Actueel

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Publicatie zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op Zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

Wijzigingen in verzekeringen 2017

Publicatiedatum 22 december 2016
Zoals u van ons gewend bent op het einde van het jaar, hebben we de wijzigingen voor 2017 in de Basisverzekering, in de Aanvullende verzekeringen en andere relevante informatie over Menzis voor u op een rij gezet.

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Publicatiedatum 22 december 2016
Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 april 2016
Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt. 

(Wettelijke) wijzigingen 2016

Publicatiedatum 9 december 2015
Per 1 januari 2016 zijn er veranderingen in de Basisverzekering en de aanvullende (tand)verzekeringen. De veranderingen in de dekking van de Basisverzekering zijn door de overheid bepaald. Gecontracteerde zorgaanbieders zijn hierover medio december per e-mail over geïnformeerd. Hieronder vindt u belangrijke wijzigingen voor uw zorgsoort. Bekijk daarnaast ook de themapagina ‘veranderingen 2016’ voor meer informatie.


Behandeling voor cliënten met een zintuiglijke beperking van AWBZ naar Zvw

Op 1 januari 2015 gaat de extramurale behandeling van zintuiglijk gehandicapten (ZG) over van de AWBZ naar de Zvw. Deze overheveling maakt onderdeel uit van de Hervorming langdurige zorg (Hlz). Eén van de uitgangspunten van de hervorming is dat de samenleving mensen meer mogelijkheden biedt om regie te voeren over hun eigen leven. Wie zorg nodig heeft moet daar zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving gebruik van kunnen maken.

Welke zorg

De zorg die vanuit de AWBZ naar de Basisverzekering wordt overgeheveld betreft multidisciplinaire zorg in verband met:
  • Een visuele beperking;
  • Een auditieve beperking;
  • Een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelstoornis of een combinatie van deze beperkingen, bestaande uit diagnostisch onderzoek, interventies die zich richten op het psychisch leren omgaan met de handicap en interventies die de beperking opheffen of compenseren en daarmee de zelfredzaamheid vergroten. 

2015 is een overgangsjaar

De extramurale behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking is per 1 januari 2015 formeel wettelijk verankerd in de Zvw en wordt daarmee uitgevoerd door zorgverzekeraars. De totale transformatie van de ZG zal echter een meerjarig proces zijn. Vanwege het beperkte tijdspad voor de overheveling en de implementatie van de aanspraak ZG, wordt 2015 beschouwd als overgangsjaar. Het doel daarbij is om continuïteit van zorg, (financiële) risicobeheersing en praktische uitvoerbaarheid zoveel als mogelijk te realiseren. Voor de ZG zullen er zoveel mogelijk landelijke afspraken worden gemaakt. Wat in 2015 verandert is de financiering van het vervoer van en naar de behandeling.

Vervoer

Vanaf 1 januari 2015 regelen de instellingen niet langer het vervoer voor cliënten van en naar de behandeling. Dat betekent dat (ouders van) cliënten zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren van vervoer. Cliënten die blind, slechtziend of rolstoelgebonden zijn kunnen een aanvraag doen voor vergoeding van vervoer bij Menzis. Indien men vanaf 1 januari 2015 gebruik maakt van de Regeling Zittend Ziekenvervoer dan geldt een eigen bijdrage van €97 per kalenderjaar. Dit geldt voor alle leeftijden. Bekijk meer informatie op de website van klanten.

Ondersteuning maatschappelijk functioneren

De ondersteuning bij maatschappelijk functioneren (ook wel begeleiding genoemd) wordt vanaf 2015 overgeheveld naar de WMO. Hieronder vallen ook de diensten van de een doventolk. Cliënten kunnen hiervoor terecht bij hun gemeente.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.