Behandelindex

Uitleg en de laatste ontwikkelingen

Let op! Spiegelinformatie fysiotherapie 2018

U bent van ons gewend om eind maart spiegelinformatie over een geheel jaar, in dit geval over geheel 2018, te ontvangen. In het hoofdlijnenakkoord voor paramedische zorg
hebben wij afspraken gemaakt over het verbeteren van de methodiek van de behandelindex. Samen met andere partijen werken wij hier momenteel hard aan.

Wij streven ernaar om de overstap de maken naar één “landelijke” behandelindex, gebaseerd op de data van vrijwel alle zorgverzekeraars. Wij hopen u hier in juni 2019 verder over te kunnen informeren. Tot die tijd versturen wij nog geen spiegelinformatie over geheel 2018.

Wat is de behandelindex? 

Sinds 2018 heeft Menzis een uniforme behandelindex ingevoerd voor fysiotherapie. De behandelindex laat de verhouding zien tussen het gemiddeld aantal behandelingen van uw praktijk en die van andere fysiotherapiepraktijken (bij een gelijksoortige aandoening).

Zorginkoopbeleid 2019

Begin oktober 2018 hebben we met een kleine groep fysiotherapeuten een open dialoog gevoerd over onder andere de behandelindex. Op basis van uitvoeringsproblemen zoals fysiotherapeuten die ervaren, hebben we een paar aanpassingen gedaan in het zorginkoopbeleid 2019, waaronder de inzet van de behandelindex. We willen de behandelindex primair gebruiken als verbeterinstrument om doelmatigheid te verhogen. We gaan de behandelindex nog verder ontwikkelen, maar gebruiken de indexcijfers in 2019 niet als afrekeninstrument, maar als signaal voor verbeterruimte.

Invoering vanaf 2018 en verder

Op 31 maart 2017 publiceerde Menzis het inkoopbeleid voor 2018. Daarin kondigden we aan de geleverde zorg per zorgaanbieder inzichtelijk te willen maken via de behandelindex. Diverse kenmerken die buiten de invloedssfeer van de behandelaar liggen, zijn in de ogen van Menzis toch relevant voor de geleverde fysiotherapeutische zorg. Vanaf het contractjaar 2018 gaat Menzis gebruikmaken van de gevalideerde uniforme methodiek voor fysiotherapie. Door deze behandelindex krijgt u als zorgaanbieders en wij als zorgverzekeraar meer informatie over de praktijkvoering. Dit vormt onder andere de basis om met elkaar in gesprek te gaan over doelmatigheid.

In de overeenkomst vanaf 2018 zou de behandelindex als indexcijfer ook deel gaan uitmaken van de inkoopeisen per profiel. Begin oktober 2018 hebben we daar met een groep fysiotherapeuten over gesproken. We hebben geluisterd naar de uitvoeringsproblemen zoals zij die ervaren, en op basis daarvan besloten een paar aanpassingen te doen:

  • De behandelindex is primair bedoeld als verbeterinstrument om doelmatigheid te vergroten;
  • In 2019 gebruiken we de behandelindex niet als afrekeninstrument, maar als signaal voor verbeterruimte;
  • We willen de behandelindex verder doorontwikkelen;
  • We verwachten van u als zorgaanbieder een inspanningsverplichting om binnen bepaalde grenswaarden van de indexcijfer-staffel te blijven;
  • U wordt dus niet afgerekend op het resultaat van het indexcijfer.

Dit houdt in dat u voor het eerst in 2019 binnen de zogenoemde indexcijfer-staffel van de behandelindex moet blijven. Deze staffel bepaalt het profiel van de overeenkomst, of u voor een audit in aanmerking komt of dat de overeenkomst beëindigd wordt. Menzis past daarbij de behandelindex per zorgaanbieder toe, met behandelinformatie uit de voorafgaande twaalf maanden (voor 2019 dus behandelinformatie uit 2018).

Bij zorgaanbieders die op basis van 2018 een behandelindex van 150 of hoger halen (en meer dan 10 Menzis-verzekerden behandelden), houden we de mogelijkheid om een verbetertraject te starten. We vragen hen eerst de hoogte van hun behandelindex toe te lichten. Daarna krijgen ze de gelegenheid om een verbetertraject te beginnen, op basis van individuele afspraken. Dit verbetertraject duurt minimaal zes maanden en maximaal negen maanden. Afhankelijk van de uitkomst van dit verbetertraject kan de zorgaanbieder alsnog een 'reguliere' overeenkomst aangaan. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, komen voor rekening van de zorgaanbieder.

Meer weten

Veel van uw vragen over de behandelindex en de berekening beantwoorden we online.

Zoek uw vraag

Uniforme rekenmethodiek

Uitgebreide toelichting over berekening van de uniforme rekenmethodiek voor de behandelindex fysiotherapie vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland. 

Naar de website

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy