Volgende stap in waardegerichte zorginkoop: start inkooptraject angst en depressie

publicatiedatum 11 juni 2018

Samen met zorgaanbieders wil Menzis in 2019 de volgende stappen zetten op weg naar meer waardegerichte zorg. Daarbij willen we de waarde voor de patiënt centraal stellen volgens de Value Based Health Care principes. We vinden dat zorgaanbieders transparant moeten zijn over hun uitkomsten en laten zien dat ze permanent verbeteren. Daar wordt de klant beter mee geholpen en op de lange termijn kunnen we de kosten hiermee verminderen. We zien waardegericht zorg inkopen dan ook als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden en uw patiënten. 
Vanaf 2019 starten we met het maken van afspraken over waardegerichte zorg voor de behandeling van angst en depressie. Eerder hebben we samen met diverse externe partijen de bouwstenen besproken voor een waardegericht inkoopcontract. Mede naar aanleiding van deze input hebben we een (concept) inkoopdocument opgesteld. Lees meer.

Contractering 2018 van start

publicatiedatum 21 september 2017

Deze week start de contractering voor het jaar 2018 voor vrijgevestigden. Via een nieuwsbrief zijn de gecontracteerde partijen geïnformeerd over de veranderingen in het contracteringsproces ten opzichte van de contractering voor wat betreft het jaar 2017.Het betreft in hoofdzaak een drietal onderwerpen, namelijk de contractering via VECOZO, de wijziging van tariefpercentages en de aanpassing in de berekening van het budgetplafond 2018. Lees de nieuwsbrief en bekijk de documenten.

Nieuwe versie Zorginkoopbeleid GGZ 2018

Publicatiedatum 11 juli 2017
Op 27 juni hebben we een nieuwe versie van het zorginkoopbeleid GGZ 2018 gepubliceerd. In deze versie zijn de wijzigingen ten opzichte van de 1 april versie opgenomen. 

Verder is er op 11 juli een nieuwsbrief verstuurd waarin o.a de nieuwe manager GGZ zich aan u voorstelt.

Contractering via VECOZO

Publicatiedatum 18 mei 2017
In verband met een wijziging in het digitale contracteerproces voor 2018 gaat Menzis in 2017 gebruik maken van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hiervoor is het van belang dat u als tekenbevoegde in het bezit bent van een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat, voorzien van de juiste autorisatie voor het Zorginkoopportaal.

Aanlevering ROM-gegevens aan SBG

Publicatiedatum 3 mei 2017

Naar aanleiding van Kamervragen is door de minister van VWS op 23 maart 2017 aangegeven dat de huidige wijze waarop ROM-gegevens worden aangeleverd bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) (namelijk middels dubbel pseudonimiseren) geen anonimiseringsmethode is, maar een beveiligingsmaatregel om privacyrisico’s te verkleinen. Dit betekent dat volgens de Autoriteit Persoonsgegevens deze gepseudonimiseerde data nog steeds persoonsgegevens zijn waarop alle regels van de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn. Door dit standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens mogen de ROM data dus alleen worden verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor is. Op dit moment is uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene de enige wettelijke grondslag voor het aanleveren van ROM-data aan SBG. De minister heeft daarom besloten om te onderzoeken of nadere wetgeving nodig is om de doorontwikkeling van kwaliteit binnen de GGZ te blijven ondersteunen. 


Naar aanleiding van bovenstaande heeft GGZ Nederland haar leden per direct geadviseerd de aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ te staken tot het moment waarop er een aanvullende wettelijke voorziening is getroffen. Wel wordt geadviseerd om het gebruik van ROM als ondersteunend instrument voor het verlenen van goede zorg in te blijven zetten en zodoende te blijven registreren. 


Op dit moment vindt op landelijk niveau overleg plaats over de ontstane situatie. Hierbij worden verschillende opties onderzocht. Tot het moment dat hier meer duidelijkheid over ontstaat, volgt Menzis de lijn van “wel registreren, niet aanleveren”. Dit aangezien de juridische basis voor het aanleveren van ROM-data op dit moment ontbreekt. Dit betekent dat in tegenstelling tot hetgeen in de overeenkomst 2017 is opgenomen, er voorlopig geen ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ hoeven te worden aangeleverd.  


Publicatie zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op Zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

Checklist langdurige GGZ

Publicatiedatum 2 maart 2017
Onderstaand vindt u de checklist langdurige GGZ en de bijbehorende handleiding.

Eindafrekening vrijgevestigden

Publicatiedatum 1 maart 2017
Binnenkort start de verzending van de eindafrekening 2014. Wanneer de eindafrekening voor u van toepassing is, ontvangt u vóór 1 mei 2017 bericht van ons met meer informatie over de vaststelling van de vordering.

Wijzigingen in verzekeringen 2017

Publicatiedatum 22 december 2016
Zoals u van ons gewend bent op het einde van het jaar, hebben we de wijzigingen voor 2017 in de Basisverzekering, in de Aanvullende verzekeringen en andere relevante informatie over Menzis voor u op een rij gezet.

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Publicatiedatum 22 december 2016
Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Maximumtarieven 2017 curatieve GGZ

Publicatiedatum 27 oktober 2016

Zoals u wellicht vernomen heeft, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de maximumtarieven voor 2017 voor de curatieve GGZ opnieuw vastgesteld (Tariefbeschikking TB/REG-17600-03). Daarnaast biedt de NZa zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid om afspraken te maken over een eventuele verrekening van de GGZ-tarieven in 2014 en 2015 via een hersteltarief in 2017. De tarieven voor 2014 en 2015 blijven ongewijzigd. Er vindt geen verrekening met terugwerkende kracht plaats. De nieuwe Tariefbeschikking is een gevolg van de uitspraak van het CBB. 

De nieuwe Tariefbeschikking heeft grote gevolgen en levert een administratief ingewikkelde situatie op. Zorgverzekeraars hebben het voornemen bezwaar en beroep aan te tekenen tegen deze Tariefbeschikking. Ook wordt een voorlopige voorziening aangevraagd om schorsende werking van de Tariefbeschikking te bewerkstelligen. Voor de overeenkomst 2017 gaan we vooralsnog uit van de tarieven zoals deze in juli door de NZa zijn vastgesteld, aangezien deze tarieven het uitgangspunt waren bij de contractering. Verder wachten we de uitkomst van de rechtszaken af.

 

Definitief zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 juli 2016

In vervolg op de publicatie van de kaders inkoopbeleid op 1 april, heeft Menzis het definitieve inkoopbeleid GGZ 2017 vastgesteld. 

Aanvraag overeenkomst 2017 nieuwe zorgaanbieders

Publicatiedatum 1 april 2016
Zorgaanbieders die in 2016 geen overeenkomst met Menzis hebben en voor 2017 wel in aanmerking willen komen voor een overeenkomst, dienen zich hiervoor uiterlijk 1 juni 2016 aan te melden via het contactformulier. Het contactformulier vindt u onderaan de pagina met veelgestelde vragen. Indien u zich na 1 juni 2016 meldt, komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst in 2017.

Indien u voor 2016 wel met Menzis een overeenkomst bent aangegaan, ontvangt u vanuit Menzis voor 2017 weer een aanbod waarmee u een overeenkomst kunt aanvragen. Wanneer u dit aanbod kunt verwachten, wordt aangegeven in het zorginkoopbeleid 2017. Dit beleid is op 1 april 2016 gepubliceerd.

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 april 2016
Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor  nu en de toekomst.  Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt.

(Wettelijke) wijzigingen 2016

Per 1 januari 2016 zijn er veranderingen in de Basisverzekering en de aanvullende (tand)verzekeringen. De veranderingen in de dekking van de Basisverzekering zijn door de overheid bepaald. Gecontracteerde zorgaanbieders zijn hierover medio december per e-mail over geïnformeerd. Hieronder vindt u belangrijke wijzigingen voor uw zorgsoort. Bekijk daarnaast ook de themapagina ‘veranderingen 2016’ voor meer informatie.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de (medische specialistische) zorg voor kinderen met ADHD of andere gedragsstoornissen niet meer vergoed vanuit de Basisverzekering. Deze zorg valt onder de Jeugdwet. De Jeugdwet wordt door de gemeenten uitgevoerd.

In Nederland hebben 22.0000 kinderen de diagnose ADHD. In 2014 was de conclusie van VWS en ZiNL dat de behandeling van ADHD tot de Jeugdwet behoort, ongeacht of een kinderarts of bijvoorbeeld een psychiater de behandeling uitvoert. Omdat gemeenten te weinig tijd hadden om de inkoop van deze zorg per 2015 alsnog te realiseren, hebben VNG, VWS en zorgverzekeraars met elkaar afgesproken dat zorgverzekeraars deze ADHD-zorg nog voor één jaar namens gemeenten inkopen. Vanaf 1 januari 2016 gaat deze zorg wèl over naar de gemeenten en vervalt de vergoeding vanuit de Basisverzekering.

Ambulancevervoer bij jeugd GGZ viel in 2015 onder de gemeente. Dit besluit is door VWS teruggedraaid. Ook in 2016 zal het ambulancevervoer bij jeugd-GGZ onderdeel zijn van de Basisverzekering. 

Ambulancevervoer jeugd GGZ onder Basisverzekering
Met de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het noodzakelijke vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden, waaronder het ambulancevervoer bij jeugd-ggz (artikel 2.3, tweede lid, Jeugdwet). In de uitvoering is echter de situatie ontstaan waarin gemeenten het ambulancevervoer voor jeugd-ggz niet hebben ingekocht en de zorgverzekeraars die zorg zijn gaan vergoeden, zonder dat het bij die prestatie om verzekerde Zvw-zorg betreft. 

Complexiteit
Bij nader inzien blijkt dit ook de meest wenselijke situatie. Omdat gemeenten weliswaar veel ervaring hebben met zittend vervoer, maar niet met ambulance vervoer, kan de inkoopvan het ambulancevervoer zeer complex zijn en een grote administratieve last meebrengen, terwijl het decentraliseren van ambulancevervoer voor jeugd-ggz naar de gemeente geen inhoudelijke of efficiencyvoordelen oplevert voor cliënten, gemeenten, zorgverzekeraars of vervoerders. Bovendien is bij de contractering van ambulancevervoer nooit een onderscheid gemaakt in leeftijdscategorieën of vervoersdoel. 

Overheveling naar ZVW
Met het voorliggende wijzigingsbesluit wordt het Bzv met terugwerkende kracht zodanig aangepast, dat het noodzakelijke ambulancevervoer bij jeugd-ggz alsnog als verzekerde prestatie in de zin van de Zvw wordt aangemerkt. Hierdoor wordt de overheveling van het ambulancevervoer bij jeugd-ggz teruggedraaid en kan de vergoeding van dit ambulancevervoer door de zorgverzekeraars rechtmatig plaatsvinden. Ook vanaf 2016 zal het ambulancevervoer bij jeugd-gzz onderdeel blijven van het verzekerde pakket.

Het Zorginstituut Nederland heeft bepaald dat zorgverzekeraars de spécialité producten Nardil ® en Parnate ® niet meer mogen vergoeden, maar wel de magistrale bereidingen. Deze geneesmiddelen worden gebruikt bij depressies en angststoornissen. Tot 1 april 2016 geldt een overgangstermijn. Tot die tijd worden de spécialité producten ook vergoed.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy