overgebleven kosten int u zelf bij uw patiënten (eigen bijdragen, restitutiekortingen of niet-verzekerde verrichtingen).

Heeft u een module afgesloten voor specifieke behandelingen? Dan neemt Menzis voor die behandelingen het debiteurenrisico van u over voor de wettelijke eigen bijdragen. Declaraties voor jeugd op basis van de Basisverzekering vergoeden we altijd volledig. Restitutiekorting is niet van toepassing op jeugdige verzekerden.

Uniforme declaratieparagraaf

Declaratiewensen tandartsen

Motivaction heeft in opdracht van Menzis het declaratiegedrag en de wensen van tandartsen onderzocht. In deze rapportage vindt u de uitkomsten en aanbevelingen.

De wettelijke eigen bijdragen voor protheses zijn sinds 2017 aangepast:

 • Reparaties en rebasing van alle volledige protheses: eigen bijdrage van 10%
 • Implantaatgedragen prothese onderkaak inclusief mesostructuur: eigen bijdrage van 10%
 • Implantaatgedragen prothese bovenkaak inclusief mesostructuur: eigen bijdrage van 8%
 • Implantaagedragen prothese i.c.m. reguliere prothese, J50,: eigen bijdrage van 17%
 • Reguliere prothese (P-codes): eigen bijdrage 25%

Onderscheid implantologie boven- en/of onderkaak

Om de juiste eigen bijdrage voor de boven- en onderkaak te berekenen moet dat bij een aantal codes extra aangegeven worden in uw declaratie. Voor de bovenkaak vult u indicatie 1 in en voor de onderkaak vult u indicatie 2. De invulinstructie in Vektis is hierdoor aangepast waardoor het bij een aantal prestatiecodes verplicht is om de indicatie boven en/of onderkaak mee te geven. Ook op restitutienota’s moet de indicatie boven en onderkaak vermeld staan. Deze wijziging geldt voor de volgende prestatiecodes:

Door altijd een indicatie 1 of 2 mee te geven in de declaratie of op de restitutienota voorkomt u onnodige administratie door afwijzingen. Vult u de indicatie voor de boven- en/of onderkaak niet in(dus waarde 0 in de elektronische declaratie) dan wordt de declaratie afgewezen.

Implantaatgedragen prothese geen bijzondere tandheelkunde

Vanaf 1 januari 2017 valt de volledige implantaatgedragen prothese en bijkomende mesostructuur niet meer onder bijzondere tandheelkunde maar onder de reguliere aanspraken Basisverzekering net als de reguliere volledige prothese. U dient voor de bedoelde codes het veld ‘Soort Bijzondere Tandheelkunde’ niet meer in te vullen. Is het veld wel ingevuld met een waarde dan wordt door een foutmelding de declaratie afgewezen. Deze wijziging geldt niet voor het plaatsen van de implantaten.

Bij het declareren van behandelingen waarvoor een machtiging is afgegeven of die vallen onder gemaakte moduleafspraken implantologie voor het plaatsen van implantaten is het van belang de juiste voorloopcode in de declaratie te gebruiken. De te gebruiken voorloopcodes zijn:
 • 002 voor implantaten
 • 003 voor bijzondere tandheelkunde
 • 014 voor bijzondere tandheelkunde jeugd
 • 004 voor medisch gecompromitteerd

Zonder voorloopcodes kunnen deze declaraties afgewezen worden wegens wachttijden in de aanvullende verzekering of onterecht slechts gedeeltelijk vergoed worden. Voor een correcte verwerking zijn de voorloopcodes essentieel.

Wijzigingen doorgeven met Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen. Dat doet u via 'Wijzigingen gegevens zorgverlener' in de Vecozo-portal. 

Vecozo portal openen

Wijzigingen doorgeven zonder certificaat

Geef uw praktijkwijzigingen door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:
 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer".

Veelgestelde vragen

Het is erg belangrijk dat u alle wijzigingen met betrekking tot de gegevens van uw praktijk en de daaraan gekoppelde zorgaanbieders laat vastleggen in Vektis. Wanneer uw kwalificaties (bv: verbijzonderingen) niet op uw zorgverlenersnummer in Vektis zijn geregistreerd, zullen mogelijk bepaalde verrichtingscodes uitvallen bij de declaratie. Ook registratie van de kwalificaties van loondienstmedewerkers is van belang. Voor meer informatie over het wijzigen van gegevens in Vektis verwijzen wij u naar de website voor het wijzigen van de agb code. Nadat wijzigingen in Vektis waarneembaar zijn kunt u deze aan ons kenbaar maken via het contactformulier.

Wanneer u een behandeling wilt uitvoeren die niet is opgenomen in de modules dan kunt u daarvoor een machtigingsaanvraag doen. Deze behandeling valt dan verder buiten de moduleafspraken.

Geef dit door via het contactformulier en bij Vektis.

Wanneer verzekerden overstappen naar een verzekering met hogere vergoedingsmogelijkheden dan zijn de in de polisvoorwaarden opgenomen wachttijden van toepassing.

Dat kan, maar de voorgenomen behandelingen dienen vooraf aangevraagd te worden en wanneer uw patiënt met een naturapolis verzekerd is kan er naast de wettelijke eigen bijdrage en het wettelijk eigen risico een restitutiekorting berekend worden van 25% van de gemaakte kosten. Implantologiebehandelingen bovenkaak moeten uitgevoerd worden door een door de NVOI erkend implantoloog of een daarvoor gecontracteerde zorgverlener.

Naar alle veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragen

U kunt ons bellen

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Dan kunt u ons hierover een mail sturen. Vanwege het coronavirus is de afdeling declaratieverwerking telefonisch niet bereikbaar. In het overzicht van e-mailadressen vindt u het e-mailadres van uw zorgsoort.

Voor machtigingsvragen met betrekking tot vervoer, palliatieve zorg en calamiteiten in het buitenland kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 50. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Voor vragen over uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 00. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Wilt u de AGB-code van de praktijk of van u als zorgverlener bij de hand houden?

Contactformulier

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.