Leefkrachtig Nederland

Coöperatie Menzis gaat voorop in de beweging naar een leefkrachtiger Nederland.

Coöperatie Menzis, CZ en Zilveren Kruis roepen de politiek op:
'Betere samenwerking in de regio en meer preventie'

Zorg voor een nog betere samenwerking in de regio en maak meer werk van preventie. Die 2 kernpunten staan centraal in de gemeenschappelijke politieke oproep van 3 grote zorgverzekeraars. We hebben met CZ en Zilveren Kruis de handen ineengeslagen in een verkiezingspaper en dragen de opstellers van een nieuw regeerakkoord concrete ingrediënten aan toegankelijke en betaalbare zorg van uitstekende kwaliteit te behouden én de volksgezondheid te verbeteren. De Volkskrant interviewde de bestuurders van de 3 zorgverzekeraars over hun statement.

Visie op goede en betaalbare zorg

In de verkiezingspaper laten de zorgverzekeraars er geen gras over groeien: er is fors meer inzet op preventie nodig. De vrijblijvendheid moet er af en verantwoordelijkheden moeten duidelijk belegd zijn.

Coöperatie Menzis, CZ en Zilveren Kruis roepen de overheid op om een steentje bij te dragen met collectieve maatregelen die de omgeving voor mensen gezonder maken. Denk aan het aantrekkelijker maken van gezond voedsel, een goed en betaalbaar beweegaanbod en meer oog voor gezondheid in de openbare ruimte.

De 3 zorgverzekeraars stellen per hoofdthema acties voor. Een betere regionale samenwerking komt tot stand door het gelijkstellen van de - nu nog verschillende - regionale grenzen aan de 5 zorgwetten (Wpg, Wmo, JW, Zvw en Wlz). Verder is meer congruent gedrag nodig om doelen ook echt te bereiken.

Download direct de verkiezingspaper

Joep de Groot, 
bestuursvoorzitter CZ

“Het is vooral ook belangrijk dat je bij de grote transformaties niet allemaal een andere kant op stuurt. Als je bijvoorbeeld meer zorg wil verschuiven van de tweede naar de eerste lijn óf een ziekenhuis wil keuzes maken met betrekking tot specialisatie en andere dingen niet meer doen, dan is het niet constructief dat de ene zorgverzekeraar naar links wil en de andere naar rechts. Dan krijg je transformatie nooit goed op gang en is het noodzakelijk dat je met de 2 grootste zorgverzekeraars afspraken maakt voor een bepaalde regio en de rest congruent inkoopt.”

Ruben Wenselaar,
voorzitter Coöperatie Menzis

"Wij vinden dat er, naast de zorgplicht die in de zorgwetten is verankerd, een gezondheidsplicht moet komen. Die dwingt gemeenten, zorgverzekeraars en andere bij de zorgwetten betrokken partijen om echt resultaatgerichte initiatieven te ontwikkelen rondom preventie en leefstijl. Dat sluit aan bij de regionale samenwerking die we bepleiten: stel gezamenlijk gezondheidsdoelen op basis van het positieve gezondheidsmodel. Bijvoorbeeld over de afname van overgewicht, depressie, schuldenproblematiek en roken, en committeer je daaraan.”

Georgette Fijneman,
directievoorzitter Zilveren Kruis

“Uiteraard zijn wij als zorgverzekeraars verschillend. Die onderlinge competitie houdt ons scherp, jaagt innovatie en doelmatige zorginkoop aan en verbetert onze service en dienstverlening. Maar als het gaat om een visie op wat ons - tot de wereldtop behorende - zorgstelsel toekomstbestendig kan houden, hebben we belangrijke gemene delers: meer samenwerking in de regio en preventie. Dat is ook hard nodig: de zorgkosten blijven stijgen en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen dreigen verder toe te nemen. We trekken dan ook gezamenlijk op om de politiek concrete voorstellen aan te reiken voor een gezondere toekomst.”

Alles lezen?

Blader dan door de volledige verkiezingspaper 'Samenwerken aan een gezonder Nederland met goede zorg voor iedereen' van Coöperatie Menzis, CZ en Zilveren Kruis. Daarin staat een uitgebreide uitwerking van de kernpunten. De inzet van de zorgverzekeraars is dat een nieuw te vormen kabinet deze punten betrekt bij de totstandkoming van het regeerakkoord.

Lees het Volkskrant-artikel (voor abonnees)

Deze regionale partners steunen onze oproep:

Dit zeggen onze partners over hun steun:

 • De Hartstichting

  “De focus van het systeem moet verschuiven van ‘gericht op behandelen’ naar 'bewaken en bevorderen van gezondheid’. Dat vereist een heel andere manier van kijken, met name van curatieve instellingen, zorginkopers en verzekeraars.” - de Hartstichting

 • Gemeente Pekela

  “We gaan voor meer gezonde jaren samen met onze partners en vooral met onze inwoners.” - gemeente Pekela

 • GEZ Midden-Betuwe

  “Goede regie en samenwerking zijn nodig voor toekomstbestendige zorg, waarbij het zorgaanbod afgestemd wordt op de stijgende en veranderende zorgvraag. De vernieuwingen die hiervoor nodig zijn (zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen én eigen regie en verantwoordelijkheid van inwoners stimuleren en de ruimte geven) vergen dat zorgorganisaties hun werk beter op elkaar afstemmen. Dit kan alleen bij een goed samenspel tussen lokale en regionale organisaties en sluit aan bij de filosofie dat multidisciplinaire samenwerking leidend moet zijn en ‘dichtbij’ georganiseerd en gecoördineerd moet worden.” - GEZ Midden-Betuwe

 • Preventie Overleg Groningen

  “De transitie moet in de regio - stap voor stap - met elkaar worden vormgegeven. De rol van de overheid is om hiervoor kaders en ruimte te geven, maar dwingend te sturen op het einddoel. De overheid faciliteert daarnaast door collectieve preventieve maatregelen te nemen in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld rondom voeding, alcohol en roken, maar ook rondom een gezonde en veilige fysieke leefomgeving en armoede).” - Preventie Overleg Groningen

 • Verpleegkundige Topzorg

  “De transmurale samenwerking en het ‘door de muren heen’ delen van elkaars kennis en expertise hebben binnen het netwerk bewezen geleid tot een hogere kwaliteit van zorg, doelmatiger geleverd en met tevreden patiënten en een hogere arbeidssatisfactie bij verpleegkundigen en verzorgenden.” - Verpleegkundige Topzorg

 • Vilente

  “Het enorme vraagstuk van de zorg dat over ons heen komt, kan volgens Vilente alleen maar worden gepareerd, doordat tijdig de juiste zorg op de juiste plek wordt verleend. Dat is beter voor patiënten en bevredigender voor de professional en voorkomt onnodig dure zorg. Dat kan alleen in intensieve regionale samenwerking, waar oog is voor preventie en passende zorg.” - Vilente

 • Wethouders Achterhoek

  “In het preventieakkoord Achterhoek zetten we met 86 partijen de schouders onder preventie. We beperken ons niet alleen tot de ‘klassieke’ preventiethema’s, maar ook eenzaamheid, participatie, schulden en armoede hebben als achterliggende oorzaken van gezondheidsproblemen onze aandacht en maken deel uit van het akkoord.”

 • Wethouders Twente

  “Binnen de regio zetten we stevig in op preventie, waarbij we de samenwerking actief opzoeken. We organiseren het regionaal en maken daar de afspraken. En alle gemeenten kunnen dit uitvoeren, zoals het bij hen past. Zo hebben we ook de vroegpreventie ingericht rondom schuldenproblematiek. Juist door die samenwerking kunnen we er zijn voor onze inwoners en bijdragen aan een positieve gezondheid, waarbij we inzetten op samen gezond leven en genieten.”

Verkiezingspamflet: van woorden naar daden

Van onze woorden maken we ook daden. Samen met onze regionale partners. Dit laten we zien in ons verkiezingspamflet, dat we hebben overhandigd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met opnieuw de oproep om serieus werk te maken van meer preventie en betere regiosamenwerking. En om dit op te nemen in het nieuwe regeerakkoord.

Download ons pamflet

Voorbeelden uit onze regio's

De punten uit onze verkiezingspaper gaan écht leven met de initiatieven die we in onze 5 regio's ontplooien voor betere samenwerking en meer preventie. Met gemeenten, zorgaanbieders en andere partijen - zoals onze maatschappelijke partners - zetten we ons in om de zorg goed en betaalbaar te houden. Ontdek wat we precies doen in onze regio's:

  Meer leefkracht

  Voor Coöperatie Menzis zijn regiosamenwerking en preventie al langer speerpunten. Ons hoger doel is niet voor niets: Ieder mens leefkrachtiger, nu en in de toekomst. Wat we onder leefkracht verstaan én hoe we ons daarvoor sterk maken?

  Ook in 2021 hebben we veel aandacht besteed aan het belang van preventie en een gezonde leefstijl. In ons Leefkracht Jaaroverzicht 2021 blikken we terug op de nieuwsgebeurtenissen die dit onderstrepen.