Actueel

Wijkverpleging

Bijeenkomsten Zorginkoopbeleid Wijkverpleging en ELV 2019

Publicatiedatum 8 mei 2018
Op 1 april j.l. hebben we ons zorginkoopbeleid 2019 gepubliceerd voor Wijkverpleging en Eerstelijnsverblijf. We gaan graag met u in gesprek om ons zorginkoopbeleid toe te lichten. Hiervoor organiseren we 2 bijeenkomsten:

  • woensdag 6 juni 2018 van 09:30 tot 11:30 uur in Wageningen, Menzis kantoor, Lawickse Allee 130 (aanmelden uiterlijk 3 juni)
  • woensdag 13 juni 2018 van 10:00 tot 12:00 uur in Groningen, Menzis kantoor, Winschoterdiep 70 (aanmelden uiterlijk 10 juni)

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomsten met maximaal 2 personen per organisatie.

Aanmelden

 

Declareren PGB indicatie en evaluatie 2018

Publicatiedatum 6 december 2017
Menzis gaat ook voor 2018 de prestatiecode 1008, PGB indicatie en evaluatie niet apart inkopen. Voor iedere gecontracteerde aanbieder is de prestatiecode ingeregeld voor declaratie. De code 1008 kan met de volgende 5-minutentarieven gedeclareerd worden op basis van de Benchmarkscore die terug te vinden is in de budgetbrief.

I = € 6,41
II = € 6,33
III = € 5,92

Voor niet-gecontracteerde aanbieders gelden de restitutievergoedingen, die te vinden zijn op onze website bij vergoedingen Verpleging en Verzorging.

Presentaties bijeenkomst wijkverpleging

Publicatiedatum 17 oktober 2017
Wijkverpleegkundigen en Menzis hebben een gezamenlijk belang om goede zorg en ondersteuning te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Daarvoor is het nodig om met elkaar in gesprek te gaan, kennis van de praktijk te delen en actuele thema’s te bespreken. Dat doet Menzis al enige jaren met wijkverpleegkundigen. Dit jaar organiseerden we per kernregio een bijeenkomst met als thema: samenwerken. De laatste bijeenkomst was op 9 oktober in Enschede. Hier vindt u de presentaties:.

Uitvoeringseis Kwaliteitsregister V&V contractering 2018-2019

Menzis heeft naar aanleiding van veelgestelde vragen de uitvoeringseis rondom het kwaliteitsregister V&V in de zorginkoop 2018 aangepast.

Declaratieprotocol 2018

Publicatiedatum 11 september 2017
Menzis heeft haar declaratieprotocol 2018 gepubliceerd behorend bij het contract 2018.

Nieuwsbrief juli 2017

Publicatiedatum 10 juli 2017
In deze nieuwsbrief leest u meer over het digitale contracteerproces, het AGB register, Zorginkoop Verpleging & Verzorging 2018: module sociale infrastructuur, casemanagement en ketenzorg dementie, medische kindzorg en declareren PGB indicatie en evaluatie.

Bijeenkomsten inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Menzis

Publicatiedatum 15 juni 2017
Menzis heeft 1 april j.l. haar zorginkoopbeleid 2018 gepubliceerd. Om ons beleid toe te lichten en eventuele vragen daarover te beantwoorden heeft Menzis meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Hieronder vindt u de presentaties die bij deze bijeenkomsten zijn gebruikt. 

 

Contractering Wijkverpleging via VECOZO

Publicatiedatum 20 april 2017
In verband met een wijziging in het digitale contracteerproces voor 2018 gaat Menzis in 2017 gebruik maken van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hiervoor is het van belang dat u als tekenbevoegde in het bezit bent van een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat, voorzien van de juiste autorisatie voor het Zorginkoopportaal.

Aanmelden bijeenkomst wijkverpleging

Publicatiedatum 14 april 2017
Met de overheveling van verpleging en verzorging naar de zorgverzekeringswet, in 2015, is er veel veranderd. Het (overheids-)beleid richt zich op langer thuis wonen, met onder andere volop aandacht voor mantelzorg. Wijkverpleegkundigen en Menzis hebben daarin een gezamenlijk belang. We zetten ons beiden in voor goede zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Menzis doet dit via haar zorginkoopbeleid. Kennis van de praktijk is daarbij onontbeerlijk. Daarom gaan we graag het gesprek aan en zoeken we de samenwerking met onze klanten en met u als wijkverpleegkundige.

In 2014 heeft Menzis bijeenkomsten georganiseerd over het PGB in de zorgverzekeringswet. Dit heeft geleid tot een laagdrempeliger contact tussen wijkverpleegkundigen en Menzis, en daarmee tot verbetering voor onze klanten, uw cliënten.

Afgelopen jaar spraken we met elkaar over de samenhang tussen Zvw, WMO en Wlz. Het blijkt niet altijd even gemakkelijk te zijn om een cliënt door te verwijzen naar het juiste loket, maar de basis van een passende oplossing ligt in een goede samenwerking tussen professionals. Een goede reden om dit jaar voort te borduren op het thema ‘samenwerken’. Daarom willen we u graag van harte uitnodigen voor één van onze bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten bieden we ook een aantal interessante workshops aan.


Programma

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • Dit jaar verdelen we de groep in tweeën. De ene groep start plenair, de andere groep begint met een workshop. Halverwege wisselen we om. Elk programmaonderdeel duurt ongeveer een uur en 15 minuten. 
  • In het plenaire deel gaan beleidsmedewerkers van Menzis met u in gesprek over relevante thema’s voor de dagelijkse beroepsuitoefening. Er zal kennisoverdracht zijn over landelijke wet- en regelgeving en de uitvoering zoals Menzis die hieraan geeft. Daarnaast is er ruimte voor wijkverpleegkundigen om vragen te stellen. Er is hier uiteraard ruimte voor discussie.
  • Daarna volgen workshops. U kunt kiezen uit 4 workshops. Ook de workshops staan in het teken van samenwerken, samenwerken met uw cliënt en zijn netwerk, met andere professionals in de eerstelijn en met het regionale ziekenhuis. We proberen rekening te houden met ieders voorkeur, maar vol=vol. Dat kan betekenen dat u niet naar de workshop van eerste voorkeur kunt.

Aan het eind van het programma heeft u kennis van wat er binnen de Zvw onder hulpmiddelen wordt verstaan, welke rol u kunt spelen in het aanvragen hiervan en hoe u, indien de situatie daar om vraagt, gemotiveerd kunt afwijken. Daarnaast krijgt u meer inzicht in de ontwikkelingen in uw regio op het gebied van samenwerking in de eerstelijn en de het eerstelijnsverblijf. U zult meer handvatten hebben over uw rol en de zorginhoudelijke kennis die u kunt inbrengen.

 

Publicatie zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op Zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

Wijzigingen in verzekeringen 2017

Publicatiedatum 22 december 2016
Zoals u van ons gewend bent op het einde van het jaar, hebben we de wijzigingen voor 2017 in de Basisverzekering, in de Aanvullende verzekeringen en andere relevante informatie over Menzis voor u op een rij gezet.

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Publicatiedatum 22 december 2016
Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Najaarsnieuws november 2016

Publicatiedatum 21 november 2016
In deze nieuwsbrief lees je meer over declareren in 2017, declareren van PGB indictiestelling, nieuwe prestatie Eerstelijns verblijf (ELV), publicatie op Zorgvinder en het wijzigen van je gegevens bij VECOZO en Vektis.

Nieuwsbrief mei 2016

Publicatiedatum 26 mei 2016

In deze nieuwsbrief leest u meer over de huishoudelijke zorg door wijkverpleegkundigen, het opzetten van een klankbordgroep, het beleid omtrent 24 uurs zorg, PGB indicaties en MSVT, experimenten met een afwijkende bekostiging, onderlinge dienstverlening en een aantal onderwerpen over declareren en administratie. 

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 april 2016
Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt. 

(Wettelijke) wijzingen 2016

Publicatiedatum 9 december 2015
Per 1 januari 2016 zijn er veranderingen in de Basisverzekering en de aanvullende (tand)verzekeringen. De veranderingen in de dekking van de Basisverzekering zijn door de overheid bepaald. Gecontracteerde zorgaanbieders zijn hierover medio december per e-mail over geïnformeerd. Hieronder vindt u belangrijke wijzigingen voor uw zorgsoort. Bekijk daarnaast ook de themapagina ‘veranderingen 2016’ voor meer informatie.

Menzis brengt de medicatiebeoordeling vanaf 1 januari 2016 niet ten laste van het eigen risico van de patiënt. We willen hiermee de apothekers en huisartsen de ruimte bieden om ook in het begin van het jaar medicatiebeoordelingen te declareren, als de patiënt nog niet zijn eigen risico heeft opgebruikt. Voor medicatiebeoordeling zijn door de beroepsgroepen richtlijnen opgesteld. Menzis hanteert de richtlijnen als uitgangspunt voor vergoeding.


Ondertekening contract

Publicatiedatum 29 oktober 2015
De termijn om het contract Wijkverpleging 2016 via de digitale portal te ondertekenen is verschoven. U dient het contract uiterlijk vóór 5 november 2015, 23:59 uur te ondertekenen.

Declaratieprotocol 2016

Publicatiedatum 2 oktober 2015
Menzis heeft haar declaratieprotocol 2016 gepubliceerd behorend bij het contract 2016. Naar het protocol.

Presentaties kader Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Publicatiedatum 29 mei 2015
Op 21 en 28 mei 2015 presenteerde Menzis het voorgenomen inkoopbeleid 2016 voor de Wijkverpleging. De presentaties kunt u hieronder downloaden. Nadrukkelijk geldt dat aan de presentatie geen rechten kunnen worden ontleend.

Informatie over de inkoopprocedure wijkverpleging 2016

publicatiedatum 5 mei 2015
Wij nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst over de inkoopprocedure wijkverpleging 2016. De bijeenkomsten vinden plaats op 21 mei te Wageningen (locatie Menzis: Lawickse Allee 130) en 28 mei te Zwolle (locatie Buitensociëteit: Stationsplein 1). Beide bijeenkomsten duren van 14:00 tot 16:00 uur, de inloop is vanaf 13.30 uur. U kunt met maximaal 2 personen deelnemen.

Wijzigingen binnen de inkooporganisatie

publicatiedatum 5 mei 2015
Verder brengen wij u bij deze op de hoogte van wijzigingen binnen onze inkooporganisatie. Vanaf 1 april j.l. zijn de volgende medewerkers benoemd die zich zullen bezig houden met het vormgeven van het beleid en uitvoering van de inkoop wijkverpleging:


Algreet Tamminga Productexpert
Marcel Bosma Senior zorginkoper wijkverpleging regio Noord (Groningen)
Olivier van Noort Senior zorginkoper wijkverpleging regio Oost (Twente/Achterhoek)

Per 1 juni a.s. start ook Rachel Mosselaar- de Blaeij (adviserend wijkverpleegkundige)

Voor de regio Midden (Arnhem, de Liemers, Gelderse Vallei, rivierengebied) zoeken wij nog naar een geschikte kandidaat voor de functie van senior zorginkoper wijkverpleging.

De senior inkopers voeren het relatiebeheer uit van zorgaanbieders met een budgetplafond van minimaal                 €2.000.000. Heeft u vragen, dan vindt u op de contactpagina van de website alle contactgegevens.

Inkoopbeleid 2016

publicatiedatum 1 april 2015
Vanaf 2016 geldt een wettelijke verplichting om het inkoopbeleid op 1 april te publiceren. Menzis heeft samen met de andere verzekeraars besloten om de contouren van het inkoopbeleid 2016 al op 1 april 2015 te publiceren. U kunt deze kaders vinden bij Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de wijkverpleegkundige zorg, het stellen van indicaties, het opstellen van een zorgplan en dergelijke? We hebben een overzicht samengesteld van veel gestelde vragen.

Nieuwsbrief en extra bijeenkomst

publicatiedatum 5 maart 2015
Met grote tevredenheid kijken we terug op de bijeenkomsten bij Menzis op 26, 27 januari of 5 februari in respectievelijk Groningen, Enschede of Wageningen. Op deze druk bezochte bijeenkomsten hebben wijkverpleegkundigen met elkaar van gedachten gewisseld over wijkverpleging in 2015, maar ook over wijkverpleging op de langere termijn. Duidelijk is geworden dat er nog een flink aantal vragen zijn over allerlei relevante onderwerpen, nu de extramurale verpleging en verzorging niet meer onder de AWBZ valt, maar onder de Zorgverzekeringswet. In een speciale nieuwsbrief komen die onderwerpen uitgebreider aan de orde, evenals de presentaties en de antwoorden op de veel gestelde vragen. Lees de nieuwsbrief.

Vanwege de vele aanmeldingen hebben we op de afgelopen bijeenkomsten een stop moeten zetten. Daarom organiseren we op 19 maart a.s. van 14.00 tot 17.00 uur een extra bijeenkomst in Zwolle (Mercure Zwolle, Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle). Bijeenkomst gemist? Dan ben je alsnog van harte welkom om onze lange termijn ambities en de uitvoering van de wijkverpleegkundige zorg in 2015 samen te bespreken. Aanmelden kan via wijkverpleging@menzis.nl.

Casemanagement Dementie - update

publicatiedatum 3 maart 2015
Menzis wil u op de hoogte stellen van een aantal verwachtingen die we hebben in het kader van casemanagement dementie en ketenzorg dementie binnen de aanspraak Wijkverpleging. Er zijn in de afgelopen maanden verschillende signalen binnengekomen bij Menzis over de overname van casemanagement dementie door reguliere wijkverpleegkundigen. Omdat casemanagement dementie onderdeel is van de aanspraak Wijkverpleging, is het van belang dat deze zorg op een juiste manier geleverd wordt. Omdat het Menzis Zorgkantoor de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in de verschillende dementie ketens, willen we dat deze zorg ook in het overgangsjaar goed geborgd wordt.

Onderstaande brief hebben we op maandag 2 maart 2015 verstuurd naar alle gecontracteerde zorgaanbieders. Hierin kunt u de standpunten en verwachtingen van Menzis nalezen over casemanagement dementie en ketenzorg dementie. Bij eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen via wijkverpleging@menzis.nl.

Regiobijeenkomsten voor wijkverpleegkundigen

publicatiedatum 12 februari 2015
Om de uitvoering van de wijkverpleegkundige zorg in 2015 te bespreken, heeft Menzis onlangs speciale bijeenkomsten voor wijkverpleegkundigen georganiseerd. Verheugd hebben we kunnen constateren dat de belangstelling op 26 januari in Groningen, 27 januari in Enschede en 5 februari in Wageningen onverminderd groot is geweest. Hieronder vindt u de inhoud van de presentaties. Komende tijd publiceren we op deze website eveneens een impressie van de workshops en een overzicht van vragen en antwoorden.

Archief

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy