De Zorgverzekeringswet

Geestelijke gezondheidszorg die gericht is op genezing, valt onder de Zorgverzekeringswet (de Basisverzekering). Het gaat dan om behandeling door de huisarts, door de Generalistische Basis GGZ of door de gespecialiseerde GGZ.

Als genezing niet volledig mogelijk is, valt de behandeling (om het verergeren van de aandoening te voorkomen) ook onder de Basisverzekering. Iedere Nederlander is hiervoor verplicht verzekerd. De overheid stelt vast wat vergoed wordt uit Basisverzekering. De uitvoering ligt bij de Zorgverzekeraars.

Vergoedingen

Vergoeding behandelend huisarts

De huisartsenzorg is volledig gedekt door de Basisverzekering.

Vergoeding Generalistische Basis GGZ

U heeft recht op vergoeding van Generalistische Basis GGZ als er sprake is van een psychische-stoornis. 
Behandeling vindt plaats op basis van een behandelplan dat uw behandelaar samen met u vaststelt. Daarin wordt ook de verwachte duur van de behandeling aangegeven. De duur (maximaal 365 dagen) bepaalt wat er vergoed wordt. 

Vergoeding gespecialiseerde  GGZ

Ook behandelingen in de gespecialiseerde GGZ worden volledig vergoed vanuit de Basisverzekering als er sprake is van een psychische stoornis.
Voor de behandeling kan het nodig zijn dat u wordt opgenomen in een kliniek. De eerste 365 dagen bij een opname in een kliniek worden vergoed vanuit de Basisverzekering. Is het nodig dat u langer wordt opgenomen dan dient u hiertoe een aanvraag in te dienen bij Menzis. Uw behandelaar zal deze in overleg met u indienen. Wordt de aanvraag goedgekeurd dan wordt de voortgezette opname ook vanuit de basisverzekering vergoed.

Verwijzing

Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering van zowel de Generalistische Basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist een vereiste.

Eigen bijdrage en eigen risico

Voor zowel een behandeling in de Generalistische Basis GGZ als in de gespecialiseerde GGZ geldt geen eigen bijdrage. Het is wel mogelijk dat u een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heeft u dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u niets.

Verdere bepalingen

Bij de vergoeding van zowel de Generalistische Basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ zijn de volgende bepalingen van kracht:

  • Behandeling van 'aanpassingsstoornissen' wordt niet vergoed
  • Behandeling van werk- en relatieproblemen wordt niet vergoed

Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Als er een Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u 75% van dat tarief vergoed. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed.

Niet alle behandelingen die worden aangeboden, komen voor betaling vanuit de ZVW in aanmerking. Voor de Basisverzekering verlangt de wet namelijk dat een behandeling aansluit bij uw problematiek en bewezen effectief is.  De omvang van de zorg is begrensd door wat klinisch-psychologen en psychiaters plegen te bieden. Daarnaast kennen Zorgverzekeraars voor bepaalde behandelingen soms een machtigingsprocedure. Informeer dan ook altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding van uw behandeling uit de Basisverzekering