Ziekenvervoer

Moet u voor een behandeling reizen, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis? Dan heeft u misschien recht op vergoeding van de kosten van dit zogenaamde 'ziekenvervoer'.

Ziekenvervoer | in het kort

 • Ziekenvervoer is vervoer met het openbaar vervoer, een (particuliere) auto of een (rolstoel)taxi. Vervoer met een ambulance valt hier niet onder.

 • Er zijn voorwaarden voor de vergoeding.

 • U heeft toestemming van Menzis nodig. Die moet u vooraf aanvragen. Deze toestemming heet ook wel een machtiging.

 • Menzis bepaalt aan de hand van uw gegevens op welk type ziekenvervoer u recht heeft.

 • Er geldt een wettelijke eigen bijdrage van €111 in 2022. Ook is het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico van toepassing.

 • Voor de categorieën nierdialyse, imuuntherapie, chemotherapie, radiotherapie en de hardheidsclausule geldt dat ook vervoer naar consulten, onderzoeken en controles die horen bij de behandeling waarvoor u een machtiging aanvraagt vergoed wordt.

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding?

U komt in aanmerking voor een vergoeding voor ziekenvervoer als u:

 • Voor nierdialyses naar een ziekenhuis of dialysecentrum moet.

 • Geriatrische revalidatiezorg krijgt.

 • Oncologische behandelingen met chemotherapie, radiotherapie of immuuntherapie moet ondergaan.

 • Zich alleen met een rolstoel kunt verplaatsen.

 • Zo slecht ziet dat u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen.

 • Jonger dan 18 jaar bent en aangewezen bent op verzorging vanwege complexe somatische problemen of een lichamelijke handicap. Dit heet ook wel intensieve kindzorg (IKZ).

 • Valt onder de categorie geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) en vervoer nodig heeft van en naar dagbehandelingen die in een groep worden verleend en die onderdeel zijn van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking.

 • Voldoet aan de voorwaarden van de hardheidsclausule.

 • Wat is de hardheidsclausule?

  Voldoet u niet aan één van de bovenstaande categorieën? Maar heeft u voor de behandeling van een ziekte of aandoening toch vaak voor een langere periode vervoer nodig? Soms kunt u dan toch voor vergoeding in aanmerking komen, op basis van de hardheidsclausule. Dat is een regeling die bij alle zorgverzekeraars hetzelfde werkt.

  We kijken hierbij onder meer naar hoe vaak u behandeld wordt, hoe lang u behandeld wordt en hoe ver u moet reizen. Menzis bepaalt met deze gegevens of u in aanmerking komt voor een vergoeding van ziekenvervoer en er wordt gekeken/beoordeeld of het niet vergoeden van het vervoer voor u zal leiden tot ‘een onbillijkheid van overwegende aard’.

Toestemming voor vervoer aanvragen

U heeft altijd vooraf toestemming nodig van Menzis. Als u geen toestemming heeft, komt u niet in aanmerking voor de vergoeding van kosten van ziekenvervoer. Deze toestemming vraagt u aan met een formulier. Op basis van de ontvangen (medische) informatie bepalen wij, als u recht heeft op vergoeding, welke vorm van vervoer dit zal zijn.

Als u ziekenvervoer krijgt voor nierdialyse, immuuntherapie of chemotherapie of bestraling bij kanker, dan kunt u ons bellen op de Servicelijn Vervoer op 0317 - 492 051. Soms blijkt aan de telefoon dat we bijvoorbeeld een verklaring van uw arts of instelling nodig hebben. Dan vragen we u om toch met het formulier toestemming aan te vragen.

Meer over uw vergoeding voor ziekenvervoer

 • Wat gebeurt er nadat ik toestemming heb aangevraagd?

  Als we uw aanvraag binnen hebben, nemen we de aanvraag in behandeling. We kijken dan of u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

  U krijgt van ons een brief waarin staat of u wel of niet in aanmerking komt voor een vergoeding. Als u wel in aanmerking komt, betekent dit dat u een machtiging heeft. U heeft het machtigingsnummer nodig om de vervoerskosten te kunnen declareren. En om taxivervoer te regelen, als u een machtiging voor taxivervoer heeft ontvangen.

  Heeft u een machtiging voor taxivervoer ontvangen? In de machtigingsbrief staan de gegevens van de door Menzis gecontracteerde vervoerder in uw regio waarmee u contact op kunt te nemen als u vervoerd moet worden.

 • Wat zijn de regels voor taxivervoer?

  Heeft u een machtiging gekregen voor taxivervoer? Plan de afspraak dan minstens één dag van tevoren in. Dit kan telefonisch of via de website van de vervoerder. Houd de volgende gegevens bij de hand aangezien de vervoerder hier om zal vragen:

  U moet op het afgesproken tijdstip opgehaald worden. Als een taxi eerder of later komt, dan mag dat geen problemen voor u opleveren. U mag nooit te laat komen voor uw behandeling of onderzoek. En u mag maximaal een half uur te vroeg zijn. Als uw behandeling onverwacht uitloopt, dan wacht de taxi maximaal een kwartier. 

  Terugreis

  Als u van tevoren weet wanneer de behandeling of het onderzoek is afgelopen, dan kunt u vooraf al de terugreis regelen. Weet u niet precies hoelang de behandeling duurt? Dan kunt u het beste na de behandeling de taxi bellen. De chauffeur haalt u dan binnen een half uur op.

  Meerdere mensen in een taxi

  Soms worden er meerdere personen in een taxi vervoerd. Dat mag. Maar het aantal mensen moet wel binnen de wettelijke norm blijven en u mag niet meer dan 25% extra reistijd hebben. Bent u normaal in 20 minuten in het ziekenhuis, dan mag de rit in dit geval niet langer dan 25 minuten duren. De taxichauffeur kan voor de rit uw machtigingsbrief controleren. Of u vragen om een identiteitsbewijs. U bent dan wettelijk verplicht deze aan de taxichauffeur te laten zien.

  Gedurende de coronacrisis gelden de veiligheidsrichtlijnen voor vervoer zoals vastgesteld door het RIVM.

 • Ik heb begeleiding nodig tijdens het vervoer. Heb ik daar toestemming voor nodig?

  Soms is begeleiding nodig. Geef dan op het aanvraagformulier aan dat u begeleiding heeft. Standaard mag u één begeleider mee. Moeten er meerdere begeleiders mee? Stuur ons dan een verklaring van uw (huis)arts mee waarin staat dat dit nodig is.

  Voor kinderen tot 16 jaar is begeleiding altijd toegestaan. De chauffeur is alleen verantwoordelijk voor het vervoer van een kind, niet voor de zorg.

 • Kan ik een logeervergoeding krijgen in plaats van vervoer?

  Heeft u een machtiging voor ziekenvervoer en heeft u voor  drie of meer achtereenvolgende dagen achter elkaar ziekenvervoer nodig? En kunt u niet logeren bij familie, vrienden of bekenden? Dan kunt u als vervanging een aanvraag doen voor logeerkosten bij Menzis.

  De vergoeding van logeerkosten komt in de plaats van de vergoeding voor vervoer. De vergoeding van logeerkosten is in 2022 maximaal € 77,50 per nacht. De eigen bijdrage die geldt bij het ziekenvervoer is niet van toepassing op deze vervangende logeerkostenvergoeding.

 • Kan ik vervoer naar het buitenland vergoed krijgen?

  U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding van vervoer naar het buitenland als:

  • u voor de behandeling én het vervoer vooraf toestemming heeft gekregen van Menzis.
  • u grensarbeider bent en in Nederland woont en in België of Duitsland werkt of andersom.
 • Wat is het verschil tussen een gecontracteerde en ongecontracteerde taxivervoerder?

  We werken met gecontracteerde taxivervoerders. Dit betekent dat we afspraken hebben gemaakt met de vervoerder. Over de prijs, maar ook over de kwaliteit. Bijvoorbeeld over het op tijd ophalen en wegbrengen, de taxi’s en de taxichauffeurs. 

  Als u gebruikmaakt van een gecontracteerde taxivervoerder, dan declareert de taxivervoerder de kosten direct bij Menzis. Kiest u voor een niet-gecontracteerde vervoerder? Dan betaalt u de kosten eerst zelf aan deze vervoerder. Daarna declareert u zelf de kosten bij ons. 

 • Is er een eigen risico of een eigen bijdrage?

  Eigen bijdrage

  Voor ziekenvervoer geldt een wettelijke eigen bijdrage. In 2022 is de eigen bijdrage €111. 

  Er zijn uitzonderingen. U betaalt geen eigen bijdrage als u bent opgenomen in een ziekenhuis of Wlz-instelling en u:

  • naar een ander ziekenhuis of Wlz-instelling gaat en daar wordt opgenomen om voor een onderzoek of behandeling.
  • naar een ander ziekenhuis of Wlz-instelling gaat voor een onderzoek of behandeling en daarna teruggaat naar het ziekenhuis of Wlz-instelling waar u bent opgenomen.

  Als dit voor u geldt, kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier.

  Eigen risico

  Voor ziekenvervoer geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. 

  Verrekening eigen bijdrage en eigen risico 

  De vergoeding voor ziekenvervoer wordt op de volgende manier bepaald: eerst wordt op de kosten de eigen bijdrage in mindering gebracht. Daarna verrekenen we het verplichte eigen risico van € 385. Als u een vrijwillig eigen risico heeft, dan wordt dat daarna in mindering gebracht. Daarna krijgt u de kosten vergoed volgens de vergoeding die bij uw pakket hoort. Bijvoorbeeld:

  • Vervoerskosten in totaal: € 600
  • Eigen bijdrage per jaar € 111 (in 2022)
  • Verplicht eigen risico € 385
  • Vrijwillig eigen risico € 100
  • Vergoeding die u krijgt: € 4

  In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat er nog geen eigen risico en eigen bijdrage is betaald. Als u dat al wel (voor een deel) heeft gedaan, kunt u het bedrag dat u al betaald heeft verrekenen. 

 • Wat wordt niet vergoed volgens de regeling ziekenvervoer?

  • Reiskosten naar een apotheek: veel apothekers hebben een bezorgservice, daarom wordt vervoer naar een apotheek niet vergoed.
  • Reiskosten naar uw huisarts: vervoer wordt alleen vergoed als de behandeling alleen daar kan plaatsvinden.

  De vergoeding voor ziekenvervoer is vastgelegd in de regeling ziekenvervoer. Dit vervoer valt niet onder deze regeling en wordt dus niet of op een andere manier vergoed:

  • Vervoer met een ambulance: hiervoor geldt de vergoeding voor ziekenvervoer met een ambulance.
  • Sociaal vervoer via de gemeente: dit heet ook wel Wmo-vervoer. Wmo staat voor Wet maatschappelijk ondersteuning. Als u door een handicap, beperking of psychische aandoening niet zelfstandig kunt reizen, kunt u gebruikmaken van Wmo-vervoer.  Er zijn verschillende soorten Wmo-vervoer: een regiotaxi (voor mensen die minder mobiel zijn en in de regio reizen), Valys (voor mensen die minder mobiel zijn en buiten de regio reizen), leerlingenvervoer (voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen) en vervoer dat valt onder de Wet sociale werkvoorziening (voor mensen die werken onder aangepaste omstandigheden). Als u hierover meer wilt weten, kunt u contact opnemen met uw gemeente. 
  • Vervoer via het zorgkantoor: voor als u een dagdeel behandeling of begeleiding heeft en dat niet thuis is. U kunt meer informatie krijgen bij het zorgkantoor in uw regio.
  • Vervoer via het UWV: soms betaalt UWV een vergoeding voor het vervoer naar school of opleiding. Meer hierover leest u op de site van het UWV.
  • Vervoerkosten voor een donor die in Nederland woont: vervoer van een donor voor selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis, of voor zorg zoals omschreven in de verzekeringsvoorwaarden, wordt vergoed. De vergoeding van deze kosten valt onder de vergoeding voor transplantatie
  • Vervoerkosten voor een donor die in het buitenland woont: ervoer van en naar Nederland van een lever-, nier- of beenmergdonor wordt vergoed. Overige kosten die te maken hebben met de transplantatie en het wonen in het buitenland van de donor worden ook vergoed, behalve de kosten van het verblijf in Nederland en gederfde inkomsten.. De vergoeding van deze kosten valt onder de vergoeding voor transplantatie