Ondersteuning bij dementie

Als u dementie heeft, kan u te maken krijgen met verschillende behandelaars. Met welke zorgverleners krijgt u te maken? En wat kunt daarvoor vergoed krijgen?

Uw huisarts

Meestal gaat u met klachten naar de huisarts. Deze kan samen met u onderzoeken of het om dementie gaat. En wat dan de mogelijkheden zijn voor behandeling of begeleiding.

De huisarts kan u doorverwijzen naar een neuroloog, specialist ouderengeneeskundige of geriater voor nader onderzoek. De huisarts blijft in het algemeen uw hoofdbehandelaar. De huisarts kan u ook begeleiden of praktisch advies geven. Meestal doet de praktijkondersteuner dit. In deze gesprekken krijgt u steun bij psychische problemen die samenhangen met de dementie of de zorg voor een dementerende.

Huisartsenzorg vergoeden we uit uw Basisverzekering. Lees meer over de vergoeding van huisartsenzorg

Uw gemeente

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt uw gemeente u en uw eventuele mantelzorger ondersteuning. Samen met u en mantelzorger bepaalt uw gemeente of u ondersteuning nodig heeft en in welke vorm. Bijvoorbeeld vrijwilligers, huishoudelijke hulp, dagbesteding en maaltijdservice, maar ook  mantelzorgondersteuning of respijtzorg.

Via uw gemeente kunt u een beroep doen op cliëntondersteuners, die u en uw mantelzorger helpen de juiste ondersteuning te vinden.

Lees meer over mantelzorg.

Casemanagement

Als u dementie hebt, kunt u een casemanager inschakelen. Wijkverpleegkundigen kunnen u dit bieden. Een casemanager ondersteunt en begeleidt u waar nodig en is uw aanspreekpunt, dat van uw mantelzorger(s) en uw zorgaanbieders. En zorgt voor de coördinatie en afstemming van de zorg die u nodig hebt. De kosten van de casemanager worden vergoed vanuit uw Basisverzekering. Lees meer over de vergoeding voor een casemanager.

U vindt een casemanager via aanbieders van wijkverpleging op onze Zorgvinder. U kunt zoeken op 'wijkverpleging' of 'casemanagement dementie'.

Meer informatie over wijkverpleging vindt u ook op Wegwijs in de wijkverpleging.

 

Dementieverpleegkundige

Als de situatie daar om vraagt, kunt u of uw wijkverpleegkundige een beroep doen op een dementieverpleegkundige. U hebt hier geen verwijzing voor nodig.

Zorgadviseur

Zorg is soms ingewikkeld. Daarom is er de Zorgadviseur. Die kent uw situatie en kan helpen bij vragen over bijvoorbeeld wijkverpleging. De Zorgadviseur kan ook helpen bij het zoeken naar een passende zorgaanbieder. Bel de Zorgadviseur: 088 222 40 42 op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

Vergoedingen

In de ondersteuning en zorg bij dementie kunnen u en uw mantelzorger ook gebruik maken van andere hulpverleners. Deze kunnen helpen om uw leefkracht te behouden. U leest hier meer over de vergoedingen.

Uw zorgvraag neemt toe

De zorg voor iemand met dementie kan steeds zwaarder worden. Misschien heeft u op een bepaald moment wel 24 uur per dag verzorging en begeleiding nodig. Dit is zowel voor u als uw mantelzorger een ingrijpende situatie. Het is verstandig om hierover op tijd te praten met uw casemanager. Het kan zijn dat de financiering van uw zorg thuis verandert. Ook kan het zijn dat de zorg te zwaar wordt voor uw mantelzorger. Opname in een verpleeghuis is dan meestal het beste alternatief.

In deze situaties heeft u een Wlz-indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op de website van het Menzis Zorgkantoor vindt u ook meer informatie.