Actueel

Zieken- en ambulancevervoer

Wijzigingen in verzekeringen 2017

Publicatiedatum 22 december 2016
Zoals u van ons gewend bent op het einde van het jaar, hebben we de wijzigingen voor 2017 in de Basisverzekering, in de Aanvullende verzekeringen en andere relevante informatie over Menzis voor u op een rij gezet.

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Publicatiedatum 22 december 2016
Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

(Wettelijke) wijzigingen 2016

Publicatiedatum 9 december 2015
Per 1 januari 2016 zijn er veranderingen in de Basisverzekering en de aanvullende (tand)verzekeringen. De veranderingen in de dekking van de Basisverzekering zijn door de overheid bepaald. Gecontracteerde zorgaanbieders zijn hierover medio december per e-mail over geïnformeerd. Hieronder vindt u belangrijke wijzigingen voor uw zorgsoort. Bekijk daarnaast ook de themapagina ‘veranderingen 2016’ voor meer informatie.

Ambulancevervoer bij jeugd-GGZ viel in 2015 onder de gemeente. Dit besluit is door VWS teruggedraaid. Ook in 2016 zal het ambulancevervoer bij jeugd-GGZ onderdeel zijn van de Basisverzekering. 

Ambulancevervoer jeugd GGZ onder Basisverzekering
Met de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het noodzakelijke vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden, waaronder het ambulancevervoer bij jeugd-ggz (artikel 2.3, tweede lid, Jeugdwet). In de uitvoering is echter de situatie ontstaan waarin gemeenten het ambulancevervoer voor jeugd-ggz niet hebben ingekocht en de zorgverzekeraars die zorg zijn gaan vergoeden, zonder dat het bij die prestatie om verzekerde Zvw-zorg betreft.

Complexiteit
Bij nader inzien blijkt dit ook de meest wenselijke situatie. Omdat gemeenten weliswaar veel ervaring hebben met zittend vervoer, maar niet met ambulance vervoer, kan de inkoop van het ambulancevervoer zeer complex zijn en een grote administratieve last meebrengen, terwijl het decentraliseren van ambulancevervoer voor jeugd-ggz naar de gemeente geen inhoudelijke of efficiencyvoordelen oplevert voor cliënten, gemeenten, zorgverzekeraars of vervoerders. Bovendien is bij de contractering van ambulancevervoer nooit een onderscheid gemaakt in leeftijdscategorieën of vervoersdoel.

Overheveling naar ZVW
Met het voorliggende wijzigingsbesluit wordt het Bzv met terugwerkende kracht zodanig aangepast, dat het noodzakelijke ambulancevervoer bij jeugd-ggz alsnog als verzekerde prestatie in de zin van de Zvw wordt aangemerkt. Hierdoor wordt de overheveling van het ambulancevervoer bij jeugd-ggz teruggedraaid en kan de vergoeding van dit ambulancevervoer door de zorgverzekeraars rechtmatig plaatsvinden. Ook vanaf 2016 zal het ambulancevervoer bij jeugd-gzz onderdeel blijven van het verzekerde pakket.

Vanaf 1 januari 2015 is de intensieve kindzorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten overgeheveld naar de Zvw. Onder de prestatie “wijkverpleging” van artikel 2.10 van het Bzv valt ook een deel van de intensieve kindzorg. Het gaat hierbij om zorg aan minderjarigen met ernstige medische problematiek die onder de verantwoordelijkheid staan van een medisch specialist of kinderarts. De verzekerde zorg kan bij intensieve kindzorg naast de benodigde verpleging en verzorging ook bestaan uit het vervoer van en naar het verpleegkundig kinderdagverblijf.

Nieuwe categorie
Bij de overheveling van de intensieve kindzorg is beoogd om het vervoer voor alle kinderen die dat nodig hebben in de Zvw onder te brengen. Met de voorgestelde wijziging van artikel 2.14 Bzv wordt daarom een nieuwe categorie toegevoegd, zodat duidelijk is dat kinderen die zorg ontvangen vanuit de aanspraak wijkverpleging (als onderdeel van de intensieve kindzorg, artikel 2.10, tweede lid, Bzv) recht hebben op het vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf, indien medisch noodzakelijk. Door deze toevoeging wordt op structurele manier geregeld dat het vervoer bij intensieve kindzorg tot het op grond van de zorgverzekering te verzekeren pakket behoort. Er geldt een aanvraagprocedure.

Bekostiging
Ook in de bekostiging van het vervoer bij intensieve kindzorg vindt vanaf 2016 een verandering plaats. In 2015 werd dit zittend ziekenvervoer namelijk nog bekostigd vanuit de aanspraak wijkverpleging. In 2016 zal de bekostiging van het vervoer van deze groep plaatsvinden op basis van de prestatie zittend ziekenvervoer.

Anders dan bij vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf is bij een kinderhospice sprake van verblijf. Vervoer van en naar een kinderhospice valt daarom niet onder het zittend ziekenvervoer in verband met verpleging en verzorging.

Eigen bijdrage
Voor het zittend ziekenvervoer bij intensieve kindzorg geldt een bijdrageplicht voor de ouders van het kind dat het vervoer ontvangt. In 2016 geldt een eigen bijdrage van €98 per kalenderjaar. Kijk voor meer informatie bij de vergoedingen met (rolstoel) taxivervoer


Brochure Zittend Ziekenvervoer

Menzis heeft een brochure “Zittend ziekenvervoer” ontwikkeld. In deze brochure staat in welke gevallen de patiënt/klant recht heeft op (vergoeding van de kosten van) vervoer, hoeveel er wordt vergoed en wat de patiënt moet doen om vervoer aan te vragen. De brochure is met name bedoeld voor Menzis verzekerden, maar mogelijk kan het u ook helpen.

Bestellen brochure of aanvraagformulier

De brochure en/of het aanvraagformulier zijn te bestellen door een e-mail te sturen naar onze afdeling Outputcenter via het e-mailadres iomfrontoffice@menzis.nl. Vermeld bij uw bestelling of het gaat om de brochure 'Zittend ziekenvervoer 2017'.


Heeft u nog vragen?
Heeft u inhoudelijke vragen? Stuurt u dan een e-mail naar machtigingen.vervoer@menzis.nl. Heeft u vragen over de totstandkoming van de brochure? Stuurt u dan een e-mail naar schotsman.j@menzis.nl.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.