Wat wordt uw premie in 2022?

Stel met onze Keuzehulp eenvoudig de zorgverzekering samen die het beste bij u past. U ziet direct welke premie daarbij hoort.

Verzekering samenstellen

De premie van de Basisverzekering bij Menzis stijgt met € 3,25 en bedraagt € 133,25 per maand. We zien dat de zorgkosten blijven stijgen. Toch lukt het ons de premiestijging beperkt te houden. Dat lukt ons omdat we samen met zorgaanbieders de kostentoename van de zorg weten te beperken en omdat we een coöperatie zijn, zonder winstoogmerk. Ook dit jaar hebben we een deel van onze reserves gebruikt om de premie betaalbaar te houden.

Beperkte stijging zorgpremie 2022

De belangrijkste reden voor de premiestijging zijn de stijgende zorgkosten. De zorgkosten stijgen doordat de zorgvraag toeneemt, mensen gemiddeld langer leven, er ruimte moet zijn voor hogere loonkosten in de zorgsector en doordat er voortdurend betere – maar ook duurdere – geneesmiddelen en behandelmethodes komen.

 

Waarom gaat de premie voor de restitutiepolis, Menzis Basis Vrij, omhoog?

De restitutieverzekering Menzis Basis Vrij stijgt met 3,75 euro per maand van 140 euro naar 143,75 euro. Voor de naturapolis kopen we zorg in. We maken goede prijsafspraken, zodat de zorg niet onnodig duur is. En we maken afspraken over de kwaliteit van zorg. Soms kost kwaliteit meer geld, maar als er door de hogere kwaliteit bijvoorbeeld minder heroperaties nodig zijn dan dalen de zorgkosten. Een restitutiepolis vergoedt ook dure zorg van mindere kwaliteit. Het afgelopen jaar zijn de kosten daarvan sterk toegenomen. Dat berekenen we door in de premie van de restitutiepolis. Het verschil in premie tussen de naturapolis en de restitutiepolis wordt daarom groter.

Hoeveel geld geeft Menzis dit jaar terug uit haar reserves?

Menzis zet circa 159 miljoen euro uit haar reserves in om de premiestijging te verlagen. Dit kunnen we mede doen omdat Menzis als coöperatie geen winstoogmerk heeft. Geld uit onze reserves kunnen we uiteraard maar één keer inzetten.

Waarom geeft Menzis niet meer terug uit de reserves?

Er gelden voor zorgverzekeraars strenge solvabiliteitseisen, we moeten hierdoor verplicht reserves aanhouden. Met die reserves kunnen we ongeveer twee maanden zorgkosten betalen. We voldoen aan die strenge eisen en zijn daarmee een financieel gezond bedrijf. We houden de premie zo laag mogelijk maar zetten niet alle reserves in één jaar in. We kijken ook naar de toekomst en houden rekening met de stijgende zorgkosten. Hiermee voorkomen we dat de premie het jaar erop fors stijgt.

Waarom is er een verplicht eigen risico in de Basisverzekering?

Met het verplicht eigen risico wil de overheid mensen bewuster maken van de kosten van gezondheidszorg en kan de premie lager worden vastgesteld. Voor bepaalde zorg (zie voorwaarden basisverzekering) geldt dit eigen risico niet. Menzis heeft geen invloed op de hoogte van het verplicht eigen risico. Dat bepaalt de overheid. Ten opzichte van 2021 verandert het verplicht eigen risico in 2022 niet (€ 385). Aanvullend kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico tot maximaal € 500.

Infographic premie Menzis 2022
Infographic premie-opbouw Menzis 2022

Zorg is een kwestie van solidariteit

Het zorgstelsel in Nederland is gebaseerd op solidariteit. Samen betalen we de kosten voor zorg, voor iedereen. Het is voor iemand alleen vaak niet op te brengen zelf te betalen voor bijvoorbeeld een operatie. Dat samen betalen gaat op verschillende manieren:

 • U betaalt premie voor de Basisverzekering.

 • Een percentage van uw inkomen gaat naar de zorg.

 • Er is een eigen risico: de eerste € 385 zorgkosten betaalt u zelf.

 • Soms geldt er een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor medicijnen.

Wat houdt 'rekenpremie' in?

Met de Basisverzekering bent u bij Menzis altijd verzekerd van goede zorg. De overheid bepaalt welke zorg medisch noodzakelijk is en dus opgenomen wordt in die verzekering. Omdat de overheid de vergoedingen vanuit de Basisverzekering bepaalt, kunnen zij de rekenpremie inschatten.
De rekenpremie is dus wat Menzis volgens de berekeningen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als zorgverzekeraar minimaal moet ontvangen om kosten uit de Basisverzekering in een jaar te dekken. 

 

Waarvoor zijn de opslagen?

Het principe van de zorgverzekering is dat alle verzekerden gezamenlijk de zorgkosten betalen. Een deel van de verzekerden betaalt de premie of verplicht eigen risico niet of maar gedeeltelijk. Om dat te compenseren verwerkt iedere zorgverzekeraar een kleine opslag in de premie.

Hoe koopt Menzis zorg in?

Om u de best mogelijke zorg te bieden, sluit Menzis door heel Nederland contracten af met onder andere huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en ziekenhuizen (de zogeheten zorgaanbieders).
Dit vinden wij belangrijk bij het afsluiten van een contract:

 • De kwaliteit en prijs van de geleverde zorg.

 • De bereikbaarheid en beschikbaarheid van de zorg.

 • Het doelmatig inzetten van zorg: duur als het moet, goedkoper als het kan.

 • Samenwerking tussen zorgaanbieders.

 

Bij welk ziekenhuis kan ik in 2022 terecht?

In 2022 kunt u gewoon bij alle ziekenhuizen terecht, ondanks dat we door corona nog niet met ieder ziekenhuis afspraken hebben gemaakt. Door oplopende wachtlijsten door corona en personeelstekorten kan het zijn dat u soms wat langer moet wachten. Op Zorgkaartnederland.nl vindt u wachttijden per ziekenhuis. Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met onze zorgadviseurs.

Hulp nodig bij het zoeken van zorg?

Soms kunt u voor een onderzoek of behandeling niet direct geholpen worden. Bijvoorbeeld omdat zorg is uitgesteld vanwege corona of doordat er wachtlijsten zijn. In deze situaties, helpen wij u graag verder en zoeken we samen naar andere mogelijkheden. Neem in dit geval contact met ons op.

Wat als ik kies voor jullie basisverzekering, en er toch geen contract met mijn ziekenhuis wordt gesloten?

Zolang er nog geen contract is, is het contract van 2021 geldig. Menzis heeft voor 2021 met alle ziekenhuizen een contract met doorleverplicht afgesloten. Dat betekent dat u terecht kunt bij elk ziekenhuis. We zijn individueel in gesprek met ziekenhuizen over 2022. Daarnaast zijn er ook gesprekken met brancheverenigingen van ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De inzet is om voor 2022 een landelijke afspraak te maken met alle ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Waarom sluit Menzis contracten met zorgaanbieders?

Door afspraken te maken met zorgaanbieders maken we ons sterk voor goede zorg tegen een redelijke prijs, en als het even kan dicht bij huis. Ons uitgangspunt is dat u de zorg krijgt waar u volgens uw verzekeringsvoorwaarden recht op heeft. Uw wensen op het gebied van kwaliteit en service zijn belangrijk bij het inkopen van de zorg. Bovendien proberen we, door de prijsafspraken die we maken met zorgaanbieders, de kosten in de zorg zo laag mogelijk te houden. Lagere zorgkosten betekenen immers minder stijging van de zorgpremie. Zorgaanbieders waarmee we contracten hebben gesloten noemen we gecontracteerde zorgaanbieders.

Nog enkele voordelen van gecontracteerde zorg:

 • zekerheid over de kwaliteit en deskundigheid van de zorgaanbieder.

 • u hoeft geen kosten voor te schieten: rekeningen gaan rechtstreeks naar ons en het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico worden met u verrekend.

Met wie sluit Menzis contracten?

We hebben ruim 62.000 contracten met zorgaanbieders. U heeft dus voldoende vrijheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen. U kunt kiezen voor een zorgaanbieder met wie we geen contract hebben afgesloten. In dat geval moet u de rekening wel eerst zelf betalen. Bovendien kan het zijn dat de behandeling dan niet volledig wordt vergoed.

Wat bedoelt Menzis met 'kwaliteit van zorg'?

Menzis maakt afspraken over de kwaliteit van de zorg. Daarin maken we onderscheid in verschillende kwaliteitsniveaus:

 • In de basis moet de zorgverlening goed zijn. De gecontracteerde zorgaanbieders voldoen aan de wettelijke eisen van registratie, veiligheid en zorgvuldigheid van medisch handelen. Voor de medische kwaliteit van de zorg hebben artsen of andere zorgaanbieders eigen richtlijnen. Een van de afspraken die Menzis maakt met zorgaanbieders is dat deze richtlijnen ook worden gevolgd. U kunt er dus vanuit gaan dat alle gecontracteerde zorgaanbieders in ieder geval aan dit kwaliteitsniveau voldoen.

 • Afspraken op een volgend niveau gaan net even verder. De zorg voldoet bijvoorbeeld aan extra wensen die patiënten belangrijk vinden of de zorgaanbieder zet zich extra in voor kwaliteitsverbetering. Dit betekent dat met de zorgaanbieder, behalve een basiscontract, extra bijlagen/modules worden afgesproken.

De kwaliteitseisen stellen we aan zorgaanbieders die zorg vanuit de Basisverzekering leveren, maar ook aan zorg die vergoed wordt uit aanvullende verzekeringen. In de verzekeringsvoorwaarden vindt u of een behandeling uit de Basisverzekering of aanvullende verzekering wordt vergoed.

Hoe gaat Menzis om met godsdienst, levensovertuiging en culturele achtergrond?

In de overeenkomsten die Menzis met de zorgaanbieders sluit, wordt opgenomen dat de zorgaanbieder rekening moet houden met de levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond en godsdienstige gezindheid van de verzekerden. Dit om vast te stellen dat de zorgaanbieder aandacht heeft voor het individu. De zorgaanbieder respecteert patiënten en heeft aandacht voor ze in al hun verscheidenheid, ook als het gaat om verschillen in etniciteit, ras, levensovertuiging, culturele achtergrond of seksuele geaardheid. Ook tijdens een behandeling moet de patiënt de mogelijkheid hebben een godsdienst of levensovertuiging te beleven. Bij de zorg met verblijf zal voor bijvoorbeeld de voeding rekening gehouden worden met de godsdienst of de levensovertuiging van de patiënt.