Wat wordt uw premie in 2023?

Stel eenvoudig de zorgverzekering samen die het beste bij u past. U ziet direct welke premie daarbij hoort.

Verzekering samenstellen

Dit jaar stijgt de premie van de Basisverzekering bij Menzis met € 8 en komt op € 141,25 per maand. Door de inzet van ruim € 50 miljoen vanuit de reserves heeft Menzis de stijging weten te beperken. De premie is hoger doordat de zorgkosten toenemen als gevolg van de vergrijzing en toename van chronisch zieken. Naast de duurdere behandelingen en medicijnen speelt ook de hoge inflatie een rol. De inflatie is van invloed op de salarissen in de zorgsector, de energie en kosten voor andere materialen. 

Ook de overheidsmaatregel om de collectiviteitskorting op de Basisverzekering per 1 januari 2023 af te schaffen, is merkbaar in de hoogte van de premie. 

Om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden, zet Menzis in op samenwerking met zorgaanbieders en partners. Daarom steunt Menzis ook de uitgangspunten van het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Waarom stijgt de premie in 2023?

De belangrijkste reden voor de premiestijging zijn de stijgende zorgkosten en de hoge inflatie. De zorgkosten stijgen doordat de zorgvraag toeneemt en mensen gemiddeld langer leven. Ook duurdere geneesmiddelen en betere behandelmethodes zijn van invloed op de hoogte van de premie. We zien de hoge inflatie terug in de verhoging van de salarissen, energie en de kosten van materialen. Vanaf 2023 vervalt ook collectiviteitskorting op de Basisverzekering. Mensen die gebruik maakten van die regeling zien dat hun premie harder stijgt. Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar eigen reserves ingezet om de premies te verlagen.

Hoeveel aan eigen reserves heeft Menzis dit jaar ingezet? 

Menzis heeft dit jaar ruim 50 miljoen euro aan reserves ingezet. Hierdoor hebben we een stijging van de premie weten te beperken en voldoen we ook aan de wettelijke norm om voldoende reserves te hebben. 

Waarom is er een reservebuffer nodig? 

De Nederlandse Bank vraagt zorgverzekeraars om voldoende geld achter de hand te hebben. Dat zijn zogenoemde solvabiliteitseisen, die zijn nodig om financieel gezond te blijven en om eventuele tegenslagen in de zorgkosten op te vangen.

Om het in perspectief te zetten: stel je voor dat Menzis van de ene op de andere dag ineens geen inkomsten meer zou hebben. Met de reserves die we hebben, ook al is dat op het oog nog zo veel geld, kunnen we ongeveer twee maanden de zorgkosten die onze verzekerden maken, betalen. Die reservebuffer is er dus niet voor niets. Als we méér geld in reserve hebben dan de toezichthouder van ons vraagt, dan hebben we ‘overreserve’. Dat geeft ruimte die we kunnen gebruiken om de premiestijging wat te dempen. Dat doen we ook dit jaar. We houden de premie zodoende zo laag mogelijk maar zetten niet alle overreserves in één klap in. We kijken ook naar de toekomst en houden rekening met de stijgende zorgkosten.

Waarom geeft Menzis niet alle reserves in een keer terug?  

Menzis is een coöperatie zonder winstoogmerk. We keren geen winst of dividend uit, want we hebben geen aandeelhouders. Ook bestaan er binnen Menzis geen bonussen of variabele beloningen. Als zorgverzekeraar moeten wij reserves (eigen vermogen) opbouwen om eventuele tegenslagen in zorgkosten op te vangen. Tegenslagen zoals de coronacrisis, waarbij wij de afgelopen jaren zorgaanbieders financiële ondersteuning hebben gegeven. Ook zijn er naar de toekomst onzekerheden. Welke impact heeft de inflatie? Komt er een nieuwe coronagolf? Daarom houden we reserves aan om financiële tegenslagen op te kunnen vangen. 

Wat doet Menzis om de zorg betaalbaar te houden? 

Samen met zorgaanbieders wil Coöperatie Menzis de zorg voor haar klanten goed, toegankelijk en betaalbaar houden. De afgelopen jaren zijn we al gestart om veranderingen in gang te zetten. Bijvoorbeeld met initiatieven als Juiste zorg op de juiste plek. Voor de toekomst van de zorg moeten we met elkaar fundamentele keuzes maken. We zetten daarom de komende jaren zorgtransformatie centraal. 

Onder zorgtransformatie verstaan wij: duurzame verandering in het zorgveld om de juiste zorg op de juiste plek écht te realiseren. Onze focus ligt hierbij op het toegankelijk houden van de zorg, kostenbeheersing, op het samen slimmer organiseren van zorg en het versterken van ieders leefkracht. Dat doen we via onze zorginkoop en in nauwe samenwerking met partners in onze regio’s

Hoe berekent Menzis uw premie 2023
Zo is de premie opgebouwd 2023

Zorg is een kwestie van solidariteit

Het zorgstelsel in Nederland is gebaseerd op solidariteit. Samen betalen we de kosten voor zorg, voor iedereen. Het is voor iemand alleen vaak niet op te brengen zelf te betalen voor bijvoorbeeld een operatie. Dat samen betalen gaat op verschillende manieren.

 • U betaalt premie voor de Basisverzekering.
 • Een percentage van uw inkomen gaat naar de zorg.
 • Er is een eigen risico: de eerste € 385 zorgkosten betaalt u zelf.
 • Soms geldt er een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor medicijnen.

Wat houdt 'rekenpremie' in?

Met de Basisverzekering bent u bij Menzis altijd verzekerd van goede zorg. De overheid bepaalt welke zorg medisch noodzakelijk is en dus opgenomen wordt in die verzekering. Omdat de overheid de vergoedingen vanuit de Basisverzekering bepaalt, kunnen zij de rekenpremie inschatten.

De rekenpremie is dus wat Menzis volgens de berekeningen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als zorgverzekeraar minimaal moet ontvangen om kosten uit de Basisverzekering in een jaar te dekken. 

Waarvoor zijn de opslagen?

Het principe van de zorgverzekering is dat alle verzekerden gezamenlijk de zorgkosten betalen. Een deel van de verzekerden betaalt de premie of verplicht eigen risico niet of maar gedeeltelijk. Om dat te compenseren verwerkt iedere zorgverzekeraar een kleine opslag in de premie.

Hoe koopt Menzis zorg in?

Om u de best mogelijke zorg te bieden, sluit Menzis door heel Nederland contracten af met onder andere huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en ziekenhuizen (de zogeheten zorgaanbieders). Dit vinden wij belangrijk bij het afsluiten van een contract: 

 • De kwaliteit en prijs van de geleverde zorg.
 • De bereikbaarheid en beschikbaarheid van de zorg.
 • Het doelmatig inzetten van zorg: duur als het moet, goedkoper als het kan.
 • Samenwerking tussen zorgaanbieders.

Kan ik in 2023 bij elk ziekenhuis terecht?

U kunt ook in 2023 bij elk ziekenhuis terecht. We zijn nog met de ziekenhuizen in gesprek over de contracten voor 2023. We hebben nog niet met alle ziekenhuizen een contract. Maar we vergoeden uw behandeling alsof we een contract hebben. 

Hulp nodig bij het zoeken van zorg?

Soms kunt u voor een onderzoek of behandeling niet direct geholpen worden. Bijvoorbeeld omdat zorg is uitgesteld vanwege corona of doordat er wachtlijsten zijn. In deze situaties, helpen wij u graag verder en zoeken we samen naar andere mogelijkheden. Neem in dit geval contact met ons op.

Waarom sluit Menzis contracten met zorgaanbieders?

Door afspraken te maken met zorgaanbieders maken we ons sterk voor goede zorg tegen een redelijke prijs, en als het even kan dicht bij huis. Ons uitgangspunt is dat u de zorg krijgt waar u volgens uw verzekeringsvoorwaarden recht op heeft. Uw wensen op het gebied van kwaliteit en service zijn belangrijk bij het inkopen van de zorg. Bovendien proberen we, door de prijsafspraken die we maken met zorgaanbieders, de kosten in de zorg zo laag mogelijk te houden. Lagere zorgkosten betekenen immers minder stijging van de zorgpremie. Zorgaanbieders waarmee we contracten hebben gesloten noemen we gecontracteerde zorgaanbieders. Nog enkele voordelen van gecontracteerde zorg:

 • Zekerheid over de kwaliteit en deskundigheid van de zorgaanbieder.
 • U hoeft geen kosten voor te schieten: rekeningen gaan rechtstreeks naar ons en het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico worden met u verrekend.

Met wie sluit Menzis contracten?

We hebben ruim 62.000 contracten met zorgaanbieders. U heeft dus voldoende vrijheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen. U kunt kiezen voor een zorgaanbieder met wie we geen contract hebben afgesloten. In dat geval moet u de rekening wel eerst zelf betalen. Bovendien kan het zijn dat de behandeling dan niet volledig wordt vergoed.

Wat bedoelt Menzis met 'kwaliteit van zorg'?

Menzis maakt afspraken over de kwaliteit van de zorg. Daarin maken we onderscheid in verschillende kwaliteitsniveaus:

 • In de basis moet de zorgverlening goed zijn. De gecontracteerde zorgaanbieders voldoen aan de wettelijke eisen van registratie, veiligheid en zorgvuldigheid van medisch handelen. Voor de medische kwaliteit van de zorg hebben artsen of andere zorgaanbieders eigen richtlijnen. Een van de afspraken die Menzis maakt met zorgaanbieders is dat deze richtlijnen ook worden gevolgd. U kunt er dus vanuit gaan dat alle gecontracteerde zorgaanbieders in ieder geval aan dit kwaliteitsniveau voldoen.

 • Afspraken op een volgend niveau gaan net even verder. De zorg voldoet bijvoorbeeld aan extra wensen die patiënten belangrijk vinden of de zorgaanbieder zet zich extra in voor kwaliteitsverbetering. Dit betekent dat met de zorgaanbieder, behalve een basiscontract, extra bijlagen/modules worden afgesproken.

De kwaliteitseisen stellen we aan zorgaanbieders die zorg vanuit de Basisverzekering leveren, maar ook aan zorg die vergoed wordt uit aanvullende verzekeringen. In de verzekeringsvoorwaarden vindt u of een behandeling uit de Basisverzekering of aanvullende verzekering wordt vergoed.

Hoe gaat Menzis om met godsdienst, levensovertuiging en culturele achtergrond?

In de overeenkomsten die Menzis met de zorgaanbieders sluit, wordt opgenomen dat de zorgaanbieder rekening moet houden met de levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond en godsdienstige gezindheid van de verzekerden. Dit om vast te stellen dat de zorgaanbieder aandacht heeft voor het individu. De zorgaanbieder respecteert patiënten en heeft aandacht voor ze in al hun verscheidenheid, ook als het gaat om verschillen in etniciteit, ras, levensovertuiging, culturele achtergrond of seksuele geaardheid. Ook tijdens een behandeling moet de patiënt de mogelijkheid hebben een godsdienst of levensovertuiging te beleven. Bij de zorg met verblijf zal voor bijvoorbeeld de voeding rekening gehouden worden met de godsdienst of de levensovertuiging van de patiënt.