Actueel

Mondzorg

Nieuwe diagnosecode bijzondere tandheelkunde

Publicatiedatum 26 oktober 2018
Met ingang van 13 juni 2018 is de code 2400 toegevoegd als diagnosecode bijzondere tandheelkunde. Deze code staat niet in de ‘Bijlage aanvraag en toestemmingsregeling’ bij het contract aan de CBT Cobijt-instellingen. Dat geldt zowel voor het jaar 2018 als het jaar 2019.

Uiteraard kunt u deze code 2400 wel gewoon bij ons declareren.

Wijziging polisvoorwaarden Basisverzekering Mondzorg

Publicatiedatum 14 december 2017
Vanaf 1 januari 2018 geldt een machtigingsvereiste voor het maken van een orthopantomogram (X21) bij verzekerden onder de 18 jaar. Menzis hecht grote waarde aan de regels die gelden voor röntgenstraling en het beschermen van verzekerden tegen de gezondheidsrisico’s van de bijkomende straling. Het veelvuldig declareren van kaakoverzichtsfoto’s zonder duidelijke indicatie kan leiden tot een melding bij de IGZ. IGZ heeft in april 2017 via een nieuwsbericht reeds heeft aangekondigd een onderzoek uit te voeren naar naleving van de wet- en regelgeving en bestaande richtlijnen röntgen binnen de mondzorg. De machtiging kunt u vooraf via VECOZO aanvragen, voorzien van een duidelijke motivatie waarom de X21 geïndiceerd is. Wanneer een orthopantomogram gemaakt wordt zonder duidelijke indicatie wordt niet voldaan aan de regels die zijn vastgesteld in het Besluit Stralingsbescherming en tevens als dusdanig opgenomen zijn in de richtlijn radiologie.

Contractering Mondzorg via VECOZO

Publicatiedatum 5 april 2017
In verband met een wijziging in het digitale contracteerproces voor 2018 gaat Menzis in 2017 gebruik maken van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hiervoor is het van belang dat u als tekenbevoegde in het bezit bent van een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat, voorzien van de juiste autorisatie voor het Zorginkoopportaal.

Publicatie zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op Zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

Wetswijzigingen Mondzorg 2017

Publicatiedatum 9 januari 2017
Vanaf 1 januari 2017 zijn er wijzigingen in de vergoeding van mondzorg in het Basispakket. U bent hierover in december geïnformeerd. Nadere (administratieve) informatie hierover leest u in deze nieuwsbrief.

Wijzigingen in verzekeringen 2017

Publicatiedatum 22 december 2016
Zoals u van ons gewend bent op het einde van het jaar, hebben we de wijzigingen voor 2017 in de Basisverzekering, in de Aanvullende verzekeringen en andere relevante informatie over Menzis voor u op een rij gezet.

Tandartskosten na een ongeval

Publicatiedatum 22 december 2016
Menzis heeft per 1 januari 2017 in haar tandartsverzekeringen een dekking opgenomen voor tandartskosten na een ongeval. Deze dekking biedt vergoeding voor tandartskosten na een ongeval vanaf 18 jaar en ouder. Tot 18 jaar worden de kosten vergoed vanuit de Basisverzekering. Met deze dekking krijgen verzekerden tandartskosten 100% vergoed tot maximaal € 10.000 per ongeval.

Verzekerden krijgen na toestemming tandartskosten 100% tot maximaal € 10.000 per ongeval vergoed, mits:

 • de verzekerde op het moment van het ongeval 18 jaar of ouder was;
 • het ongeval in Nederland plaats vond;
 • de behandeling wordt uitgevoerd door een tandarts of orthodontist in Nederland;
 • de tandartskosten niet door de Basisverzekering worden gedekt en;
 • de verzekerde ten tijde van het ongeval en de behandeling een aanvullende verzekering bij Menzis heeft met dekking voor tandartskosten na een ongeval.

  De eventuele kosten van het Eigen Risico en Eigen Bijdragen (Basisverzekering) worden niet vergoed. Tandartskosten na een ongeval vallen niet onder het maximum bedrag van uw tandartsverzekering.

Geen recht op uitkering bestaat in geval van tandheelkundige schade die is ontstaan:

 • door opzet en/of bewuste roekeloosheid;
 • terwijl de verzekerde onder invloed van alcohol of drugs verkeerde;
 • door het eten van etenswaren;
 • door het beoefenen van sport als (neven)beroep;
 • door reeds bestaande tekortkomingen van het gebit (vóór het ongeval).
 • door betrokkenheid bij een vechtpartij, anders dan uit zelfverdediging;
 • wanneer de verzekerde niet de gebruikelijke beschermingsmaatregelen heeft genomen bij het sporten.

De verzekerde vraagt toestemming aan in drie stappen:

 1. De verzekerde vult een verklaring in over de achtergrond van het ongeval.
 2. De tandarts of orthodontist stelt een behandelplan/offerte op.
 3. De tandarts of orthodontist stuurt de ingevulde verklaring en het behandelplan/offerte samen naar Menzis. Dit kan via het aanvraagformulier.

Op basis van het behandelplan en de verklaring beoordelen we of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. We kijken of er sprake is geweest van een ongeval dat de schade heeft veroorzaakt. Daarnaast kijken we of de uitsluitingen niet van toepassing zijn en of er voldaan wordt aan de overige voorwaarden. Ook beoordelen we of de voorgestelde behandeling doelmatig is. Zorg die onnodig is of onnodig veel kost in vergelijking met een andere zorgvorm die gelijkwaardig is gezien de indicatie en de zorgbehoefte, wordt niet vergoed.

We verzoeken u de kosten waarvoor toestemming is gegeven voor de ongevallendekking rechtstreeks te declareren bij Menzis. We willen voorkomen dat een nota naar aanleiding van een ongeval ten laste komt van de gemaximeerde vergoeding voor reguliere tandartskosten.
Declaraties n.a.v. een ongeval dienen ingediend te worden via:

Postadres:

Menzis
t.a.v. afdeling Declaratieverwerking Team Mondzorg
t.a.v. meneer M. Groeneveld
Postbus 640
7500 AP Enschede

Of via het contactformulier

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Publicatiedatum 22 december 2016
Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Definitief zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 juli 2016

In vervolg op de publicatie van de kaders inkoopbeleid op 1 april, heeft Menzis het definitieve inkoopbeleid Mondzorg 2017 vastgesteld. 

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 april 2016
Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt. 

Archief

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.