Medisch specialistische zorg

Bij medisch specialistische zorg verricht een specialist een operatie of behandeling. Hier leest u alles over deze zorg, zoals wat u vergoed krijgt, waar u terecht kunt en welke tarieven Menzis heeft afgesproken met ziekenhuizen.

Afspraken over medisch specialistische zorg

Medisch specialistische zorg is zorg zoals een operatie of een behandeling die uitgevoerd wordt door medisch specialisten. Denk aan een gynaecoloog of plastisch chirurg. Menzis koopt deze zorg in bij onder meer ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, dialysecentra, IVF centra en revalidatiecentra. Het gaat daarbij om zorg als onderzoek en diagnostiek, behandeling en laboratoriumonderzoek.

 • Afspraken tussen Menzis en ziekenhuizen

  De ziekenhuizen en zorgcentra waar Menzis afspraken mee maakt, moeten voldoen aan een aantal basiseisen:

  • Ze zijn “toegelaten” door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit betekent dat ze zorg mogen leveren op grond van de Zorgverzekeringswet of de Wlz. Lees meer over de instellingen in Nederland die een toelating van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) hebben;
  • Medisch specialisten die in deze instellingen werken, voldoen aan de minimum kwaliteitseisen. Zij staan geregistreerd als specialist en voldoen aan de (internationale) normen die voor de beroepsgroep gelden;
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleert of zorgaanbieders voldoen aan de minimum kwaliteitsnormen zoals die in Nederland gelden;
  • Instellingen hebben een eigen kwaliteitsbeleid en patiëntenveiligheidsbeleid.
 • Afspraken over kwaliteit van de zorg

  Menzis maakt ook eigen contractafspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit van de zorg. Zo moet een medisch specialist zorg verlenen volgens de laatste stand van de wetenschap en de praktijk. Daarnaast moeten medisch specialisten zich houden aan de meest recente behandelrichtlijnen, standaarden en protocollen die voor die beroepsgroep gelden. Ten slotte heeft Menzis met zorginstellingen afgesproken dat zij vanaf 1 januari 2013 over een gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) beschikken.

 • Afspraken over doelmatigheid van de zorg

  Bij het verlenen en voorschrijven van zorg moet de zorgaanbieder zich houden aan het 'Convenant gepast gebruik van de zorg'. Acht organisaties, waaronder Zorgverzekeraars Nederland, zetten zich gezamenlijk in om het geld dat beschikbaar is in de zorg beter te besteden en ongepast gebruik te voorkomen. Op die manier krijgt iedere patiënt de zorg die hij nodig heeft en worden de kosten van de zorg in de hand gehouden. Van ongepast gebruik is sprake als patiënten te veel of juist te weinig zorg krijgen, bijvoorbeeld als zij onnodig vaak worden doorverwezen of te dure medicijnen krijgen voorgeschreven. 
  Daarnaast maakt een zorgaanbieder bij het verlenen en voorschrijven van zorg een afweging van de kwaliteit van de zorg, de belangen van de verzekerde en de kosten van de zorg. Ten slotte verleent de zorgaanbieder geen zorg en/of schrijft hij geen zorg voor die leidt tot onnodige kosten.

 • Afspraken over wachttijden

  Menzis maakt met zorginstellingen afspraken om zorg zo spoedig mogelijk te verlenen als een verzekerde naar een ziekenhuis gaat. In de overeenkomst met Menzis is afgesproken dat de zorgaanbieder in ieder geval de zorg moet leveren binnen de landelijk opgestelde normen. Daarin is bepaald hoe lang mensen maximaal mogen wachten op een behandeling. Als een zorgaanbieder deze normen overschrijdt, dan moet de zorgaanbieder de zorgverzekeraar hiervan op de hoogte stellen.

 • Afspraken over informatievoorziening aan de patiënt

  Het ziekenhuis moet duidelijke informatie geven over de mogelijkheden van de behandeling, wachttijden, eventuele eigen bijdragen en de gevolgen als er geen overeenkomst met Menzis is. Ook moet het ziekenhuis voor de aanvang van de zorg praktische informatie geven over in elk geval openingstijden, bezoekregeling, werkwijze, huisregels en de behandeling van klachten. Deze informatie stelt de zorgaanbieder zowel via internet als schriftelijk beschikbaar. Ten slotte maakt Menzis afspraken met het ziekenhuis dat u goed wordt geïnformeerd over welke zorg vanuit de Basisverzekering door Menzis wordt vergoed. Bij twijfel over de vergoeding van zorg moet de zorgaanbieder u adviseren om contact op te nemen met Menzis.

Controle van de gemaakte afspraken

Menzis heeft in contracten vastgelegd dat we steekproefsgewijs controle uitoefenen op de zorgverlening door de instelling. Daarbij is de zorgaanbieder verplicht zijn medewerking te verlenen. We gaan na of de zorg daadwerkelijk geleverd is, controleren of zorg zo doelmatig mogelijk verleend is en we vragen patiënten  wat ze van de verleende zorg vonden. Ook controleren we de declaraties die door het ziekenhuis of de instelling zijn ingediend.

Kwaliteit van ziekenhuizen

De zorg in Nederlandse ziekenhuizen is goed. Toch zijn er verschillen. Sommige ziekenhuizen hebben veel ervaring met een bepaalde operatie. Daarnaast zijn er ziekenhuizen die zich gespecialiseerd hebben in een aandoening. Daardoor halen ze betere resultaten.

In de Zorgvinder laten we zien hoe een ziekenhuis presteert op 3 onderdelen van een behandeling. Deze 3 onderdelen laten volgens ons het beste de kwaliteit van een ziekenhuis zien.

Naar de Zorgvinder

Concentratie van complexe zorg

Samen met ziekenhuizen en wetenschappelijke organisaties werken we samen aan het concentreren van complexe behandelingen waarvoor speciale deskundigheid vereist is. Dit betekent dat ziekenhuizen die voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen, behandelingen overnemen van ziekenhuizen die niet aan deze normen voldoen.

Lees meer over hoogcomplexe zorg.

Inzicht in uw kosten

Ieder jaar maakt Menzis afspraken met ziekenhuizen en behandelcentra over de kosten voor een ingreep. Weet u voor welke ingreep u naar het ziekenhuis moet? Op onze website vindt u de tarieven van ziekenhuisbehandelingen en onderzoeken op verwijzing van een huisarts, zoals een bloedafname of echo. Zo krijgt u een idee met welke kosten u rekening moet houden en kunt u de tarieven van ziekenhuizen met elkaar vergelijken.
In het overzicht zijn de behandelingen opgenomen van gecontracteerde ziekenhuizen en behandelcentra die minder kosten dan het hoogste vrijwillig eigen risico van verzekerden: € 885.
Bent u op zoek naar een zorgaanbieder voor medisch specialistische zorg in uw buurt? Via de Zorgvinder vindt u eenvoudig een zorgaanbieder dichtbij.

Vind een zorgaanbiederVind een ziekenhuistarief

Vergoedingen

Bent u bij een medisch specialist geweest of gaat u daar nog een afspraak maken? Dan wilt u waarschijnlijk weten wat u vergoed krijgt van Menzis. Op de algemene vergoedingenpagina's vindt u antwoord op die vraag. Hieronder vindt u een lijst met veel bekeken vergoedingen voor medisch specialistische zorg:

Bij welk ziekenhuis kunt u in 2022 terecht?

U kunt altijd bij een ziekenhuis in uw regio terecht. Door oplopende wachtlijsten door corona en personeelstekorten kan het zijn dat u soms langer moet wachten. We helpen u met het vinden van een zorgaanbieder. Voor actuele wachttijden van medisch specialistische zorg kijkt u op Zorgkaartnederland.nl. Voor een actueel overzicht van alle zorgaanbieders waarmee wij afspraken voor 2022 hebben gemaakt kunt u terecht op onze Zorgvinder

Hulp nodig bij het zoeken van zorg?

Soms kunt u voor een onderzoek of behandeling niet direct geholpen door een ziekenhuis. Bijvoorbeeld omdat zorg is uitgesteld vanwege corona of doordat het ziekenhuis wachtlijsten heeft. Heel soms komt het voor dat wij een bepaalde behandeling in een ziekenhuis niet contracteren. Omdat de behandeling niet voldoet aan kwaliteitseisen of omdat we geen overeenstemming hebben over de prijs. Als dit zo is, dan staat dat in onze Zorgvinder bij de info over het ziekenhuis. In al deze situaties waar u niet direct geholpen kunt worden, helpen wij u graag verder en zoeken we samen naar andere mogelijkheden.